1. HABERLER

 2. PERSONEL SAĞLIK

 3. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını açıkladı

Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını açıkladı

A+A-

04 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği ile Yoğun Bakım Hemşireliği de Sertifikalı Eğitim Programı kapsamına dâhil edilmişti.

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2014 Tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında sertifikalı Eğitim alanı olarak belirlenen Yoğun Bakım hemşireliği ile alakalı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarını açıkladı işete Yoğun Bakım Hemşireliği standartları;

1.      EĞİTİMİN ADI

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı

2.      EĞİTİMİN AMACI

Bu sertifikalı eğitim programının amacı; koruyucu, geliştirici ve rehabilite edici girişimlerle bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak güçlenmesini sağlayan, hasta ve aileleri ile terapötik iletişim kuran, sağlık bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere, yeni tedavi ve bakım yöntemlerine uyum sağlayabilen, acil, kritik ve karmaşık hasta bakım gereksinimlerini karşılayabilecek yetkinliğe sahip sorun çözme becerisi gelişmiş yoğun bakım hemşireleri yetiştirmektir.

3.      EĞİTİMİN HUKUKİ DAYANAĞI

Bu sertifikalı eğitim programında aşağıdaki mevzuat hukuki dayanak olarak alınmıştır.

 1. 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği
 2. 08.03.2010 tarihli ve 27515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliği
 3. 19.04.2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 4. 20,07.2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
 1. EĞİTİM İLE İLGİLİ TANIMLAR

Yoğun Bakım: Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde ciddi işlev bozukluğu nedeniyle yoğun bakım gereksinimi olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, fiziksel alt yapısı ve konumu itibariyle hasta bakımı açısından özellik taşıyan, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, yaşamsal göstergelerin izlendiği, hasta takip ve tedavisinin 24 saat esasına dayalı olarak kesintisiz sağlandığı erişkin, çocuk ve yenidoğan hasta birimleridir.

Üçüncü Seviye Yoğun Bakım: Çoklu organ işlev bozukluğu gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, solunum desteği, renal replasman tedavisi, plazmaferez gibi destek tedavilerinin hepsinin yapılabildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen yoğun bakım üniteleridir.

Yoğun Bakım Hemşireliği: Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastalan sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemşiredir.

 1. EĞİTİM PROGRAMININ YÜRÜTÜLME USUL VE ESASLARI

Eğitim programı aşağıda maddeler halinde sıralanan usul ve esaslar dahilinde yürütülür.

 1. Eğitim başlangıcında eğitim süresince geçerli olan kurallar ve uygulamalar açıklanır.
 2. Eğitim programı, teorik ve uygulamalı olarak yürütülür.
 3. Eğitim programı yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programının standartlarında 10’uncu maddede nitelikleri belirtilen yerlerde yapılabilir.
 4. Katılımcılar, eğitim programı sırasında başka bir alanda/birimde/merkezde veya başka bir işte çalıştırılamazlar.
 5. Eğitim programının katılımcı sayısı eğitimin verileceği yerdeki her 3 yoğun bakım (3. seviye yoğun bakım yatak sayısı) yatağına bir katılımcı düşecek şekilde hesaplanır.
 6. Yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı düzenleyicisi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri bir eğitim döneminde eğitime alacakları toplam katılımcı sayısının en fazla %20’sini kendi personelinden seçebilirler.
 7. Uygulamalı eğitim klinik rehber hemşirelerin gözetiminde yapılır. Birden fazla yoğun bakımın bulunduğu merkezlerde her bir yoğun bakım için bir klinik rehber hemşire tayin edilir. Klinik rehber hemşirelere uygulamalı eğitim süresince başka bir görev verilemez.
 8. Katılımcılar yoğun bakım ünitelerinde uygulamaları, birebir veya küçük gruplar halinde hasta başında klinik rehber hemşirenin gözetiminde; “izler”, “gözlem altında yapar” ve “bağımsız düzeyde yapar” aşamalarını uygulayarak yeterlilik kazanır.
 9. Katılımcıların uygulama eğitimleri eğitimin yapılacağı yerdeki tüm yoğun bakımları (4 anadal ya da 4 farklı ana daldan hasta kabul eden genel yoğun bakımı) görecek şekilde rotasyona tabi tutularak yaptırılır.
 10. Uygulama eğitimlerinin değerlendirilmesinde Ek l’deki “UygulamaDeğerlendirme Formu” ile Ek 2’deki “Yoğun Bakımdaki Temel Uygulamalar Kontrol Formu” kullanılır. Uygulamalı eğitimler “Klinik Rehber Hemşireler” tarafmdan “Uygulama Değerlendirme Formu”ndaki kriterlere göre değerlendirilir. Birden fazla yoğun bakımın bulunduğu merkezlerde her bir yoğun bakım için bir klinik rehber hemşire tayin edilmiş ise katılımcının uygulama değerlendirmesi tüm klinik rehber hemşirelerin birlikte değerlendirme yapması neticesinde verilir ve her bir katılımcı için tek form doldurulur. Her bir katılımcı için ayrı doldurulan formlar değerlendirme tamamlandıktan sonra klinik rehber hemşireler tarafmdan imzalanır ve program sorumlusuna teslim edilir.
 11. Eğitime kesintisiz devam esas olup uygulama eğitimine devam zorunludur. Yasal mazereti nedeniyle uygulama eğitiminin en fazla %10’nuna katılamayanlar eğitime katılmadıkları süreyi tamamlamadıkları sürece sertifika sınavına alınmaz. Teorik eğitime ise yasal bir mazeret nedeniyle en fazla %10 devamsızlık yapılabilir.
 12. Eğitim dokümanları, ulusal ve uluslararası literatür (özellikle yoğun bakım ile ilgili rehberler) doğrultusunda güncellenir.
 13. Eğitim programı Ek 3’deki standart değerlendirme formları doğrultusunda değerlendirilir.
 14. Eğitim programında aşağıdaki öğretim ve öğrenme, strateji, yöntem ve teknikler uygulanır:

Sözlü anlatım

Video ile öğretim

Küçük grup çalışmaları

Uygulamaları göstererek yaptırma

Soru-cevap ile aktif tartışma

Simülasyon

Klinik uygulama

6.      KATILIMCILAR VE NİTELİKLERİ

Bu sertifika programına yoğun bakımda çalışan veya çalıştırılması planlanan (yoğun bakımda

çalışacağını belgelemesi kaydıyla) hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memurları

(toplum sağlığı) katılabilir.

