1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde SUT 'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde SUT 'da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Kurumu ağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 24 Aralık 2014 tarihli resmi gazetenin 29215 sayısı ile yayımlandı.

A+A-

24 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29215
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık
Uygulama Tebliğinin 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “tıbbi malzeme ve
ilaçlar” ibaresi “tıbbi malzeme, ilaçlar ve kan bileşenleri” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- Aynı Tebliğin 2.2 numaralı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrasının
sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, on sekizinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdaki yirmibirinci fıkra eklenmiştir.
“Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları, genel anestezi altında yapılması
gerekli görülen tetkik, tahlil ve tedavileri bünyelerinde veya başka bir resmi sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile
sağlayabilirler. Bu hizmetleri sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden
ayrımı yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma faturalandırılır ve SUT hükümleri
doğrultusunda karşılanır. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin sözleşmeleri Kuruma teslim edeceklerdir.”
“(21) SUT eki EK-2/C listelerinde yer alan P604250, P604260, P604280, P604470, P604500, P604520, P604530,
P604570, P604580, P604620, P604910, P604960, P604970, P605040, P605190, P605220, P605230, P605240, P605250,
P605260, P605270, P605290, P605320, P605410, P605420, P605430, P605440, P605450, P605460, P605470, P605480,
P605490, P605500, P604610, P604710, P604711, P604690, P604980, P604990, P605000, P605010, P604720, P604730,
P604740, P605680, P605710, P605720, P605730 kodlu işlemler ile SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan; 604250, 604260,
604280, 604470, 604500, 604520, 604530, 604570, 604580, 604620, 604910, 604960, 604970, 605040, 605190, 605220,
605230, 605240, 605250, 605260, 605270, 605290, 605320, 605410, 605420, 605430, 605440, 605450, 605460, 605470,
605480, 605490, 605500, 604610, 604710, 604711, 604690, 604980, 604990, 605000, 605010, 604720, 604730, 604740,
605680, 605710, 605720, 605730 kodlu işlemlerin üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması durumunda işlem
puanlarına % 15 ilave edilerek Kuruma faturalandırılır.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 2.2.2.A numaralı maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Aynı seansta birden fazla
işlem yapıldığı durumlarda” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Ek-2/Ç listesindeki işlemler hariç)” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 4- Aynı Tebliğin 2.4.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesinden sonra gelmek üzere
“Bu işlem kodlarına fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile open-bite, deep-bite, ağız dışı aparey
uygulaması, expansiyontedavileri gibi her türlü ortodontik tedavi ve görüntüleme yöntemleri dahildir.” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5- Aynı Tebliğin 2.4.4.F-2 numaralı maddesinin altıncı ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi
ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda
ise SUT’un2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporuna istinaden tedavinin başladığı tarih itibariyle bir yıl içerisinde
uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır, devam eden yıllarda; her yıl için SUT’un 2.4.4.F-
1 maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen sağlık raporuna istinaden sadece 0-30 ve 31-60 seans
uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. 61 seans sonrası tedaviler ise; SUT’un 2.4.4.F-
1(1)(b) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması
halinde Kurumca karşılanır. Ancak 61 seans sonrası tedavilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca
verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli
sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından
oluşturulacaktır) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla verilen tedaviler
Kurumca karşılanır.”
“(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 kodu ile yer alan tanılarda;
a) 2.4.4.F.1 maddesinde belirtilen raporlara istinaden yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamaları Kurumca karşılanır. Ancak, 16 yaşından büyük olan hastalarda 31-60 seans ve 61-90 seansa kadar olan fizik
tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları resmi sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde Kurumca karşılanır, ancak 61
seans sonrası tedavilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve
rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman
hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti
sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla verilen tedaviler Kurumca karşılanır.
b) Ayrıca G80 kodu ile yer alan tanılarda mobilitenin korunmasının sağlanması ya da gerçekleştirilmesi amacıyla
cerrahi girişim veya botulismus toksini uygulandığı takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel
tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu
sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.”
