2016 PTT Personel Alım İlanı

PTT tarafından 2016 Ocak ayında yayımlanan Personel Alım ilanı

12603
Daha Fazla Göster

PTT Personel Alım İlanı  7 Ocak 2016

Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın. Bakanlar Kurulunca 04.10.2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek. Üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

Gişe ve Büro Görevlisi, Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama),

Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen),

Gişe ve Büro Görevlisi (İstatistik),

Dağıtıcı, Unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.

Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR

29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.

NOT: 11.01.1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta olanlar da başvuru yapabilir.)

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 17.01.2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)

Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;

Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-1 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

Gişe ve Büro Görevlisi “Pazarlama” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak. (B sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17.01.2016 tarihi itibariyle sahip olmak)

Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama-satış biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Gişe ve Büro Görevlisi “İngilizce Bilen” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

Bu pozisyon için başvuru yapacak adayların Şirketimizin yurtdışı ilişkilerinde görevlendirilmesi düşünüldüğünden sözlü sınavları İngilizce olarak yapılacaktır. (Çok iyi düzeyde pratik İngilizce konuşma becerisi aranacaktır.)

Gişe ve Büro Görevlisi “İstatistik” pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İstatistik bölümlerinden mezun olmak.

KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.

Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az D seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek.

Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;

İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 17/01/2016 tarihi itibariyle sahip olmak)

KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.

NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir.

NOT -2: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı

Başvurular, 11-17 OCAK 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.

En fazla 15 tercih yapılabilecektir. (Genel Müdürlük dışındaki Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için geçerlidir.)

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde görevlendirilecektir.

Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.

KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internet adreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-posta gönderilmek suretiyle bildirilecektir.

Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.

Puanların eşit olması halinde;

KPSS puanı yüksek olan,

KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,

Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,

aday tercih edilecektir.

Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.

Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.

Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)

Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

İş isteme beyannamesi,

Mal bildirim beyannamesi,

Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu, ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonu için en az B sınıfı sürücü belgesi,

Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi, j) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

GENEL HÜKÜMLER

Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı için atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.

Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.

Ataması Gerçekleştirilen Adaylar Atandıkları Ünitede 3 Yıllık Görev Süresini Tamamlamadan Başka Bir Üniteye Nakil Talebinde Bulunamayacaklardır. Atandıktan Sonra Evlenenler 6 Aylık Fiili Görev Sürelerini Müteakip Eş Durumu Nakil Talebinde Bulunabilir, Bu Talepler İllerin Norm Durumları Esas Alınarak Değerlendirilir. Atama Tarihinde Evli Olanlar İse Eş Durumu Da Olsa 3 Yıl Süreyle Nakil Talebinde Bulunamazlar.

ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Unvan

Teşkilat

Sayı

Bölüm Kodu

Pozisyon Tablosu

Gişe ve Büro Görevlisi

Taşra

15

Bölüm Kodları için (Ek-1) tıklayınız.

Pozisyon Tablosu için tıklayınız.

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Merkez

7

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Pozisyon Tablosu için tıklayınız.

Gişe ve Büro Görevlisi (İngilizce Bilen)

Merkez

3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Pozisyon Tablosu için tıklayınız.

Gişe ve Büro Görevlisi (İstatistik)

Merkez

3

İstatistik bölümünden mezun olmak.

Pozisyon Tablosu için tıklayınız.

Dağıtıcı

Taşra

30

Bölüm Kodları için (Ek-2) tıklayınız.

Pozisyon Tablosu için tıklayınız.

ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR ile OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARINI gösterir tablolar Kurumun internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN TABLO
11-17/01/2016 Başvurular alınacaktır.
20.1.2016 Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
22.1.2016 Sözlü sınavların yeri, tarihi ve saati açıklanacaktır.
01-05/02/2016 Sözlü sınavlar yapılacaktır.
NOT:SÖZLÜ SINAV TARİHLERİNDE HERHANGİ BİR SEBEPLE DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE ADAYLARA SMS VE E-POSTA YOLUYLA BİLGİLENDİRME YAPILACAK ŞİRKETİMİZİN İNTERNET ADRESİNDEN DE DUYURULACAKTIR.

 

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
2016 PTT Personel Alım İlanı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

2 Yorum

  1. 6 sene önce

    ben başvuru ayapamıyorum bılgısı olanalrbana done bılırımı

  2. 6 sene önce

    basvuru yapabılecegım herhangı form cıkmıyor bana yardımcı olabılır misiniz ?

    Editör:Başvurular bugün itibari ile başladığında sistem çok yoğun….
    http://ptt.gov.tr/ptt/#ptt_duyurular/CD424EE2-9935-4602-8479-4437AF34B1B9

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!