1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. 25 Ağustos 2014 Tarih ve 29099 sayılı Resmi gazete
25 Ağustos 2014 Tarih ve 29099 sayılı Resmi gazete

25 Ağustos 2014 Tarih ve 29099 sayılı Resmi gazete

25 Ağustos 2014 Tarih ve 29099 sayılı Resmi gazete Çıkarılan Yönetmelikler, tebliğ ve İlanlar

A+A-

25 Ağustos 2014 Pazartesi günü Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tüm Yönetmelikler, İlanlar ve Tebliğler aşağıda belirtildiği gibidir. Peki 25 Ağustos 2014 tarih ve 29099 sayılı resmi gazete neleri içeriyor? İşte Cevapı;

YÖNETMELİKLER
Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Hitit Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 
TEBLİĞ
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)
 
 
İLÂNLAR
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

YÖNETMELİKLER
Dumlupınar Üniversitesinden:
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 29/8/2013 tarihli ve 28750 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dumlu- pınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Değişim programları veya özel öğrenci kapsamında yurt içi veya yurt dışı yüksek¬öğretim kuramlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dâhildir.”
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 - (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrenci, ilgili yönetim kurulu kararı ile aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak, ders alabilir ve aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma prog¬ramındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Özel öğrenci olarak ders alma işlemleri, Yük¬seköğretim Kuramlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hü¬kümleri çerçevesinde yapılır.
(2)    Özel öğrencilikte geçirilen yarıyıllar normal ve azami öğretim süresine dâhildir.”
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa¬ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere uygulanan İngilizce ve Senato ta¬rafından belirlenen diğer derslerin muafiyet sınavları sonucu alınan notların harf notuna dönüş¬türülmesine ait esaslar Senato tarafından belirlenir.”
“(5) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, almış
Kuruluşu : 7 Ekim 1920    İçindekiler    64.    Sayfadadır.
http ://www.basbakanlik.gov.tr
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için, öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde, not döküm belgeleri (transkript), ders içerikleri ve bir dilekçe ile ilgili bölüme başvurmaları gerekir. Öğrencilerin daha önceki yük¬seköğretim kurumunda başarmış oldukları ve eşdeğerliği meslek yüksekokullarında ilgili yö¬netim kurulu, fakülte ve yüksekokullarda ise ilgili bölümün teklifi üzerine, ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları başarı notları, Senatonun belirle¬yeceği esaslara göre dönüştürülür.”
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşa¬ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(7) Kayıt yenilemelerini tamamlamış olan öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil tarihlerinde ders ekleme, silme işlemlerini danışmanlarıyla birlikte yapabilir. Açıl¬mayan seçmeli derslerin yerine açılan derslerden ekleme yapılabilir. Yapılan değişikliklerin geçerli olması için yeniden danışman onayı alınması zorunludur.”
“(8) Öğrencinin sınıfı her akademik takvim başlangıcında Senato tarafından belirlenen esaslara göre güncellenir.”
“(9) Değişim programları kapsamında farklı üniversitelerden ders almış öğrencilerin Üniversitedeki ilk kayıt döneminde mevcut durumuna göre kayıt yapılır. Ancak, değişim prog¬ramları kapsamında alınmış ders notlarının işlenmesi sonucu durum değişmesi halinde öğrenci talebi üzerine lehine uygulama yapılır.”
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de¬ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) Öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü;
a)    Öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile ağırlıklı genel not ortalaması 2,00 ve üstü olan öğrenciler için en fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir ve bu sadece mevcut sınıf ve altındaki sınıflarda kullanılabilir.
b)    Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3,00 olan ve bulunduğu yarıyıla kadar tüm ders¬lerini alıp başarmış olan lisans öğrencisinin ders yükü en fazla 40 AKTS kredisidir ve bir üst sınıftan ders alabilir. Üst sınıftan ders alan öğrencilerin, aldıkları derslerin başarı notları ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.”
“(6) Yatay ve dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin ve ÖSYM ile Üniversiteye yerleştirilerek intibak talebinde bulunanların ilk yarıyıldaki ders yükleri, 23 üncü maddeye göre yapılan intibak sonrası elde edilen ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) bakılarak be¬lirlenir.”
“(7) Çift anadal yapan öğrenciler toplamda en fazla 50 AKTS, yan dal yapan öğrenciler ise toplamda en fazla 40 AKTS kredisi ders alabilir.”
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı¬daki şekilde değiştirilmiştir.
“(ç) Bir öğrenci, genel not ortalamasını yükseltmek amacı ile öğretim süresi boyunca, daha önce başarmış olduğu ve/veya muafiyet aldığı derslerden en çok altı tanesini tekrar ede¬bilir ve alınan en son not, ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılır.”
MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de¬ğiştirilmiştir.
“(2) Öğrenciler, yarıyıl sonu sınavına girerek ya da girmeyerek yarıyıl sonunda yapılan değerlendirmeye göre harf notu FF, FD, YZ notu aldıkları derslerden bütünleme sınavına ka¬tılabilirler.”
MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Güz yarıyılı, bahar yarıyılı veya açılması halinde yaz okulu sonunda, ilgili birim kurullarının belirlediği staj dersleri hariç tüm derslerin devam şartını yerine getirdiği halde her hangi bir yarıyılda, FF, FD veya YZ notu aldığı tek dersten veya bütün derslerden geçer not al¬dığı halde gerekli not ortalamasını sağlayamadığı için mezun olamayan öğrencilere, sadece bir dersten, bütünleme sınavlarından sonra ve açılması halinde yaz okulu sonu mazeret sınavla¬rından sonra, bir ek sınav hakkı tanınır. Ancak bu sınav sonucunda alacağı not ile ağırlıklı genel not ortalamasını 2,00’a yükseltemeyecek öğrenciye tek ders sınav hakkı tanınmaz. Bu sınav için mazeret sınavı açılmaz.”
MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile altıncı fık¬rasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(4) Öğrencinin bir dersteki harf başarı notu, Senatonun belirleyeceği esaslara göre bağıl değerlendirme veya mutlak değerlendirme yöntemi kullanılarak aşağıdaki harf başarı notlarından birisine dönüştürülür:
a)    Kredili dersler için;

