1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik 19 Aralık 2014
Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik 19 Aralık 2014

Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik 19 Aralık 2014

Askeri Yasak Bölgeler Ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19 Aralık 2014 Resmi Gazete

A+A-

ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 17/1/1983 tarihli ve 83/5949 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin yedinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“A- Özel Güvenlik Bölgeleri
Kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla dörtyüz metre, nükleer tesisler ve eklentilerinin dış sınırlarından itibaren en fazla bir kilometreye kadar geçen noktaların birleştirilmesiyle tespit edilen alanlardır. (ŞEKİL-10, 11)”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, nükleer santraller üzerinde tesis edilen ikinci derece hava askeri yasak bölgelerde Türk uyruklu kişilerin kullanımındaki her türlü hava araçlarının uçması veya altında bulunan mahallere inmesi yasaktır.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Milli İstihbarat Teşkilatına ait bina ve tesislerin çevresinde; bu” ibaresi “Milli İstihbarat Teşkilatına ait bina ve tesisler ile nükleer tesisler ve eklentileri çevresinde; nükleer tesisler ve eklentilerinin dış sınırından itibaren en fazla bir kilometreye, diğer” şeklinde, dördüncü fıkrasının (A) bendinin birinci ve ikinci paragrafları ile (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Mülki amirler, il sınırlan içerisinde bulunan tesislerden, etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması zorunlu olanları, valilik bünyesinde oluşturulan özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonundan yararlanarak belirler. Ayrıca tesis sahip veya yetkili makamları da bu amaçla mülki makamlara başvurabilirler. Mülki amirlerce etrafında özel güvenlik bölgesi kurulması uygun görülen her tesis veya tesisler topluluğu çevresinde ortak bir özel güvenlik bölgesi kurulmasına yönelik özel güvenlik bölgesi öneri dosyası hazırlanır. Hazırlanan öneri dosyalan İçişleri Bakanlığına iletilir.
Tesis veya tesisler topluluğu çevresinde özel güvenlik bölgesi kurulması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve yönetilmesine ilişkin kararlan almak üzere oluşturulan özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonu; valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında il garnizon komutanlığı temsilcisi, il emniyet müdürlüğü temsilcisi, il jandarma komutanlığı temsilcisi, varsa Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri, tesis temsilcisi ile katılması gerekli görülen diğer kurum ve kuruluş temsilcisinden oluşur.”
“e) Tesis veya tesisler topluluğunun her birinin adı, adresi, ürettiği maddelerin türü, bunların hangi maksatlar için kullanıldığı ve yurt ekonomisi yönünden taşıdığı önem,”
“12) Nükleer tesisler ve eklentileri çevresinde kurulacak özel güvenlik bölgelerinde aşağıda belirtilen özel hükümler uygulanır:
A- Nükleer tesisler ve eklentileri çevresinde kurulacak özel güvenlik bölgesi sının, dış sınırlarından itibaren en fazla bir kilometreye kadar geçen noktalama birleştirilmesi ile tespit edilir.
B- Nükleer tesisler ve eklentileri etrafında kurulacak özel güvenlik bölgesinin deniz sınırı kara sınırının sahilde bittiği noktadan itibaren deniz yönünde en az yüz metre, en çok iki 
deniz mili uzaklıktan geçirilen noktaların birleştirilmesi suretiyle tespit edilir (ŞEKİL-11). Bu alanlara tesiste görevli olanlar ile valilikçe izin verilenler dışındakiler giremez. Giriş iznine ilişkin hususlar il özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonunda belirlenecek esaslara göre düzenlenir.
C- İlgili bakanlıkça gerekli görülmesi halinde özel güvenlik bölgesi ilan edilen nükleer tesisler üzerinde yer alan hava sahalarında ikinci derece hava askeri yasak bölgesi ihdas edilmesi talebi Genelkurmay Başkanlığına iletilir.
13)    Bakanlar Kurulu kararı ile özel güvenlik bölgesi kapsamına alman tesisin veya tesislerin özel güvenlik bölgesi koordinatlarının hatalı olmasından dolayı tapu kaydına alınamaması, hazırlanan harita ve koordinatların fiili zemine uymaması, tesise ait bilgi ve belgelerin hatalı olması ve benzeri durumların tespiti halinde ilgili kuruma veya kuruluşa ve tesisin veya tesislerin bulunduğu yerin valiliğine yeniden özel güvenlik bölgesi öneri dosyası hazırlanması İçişleri Bakanlığınca bildirilir. İlgili kurum veya kuruluş tarafından bir yıl içerisinde özel güvenlik bölgesi öneri dosyaları hazırlanarak getirilmediği takdirde İçişleri Bakanlığınca re’sen özel güvenlik bölgesinin iptali çalışması başlatılır. Özel güvenlik bölgesinin iptalinden dolayı doğabilecek sonuçlara ilişkin tüm sorumluluk tesis veya tesislerin en üst düzey yetkilisine veya yetkililerine aittir.
14)    Özel güvenlik bölgesi kapsamına alınan tesislerde ya da bu tesislerin sahibi kamu kurum veya kuruluşları ile özel kuruluşlarda isim değişikliği olması, tesisin başka bir kuruma veya şirkete devrinin gerçekleşmesi veya sınırlarında değişiklik olması gibi durumlarda tesis yetkililerince bir ay içerisinde valilik aracılığıyla İçişleri Bakanlığına bilgi verilir. Bu gibi durumlarda özel güvenlik bölgesine ait güncel bilgiler doğrultusunda hazırlanan özel güvenlik bölgesi öneri dosyaları en geç bir yıl içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderilir. Bu süre içerisinde öneri dosyaları gönderilmez ise İçişleri Bakanlığınca re’sen özel güvenlik bölgesi iptali çalışması başlatılır. Özel güvenlik bölgesi iptalinden dolayı doğabilecek sonuçlara ilişkin tüm sorumluluk tesisin veya tesislerin en üst düzey yetkilisine veya yetkililerine aittir.
15)    A- Özel güvenlik bölgelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen tedbirler alınır. Bu tedbirlerin uygulanmasında korunacak mahaldeki ünitelerin önem derecelerine göre öncelikleri dikkate alınır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların özelliğine göre gerekli görülecek ilave diğer tedbirler de alınır.
a)    Kamulaştırma yapılmayan alanlar hariç olmak üzere, özel güvenlik bölgesinin etrafı tel örgü, parmaklık veya duvar ile çevrilir.
b)    İç ve dış çevre aydınlatılır.
c)    Giriş noktalarında ve kurum ve kuruluşun çevresinde koruma görevlileri bulundurulur.
d)    Giriş-çıkış noktaları sınırlandırılır ve mevcut noktaların kontrol altında bulundurulması, araç girişlerinin kontrol altına alınması için optik plaka okuma, kartlı bariyer ve benzeri güvenlik sistemleri kurulur.
e)    Devriye hizmetlerinde motorize devriye, yaya devriye veya özel yetiştirilmiş köpekler kullanılır.
f)    Tesisin çevresine ve uygun görülecek diğer alanlara kaçak girişleri engellemeye yönelik erken algılama sistemleri, CCTV sistemleri, kartlı geçiş sistemleri ve benzeri güvenlik sistemleri kurulur.
g)    Acil durumlarda güvenlik personelinin irtibatım sağlayan uygun haberleşme aracı kullanılır.
h)    Korunan tesisin özelliğine göre personelin ve ziyaretçilerin uyması gereken kurallar belirlenerek ikaz levhaları konulur.
ı) Malzeme sevkiyat işlemlerinde kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer, parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı maddelere karşı özel tedbirler alınır.
j) Yangınlara karşı erken algılama ve söndürme sistemi kurulur. 
k) Tesisin önemi ve coğrafi konumuna göre, havayoluyla acil intikallerde hava araçlarının iniş yapabileceği iniş peni yapılabilir.
1) Personel, konferans, film gösterisi, tatbikat ve benzeri eğitim uygulamaları ile koruma konularında bilinçlendirilir.
B- Özel güvenlik bölgelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla alman tedbirler için gerekli olan giderler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların kendi bütçelerinden karşılanır.”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Kanun gereğince” ibaresi “10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasına aşağıdaki paragraflar eklenmiş ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Özel güvenlik bölgesinin denizde kalan kısmını geçiş yolu olarak veya tesis eklentisi kurmak üzere kullanmak isteyenler ilgili valiliğe müracaat ederler.
Tesise ait özel güvenlik bölgesinin denizde kalan kısmının geçiş yolu olarak kullanılması veya tesis eklentisi kurulması talepleri ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle özel güvenlik bölgesi değerlendirme komisyonunda ele alınarak karara bağlanır. Bu alanların komşu tesislerce geçiş yolu olarak kullanılması veya bu alanlarda tesis eklentisi kurulmasının uygun görülmesi halinde uyulması gereken kurallar belirlenir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
9) Askeri güvenlik bölgesi olarak tespit edilen, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla, kıta, karargâh, kurum, ordugâh gibi tesisler ile özel güvenlik bölgesi olarak tespit edilen sahanın fotoğraf ve filminin çekilmesi, harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması, bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak, bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması, bu amaçla görevlendirilmiş olanlar ile ilgili birlik komutanlığı veya ilgili bakanlık tarafından izin verilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.”
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Askeri güvenlik bölgelerindeki kamulaştırılmayan mallar yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz. Özel güvenlik bölgelerinde bulunan taşınmazlar yabancı ülkelerde kendi kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındaki yabancı tüzel kişilere satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz. Bu taşınmazların yabancı uyruklu gerçek kişilere satılması, devredilmesi ve kiralanması taşınmazın bulunduğu yerdeki valiliğin iznine tabidir. Valilik iznine tabi hususlar, 2644 sayılı Tapu Kanununun 36 ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereğince oluşturulan komisyon tarafından taşınmaz edinimi ya da kiralamanın ülke güvenliğine uygunluğu değerlendirilerek karara bağlanır.”
MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

19 Aralık 2014 Tarihli ve 29210 Sayılı Resmi Gazete

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.