Yeni Yapıda İl Sağlık Müdürlerinin Yetkileri Neler

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin yayımlanması ile birlikte tüm gözler yeni oluşuma çevrildi. Bu oluşumun içerisindeki en dikkat çeken unvan ise il sağlık müdürlerinin görev ve yetki alanlar

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin yayımlanması ile birlikte tüm gözler yeni oluşuma çevrildi. Bu oluşumun içerisindeki en dikkat çeken unvan ise il sağlık müdürlerinin görev ve yetki alanları oluştu.

7 ANA BAŞLIK

İl sağlık müdürünün görev ve sorumluluklarını 7 ana başlık altında toplayabiliriz. Bu başlıklar sırası ile Halk Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar, Kamu Hastaneleri Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar, Sağlık Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar, Acil Sağlık Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar, İlaç Ve Tıbbi Cihaz Başkanlığına İlişkin Görev Yetki ve Sorumluluklar, Personel Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar ve son olarak Destek Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar isimleri altında toplandı.

HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

Saymış olduğumuz bu 7 ana başlıklar kendi içinde bölümlere ayrılıyor, fakat biz sizlerin zamanınızı almamak adına bu detaylı listeyi kısmen özetledik. 23 maddelik Halk Sağlığı başlığı altında il sağlık müdürlerinin görevlerinden bir kaçı: Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işlerini yapacak, Aile hekimliği hizmetlerinin il düzeyinde tanıtımı ile bu hizmetlerin nitelik ve nicelik bakımından en uygun şekilde sunumunu sağlayacak, Topluma yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin ilçe sağlık müdürlükleri vasıtasıyla sunulmasını sağlayacak. Kanser erken teşhis ve tarama ile aktif ve pasif kanser kayıtçılığı hizmetlerinin sunulmasını sağlayarak, kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerin bilinçlendirilmesini yapacak. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı, Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı ve Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlayacak. Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri, intiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulmasını sağlayacak. Ulusal Tütün Kontrol Programının il düzeyinde uygulanmasını sağlamak, tütün denetimlerini yapacak. İl Tütün Kontrol Kurulunun ve İl Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Kurulunun çalışmalarını takip edecek. Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütecek.

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

İl sağlık müdürlerinin Kamu Hastaneleri Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklarını da 10 başlık altında toplayabiliriz. İşte bu başlıklardan bazıları; Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin belirlenen hedef, politika ve stratejilere, ilgili düzenlemelere ve performans programına göre yönetecek. Kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinde sunulan hizmetlere ait altı ayda birperformans ve faaliyet raporlarını hazırlayacak. Evde sağlık hizmetlerinin koordinasyon merkezini kurmak, işletmek ve diğer birimler ile koordinasyon halinde çalışmak.

SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

İl sağlık müdürlerinin bir diğer alanı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumlulukları oldu. 23 başlık altında bulunan yetkiler özetle şu şekilde; İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politikaları çerçevesinde denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulayacak. İl genelinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik Bakanlık politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetleri yürütmek, tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerini uygulayacak. Kamu sağlık tesislerinde tıbbi hizmet alımlarını planlayacak. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait yataklı sağlık kurum ve kuruluşlarına izin verilmesi ve ruhsatlandırılması ile bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal edilmesini sağlayacak. İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulayacak. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık, yanık, yoğun bakım gibi özellik gerektiren sağlık hizmetlerini bakanlık planlamaları doğrultusunda il düzeyinde izin, tescil, denetim hizmetleri yapmak. Acil, yoğun bakım ve benzeri tıbbi hizmet birimlerinin ve hastane yataklarının tescili, takibi ve denetim işlemlerini yürütmek. İl düzeyinde sağlık istatistiklerinin derlenmesi, veri kalitesinin değerlendirilmesi ve sağlık istatistikleri ile ilgili konularda gerekli çalışmaları yapmak.