Ham Başarı Notu

Harf Başarı Notu

Katsayısı

Başarı Derecesi

92-100

AA

4,0

Başarılı (pekiyi)

85-91

BA

3,5

Başarılı (iyi üstü)

78-84

BB

3,0

Başarılı (iyi)

71-77

CB

2,5

Başarılı (orta üstü)

64-70

CC

2,0

Başarılı (orta)

57-63

DC

1,5

Başarılı (orta altı)

50-56

DD

1,0

Başarılı (orta altı)

40-49

FD

0,5

Başarısız

0-39

FF

0,0

Başarısız

b) Kredisiz dersler için;

 

 

Ham Başarı Notu

Harf Başarı Notu

Katsayısı

Başarı Derecesi

65-100

YT

---

Başarılı (Yeterli)

0-64

YZ

---

Başarısız (Yetersiz)”

“ç) MU: İntibak ve ders sayımlarında, başarılı kabul edilen ancak, bu Yönetmelikte harf notu karşılığı bulunmayan derslere verilir.”
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olarak kayıtlı iken, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucu Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerle, kurumlar arası yatay geçişle gelen öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması; önceki diploma programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin intibakı yapılarak belirlenir.”
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13 - Bu Yönetmelik hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

29/8/2013

28750

Hacettepe Üniversitesinden:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜK BİLİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygu¬lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu or¬ganların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla¬rının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka¬nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a)    Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b)    Merkez: Hacettepe Üniversitesi Sözlük Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c)    Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,
d)    Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,
e)    Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 - (1) Merkezin amacı, Hacettepe Üniversitesinin ilgili bölüm, anabilim dal¬ları ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile kurumsal bir yapı içinde sözlük bilimi konusunda bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, sözlük, sözlükçülük ve sözlükçe çalışmaları ile elde edilen bilimsel verilere ait veri tabanı oluşturarak, yazılım destekli yöntemlerle kullanıcı¬ların hizmetine sunmak, Türkçe öğretiminin geçerli kaynaklara dayandırılmasını ve uluslararası bilim dili olarak geliştirilmesini sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 - (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:
a)    Sözlük bilimi ile ilgili teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu alanlarda eğitim ve öğretim yapılmasını sağlamak.
b)    Bilim dallarının sözlükçe çalışmalarını yürütmek, sözlükçelerini hazırlamak, hazır¬latmak ve yayımlamak.
c)    Bilişim uygulamalarıyla sözlük veri tabanları, sözlük yazılımları hazırlamak, elde edilecek veriler için büyük boyutlu veri merkezi ile uygulama laboratuvarları kurmak.
ç) Bilgisayar destekli metin işleme, metin sayısallaştırma, birim etiketleme ve benzeri uygulamaları için eğitimler vermek.
d)    Merkeze ait veri tabanlarını, yazılımları, uygulamaları üniversitelerin ve ilgililerin erişimine ve kullanımına açmak.
e)    Sözlük bilimiyle ilgili yabancı kaynak kitapların çeviri çalışmalarını yürütmek.
f)    Yurt içindeki ve yurt dışındaki akademik, resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak, hizmet içi eğitimler vermek, bilgi, malzeme, araştırmacı ve uzman değişimi yapmak.
g)    Sözlük bilimi ile ilgili ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, ortak bilimsel toplantılar, bilgi şölenleri, sempozyumlar, kongreler, açık oturumlar ve paneller düzenlemek.
ğ) Sözlük bilimi ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, farkındalığı arttırmak amacıyla süreli ve süresiz yayınlar yapmak.
h)    Her düzeydeki kullanıcılar için yazılı, sesli ve görüntülü sözlükler ve uygulamalar hazırlamak ve yayımlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 - (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a)    Müdür.
b)    Yönetim Kurulu.
c)    Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 - (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen¬dirilebilir.
(2)    Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör ta¬rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar¬dımcılarını değiştirebilir.
(3)    Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona er¬diğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 - (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu¬larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a)    Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
b)    Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
c)    Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hak- kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam¬lamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.
(2)    Yönetim Kurulu yılda altı kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 - (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:
a)    Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.
b)    Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.
c)    Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sun¬mak.
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konula¬rındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.
d)    Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.
e)    Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışma¬ların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.
f)    Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.
g)    Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 - (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim ele¬manları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.
(2)    Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda dört kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da top¬lantıya çağırabilir.
(3)    Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Ku¬rulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve öne¬rilerde bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 - (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar¬şılanır.
Yürürlük
MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.