7.      EĞİTİMİN MÜFREDATI

7.1. Öğrenim Hedefleri

Bu sertifikalı eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar:

 1. Alanı ile ilgili sorunları çözebilir ve bağımsız kararlar alabilir.
 2. Yoğun bakımın doğasına uygun olarak hızlı ve etkin klinik kararlar alabilir.
 3. Mesleği ve sağlık bakımı ile ilgili tüm ulusal yasal düzenlemeleri bilir ve uygulamalarını bu düzenlemelere temellendirebilir.
 4. Sağlığı geliştirmeye yönelik güncel sağlık politikalarını izler ve bunu uygulamaya yansıtabilir.
 5. Etik değerler ve yoğun bakım ünitesinde yaşanan etik ikilemler ile ilgili düzenlemeleri bilir ve etik ilkeler doğrultusunda karar alabilir ve/veya kararlara katılabilir.
 6. Hasta, aile ve ekip üyeleri ile etkin iletişim kurabilir.
 7. Hasta ve ailesinin yoğun bakımda olmaya bağlı yaşadığı kriz ve diğer psikososyal sorunları erken tanıyabilir ve çözümüne katkı verebilir.
 8. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri izleyebilir ve uygulamada güncel teknolojileri kullanabilir.
 9. Yoğun bakım ile ilgili kanıta dayalı bilgiye ulaşma yollarını bilir ve bu bilgileri uygulamaya yansıtabilir.
 10. Yoğun bakım ile ilgili araştırma projelerini destekler ve alanı ile ilgili araştırmalar yapabilir.
 11. Yoğun bakımda hasta güvenliği ilkeleri doğrultusunda bakım verebilir.
 12. Yoğun bakım hastasını kapsamlı olarak değerlendirerek hemşirelik tanılarını koyabilir, bu tanılar doğrultusunda gerekli girişimleri uygulayabilir ve sonuçlarını değerlendirebilir.
 13. Yoğun bakım hastası ile ilgili hemşirelik kayıtlarını zamanında ve doğru şekilde tutabilir.
 14. Yoğun bakım gerektiren hastalık/durumların fizyopatoloj isini, tanı ve tedavisini bilir, bu bilgileri hemşirelik bakımını geliştirmede kullanabilir.
 15. Yoğun bakımlarda stres ve tükenmişlik belirtilerini tanır ve uygun başa çıkma stratejilerini kullanabilir.
 16. Hasta ve aile merkezli bakım ilkeleri doğrultusunda bakım verebilir.
 17. Yoğun bakım gerektiren hastalık/durumun olası sonuçlarını hasta/yakınları ile tartışabilir.
 18. Tam, izlem, tedavi ve bakım sonuçlarını yorumlayabilir ve ekip üyeleri ile tartışabilir.
 19. Ünitede kullanılan bakım ve tedavi protokollerini bilir, acil durumlarda uygun girişimleri başlatır ve bu girişimlerin sonuçlarını değerlendirebilir.
 20. Yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşirelere, kursiyerlere ya da öğrencilere rehberlik yapabilir ve onların çalışmalarını değerlendirebilir.

7.2.   Eğitimin İçeriğinde Yer Alacak Konular

Eğitimin içeriğinde yer alacak konular teorik ve uygulamalı olarak aşağıda belirtilmiştir.

7.2.1. Teorik Eğitim Konuları

KONULAR

SÜRE/SAAT

A. YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİNDE TEMEL KONULAR

20

1. Yoğun Bakım Hemşireliği

3

a. Yoğun bakım hemşiresinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları

 

b. Yoğun bakım ünitelerinin özellikleri (ilgili mevzuat, fiziksel ortam ve mimari, yoğun bakım türleri, yoğun bakımların özellikleri)

 

c. Yoğun bakımda ekip çalışması ve işbirliği

 

ç. Etkili iletişim yöntemleri

 

2. Yoğun Bakımda Etik ve Yasal Durumlar

2

a. Etik ilkeler, ikilemler, sorunlar ve etik karar verme (olgularla anlatım)

 

b, Türk ceza kanunu ve yoğun bakım hemşirelerine yansıması

 

c. Yaşam sonu bakım, palyatif bakım

 

3. Yoğun Bakım Hastasına Yaklaşım

4

a. Yoğun bakımda strese neden olan faktörler

 

 

b. Yoğun Bakım Ortamının Hasta ve Yakınlan Üzerine Etkisi

 

c. Yoğun bakımda aile merkezli bakım ve modeller

 

ç. Spritüal bakım

 

4. Kalite ve Güvenlik Kavramları

4

a. Hasta güvenliği

 

1. Yoğun bakımda sık görülen hatalar, önlemeye yönelik girişimler ve raporlama sistemleri

 

2. Hasta güvenliği kültürü ve kültürün geliştirilmesi

 

3, Kimlik doğrulama

 

4. Bası yarası riskinin belirlenmesi ve önlenmesi

 

5. Düşme riskinin belirlenmesi ve düşmelerin önlenmesi

 

6. Nöbet değişimleri ve üniteler/kurumlar arası bakım ve sorumluluk devrinin/tesliminin sağlanması

 

7. Kan ve kan bileşenlerinin verilmesi

 

8. Yüksek riskli ilaçların hazırlanması ve ilaçların verilmesi

 

9. ilaç uyumunun (medication reconciliation)değerlendirilmesi

 

10. Beslenme riskinin değerlendirilmesi ve önlenmesi

 

11. iletişim güvenliğinin (veri kaydı, sözlü ve yazılı raporlama sistemleri) sağlanması

 

12. Ajitasyon, depresyon, deliryum riskinin değerlendirilmesi ve önlenmesi

 

13. Kısıtlamalar ve ilkeleri

 

14. Güvenli cerrahi uygulamaları

 

b. Çalışan güvenliği (Yoğun bakım hemşiresinin karşılaştığı mesleki riskler; bel fıtığı, uyku düzensizliği, varisler, kesici delici alet yaralanmaları, elektromanyetik alanlar, elektrik kaçağı, enfeksiyona maruziyet, radyasyon, stres, tükenme vb gibi)

 

5. Yoğun Bakımda Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi

7

a. Dirençli mikroorganizmalar (vankomisine dirençli metisiline dirençli, staphylococcus aureus, klebsiella vb gibi)

 

b. Yoğun bakımda alet ilişkili sağlık bakımı enfeksiyonları (ventilatör ilişkili durumlar, periferik ve santral katater ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları, üriner katater ilişkili enfeksiyonlar gibi)