MADDE 6- Aynı Tebliğin 2.4.4 numaralı maddesine aşağıdaki alt madde eklenmiştir.
“2.4.4.K – Palyatif Bakım Tedavisi
(1) Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme konusunda tescil edilmiş olan Sağlık
Bakanlığına bağlı yataklı sağlık tesislerince faturalandırılır.
(2) Palyatif bakım tedavisi yalnızca palyatif bakım yatağında yatan hastalara verilen hizmettir.
(3) Palyatif bakım tedavisi vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucusunun tescil edilmiş palyatif bakım yatakları
dışındaki herhangi bir yataktan bu hizmetleri göndermesi durumunda bu hizmet bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(4) Palyatif bakım tedavisi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.
a) Beslenmesi fiziksel ve psikolojik/nörolojik nedenlerle bozulup enteral, parenteral beslenme desteğine ihtiyaç
duyanlar,
b) Enfeksiyon, kas ve nörolojik hastalıklar nedeniyle solunumu bozulmuş
olup, invaziv ve noninvaziv mekanikventilasyon desteğine ihtiyacı olan hastalar,
c) Enfekte yatak yarası açılan, ostomi bölgelerinde enfeksiyon, kaçak sorunları
olan(trakeotomi, gastrostomi,ileostomi, kolostomi vs), kateteri olup tıkanan, kırılan, giriş yeri enfeksiyonu olan
yada katetere bağlı fonksiyon bulguları bulunan (diyaliz kateteri, santral venöz kateteri, şant kateterleri,
ağrı portu ve kateteri, perkütan plevral kateter, perkütanmesane kateteri) hastalarının tedavisi ve tıbbi sorunlarının
giderilmesi,
(5) Palyatif bakım tedavisi EK-2/C Listesindeki P560000 SUT kodundan günde en fazla 1(bir) kez faturalandırılır.
(6) Palyatif bakım tedavisi altında tedavi gören hastaya EK-2/C Listesindeki işlemlerden herhangi birinin yapılması
durumunda, EK-2/C Listesindeki işlem bedeli faturalandırılır ve 2.2.2.B-1(3) maddesinde belirtilen sürelerde palyatif bakım
tedavisi adı altında herhangi bir bedel ödenmez.
(7) Palyatif bakım tedavisinin faturalandırılmasında diğer SUT kuralları geçerlidir.”
MADDE 7- Aynı Tebliğin 2.6.1.B-3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “diyaliz”
ibaresinden sonra gelmek üzere “,PUVA” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8- Aynı Tebliğin 3.1.2 numaralı maddesinin onyedinci fıkrasına (f), (g) fıkraları aşağıdaki şekilde
eklenmiştir.
“f) SUT eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin garanti süresi sonunda kullanılamaz
durumda olduğunun fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinin birlikte yer aldığı sağlık
kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde, tıbbi malzemelerin yenilenme talepleri listelerde yer alan yenilenme süreleri
dikkate alınmadan Kurumca karşılanır.
g) SUT eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde hakem hastane
onay şartı aranmaz.”
 MADDE 9- Aynı Tebliğin 3.1.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “fiksatör” ibaresinden
sonra gelmek üzere “setleri” ibaresi eklenmiştir.
 MADDE 10- Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı alt maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (2) SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca
karşılanmaz.Ancak alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014
tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında
değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz. Bu kapsamda değerlendirilmekle birlikte SUT eki EK-
3/A listesinde tanımlanmayan tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilir, alış fiyatının üzerine Kurum bilgi işlem sistemi
tarafından % 15 işletme gideri ile Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek
bedelleri Kurumca karşılanır.”
MADDE 11- Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinin ikinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve onüçüncü fıkra aşağıdaki şekilde eklenmiştir.