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

Müdürlere verilen bir diğer yetki ise Acil Sağlık Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar oldu. 11 başlık altında bulunan yetkilerden bazıları; Acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişilere ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarının sevk ve idaresine ilişkin iş ve işlemleri yürütecek. İl düzeyinde kara, hava ve deniz ambulanslarının sevk ve idaresini sağlayacak. Acil durum ve afetlerde tıbbi kurtarma ve acil sağlık hizmetlerinin ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyonu sağlayacak. Ulusal medikal kurtarma ekiplerinin (UMKE) oluşturulması, işletilmesi ve gerekli araç, donanım ve malzeme temininin sağlanması, UMKE personelinin eğitim, tatbikat ve faaliyetlerini planlanması, gerçekleştirilmesi ve raporlanması işlemlerini yürütecek.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ BAŞKANLIĞINA İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

İl sağlık müdürlerinin İlaç Ve Tıbbi Cihaz Başkanlığına İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklarını ise 14 başlık altında toplayabiliriz. Özetle ise; Sağlık beyanı ile satışa sunulacak ürünlerin sağlık beyanlarını izinsiz veya gerçeğe aykırı sağlık beyanı ile yapılan satışları denetlemek, gerektiğinde durdurma, toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapmak veya yaptırmak, izin ve sağlık beyanları yönünden bunların her türlü reklam ve tanıtımlarını denetlemek ve aykırı olanları durdurmak, piyasaya arz edilen ilaç ve ürünlerin reklam ve tanıtımının usul ve esasların uygulanmasını denetleyecek. Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler, tıbbi sarf depoları ve ecza dolaplarının açılışları ve çalışmaları işlemlerini düzenlenmesi, faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi işlemlerini yürütecek. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kan ürünlerine mahsus reçetelerin sağlık kurum ve kuruluşlarına basılı veya elektronik dağıtımı ile hemofıli teşhisli hastalara hemofıli takip karnesinin düzenlenmesini sağlayacak. Diş hekimliğinde kullanılan her türlü madde ile malzemenin üretildiği ve depolandığı iş yerlerinin mevcut yasa, emir ve prensiplere uygun olup olmadığının izlenmesi, denetiminin yapılması, yaptırımların uygulanması işlemleri ile açma, nakil ve kapatma işlemleri yapacak.

PERSONEL HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

Müdürlerin sondan önceki yetkileri ise Personel Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumlulukları oldu. 14 başlık altında bulunan yetkiler özetle; İl düzeyinde personel ihtiyaçlarını belirleyerek personelin adil ve dengeli dağılımını yapmak ve bu amaçla il içinde personel nakil ve görevlendirme işlemlerini doğrudan yapmak. Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek, aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak. Personele verilen disiplin ve idari cezaların kayıtlarını tutmak ve bununla ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurlar ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmaları yapmak.

DESTEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN GÖREV VE YETKİ

İl sağlık müdürlerine verilen son yetkilendirme ise Destek Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki Ve Sorumluluklar oldu. 37 başlık altında toplanan yetkiler en kapsamlı bir şekilde tarif edildi. Bu 37 maddeyi özetlersek; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri destek hizmetlerini yapmak veya yaptırılmasını sağlamak. Kamu sağlık tesislerinin bütçe ve yatırım tekliflerinin hazırlatılması ve Bakanlığa sunulması, ilgili mevzuat çerçevesinde kamu sağlık tesislerinin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe taleplerinin konsolide edilerek, gerçekleşmelerinin takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Afet ve acil durumlara yönelik ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelerin tedariki ile depolanması ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. Gerektiğinde ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek. Bakanlığa ait tesislerin bakım ve onarımları için gerekli olan keşif özetlerinin temini ve zamanında Bakanlığa ulaşmasını sağlamak. Sağlık hizmeti sunumunda gerekli olan basın ve halkla ilişkiler, yangın-doğal afet planı, ulaşım hizmetleri ve sair destek hizmetlerini planlamak.

İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberleri

Sağlık Bakanlığından İcap Nöbeti Açıklaması
Sağlık Bakanlığı KPSS 2018/4 ve 2018/5 İle Göreve Başlayacak Personel Hakkında Duyuru
Aile Hekimliği 2018/3 İller Arası Yerleştirme Tayin Kurası Başladı
Sağlık Bakanlığı 84. Dönem DHY Eş ve Mazeret Kurası Başvuruları Başladı