ÖSYM, 2017/4 İle 1 Adet Kamu Personeli Yerli Uzman Personel Alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı yerli sözleşmeli uzman personel giriş sınavı duyurusu (2017-4) yaptı. ÖSYM personel alımı genel ve özel şartları için tıklayınız.

ÖSYM Başkanlığında istihdam edilmek üzere, ÖSYM Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu ve ÖSYM Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında sigortalı olarak 1 sözleşmeli yerli uzman personel alınacağı duyuruldu.

ÖSYM memur alımı genel şartları; Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren yukarıda ayrıntısı yer alan bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak gerekiyor.

Yukarıdaki tabloda belirtilen dil ve düzeylerde yabancı dil bilgisini, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, veya denk kabul edilen sınavlarla belgelemesi isteniyor.

Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alan ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. ÖSYM’de Yerli Sözleşmeli Uzman Personel Giriş Sınavına ikiden fazla başvurmamış olmak gerekiyor.

ÖSYM personel alımı özel şartları; Türk Vatandaşı olmak,  Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak gerekmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak gerekiyor. İlan metni için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

RTÜK ve İletişim Başkanlığına 89 Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor
İMMİB 22 Memur Personel Alımı Yapacak
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 165 Memur Alıyor 2019
MSB Harita Genel Müdürlüğü 102 Memur Alımı 2019
MSÜ En Az Lise Mezunu Açıktan Memur Alımı Yapacak