“(2) Yara bakım ürünleri veya antimikrobiyal örtüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporları;
a) Yatarak tedavide; takip ve tedaviyi yapan uzman hekim ile genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji ve
plastik,rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenecektir.
b) Ayakta tedavide; resmi sağlık kurum/kuruluşlarında genel cerrahi, ortopedi ve travmatoloji,
plastik,rekonstrüktif ve estetik cerrahi,geriatri uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurullarınca
düzenlenecektir.”
c) Ayakta ve yatarak tedavide immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve
nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci
ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi
veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenecektir.
“(6) Ayakta tedavide kullanılacak yara bakım ürünleri için, sağlık kurulu raporuna dayanılarak genel cerrahi,
ortopedi ve travmatoloji, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, geriatri veya deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimlerinden biri tarafından reçete düzenlenmesi gerekmektedir.
(7) Tek reçetede en fazla 15 günlük miktar yazılabilir.”
“(9) Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayı gösteren yara
bakım ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanır.”
“(13) “İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyözderi
hastalıkları” tanısı ile tedavi gören hastalara verilecek yara bakım hizmetleri ve bu hizmetlerde kullanılan tıbbi malzemeler
ayakta tedavi, yatarak tedavi ve evde sağlık hizmetleri kapsamında verilecek olup, bu kapsamdaki tıbbi malzemeler yalnızca
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilmesi ve uygulanması durumunda Sağlık Bakanlığı
götürü bedel kapsamı içinde değerlendirilerek Kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu hasta grubu için herhangi bir
şahıs ödemesi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki malzeme gruplarının Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları
tarafından temin edilmeyerek reçete karşılığı hastaya temin ettirilmesi durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık
kurumunun alacağından mahsup edilir.”
MADDE 12- Aynı Tebliğin 3.3.4.A numaralı alt maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “kendi aralarında”
ibaresi “birbirleri ile” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 13- Aynı Tebliğin 3.3.12 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “3.2.1.A-1 ve 3.2.1.A-2” ibaresi
“3.2.1.A ve 3.2.1.B” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14- Aynı Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“ (Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan Yurtdışı İlaçlar hariç)
b) Maddenin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“ Ancak yurtdışı ilaçlar için yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi ve özel sağlık hizmet sunucuları tarafından
düzenlenen reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değildir.”
c) Maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesindeki “ reçete edilebilir)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ (Yurtdışı
İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç)” cümlesi eklenmiştir.”
MADDE 15- Aynı Tebliğin 5.2.1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “yüz protezlerine ait
işlemlerin” ibaresi “yüz protezleri, palyatif bakım tedavisine ait işlemlerin” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 16- Aynı Tebliğin 5.3.1.Ç numaralı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “(MEDULA sisteminden
provizyon alınabilen kişiler de dahil).” ibaresi “(Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile
hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler hariç)” ibaresi olarak değiştirilmiştir.
MADDE 17- Aynı Tebliğin 5.3.2.D numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin sonuna “(Yurtdışı
Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler hariç)” ibaresi
eklenmiştir.
MADDE 18-- Aynı Tebliğ eki “İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi” nde (EK-1/C) aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (1) numaralı listede belirtilmiştir.
b) Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki (2) numaralı listede belirtilmiştir.
c) Listede 27. sırada yer alan “Robotik cerrahi yöntemiyle yapılan işlemler” ibaresinden sonra gelen
“(P618690, P621410, P619490, P618680, P618840, P618550, P618560, P601930, P601940, P602.410, 605.070, P604710,
P604690, P605000, P604940, P604990, P604930 kodlu işlemler hariç olmak üzere)” ibaresi listeden çıkarılmıştır.
MADDE 19- Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede işlem adı, açıklama, işlem puanında değişiklik yapılan işlemler ile Listeye eklenen işlemler bu Tebliğ eki
(3) numaralı listede belirtilmiştir.
b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (4) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 20- Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) işlem adı, açıklama ve işlem
puanında değişiklik yapılan işlemler ile yeni eklenen işlemler bu Tebliğ eki (5) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 21- Aynı Tebliğ eki “Diş Tedavileri Puan Listesi” nde (EK-2/Ç) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listede açıklama değişikliği ve listeye eklenen işlem bu Tebliğ eki (6) numaralı listede belirtilmiştir.
b) Listeden çıkarılan işlemler bu Tebliğ eki (7) numaralı listede belirtilmiştir.
MADDE 22- Aynı Tebliğ eki “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi” ne (EK-2/D-2)
“G80 Serebral Palsitanısının G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış tanısı ile faturalandırılması halinde
bedeli Kurumca karşılanmaz.” cümlesinden sonra gelmek üzere “Hemiparazi tanısıyla yapılan işlemlerin bedeli,
G81 Hemipleji kodundan faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır.” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 23- Aynı Tebliğin “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A) Listesi” nde aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) “Dren, Sonda, Aspiratör Ve Cerrahi Tüpler” başlığı altında yer alan “OR1610” SUT kodlu “PENROSE DREN”
ve “OR1740” SUT kodlu “DİSPOSABLE ASPİRATÖR UCU (HORTUMU İLE)” isimli tıbbi malzemeler listeden
çıkarılmıştır.
b) “OR1440” SUT kodlu tıbbi malzeme aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.OR1440 SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC 0,31
c) “OR1500” ve “OR1510” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımlarının açıklama sütunlarına “İşlem puanına
dahildir.” ibaresi eklenmiştir.
ç) “OR1880” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
OR1881 ÜÇ YOLLU MUSLUK 0,25
d) “OR1990” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlıkları ile birlikte aşağıdaki tıbbi malzemeler
eklenmiştir.
KEMOTERAPOTİK İLAÇ HAZIRLAMA SETLERİ
OR1995 KEMOTERAPOTİK İLAÇ HAZIRLAMA SETİ, ROBOTİK SİSTEM
(TÜM BOY/ŞEKİL/ÖZELLİK DAHİLTÜM APARATLAR)
İşlem
Puanına
dahildir.
OR1996
KEMOTERAPOTİK İLAÇ HAZIRLAMA SETİ, MANUEL/YARI
OTOMATİK/OTOMATİK (TÜM BOY/ŞEKİL/ÖZELLİK DAHİL
TÜM APARATLAR)
İşlem
Puanına
dahildir.
KEMOTERAPOTİK İLAÇ UYGULAMA SETLERİ
(ROBOTİK/YARI OTOMATİK/OTOMATİK VE MANUEL
HAZIRLAMA SİSTEMLERİ İÇİN)
OR1997
KEMOTERAPOTİK İLAÇ UYGULAMA SETİ, ÇOKLU, IŞIKTAN
KORUMALI/KORUMASIZ (DÖRT VE/VEYA ÜZERİ YOLLU)
(HASTAYA BAĞLANTI VE DİĞER GEREKLİ APARATLAR
DAHİL, TÜM BOY/ŞEKİL/ÖZELLİK )
İşlem
Puanına
dahildir.
e) “OR4430” ve “OR4440” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmış ve “OR4420” SUT kodlu tıbbi
malzemeden sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
OR4435 HEMOSTATİK ÜRÜN, AKIŞKAN, TROMBİNLİ (EN AZ 2000 IU TROMBİN
İÇEREN) 690,00
f) “OR4820” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ve ödeme kriterleri ve/veya kuralları ile
beraber aşağıdaki tıbbi malzemeler eklenmiştir.
EPİTEZ UYGULAMALARI İÇİN İMPLANT SETLERİ
Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle rekonstrüksiyonunun
sağlanamadığı veya sağlanamayacağının tespit
edildiği, konjenitalgelişim anomalileri, enfeksiyon, travma, tümör
cerrahisi sonrası, baş ve boyun bölgesinde oluşan defektler ve doku
kayıplarında uygulanacak epitezlerin retansiyonunda; bu durumların en
az birer Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Kulak Burun
Boğaz uzman hekiminin bulunduğu üçüncü basamak resmi sağlık
kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla
ve epitez başına en fazla üç adet olmak üzere üçüncü basamak resmi
sağlık kurumlarında Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi/Kulak
Burun Boğaz/Göz Hastalıkları branşı uzman hekimlerince uygulanması
halinde bedeli Kurumca karşılanır.
OR4825
EPİTEZ UYGULAMALARI İÇİN İMPLANT SETİ, BARLI SİSTEM
(İMPLANT, İYİLEŞME BAŞLIĞI, ÖLÇÜ BAŞLIĞI, İMPLANT
ANALOGU, BAŞLIK, SABİTLEME VİDASI, BAR, MATRİKS,
KONİK DAYANAK DAHİL)
3.500,00
OR4826
EPİTEZ UYGULAMALARI İÇİN İMPLANT SETİ, MIKNATISLI
SİSTEM (İMPLANT, İYİLEŞME BAŞLIĞI, İMPLANT ANALOGU,
DAYANAK, EPİTEZ TUTUCU, ÖLÇÜ BAŞLIĞI DAHİL)
3.500,00g) Aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
SUT
KODU MALZEME ALAN TANIMI FİYAT
(TL)
OR2010 KONVEKS ADAPTÖR (KOLOSTOMİ/ÜROSTOMİ/İLEOSTOMİ
TORBASI İÇİN) 4,50
OR3180 ENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU,
DÜZ, 30-35/45/60 180,00
OR3190 ENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI- KESİCİ STAPLER KARTUŞU,
OYNAR BAŞLIKLI, 30-35/45/60 190,00
OR3200 EMİLEBİLİR MESH SABİTLEYİCİ/ZIMBA ATICI, ENDOSKOPİK 360,00
OR3220 EMİLEBİLİR MESH SABİTLEYİCİ/ZIMBA ATICI, AÇIK CERRAHİ 360,00
OR4700 DOKU GENİŞLETİCİ PORTLU(Tüm boy, Şekil ve özellik dahil) 760,00
OR4710 DOKU GENİŞLETİCİ, KENDİNDEN ŞİŞEN (Tüm boy, şekil, özellik
dahil) 950,00
OR6000 MEME İMPLANTI, JEL DOKULU, TÜM BOY-ŞEKİL 760,00
OR6020 MEME İMPLANTI JEL + SALİN DOLGULU, TÜM BOY-ŞEKİL 1.360,00
MADDE 24- Aynı Tebliğin eki “Tıbbi Uygunluk Aranacak Tıbbi Malzemeler” başlıklı (Ek-3/C-1) listesi bu Tebliğ
eki (8) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 25- Aynı Tebliğin eki “EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER”
başlıklı (Ek-3/C-2) listesi bu Tebliğ eki (9) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 26- Aynı Tebliğ eki “DİĞER PROTEZ ORTEZLER” başlıklı (Ek-3/C-3) listesinde yer alan “DO1017A”
SUT kodlu “EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 473,00TL
(Dörtyüzyetmişüç Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.
MADDE 27- Aynı Tebliğ eki “ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER” başlıklı (Ek-3/C-5)
listesi bu Tebliğ eki (10) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 28- Aynı Tebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1) Listesi” nde yer
alan “103065” SUT kodlu ve “103070” SUT kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları ve ödeme kriterleri ve/veya
kurallarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
SUT
KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT (TL)
103065 TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL
DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ,KATETERİ 3.500,00
(1) Transsakral girişimle kamera
eşliğinde lomber EpiduralDiskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi
malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda kullanılması
halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin;
Nörolojik defisitiolmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve
Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni
nörolojikdefisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik
Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem
bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
103070
TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL
DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ,GİRİŞİM KİTİ (Girişim iğnesi,
kılavuz tel, dilatatör, kanül dahil)
1.900,00(1)Transsakral girişimle kamera
eşliğinde lomber EpiduralDiskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi
malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda kullanılması
halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin;
Nörolojik defisitiolmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve
Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni
nörolojikdefisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik
Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem
bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
MADDE 29- Aynı Tebliğin “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-
3/E-2) Listesi” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “KN1015”, “KN1017”, “KN1018”, “KN1020” ve “KN1021” SUT kodlu tıbbi malzemeler listedençıkarılmıştır.
b) “ICP
KATETERLERİ” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.
“(1) ICP monitorizasyonunda (drenaj, basınç) kullanılan sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanır.”
MADDE 30-
Aynı Tebliğin “Ortopedi Ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna AitTıbbi Malzemeler (EK-
3/F-2) Listesi” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) AE0900 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P613180, P612760, 613180, 612760 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
b) AE0910 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612710, P613200, 612710, 613200 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
c) AE0920 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612830, P613210, 612830, 613210 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
ç) AE0930 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612840, P613211, 612840, 613211 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
d) AE0940 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612850, P613000, 612850, 613000, işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
e) AE0950 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612860, P613001, 612860, 613001 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
f) AE0960 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612870, 612870 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
g) AE0970 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612890, P613261, 612890, 613261 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
ğ) AE0980 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612910, P613260, 612910, 613260 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
h) AE0990 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612751, P612977, 612751, 612977 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
ı) Listede “ARTROSKOPİ VE EKLEM CERRAHİSİ MALZEME
SETİ” başlığı altında yer alan ödemekriterleri ve/veya kurallarının üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ekl
enmiştir.
“(4) AE1000 ila AE1950, AE2060 ila AE2490
SUT kodları Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Setlerinedahildir.”
MADDE 31- Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi
Malzemeler (EK-3/F-3) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “ÜST EKSTREMİTE” başlığından sonra ve “TR2250” SUT kodundan önce gelmek üzere aşağıdaki tıbbi
malzemeler eklenmiştir.
SUT
KODU TIBBİ MALZEME ALAN TANIMI FİYAT
(TL)
UYGULAMA ÜRÜN
TANIMI
TASARIM
ÖZELLİK MATERYAL KAPLAMA
TR2245 SKAPULA KİŞİYE
ÖZEL CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ 25.000,00TR2246 SKAPULA KİŞİYE
ÖZEL CoCr/TİTANYUM HA/DUAL KAPLAMA 26.700,00
TR2247 SKAPULA KİŞİYE
ÖZEL CoCr/TİTANYUM ANTİBAKTERİYEL
KAPLAMALAR 28.400,00
b) “TR2760” SUT kodlu malzemenin fiyatı 150,00 TL ( Yüzelli Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir.
c) “TR2830” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımının altında yer alan açıklama cümlesi “Bu listede yer alan
malzemelerden TR2245, TR2246, TR2247 SUT kodlu tıbbi malzemeler hariç olmak üzere listedeki diğer tıbbi malzemelerin
"kişiye özel ısmarlama tıbbi cihaz" olarak uygulanması halinde; fatura tutarını aşmamak kaydıyla kullanılan malzemeye ait
SUT kodu fiyatının en fazla iki katına kadar bedeli Kurumca karşılanır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 32- Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait
Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4) Listesi” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “EKSTERNAL FİKSATÖR” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“2- TV3111, TV3115 ve TV3121 SUT kodlu alan tanımlarında bulunan eksternal fiksatörlerin SUT eki listelerinde
yer alan P614320, P614330, P614340, 614320, 614330 ve 614340 işlem kodlarında kullanılması halinde bedelleri Kurumca
karşılanır.”
b) “EKSTERNAL FİKSATÖR” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3- TV3122 SUT kodu hariç olmak üzere aynı kırık bölgesi için 6 ay içinde en fazla bir kez faturalandırılabilir.”
c) “TV3121” SUT kodundan sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
TV3122 EKSTERNAL FİKSATÖR REVİZYON CERRAHİSİ SETİ (DEĞİŞTİRİLEN, EKLENEN,
ÇIKARILAN TÜM KOMPNENTLER DAHİL) 400,00
ç) Aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
TV3113 ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ
OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL) 2.000,00
TV3116 TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, UZUN KEMİK, STANDART
(FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL) 2.000,00
TV5650 ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALARKOMPRESYON
VİDASI-KOMPRESYON BOLT VİDALARI-ÇELİK-TÜM BOYLAR 270,00
TV5660
ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALARKOMPRESYON
VİDASI-KOMPRESYON BOLT VİDALARI-TİTANYUM/CoCr-TÜM
BOYLAR
300,00
d) Listedeki “TV3121” SUT kodlu tıbbi malzeme ile “İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME” başlığı arasındaki tıbbi
malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “0,00” ibareleri “EKSTERNAL FİKSATÖR SETLERİNE DAHİLDİR.” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 33- Aynı Tebliğin “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H) Listesi”nde aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) Aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
KR1043 KATETER, ABLASYON,Bİ-DİRECTİONAL 900,00
KR1046 KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA, 3 BOYUTLU, ELEKTRİK
SENSÖRLÜ PATCH DAHİL 3.850,00
KR1058 KATETER, 3 BOYUTLU NON KONTAK BALON HARİTALAMA KATETERİ 7.700,00
KR1083 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI 250,00
KR1127 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL 600,00
KR1193 KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN LAZER, RF VEYA MEKANİK
CİHAZLAR 6.000,00b) “Aksesuarlar” başlığı altında yer alan “KR2064” SUT Kodlu “KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)” adlı tıbbi
malzeme listeden çıkarılmıştır.
MADDE 34- Aynı Tebliğin “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I) Listesi”ndeaşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) “KV1401” SUT kodlu “EPİKARDİYAL KALP PİLİ DDDR” adlı tıbbi malzemeye ait alan tanımı
“EPİKARDİYAL YERLEŞTİRİLEN PACE MAKER LEAD” olarak değiştirilmiştir.
b) “KV1156” SUT kodundan sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
KV4002 ABLASYON, VENÖZ, BUHAR, SET 600,00
c) Aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
KV1271 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL 600,00
KV1311 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI 250,00
ç) “Aksesuarlar” başlığı altında yer alan “KV1222” SUT kodlu “KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)” adlı tıbbi
malzeme listeden çıkarılmıştır.
d) “KV2002”, “KV2003”, “KV2004”, “KV2005”, “KV2006” ve “KV2007” SUT kodlu tıbbi malzemelere ait
ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ Epikrizde Kardiyovasküler Cerrahi uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Yoğun Bakım
uzmanlarından en az ikisinin (Belirtilen bu uzmanlık dalları için aynı branştan iki uzman hekim imzası da yeterlidir )
imzasının olması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
e) “KV1042”, “KV1043”, “KV1044”, “KV1045” ve “ KV1046” SUT kodlu tıbbi malzemelere ait ödeme kriterleri
ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ECMO SET haricinde kullanılmaları durumunda epikrizde Kardiyovasküler Cerrahi uzmanı, Anesteziyoloji
veReanimasyon uzmanı ve Yoğun Bakım uzmanlarından en az ikisinin (Belirtilen bu uzmanlık dalları için aynı branştan iki
uzman hekim imzası da yeterlidir ) imzasının olması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
MADDE 35- Aynı Tebliğin “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L) Listesi”nde aşağıda belirtilen SUT
kodlarına ait tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
UR1005 TIKAMA KAFI 1.750,00
UR1006 KONTROL POMPASI 4.500,00
UR1007 BASINÇ DÜZENLEME BALONU 2.000,00
UR1008 ARTİFİSYEL SFİNKTER AKSESUAR KİTİ 350,00
UR2000 ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ KİTİ 8.600,00
MADDE 36- Aynı Tebliğ eki EK-3/M “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait
Tıbbi Malzemeler Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “GR1267” SUT kodundan sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
GR3002 ABLASYON, VENÖZ, BUHAR, SET 600,00
b) Aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
GR1017 KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL 600,00
GR1094 KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI 250,00
GR2034 KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.016-0.018", TÜMÜ HİDROFİLİK 700,00c) “Aksesuarlar” başlığı altında yer alan “GR1258” SUT kodlu “KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)” adlı tıbbi
malzeme listeden çıkarılmıştır.
ç) “Ablasyon,Tümör” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Onkoloji, Genel Cerrahi, Girişimsel Radyoloji, Gastroenteroloji uzmanlarından birinin uygulayıcı olması koşulu
ile uygulayıcı hekim ve bu branşlardan iki tane uzman hekimin yer aldığı üçlü hekim raporu ile sadece üçüncü basamak
hastanelerde ve yalnızca solid organ tümörlerinde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
b) Aynı seansta sadece bir adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
MADDE 37- Aynı Tebliğin “Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3) Listesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) Viskosüplemantasyon ürünleri sentetik greft ürün grubunda bulunan SUT alan tanımlarına eşlenemez ve bu
SUT kodlarından Kuruma fatura edilemez.”
MADDE 38- Aynı Tebliğin “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/S)
Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “GHC1070” ve “GHC1080” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altlarında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları
listeden çıkarılmıştır.
b) “GHC1050” SUT kodlu tıbbi malzemeden önce ve “KOSTA VE/VEYA STERNUM İÇİN PLAK VE
VİDALAR” başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki ödeme kriterleri ve/veya kuralları eklenmiştir.
“(1) Üç ve/veya daha fazla kostanın iki veya daha fazla noktadan kırıldığı olgularda en fazla 6 (altı) adet olmak
üzere,
(2) İki ve/veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken
olgularda Kurumca bedeli karşılanır.”
c) “GHC1770” SUT kodlu “VAPORİZASYON İLE HACİM KÜÇÜLTME SETİ (VAPOR SİSTEMİ
KULLANIMI DÂHİL)” adlı tıbbi malzeme listeden çıkarılmıştır.
ç) Aşağıda belirtilen SUT kodlarına ait tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
GHC1070 KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL) 1.100,00
GHC1080 KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR 800,00
GHC1780 EBUS İÇİN BALON 130,00
GHC1790 EBUS İÇİN ASPİRASYON İĞNE SETİ (ASPİRASYON İĞNESİ, ENJEKTÖR,
ADAPTÖR ) 550,00
MADDE 39- Aynı Tebliğin “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-
3/T) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Aşağıda belirtilen SUT koduna ait tıbbi malzemenin fiyatı yeniden belirlenmiştir.
AN1240 TRANSPULMONER TERMODÜLİSYON İLE KARDİYAK DEBİ VE
VOLUMETRİK PARAMETRELER İÇİN ÖLÇÜM SETİ 800,00
b) “AN1410” ve “AN1420” SUT kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları ve ödeme kriterleri ve/veya
kurallarıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
AN1410
TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL
DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ,GİRİŞİM KİTİ (Girişim iğnesi,
kılavuz tel, dilatatör, kanül dahil)
1.900,00
(1)Transsakral girişimle kamera
eşliğinde lomber EpiduralDiskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi
malzemelerin, iki Algolojiuzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu
raporu düzenlenmesi kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda
kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin;
Nörolojik defisitiolmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve
Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni
nörolojik defisitiolmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem
bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
AN1420 TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL
DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ,KATETERİ 3.500,00
(1)Transsakral girişimle kamera
eşliğinde lomber EpiduralDiskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi
malzemelerin, iki Algolojiuzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu
raporu düzenlenmesi kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda
kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin;
Nörolojik defisitiolmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve
Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni
nörolojik defisitiolmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik
Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem
bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
MADDE 40- Bu Tebliğin;
a) 37 nci maddesi 1/8/2014 geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu, 10 uncu maddeleri, 30 uncu maddenin (a) ila (h) bentleri, 31 inci maddenin (a) ve (c) bentleri,
32 ncimaddenin (a) ve (d) bentleri ile 34 üncü maddenin (a) bendi 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) 14 üncü maddesi yayımı tarihinde,
ç) 11 inci maddesi 1/2/2015 tarihinde,
d) Diğer maddeleri 1/1/2015 tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 41- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

SUT Değişikliğini indirmek iiçin TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler