1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. ASHGM ile TKHK B Tipi 112 Protokolünü İmzaladılar İşte o Protokol
ASHGM ile TKHK B Tipi 112 Protokolünü İmzaladılar İşte o Protokol

ASHGM ile TKHK B Tipi 112 Protokolünü İmzaladılar İşte o Protokol

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İle Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arasında Ortak İşbirliği Protokolü imzalandı. 112 Personeli

A+A-

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu arasından imzalanan protokolün amacı ise  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastane acil servisi ile entegre olan entegre olan B tipi istasyonlarının çalışma usul ve esasları ile Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği hizmet binaları içerisinde bulunan A tipi istasyonların konuşlanması ile İlgili usul ve esasları düzenlemek ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanmak olarak belirtildi.

Bl Tipi Acil Yardım İstasyonları İle İlgili Usul Ve Esaslar

Tanım:

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği" nin 10. Maddesinin (b) bendine göre: istasyon olarak adlandırılır. B Tipi İstasyon: Birinci, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile entegre olarak kesintisi: ambulans ve acil servis hizmeti yerilen, kadrosu ve özlük haklan bakımından bünyesinde bulunduğu kuruma, ambulans hizmeti bakımından merkeze bağlı olan (Mülga ibare: RG-29/4/20I4-2S9B6) (...) istasyonlardır. Bu İstasyonlar;   Hastane acil servisi ile entegre olanlar. (B1 Tipi)

 

İstasyon Açılışları ve Kapanışları: MÜDÜRLÜK ve BİRLİK gerekçeli müşterek teklifi ve Valilik Makamının onayı sonrası ASHGM" nin uygun görüşü ile açılacaktır. İhtiyaç halinde entegre istasyonların açılış yada kapanışları ile ilgili olarak ASHGM tarafından planlama yapılabilecektir.

 

4.3.  Acil Yardım Ekibi: Sağlık personeli ve sürücü olmak üzere üç (3) kişiden oluşur Sürücü yerine sürücülük yapan sağlık personeli bulunabilir. Ekiple yer alan sağlık personeli ve sürücüler İSTASYON' un entegre olduğu hastane personelinden oluşmaktadır. Çalışma esasları Ambulans Servisi Çalışma Yönergesine uygun olarak MÜDÜRLÜK ve BİRLİK tarafından belirlenecektir.

4.4. İstasyon Sorumlusu: istasyon personellerinden YÖNETİM tarafından belirlenen bir personel İstasyon Sorumlusu olarak görevlendirilecek ve İSTASYON" un hem BAŞHEKİMLİK hem de YÖNETİM ile iletişimi bu personel üzerinden yürütülecektir.

4.5. Ekipte Görev Alan Sağlık Personeli:

4.5.1.   Personel öncelikli olarak paramedik ve acil tıp teknisyenlerinden, bu personelin görevlendirilemediği durumlarda YÖNETMELİK* te tanımlanan diğer sağlık personeli içerisinden seçilir.

4.5.2.  MÜDÜRLÜK tarafından tüm personelin ASHEP eğitimlerim almaları planlanır ve plan dâhilinde gerçekleştirilir.

4.5.3. Taşınan hastanın klinik durumuna ve ihtiyacına göre KKM" nin talebi doğrultusunda hekim yada uzman hekim ile gerekli özel ekipman hastane tarafından saklanır.

4.6. Sürücüler;

Sağlık dışı personel ise ........................ Ambulans Sürüş gerçekleştirilir.

4.7.Tüm Personel

4.7.1. Ekip çalışması.

4.7.2, İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

4.7.3. YÖNETMELİK esaslarına göre hat 4.S. Lojistik:

4.8.1. İstasyon Yeri ve Tefrişatı: BİRLİK tarafından sağlanacaktır.

4.8.2. Ambulans: TS EN 1789 standartlarına uygun olarak MÜDÜRLÜK tarafından verilecektir. BİRLİK ayniyatındaki bu standartlara uygun ve İSTASYON kullanımında olar. ambulansları MÜDÜRLÜK' devredeceklerdir. Ambulansı HEK olarak tasniflenen ya da standartta uygun ambulansı bulunmayan İSTASYON "lara ambulans temini hususunda MÜDÜRLÜK tarafından öncelik tanınacaktır.

4.8.3. Tıbbi Ekipman: MÜDÜRLÜK tarafından sağlanacaktır.

4.8.4.  İlaç ve Sarf Malzemeleri; MÜDÜRLÜK tarafından karşılanacaktır. Acil durumlarda YÖNETİM gerekli yardımda bulunacaktır. MÜDÜRLÜK* e devredilmemiş ve ! ayniyatı YÖNETİM' de olan ambulansların ilaç ve sarf malzemeleri YÖNETİM tarafından karşılanacaktır.

 

4.8.5. Telsiz, Telefon, İnternet, Araç Takip ve İzleme Sistemleri; Direkt halli Sabit telefon ve internet hattın YÖNETİM, telsiz ve araç takip ve izleme sistemleri MÜDÜRLÜK tarafından

karşılanacaktır.

4.5.6.  Yakıt. Bakını, Onarım, Sigorta vb. giderler; Aracın envanteri ile bağlı olduiu kurum tarafından karşılanacaktır. Nakil ambulansları bu kapsam dışındadır.

4.8.7. Ambulans Park alanı: YÖNETİM tarafında belirlenir.

4.S.S- Personel Kıyafeti; : YÖNETİM tarafından sağlanır. Gerektiğinde bedeli YÖNETİM tarafından karşılanmak üzere MÜDÜRLÜK tarafından temin edilebilir. İSTASYONA MÜDÜRLÜK tarafından geçici olarak görevlendirilen personelin kıyafeti MüDÜRLÜK tarafından karşılanır.

4.8.9. Yemek; ASHGM'ce yayımlanan 12.07-2013 tarih ve 72026553/934.99/4830 sayı genelge hükümleri YÖNETİM tarafından yerine getirilir,

 

5. SORUMLULUKLAR;

5-1. Bu protokolün yürütülmesinden ASHGM adına İl Sağlık Müdürlükleri. TKHK adına Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği sorumlu olacaktır.

5.2. BİRLİK/YÖNETİM

5.3. YÖNETİM ve MÜDÜRLÜK

5.4. İstasyon personelinin kullanımına uygun, ofis hizmetlerinin verilebileceği müstakil bir alan (en az 20 metrekare), ayrıca ekibin bir arada yakın çalışmasına, birlikte hızlı bir şekilde ambulansla çıkış yapabilmelerine uygun kadın ve erkek ayrı ayrı olarak dinlenme ve soyunma odaları olmak Üzere ofis dahil toplam 3 ayrı kullanım alam YÖNETİM tarafından temin edilir. Ofis dışındaki yerler hastanede bu amaçla diğer personelin kullanımı için planlanmış edalar var ise ekibin birbirinden uzak kalmaması dikkate alınarak İstasyon personeli tarafından da bu alanlar kullanılabilir. Bu alan ambulans çıkışına yakın ve lavabo imkânlarına sahip olacaktır.

5.5.Telsiz için altyapı MÜDÜRLÜK tarafından sağlanacak. YÖNETİM uygun yerde yapılacak alt yapı çalışmalarına müsaade edecek, direkt hatlı sabit telefon ve internet bağlantısı YÖNETİM tarafından sağlanacaktır, iletişim alt yapısının açık ve çalışır halce tutulmasından ve arızaların zamanında KKM'ne bildirilmesinden YÖNETİM sorumludur. YÖNETİM İstasyona tahsis edilen bölümler için kira^ aidat, elektrik, su ve doğalgaz ve benzeri bîr bedel talep etmeyecektir.

 

 

gidermek için A. Tipi istasyon görevlendirecektir. Merkezin yapmış olduğu A Tipi istasyon görevlendirmesinde, nakledilecek hastanın özelliğine ve ihtiyaç durumuna uygun olarak; A Tipi İstasyon ambulansında özellikli ekip ve donanım  bulundurulması  YÖNETİMİN'  yetki ve sorumluluğundadır.

5.14. Nakil talep edilen ve nakledilen hasta, nakledildiği sağlık kurumuna teslim edile*: kadar nakil talep ecen sağlık kurunu! yönetiminin sorumluluğunda olacaktır.

5.15- Eğitim ve denetimleri Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tamundan yapılacaktır.

6- Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine ait Hizmet Binaları İçerisinde Bulunan A Tipi İstasyonların Konuşlan m ası İle İlgili Usul Ve Esaslar:

6.1. Ambulansların sevk ve İdaresi. İl Sağlık Müdürlüğü adına Sağlık Komuta Merkezi tarafından yapılacaktır. Görev tanımı dışında kullandı olmayacaktır.

6.2.  İstasyon personelinin kullanımı için tahsis edilen, bina veya ortak kullanım lânında mümkünse en az 60metrekarelik 2 (iki) veya 3 (üç) oda Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından sağlanacaktır. Odalar Ambulans çıkışına yakın olup. Tuvalet ve lavabo imkânlarına sahip olacaktır. Bu standartların sağlanamadığı durumlarda ise Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü amaca en uygun mekânları birlikte belirleyeceklerdir. Telefon ve internet direkt bağlantısı ile Telsiz İçin alt yapı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlanacak. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği buna müsaade edecektir.

6.3.  Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği istasyona tahsis edilen bölümler için kira, aidatı ve diğer giderler için ücret talep etmeyecektir. Şayet mevcut bina Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğince İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilmiş  müstakil bina ise: su- elektrik doğalgaz ve yakıt abonelikleri ve fatura ödemeleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

6.4. Ambulans park yeri- ambulansın. mevzuatta yer alan 1 (bir) dakika içinde çıkış yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde belirlenecektir ve istasyon ekibi vakada iken boş olarak muhafaza edilecektir. Ambulansın tesis içerisinde göreve çıkışına mani şekildeki araç parkının engellenmesi ve ambulansa geçiş önceliği tanınması için alınacak önlemler Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliyi tarafından gerçekleştirilecektir.                                           

6.5. HASTANE'NİN konuşlandığı arsa üzerinde boş ve kullanılmayacak olan uygun alanlar varsa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği- II Sağlık Müdürlüğünün müstakil istasyon yapımına İzin verecektir.

6.6. İstasyon yeri olarak tahsis edilen müstakil bina veya kullanılan alanların bakım ve onarımı İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

6.7. İstasyonda görevli personel Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği personelinin uymak durumunda olduğu kurallara uymakla yükümlüdür.

6.8. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliyi, istasyon ve personeli ile ilgili tateîlerini doğrudan H Sağlık Müdürlüğüne bildirecektir.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.