 

c. Yoğun bakımda enfeksiyon kontrolünde standart önlemler (el hijyeni, eldiven, maske gözlük kullanımı), genişletilmiş önlemler (temas önlemleri, damlacık ve solunum yoluyla bulaşan hastalıklara yönelik önlemler, koruyucu önlemler)

 

ç. Mikrobiyolojik örnek alma yöntemleri

 

d. Asepsi ve Antisepsi ilkeleri (Dezenfeksiyon, sterilizasyon gibi)

 

e. Atık yönetimi

 

B. YOĞUN BAKIMDA KAPSAMLI HASTA İZLEMİ

14

1. Kritik hastanın özellikleri ve değerlendirmesi

 

2. Hasta kabulü ilkeleri

 

3. Hastanın monitörize edilmesi ilkeleri

 

4. Derivasyonlar, 12 derivasyonlu normal EKG analizi

 

5. Vücut sıcaklığının izlenmesi

 

6. Solunumun izlenmesi

 

7. Oksijen satürasyonun izlenmesi (sP02 ölçümü ve takibi)

 

8. Parsiyel end-tidal karbondioksit (pETC02)basıncımn izlenmesi

 

9. Bilinci açık ve bilinci kapalı hastalarda ağrı değerlendirmesi ve takibi

 

lO.Nörolojik izlem (Glaskow koma skalası, inme skalası vb gibi)

 

11. Hemodinamik izlem

 

a. Invazif arter kan basıncı izlemi

 

b. Santral venöz basınç izlemi

 

c. Pulmoner arter katateri ile hemodinamik izlem (sağ ventrikül basıncı, pulmunor arter basıncı, pulmoner arter tıkalı basıncı, kardiyak output ölçümü)

 

ç. Noninvazif yöntemlerle hemodinamik izlem

 

12.Mobilizasyon ilkeleri

 

13. Yoğun bakımda sık kullanılan hasta izlem formları (24 saatlik çarşaf form, hemşirelik süreci formları vb gibi)

 

C. TEMEL VE İLERİ YAŞAM DESTEĞİ

12

1. Temel Yaşam Desteği (TYD)

 

2. ileri Yaşam Desteği (IYD)

 

a. ileri Yaşam Desteği ekibi ve algoritmalar

 

b. Özel durumlarda İYD (gebelikte, zehirlenmelerde, inmeler ve donmalarda)

 

c. Akut koroner sendromlar

 

d. Resüstasyon sonrası bakım

 

3. Aritmilerde ve IYD’de kullanılan ilaçlar ve ilaç hesaplamaları

 

4. IYD sırasında ve aritmilerde ilaç dışı tedaviler (defıbrilasyon, kardiyoversiyon ve pacemaker uygulamaları)

 

5. Hava Yolu Uygulamaları

 

a. Basit hava yolu açma yöntemleri

 

b. Güvenli hava yolu uygulamaları (balon valf maske, laringeal maske, kombi tüp kullanımı, endotrakeal entübasyon)

 

Ç. KARDİYOVASKULER SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI

13

1. Kardiyovasküler sistemin anatomi ve fizyolojisi

 

2. Kardiyovasküler sistemin değerlendirilmesi (öykü, fizik muayene, tanı yöntemleri)

 

3. Akut koroner sendromlar ve bakımı (kararsız anjina pektoris, ST segment elevasyonlu miyokard infarktüsü (Mİ), ST segment elevasyonsuz Mİ, akut ani iskemik ölüm)

 

4. Ritm ve ileti bozuklukları

 

a. Sinüs ritmi ve sinoatriyal düğümden kaynaklanan aritmiler ve tedavisi

 

b. Atriyoventriküler kavşaktan kaynaklanan aritmiler ve tedavisi

 

c. Atriyumdan kaynaklanan aritmiler ve tedavisi

 

ç. Ventrikülden kaynaklanan aritmiler ve tedavisi

 

d. AV Bloklar ve tedavisi

 

5. Kalp yetersizliği

 

6. Pulmoner hipertansiyon

 

7. Venöz tromboembolizm

 

8. Hipertansif kriz

 

9. Anjiyografı ve kalp kateterizasyonu öncesi, sırası ve sonrası izlem

 

10. Perkutan transluminal koroner anjiyoplasti ve hasta izlemi

 

11. Açık kalp cerrahisi ve bakımı (koroner arter bypass, kapak ameliyatları, anevrizma onarımları gibi)

 

12. Intraaortik balon pompası takılı olan hastanın izlemi

 

D. SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

15

1. Solunum sisteminin anatomi ve fizyolojisi

 

2. Solunum sistemin değerlendirilmesi (öykü, fizik muayene, tanı yöntemleri)

 

3. Akut solunum yetmezliği

 

4. Akut solunum zorluğu (respiratuar distres) sendromu

 

5. Status astmatİkus

 

6. Pulmoner emboli

 

7. Toraks cerrahisi sonrası hasta izlemi

 

8. Ventilasyon ve oksijenasyon uygulamaları

 

a. Oksijen tedavisi uygulamaları

 

b. Hava yolu desteğinin sağlanması

 

c. Trakeostomi

 

ç. Trakeal aspirasyon

 

d. Entübasyon ve ekstubasyon

 

e. Non invazif mekanik ventilasyon

 

f. İnvazif mekanik ventilasyon

 

9. Arteryel girişim

 

10. Göğüs travmaları (Pnomotoraks, hemotoraks, hidrotoraks, şilotoraks vb.)

 

11. Göğüs tüpü ve kapalı direnaj sisteminin kurulması

 

12.Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu (ECMO)

 

13. Asit baz dengesinin sürdürülmesi ve arter kan gazlarının yorumlanması

 

E. SINIR SİSTEMİ HASTALIKLARI VE BAKIMI

8

1. Sinir sisteminin anatomi ve fizyolojisi

 

2. Sinir sisteminin değerlendirilmesi ve izlenmesi (öykü, fizik muayene, tanı yöntemleri)

 

3. Akut inmeler

 

4. Status epileptikus

 

5. Nöromusküler hastalıklar (Gullian Barre, Myastenia Graves)

 

6. Kafa travmaları ve kafaiçi basıncı artma sendromu (KİBAS)

 

7. Komalar ve komadaki hastanın bakımı

 

8. Sinir sistemi hastalıklarına ilişkin girişimsel ve cerrahi uygulamalar (Anevrizma embolizasyonu, stent uygulaması ve cerrahi girişimler vb gibi)

 

F. URINER SİSTEM HASTALIKLARI VE BAKIMI

8

1. Uriner sistem anatomi ve fizyolojisi

 

2. Uriner sisteminin değerlendirilmesi ve izlenmesi (öykü, fizik muayene, tanı yöntemleri)

 

3. Sıvı elektrolit dengesi ve dengesizlikleri

 

4. Akut böbrek yetmezliği

 

5. Kronik böbrek yetmezliği

 

6. Renal replasman tedavileri (periton diyalizi, hemodiyaliz, hemofıltrasyon, hemodiyafiltrasyon vb gibi)

 

G. GASTROİNTESTİNAL SİSTEM (GİS) HASTALIKLARI VE BAKIMI

8

1. GIS anatomi ve fizyolojisi

 

2. GIS değerlendirilmesi ve izlenmesi (öykü, fizik muayene, tam yöntemleri)

 

3. Diyabetes Mellitus ve diyabeti olan hastanın yoğun bakımda izlemi

 

4. Beslenme bozuklukları ve beslenme yöntemleri (enteral, parenteral, gastrostomi vb gibi)

 

5. Stoma bakımı

 

6. GIS kanamaları

 

7. Batın travmaları

 

H. ÇOKLU SİSTEM SORUNLARI VE BAKIMI

8

1. Şok ve şokun yönetimi

 

a. Hipovolemik şok

 

b. Kardiyojenik şok

 

c. Nörojenik/spinal şok

 

ç. Anafılaktik çok

 

d. Sepsis ve septik şok

 

1. S İRS

 

2. Sepsis

 

3. Septik şok

 

4. Çoklu organ yetmezlikleri sendromu

 

e. Yanıklar

 

1. Yanıkların s ınıflandırılması

 

2. Yanıkların tedavisi ve izlemi

 

f. Zehirlenmeler

 

I. YOĞUN BAKIMDA ÖZEL HASTA GRUPLARI

8

1. Yoğun bakımda yaşlı hastaların güvenliğinin sağlanması

 

a. Yaşlılık fizyolojisi ve kritik hastalık ve tedavi üzerine etkileri

 

b. Kırılgan yaşlılık kavramı (fraility)

 

c. Yaşlı hastalarda güvenli ilaç kullanımı

 

ç. Yaşlı hastalarda beslenme ve sıvı-elektrolit dengesinin sürdürülmesi

 

d. Yoğun bakımda yaşlı hastalarda uyku bozuklarının tanısı ve yönetimi

 

e. Yaşlı hastalarda ağrı yönetimi

 

f. Yaşlı hastalarda DEM AN S

 

2. Yoğun bakımda çocuk hastanın bakımı

 

a. Çocuk hastanın değerlendirilmesi ve izlemi

 

b. Nörolojik disfonksiyon

 

c. Ailenin bakıma katılması

 

I. TRANSPLANTASYON

8

1. Organ bağışı ve ülkemizde organ bağışının örgütlenmesi

 

2. Organ ve doku nakli tipleri

 

3. Donör bakımı

 

4. Kalp transplantasyonu

 

5. Akciğer transplantasyonu

 

6. Karaciğer transplantasyonu

 

7. Böbrek transplantasyonu

 

8. Pankreas transplantasyonu

 

TOPLAM

120 saat

7.2.2.       Uygulama Eğitimi Konuları

Uygulama eğitimleri aşağıda belirtilen uygulama becerilerin geliştirilmesi doğrultusunda yapılacaktır.

 1. Yoğun bakım ünitesine hasta kabulü ve oryantasyonun sağlanması
 2. Hastanın sistemli olarak baştan ayağa muayenesi
 3. Monitör kullanımı ve monitörizasyon ilkeleri
 4. Hasta güvenliğinin sağlanması (hasta tespiti, düşme riski, izolasyon yöntemleri, kimlik doğrulama, ilaç güvenliği vb gibi)
 5. Enteral ve parenteral besleme (NGT, OGT ve gastrostomi ile besleme)
 6. EKG çekimi, kan şekeri ölçülmesi, kan gazı için örnek alma
 7. Laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerinin alınması
 8. Bilinci açık ve bilinci kapalı hastada ağrı izlemi ve yönetimi
 9. Yoğun bakım ünitesinde hasta izleminde kullanılan tüm formların kullanılması
 10. Temel Yaşam Desteği (TYD) uygulamaları
 11. Otomatik ekstemal defıbrilatör kullanımı
 12. İleri yaşam desteği uygulamaları
 13. Klinikte kullanılan acil araba/çantanın kullanımı, defıbrilatörün özellikleri, güvenli kardiyoversiyon ve defıbrilasyon uygulaması
 14. Geçici kalp pili takılmasına yardım ve hasta izlemi
 15. Endotrakeal ve nazotrakeal aspirasyon (açık ve kapalı sistem aspirasyon)
 16. Trakesostomi uygulamalarına yardım ve bakımı
 17. Oksijen tedavisi uygulamaları (nazal kanül, basit maske, nebülayzırlı maske, rezervuarlı maske)
 18. Hava yolu uygulamaları (basit hava yolu, laringeal maske uygulama, combitüp uygulama, balon valf maske kullanımı, endotrakeal tüp uygulama ve uygulanmasına yardım)
 19. Santral venöz basınç kateteri takılmasına yardım ve basınç ölçümü ve izleminin sağlanması
 20. Pulmoner arter kateteri takılmasına yardım, basınçların ölçülmesi ve izleminin sağlanması
 21. Kafaiçi basıncı kateterinin takılmasına yardım ve kafa içi basıncının ölçülmesi ve izlenmesi
 22. Mekanik ventilatör özellikleri, alarmlar ve alarmların uygun şekilde çözümlenmesi
 23. Hastayı mobilize etme yöntemleri
 24. Yara bakımına yardım ve bakımın sürdürülmesi
 25. Enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması
 26. Arter kan gazı örneği alma (arteryel girişim uygulaması hariç)
 27. Göğüs tüpleri ve kapalı drenaj sisteminin izlenmesi
 28. Yoğun bakım ünitesinden hasta transferi ve başka bir bölüme teslimi
 29. Kan ve kan bileşenleri transfüzyonu
 30. İnraaortik balon pompa takılmasına yardım ve izlemi
 31. Renal replasman tedavileri (periton diyalizi, hemofıltrasyon, hemodiyaliz gibi)
 32. Yoğun bakımda sık kullanılan yüksek riskli ilaçların hesaplanması ve izlemi
 33. Yaşam sonu bakımın sağlanması

7.3. Eğitimde Kullanılacak Materyaller ve Nitelikleri

Eğitimde kullanılacak materyal ve malzemeler aşağıda belirtilmiştir:

 1. Eğitimin içeriğinde yer alan konuları içeren yazılı eğitim materyalleri (kitaplar, slaytlar, eğitim rehberleri, bilimsel dergiler vb. gibi)
 2. Görsel/işitsel eğitim materyalleri (kompakt diskler, video filmler, resimler vb gibi)
 3. Uygulamalı dersler için maket/ model ve ilgili malzemeler
 4. İlgili mevzuata göre bir yoğun bakımda bulunması gereken tüm araç gereçler
 5. Eğitim yapılacak yerde bulunan her türlü cihaz ve malzemeler

7.4. Eğitimin Süresi

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının süresi 6 (altı) haftadır (30 iş günü, 240 ders saati). Bu sürenin 3 (üç) haftası (15 iş günü, 120 ders saati) teorik eğitim, 3 (üç) haftası (15 iş günü, 120 ders saati) uygulama eğitimidir.

7.5. Eğitimin Değerlendirilmesi (Sınav Usulü, Başarı Ölçütü, Ek Sınav Hakkı vb gibi)

Eğitimin değerlendirilmesi aşağıdaki usul ve esaslara göre yapılacaktır.

 1. Eğitim programını tamamlamayan katılımcılar sınava alınmaz.
 2. Sertifikalandırma için katılımcılar hem teorik sınava alınır hem de uygulama değerlendirmesi yapılır. Katılımcıların hem teorik sınavdan hem de uygulama değerlendirmesinden ayrı ayrı başarılı olması gerekir.
 3. Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının teorik eğitimi sonunda teorik sınav yapılır.
 4. Teorik sınav soruları program sorumlusunun başkanlığında eğitimcilerden oluşan en fazla 5 (beş) kişilik sınav komisyonu tarafından eğitimin içeriğinde yer alan konularının ağırlıkları doğrultusunda çoktan seçmeli olarak hazırlanır,
 5. Teorik sınavından 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar başanlı sayılır. 70’in (yetmiş) altında puan alan katılımcılara bir hafta içinde girecekleri 1 (bir) sınav hakkı daha verilir. Bu sınavda da başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
 6.  Katılımcıların eğitim boyunca yaptıkları uygulamalı eğitim ise aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
 1. Uygulama eğitiminin değerlendirilmesi uygulama eğitimi konularında yer alan becerilerin geliştirilmesi doğrultusunda, klinik rehber hemşireler tarafından ve Ek 1 ’deki form ile Ek 2’deki form kullanılarak yapılır.
 2.  Ek 2’deki formda yer alan uygulamalar ilgili formun altında belirtildiği şekilde değerlendirilir ve bu formdaki uygulamalardan alınan puan Ek l’deki formda “Klinik performans” başlığı altındaki “Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Kontrol Formundaki Uygulamaları Yapma” bölümünün puanı olarak yazılır. Birden fazla yoğun bakımın bulunduğu merkezlerde her bir yoğun bakım için bir klinik rehber hemşire tayin edilmiş ise katılımcının uygulama değerlendirmesi tüm klinik rehber hemşirelerin birlikte değerlendirme yapması neticesinde verilir.
 3. Uygulama değerlendirme formunda (Ek 1) yer alan kriterler 2-4 arasında puanlanır: 2= Yetersiz; 3= Orta; 4= İyi olacak şekilde 3’lü Likert tipi derecelendirme ile yapılan değerlendirmeden elde edilen puanlar 100 (yüz) puan üzerinden dönüştürülerek hesaplanır. En az 70 (yetmiş) puan alan katılımcılar başarılı sayılır.
 1. Uygulama değerlendirmesinde başarısız olan katılımcıların yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına tekrar başvurması gerekir.
 2. Sertifikalandırma İçin katılımcının başarı puanı teorik smav ile uygulama değerlendirmesinin ortalaması alınarak belirlenir.
 3. Yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı sonunda sertifikalandırma için yapılan teorik sınav ve uygulama eğitimi değerlendirmesi notlarına yazılı olarak itiraz eden katılımcıların itirazları sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 4. Başarılı olan katılımcılara sertifika düzenlenir ve sertifika Sağlık Bakanlığınca tescil edilir.

8.     PROGRAM SORUMLUSU VE NİTELİKLERİ

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programda aşağıdaki şartlara haiz olan kişiler

program sorumlusu olarak görevlendirilir;

 1. Yoğun bakım ünitelerinde görev yapan hemşirelikte yüksek lisans yapmış hemşireler
 2. Yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip en az lisans mezunu hemşireler
 3. En az lisans mezunu eğitim hemşireleri
 4. İç hastalıkları ya da cerrahi hastalıkları hemşireliği öğretim üyeleri

Program sorumlusunun “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” süresince

programı yürüten kurumda tam zamanlı görev yapması zorunludur.

9.      EĞİTİCİLER VE NİTELİKLERİ

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programında aşağıdaki şartlara haiz olan kişiler eğitici olarak görevlendirilir.

Teorik Eğitim Eğitimcileri

 1. En az üç yıl yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmış yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip lisans mezunu hemşireler
 2. Sağlık Bakanlığınca onaylanmış özel dal (enfeksiyon kontrol hemşireliği, acil bakım hemşireliği, yenidoğan yoğun bakım hemşireliği, stoma ve yara bakım hemşireliği, hemşirelik hizmetleri yönetimi, kemoterapi hemşireliği veya onkoloji hemşireliği, DAS (dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon) vs.) hemşireliği sertifikasına sahip lisans mezunu hemşireler
 3. Hemşirelikte en az yüksek lisans derecesine sahip akademisyen hemşireler
 4. Yoğun Bakım alanı ile ilgili uzman hekim, fizyoterapist, beslenme ve diyetetik uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı gibi eğitimin içeriğinde yer alan konularda uzman diğer meslek mensupları

Uygulama Eğitimi Eğitimcileri

Uygulama eğitiminin eğitimcileri klinik rehber hemşirelerdir.

Klinik rehber hemşireler; yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programına katılanların klinik uygulamalarını sağlayan, kurumun politikaları ve prosedürleri doğrultusunda bilgi ve tecrübesini klinik alanda paylaşan, en az 1 (bir) yıl yoğun bakım deneyimi olan ve yoğun bakım hemşireliği sertifikasına sahip lisans mezunu hemşiredir.

10.  EĞİTİM VERİLECEK YERİN NİTELİKLERİ

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının (teorik ve uygulama eğitimi için) yapılacağı yerin nitelikleri ve gerekli donanım özellikleri:

 1. Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve tescil edilmiş 3. (üçüncü) seviye erişkin yoğun bakım ünitesine sahip ve en az 30 (otuz) yoğun bakım yatağı olmalıdır.
 2. Eğitime alınacak katılımcı sayısına uygun yeterli ısı ve ışığa sahip, havadar ve modüler sitemin kullanılabileceği en az 10 (on) kişilik eğitim salonu olmalıdır.
 3. Katılımcı sayısına göre uygun ve yeterli masa-sandalye bulunmalıdır.
 4. Eğitimin uygun teknoloji ile yapılmasına olanak sağlayacak gerekli bilgisayar, gör-işit araçları, uygulama maketleri, yazı tahtası, eğitim hedeflerinin, konu ve içeriklerinin/sunumların katılımcılara verilmesini sağlayabilecek baskı/printer, fotokopi, kağıt destek sistemleri, eğitim salonunda tercihen görsel animasyonlann/eğitim materyallerinin kullanılabileceği internet bağlantısı erişimi olmalıdır.

11.  SERTİFİKANIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasının geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

12.  SERTİFİKANIN YENİLENME ÖLÇÜTLERİ

 1. Sertifikaların geçerlilik süresi sonunda sertifika sahiplerinden;
 1. Sertifikayı aldıktan sonra sertifika geçerlilik süresi içerisinde yoğun bakım ünitesinde çalışıp en az 4 (dört) kez yoğun bakım hemşireliği ile ilgili ulusal/uluslararası eğitimlere veya bilimsel toplantılara katıldığını belgeleyenler veya l(bir) adet ulusal/uluslararası hakemli dergide yoğun bakım hemşireliği konusunda yayın yapmış olanların ya da aktif

12

olarak kesintisiz yoğun bakımda çalıştığını belgelemiş olanların sertifikaları yenilenir. Sertifika sahipleri bu kriterlerle ilgili belgelendirmelerini resertifıkasyon başvurusu sırasında sertifikayı aldıkları sertifikalı eğitim uygulayıcılarına sunacaklardır.

 1. Birinci maddedeki şartlardan birini sağlamayan sertifika sahiplerinin ise sertifika yenileme sınavına katılması gerekir.
 1. Yenileme sınavı, Bakanlık ilgili biriminin koordinasyonunda yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı uygulayıcıları tarafmdan yoğun bakım hemşireliği sertifikalı eğitim programı konulan ile alandaki güncel gelişmeler doğrultusunda hazırlanan çoktan seçmeli sorulardan oluşan teorik sınav şeklinde uygulanır.
 2. Yenileme sınavından 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar başarılı sayılır ve sertifika süreleri 5 (beş) yıl daha uzatılır.
 3. Resertifıkasyon sınav süreci tamamlanıncaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikaları geçerlidir.
 4. Hukuken kabul edilebilir mazeret halleri dışında sertifika yenileme sınavına peş peşe iki kez katılmayanların sertifikalan geçersiz sayılır. Hukuken kabul edilebilir mazeretinin sona ermesini takiben en kısa sürede sınava alınır.
 5. Sertifikalı eğitim programı uygulama yetkisi verilen yerin herhangi bir sebeple eğitim faaliyetlerinin durması ve sertifikalı eğitim uygulama yetki belgelerinin iptal edilmesi ya da kapatma ve devir durumlarında resertifıkasyon sınavları Bakanlığın ilgili birimince yapılır.
 6. Sertifika yenileme sınavında başarısız olan sertifika sahiplerinin yenileme sınavı notlarına itirazları sertifika yenileme smav komisyonu tarafından en geç 5 (beş) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 7. Bu standartlar yürürlüğe girmeden önce alınmış yoğun bakım hemşireliği sertifikalan süresiz sertifikalar olduğundan resertifıkasyon yapılmayacak olup ancak bu sertifikalardan tescil edilmemiş olanların standartların yayımlandığı tarihten sonra en geç 2 yıl içerisinde tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Tescil işlemlerini yaptırmayanların sertifikalan geçersiz sayılacaktır.

13.   DENKLİK BAŞVURUSU VE DENKLİK İŞLEMLERİ USUL VE ESASLARI

Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlıkça hazırlanan denklik başvuru formu kullanılarak denklik talebinde bulunulur.

Bu formda belirtilen tüm belgelerin sunulması zorunludur.

Bu formda belirlenen her bir başlığın altı ayrıntıları ile birlikte doldurulacak, eğitimin verildiği kurum/kuruluşça onaylanmış ve aşağıda belirtilen belgelerin aslı, eğitim yurt dışında alınmış ise ayrıca belgelerin yeminli mütercim tarafından Türkçeye çevirisi formun ekinde dosya halinde sunulacaktır.

Başvuru Formu Ekinde Yer Alacak Belgeler

 1. Sertifikanın aslı
 2. En son bitirmiş olduğu okul/yüksekokul (hemşirelik, ebelik, sağlık memurluğu) diplomasının aslı ve fotokopisi
 3. Varsa Lisansüstü eğitimi bitirme belgesi aslı ve fotokopisi
 4. T.C Nüfus Cüzdanı/ Yabancı Uyruklu Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi
 5. Başvuru Formunun 4’üncü maddesinde yer alan Eğitim Müfredatı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler (Eğitimin alındığı, belgenin düzenlendiği dil ve Türkçe ile)
 6. Başvuru Formunun 3’üncü maddesinde yer alan ve eğitimin alındığı Kurum/Kuruluş/Özel Hukuk Tüzel Kişisi/Gerçek Kişisinin Eğitim alınan Ülkenin resmi sağlık otoritesi ve o ülkedeki Türkiye misyon şefliğinden eğitim veren kurumun yetkili olduğunun belgelenmesi istenecektir. Üniversite hastaneleri ve resmi enstitülerden bu belge istenmeyecektir.
 7. İlgili alanın standartlarında komisyonca belirlenen ve isten diğer tüm belgeler (Varsa)

Denklik İşlemlerinin Nasıl Yapılacağı

 1. Sertifika denkliği için müracaat edenlerin başvuru dosyalan Bakanlık ilgili birimince Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Standartlan doğrultusunda incelenir.
 2. Dosyalan uygun ve yeterli bulunan başvuru sahiplerine sertifika denklik belgesi düzenlenir.
 3. Sertifika Denklik Belgesi Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilir.

 

EKLER

 

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU

Tarih:

Katılımcının Adı-Soyadı:

Değerlendiren Klinik Rehber Hemşire:

Katılımcının Uygulama Yaptığı Yoğun Bakım Ünitesi:

A. Profesyonel Davranışlar

4

3

2

Kliniğe zamanında gelme ve zamanını etkin olarak kullanma

 

 

 

Hastalık ya da başka bîr nedenle kliniğe gelemeyecek/geç gelecek ise haber verme

 

 

 

Bakım için kullanacağı gerekli malzemeleri (steteskop, ışık kalemi, kalem, not defteri vb gibi) eksiksiz şekilde hazır bulundurma

 

 

 

Bakım verdiği birey ile ilgili gözlemlediği değişiklikleri klinik rehber hemşireye ve/veya ekibin diğer üyelerine zamanında iletme

 

 

 

Hasta kayıtlarını zamanında ve tam olarak kaydetme

 

 

 

B. Kişiler Arası ilişkiler

4

3

2

Bakım verdiği birey ile güven verici bir iletişim kurma

 

 

 

Bakım verdiği hasta ailesi ile güven verici bir iletişim kurma

 

 

 

Sağlık ekibi üyeleri ile uyumlu ve saygılı bir iletişim kurma

 

 

 

C. Sorun Çözme/Kritik Düşünme/Karar Verme

4

3

2

Bütüncül yaklaşım doğrultusunda gereksinimlere yönelik yeterli ve doğru veri toplayabilme

 

 

 

Verileri nedenleri ile birlikte yazma ve doğru yorumlama

 

 

 

Toplanan veriler doğrultusunda hastanın gereksinimlerini belirleme ve öncelik sırasına koyma

 

 

 

Toplanan verilere göre doğru hemşirelik tanısı koyabilme

 

 

 

Hemşirelik tanılarının hedeflerini ulaşılabilir, gerçekçi ve hastaya özgü olarak belirleyebilme

 

 

 

Hedeflere uygun hemşirelik girişimlerini belirleyebilme

 

 

 

Belirlediği girişimleri uygulayabilme

 

 

 

Bakımın sonuçlarım değerlendirebilme

 

 

 

D. Klinik Performans

4

3

2

Organizasyon yapabilme ve bakımı yönetebilme

 

 

 

Öğrenmeye istekli olma

 

 

 

Bakım verdiği bireyin güvenliğini sağlama ve sürdürmek için gerekli önlemleri alma

 

 

 

Bakımı sağlama ve sürdürmede yeterli teorik bilgiye sahip olmak için sürekli kendini geliştirme isteğinde olma

 

 

 

Invaziv girişimse 1 işlemleri doğru ve tam olarak yapabilme

 

 

 

Uyguladığı bakımın amacını bilme, sonuçlarını izleme

 

 

 

Sorun çözme sürecinde klinik rehber hemşireden danışmanlık alma

 

 

 

Klinik rehber hemşirenin geri bildirimlerine açık olma ve bu geri bildirimler doğrultusunda kendini geliştirme

 

 

 

“Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Kontrol Formu”ndaki uygulamaları yapma (Ek 2 Form)

 

 

 

4: iyi                      3:   Orta                 2:    Yetersiz

Katılımcı İmzası                                                                                                Eğitimci  İmzası

*Bu formdan toplam 100 (yüz) puan alınır. 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan katılımcılar uygulamadan başarılı sayılır.

YOĞUN BAKIMDA TEMEL UYGULAMALAR FORMU

UYGULAMA

YAPTI

YAPAMADI

FIRSAT OLMADI (KURUM-HASTA- YOĞUN BAKIM KAYNAKLI)[1]

Yoğun bakım ünitesine hasta kabulü ve oryantasyonun sağlanması

 

 

 

Hastanın sistemli olarak baştan ayağa muayenesi

 

 

 

Monitör kullanımı ve monitörizasyon ilkeleri

 

 

 

Hasta güvenliğinin sağlanması (hasta tespiti, düşme riski, izolasyon, kimlik doğrulama, ilaç güvenliği vb gibi)

 

 

 

Enteral ve parenteral besleme (NGT, OGT ve gastrostomi ile besleme)

 

 

 

EKG çekimi

 

 

 

Kan şekeri ölçülmesi

 

 

 

Kan gazı için örnek alma

 

 

 

Laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerinin alınması

 

 

 

Bilinci açık ve bilinci kapalı hastada ağrı izlemi ve yönetimi

 

 

 

Hasta izleminde kullanılan tüm formların kullanılması

 

 

 

Temel yaşam desteği uygulamalarını yapma

 

 

 

ileri yaşam desteği uygulamalarına yardım ve/veya yapma

 

 

 

Klinikte kullanılan acil araba/çantanın kullanımı, defıbrilatörün özellikleri, güvenli kardiyoversiyon ve defibrilasyon uygulaması

 

 

 

Geçici kalp pili takılmasına yardım ve hasta izlemi

 

 

 

Endotrakeal ve nazotrakeal aspirasyon (açık ve kapalı sistem aspirasyon)

 

 

 

Trakesostomi uygulamalarına yardım ve bakımı

 

 

 

Oksijen tedavisi uygulamaları (nazal kanül, basit maske, nebülayzırlı maske, rezervuarlı maske)

 

 

 

Hava yolu uygulamaları (basit hava yolu, laringeal maske uygulama, combitüp uygulama, balon valf maske kullanımı, endotrakeal tüp uygulama ve uygulanmasına yardım)

 

 

 

 

Santral venöz basınç kateteri takılmasına yardım ve basınç ölçümü ve izleminin sağlanması

 

 

 

Pulmoner arter kateteri takılmasına yardım, basınçların ölçülmesi ve izleminin sağlanması

 

 

 

Invazif arter kan basıncı ölçümü ve izlemi

 

 

 

Kafaiçi basıncı kateterinin takılmasına yardım ve kafa içi basıncının izlenmesi

 

 

 

Mekanik ventilatör özellikleri, alarmlar ve alarmlann uygun şekilde çözümlenmesi

 

 

 

Hastayı mobilize etme yöntemleri

 

 

 

Yara bakımına yardım ve bakımın sürdürülmesi

 

 

 

Enfeksiyon kontrol önlemlerinin alınması

 

 

 

Göğüs tüpleri ve kapalı drenaj sisteminin izlenmesi

 

 

 

Yoğun bakım ünitesinden hasta transferi ve başka bir bölüme teslimi

 

 

 

Kan ve kan bileşenleri transfüzyonu

 

 

 

Inraaortik balon pompa takılmasına yardım ve izlemi

 

 

 

Renal replasman tedavilerine yardım (periton diyalizi, hemofiltrasyon, hemodiyaliz gibi)

 

 

 

Yoğun bakımda sık kullanılan yüksek riskli ilaçların hesaplanması, hazırlanması ve izlemi

 

 

 

Yaşam sonu bakımın sağlanması

 

 

 

*Uygulama süresince katılımcının bu uygulamaların tümünün gerçekleştirilmesi hedeflenir. Uygulamaların yarıdan azını gerçekleştirebilen katılımcı, “Yetersiz (2)”, yansım başarı ile gerçekleştiren “Orta (3)”, yandan fazlasını başarı ile gerçekleştiren ise “İyi (4)” olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonunda alman toplam puan Ek l’deki formda “Klinik performans” başlığı altındaki “Yoğun Bakımda Temel Uygulamalar Kontrol Formundaki Uygulamaları Yapma” bölümünün puanı olarak kaydedilir.

 

EĞİTİM PROGRAMI/EĞİTİM PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU EĞİTİM PROGRAMI ADI:

EĞİTİM PROGRAMI YERİ:

EĞİTİM PROGRAMI TARİHİ:

EĞİTİM SORUMLUSU:

EĞİTİM ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Sınıf, katılımcı sayısına uygun büyüklükte miydi?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Sınıfın havalandırma ve ısıtması yeterli miydi?

() Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz ( ) Çok yetersiz

 1. Sınıfın aydınlatılması yeterli miydi?

() Çok iyi () İyi () Y eterli () Yetersiz ( ) Çok yetersiz

 1. Eğitim için kullanılan teknik araçlar (projeksiyon, tepegöz, tahta, video, vb.) yeterli miydi? () Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz
 2. Projeksiyon, tepegöz ve tahta net olarak görülüyor muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz ( ) Çok yetersiz

 1. Sınıflar temiz miydi?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Tuvaletler temiz miydi?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Yemek ve ikramlardan memnun kaldınız mı?

( ) Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Oturulan koltuklar ergonomik miydi?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 

EĞİTİM MATERYALİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Eğitim materyalleri (eğitim kitabı, eğitim notları, diğer verilen dokümanlar, sunumlar) eğitim programı içeriğine uygun muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Eğitim materyalleri (eğitim kitabı, eğitim notlan, diğer verilen dokümanlar, sunumlar) eğitim programı için yeterli miydi?

() Çok iyi () İyi ( ) Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Uygulama / beceri eğitimi için kullanılan maket, materyal, ekipman, vb. yeterli miydi?

() Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz () Çok yetersiz

EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 1. Eğitim programının içerdiği konular eğitim programı amaçlarına uygun muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz ( ) Çok yetersiz

 1. Eğitim programında kullanılan öğrenme yöntemleri (teorik ders, maketler üzerinde uygulama, beceri laboratuvarında maket-materyal kullanma, vaka analizi yapma, klinik alanlarda uygulama, ev ödevleri üzerinde çalışma) eğitim programı amaçlarına uygun muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz ( ) Çok yetersiz

 1. Eğitimin süresi uygun muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Eğitim gün ve saatleri uygun muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Eğitim süresince adayların bilgi ve becerilerindeki gelişmelerin takibi yeterli miydi?

() Çok iyi ( ) İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler (sınav, beceri değerlendirme, vb) uygun muydu?

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Genel olarak eğitim programından memnuniyetiniz

() Çok iyi () İyi () Yeterli () Yetersiz ( ) Çok yetersiz

KLİNİK EĞİTİM ORTAMI

 1. Klinik uygulama süresi, eğitim programı hedeflerine uygun muydu?

() Çok iyi () İyi ( ) Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Seçilen klinik eğitim ortamı, eğitim programı hedeflerine uygun muydu?

() Çok iyi () İyi ( ) Yeterli () Yetersiz () Çok yetersiz

 1. Klinik uygulamada, eğitimcilerden aldığınız destek yeterli miydi?

( ) Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz ( ) Çok yetersiz

 1. Klinik uygulamada, ilgili klinikte çalışanlardan aldığınız destek yeterli miydi? () Çok iyi () İyi () Yeterli ( ) Yetersiz ( ) Çok yetersiz
 2. Genel olarak klinik uygulama programı beklentilerinizi karşıladı mı?
 1. Evet
 2. Hayır

Lütfen nedenini kısaca açıklayınız.

SONUÇ OLARAK

 1. Genel olarak eğitim programı beklentilerinizi karşıladı mı?
 1. Evet
 2. Hayır

Lütfen nedenini kısaca açıklayınız.

 1. Eğitim programında kazandığınız bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmayı düşünüyor musunuz?
 1. Evet
 2. Hayır

Lütfen nedenini kısaca açıklayınız.

 1. Ders saatleri dışında konuyu öğrenmek ve sınavlara hazırlanmak için günlük harcadığınız zamanı saat olarak

yazınız:..................... /saat

 1. eğitim merkezinde başka bir eğitime katılmak ister misiniz?
 1. Evet
 2. Hayır

Lütfen nedenini kısaca açıklayınız.

 1. eğitim merkezinde eğitim alma”yı başkalarına önerir misiniz?
 1. Evet
 2. Hayır

Lütfen nedenini kısaca açıklayınız.

 1. Genel olarak eğitim programı / eğitimi değerlendirdiğinizde en olumlu bulduğunuz noktalan yazınız.
 2. Eğitim programı / eğitimdeki memnuniyetinizi nasıl artırabileceğimiz ile ilgili önerileriniz nelerdir?

*Bu form eğitim programının sonunda doldurulacaktır.

 

[1]Katılımcıların bu formdaki uygulamalan “Kurum, hasta ya da yoğun bakım kaynaklı” nedenlerle yapma şansı bulamadığı durumunda formdaki “Fırsat olmadı” bölümü işaretlenir ve puanlama yapılırken bu bölüm dikkate alınmayarak katılımcının puanı olarak “Yaptı”, “Yapamadı” bölümlerinden aldığı puanın ortalaması yazılır.

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler