1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. 5000 Bin Zabıt Katibi Alımı Hakkında Detaylı Bilgi
5000 Bin Zabıt Katibi Alımı Hakkında Detaylı Bilgi

5000 Bin Zabıt Katibi Alımı Hakkında Detaylı Bilgi

Adalet Bakanlığınca 5 Bin Zabıt Katibi ve Diğer Adliye Personeli Alınacak Kimler Başvurabilir ? Daktilo Zorunlu mu ? Kpss Şartı Nedir ? Lise Mezunları Başvurabilir mi ? Zabıt Katipliği Uygulama Metinleri...

A+A-

Adalet Bakanlığınca 5 Bin Zabıt Katibi ve Diğer Adliye Personeli Alınacak Kimler Başvurabilir ? Daktilo Zorunlu mu ? Kpss Şartı Nedir ? Lise Mezunları Başvurabilir mi ? Zabıt Katipliği Uygulama Metinleri gibi sorulan bir çok sorunun cevabı yazımız içerisinde sizler için hazırlanmıştır.

Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları Genel Şartlar

Adalet Bakanlığında memur olabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (5) ve (6) numaralı alt bentlerindeki şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi kapsamı dışında kalan veya merkezi yerleştirme sonucu atanacak personel hariç olmak üzere merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

d) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak gerekir.

Zabıt Katibi Özel Şartları (atama) Nelerdir

Zabıt kâtibi, cezaevi kâtibi ve daktilograf kadrolarına atanabilmek için;

a) Fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak,

(bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.)

Zabıt kâtipliği, cezaevi kâtipliği ve daktilograf kadrolarına yapılacak atamalarda uygulamalı sınava merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı kadar aday çağırılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.

Boy ve kilo şartı aranan unvanlarda; ilân edilen kadro sayısının beş katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.

Zabıt Katibi Sözlü sınavında neler sorulur

1) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

3) Genel kültür 20,

4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına, ilişkin konuların bir veya  birkaçından soru sorulur.

Yapılan değerlendirme, sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu veya adalet komisyonu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

Sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir.

Zabıt Katibi Kesin Başarı Listesi Ne Zaman Açıklanır

Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

Emanet memuru, tebligat memuru, infaz ve koruma memuru, zabıt kâtibi ve cezaevi kâtibi kadrolarına atanacaklara ilişkin nihaî başarı listesi düzenlenirken; öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, yüksekokulların adalet programı ve adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralanır. Diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.

Birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen nihaî başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Zabıt Katipliği Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır

Sınav sonuç listesi, sınavın bitimini takip eden on gün içinde ilgili sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca uygun görülen yerlerde ve internet sitesinde ilân edilir.

Sınavı kazananlara, atamada istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde sınav birimine başvurmaları gerektiği tebliğ edilir.

Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Zabıt Katipliği Sınav Sonuçlarına Nasıl İtiraz Edilir

Adaylar sınav sonuçlarına 16 ncı maddeye göre yapılacak olan ilân tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulu veya adalet komisyonlarınca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Zabıt Katibi Sınavı Kazananların Atanması  Nasıl Yapılır

Sınavı kazananların atamaları, ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Zabıt Katipliği Sınav Belgelerinin Saklanması

Sınav belgelerinin saklanması ve imhası 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Zabıt Katibi Atama Sırasında İstenilecek Belgeler

Devlet memurluğuna atanacakların;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya sınav birimince onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya sınav birimince onaylı örneği,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf,

d) Mal bildirimi,

e) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği, vermeleri gerekir.

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi Uygulama Metinleri İçin Tıklayınız.

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.