2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni ve Münhal Kadrolar

Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni ve Münhal Kadrolar Yayınlanmıştır. Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılmaktadır.

393-1
Daha Fazla Göster

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.06.2014 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; Ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik. gov.tr ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Bu kuraya başvuracak olanlar, PBS üzerinden dolduracakları 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuru formunun çıktısını amirine veya notere onaylatarak Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Elden teslim edenler, evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde adayların başvuruları kabul edilmeyecek olup sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 1. İstihdam   Planlama Komisyonu’nun 11.12.2013 tarihinde yapılan toplantısında 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan “Kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip ve tabiplerin; halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde unvan ve branşının Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının %60’ın altına düşmesi durumunda, bu uzman tabip ve tabiplerin ayrılışlarının yerlerine atanacak hekimin göreve başlamasından sonra yapılması; aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde, ayrılışların en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlayarak sırayla yapılmasına” şeklindeki kısıtlama kaldırılmıştır. Kısıtlaması kaldırılan personelin 23.05.2014 tarihi itibariyle 45 (kırkbeş) gün içerisinde ayrılışlarını yapmaları gerekmektedir, süresi içerisinde ayrılış yapmayanların atamaları iptal edilecektir.

Bu kısıtlama 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için uygulanacaktır.

 1. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde sağlanacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
 2. 632  Sayılı KHK ve 6495 Sayılı Kanun kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına memur kadrosunda atanan personelden kura son başvuru tarihi itibarı ile bulundukları ilde toplamda fiilen 2 (iki) yıl süre ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlar kadrolarında görev yapmış olanların başvuruları kabul edilecek olup, ücretsiz izinler bu süreden sayılmayacaktır.
 3. Bu    kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.
 4. Sağlık  hizmetlerinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için, kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde en son atanma tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrosunda fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 1. DHY’    li olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
 2. Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.

 

 

 1. a) Stratejik personel (uzman tabip, uzman (TUTG), uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi) dışındaki çalışanlar kadrolarının bulunduğu ilde bağlı bulundukları kurumda açılan münhal yerlere müracaat edemeyeceklerdir. Bu personel bulunduğu ilde bağlı bulunduğu kurumu dışında diğer bağlı kuruluşların açılan münhal yerlerini tercih edebileceklerdir.

 

b) 6495 sayılı Kanuna göre kadroya geçenler için bu maddenin “a” fıkrası dikkate alınacak olup, bulunduğu kurumu dışında açılan münhal yerleri tercih edemeyeceklerdir.

 

 

 1. a)Kuraya   başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2014 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

 

 1. Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.
 2. Alınan itirazlar değerlendirilerek, PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
 3.  

 

 1. Başvuru    evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilecek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri ilan edilecektir.

 

 1. Başvuru    evrakı zamanında ulaşmayanların itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. a)   2013 Haziran, 2013 Eylül ve 2014 Yılı Ocak Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kuraları sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 45 (Kırk beş) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 19, 20 ve 21inci maddeleri hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile atanma işlemleri yapılmayacaktır.

 

 1. 30.05.2013 tarihinden sonra Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26 ve 29uncu maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 

 1. Uzman Tabip, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

 

 1. a)Sözleşmeli Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır.

 

 

b)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken, 663 Sayılı KHK ile Kamu Hastanelerine bağlı Genel Sekreterliklerde sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura son başvuru tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde atamaları yapılmayacaktır.

 

 

 1. a)Kura   son başvuru tarihi itibariyle; DHY’ si devam eden, herhangi bir statüde(14. Maddede belirtilen sözleşme durumları hariç) sözleşmeli olarak çalışan ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b)Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’ si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğü, Müdürlük ve Birlikler’ den (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi başvuru evrakı ile birlikte Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben göndermeleri gerekmektedir.

 

 

 1. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 05.06.2014 Perşembe – 18.06.2014 Çarşamba günü saat 18.00 a kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

 

 1. a)Tercih  edilecek branşta aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabipler, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen başvuru şartlarını taşımaları; ‘Yabancı Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, müracaat tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak, bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak, Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded),SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitationIndex) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak, SCI (ScienceCitation Index), SCI-E (ScienceCitation Index – Expanded), SSCI (SocialScienceCitation Index) veya AHCI (ArtsandHumanitesCitation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak’ ve bu belgeleri başvuru evrakı ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’ si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

b)Aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin a) bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, aktif eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihleri dikkate alınarak kuraya alınacaktır.

 

 1. Müracaat  şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 1. Yerleştirme  sonuçları aynı gün internet adresinde ilan edilecektir.

 

 

2014 YILI HAZİRAN DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

23 Mayıs 2014 Cuma- 30 Mayıs 2014 Cuma Saat 18:00’a kadar

Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

04 Haziran 2014 Çarşamba Saat 18:00’a kadar

Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati

3

17 Haziran 2014 Salı

İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların ilanı

4

17 Haziran 2014 Salı-18 Haziran 2014 Çarşamba Saat 18:00’ a kadar

İnceleme sonrası ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının alınması

5

25 Haziran 2014 Çarşamba

İtiraz sonuçlarının ilanı

 

 

 

6

26 Haziran 2014 Perşembe

KURA TARİHİ (Yeri ve saati internet adresinden ilan edilecektir.)

 

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
2014 Yılı Haziran Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası İlan Metni ve Münhal Kadrolar

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!