1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Haziran 2014 Resmi gazete

A+A-

17 Haziran 2014 Resmi Gazete de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Ve Yer Değiştirme yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

İhtisas kursu: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu

 İhtisas kursu belgesi: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu başarıyla bitirenlere verilen belgeyi,

17 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29033

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  25/10/2011 tarihli ve 28095 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) İhtisas kursu: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu,”

g) İhtisas kursu belgesi: Temel İslam Bilimleri alanında uzmanlaşmak amacıyla, en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüş personele yönelik açılan kursu başarıyla bitirenlere verilen belgeyi,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Başkan olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında müftülük veya üstü görevlerde on yıl veya vaiz olarak yirmi yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak toplam on yıl çalışmış olmak,

3) Kırk yaşını tamamlamış olmak,

b) Başkan Yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılını müftülük, dengi veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya vaiz olarak on beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak üzere toplam on yıl görev yapmışolmak,

c) Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak atanabilmek için 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda belirlenen şartları taşımak,

ç) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı olarak atanabilmek için;

1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmışolmak,

3) Hafız olmak,

4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,

d) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi olarak atanabilmek için;

1) Dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Hafız olmak,

4) Aşere, takrib, tayyibe kursu mezunu veya bu alanlarda yetkinliği Başkanlıkça yapılacak sınavla tespit edilmiş veya tefsir alanında doktora yapmış olmak,

5) Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmak,

e) Genel Müdür olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını vaizlik veya üstü görevlerde veya ilahiyat fakültelerinde beş yılıöğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

3) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanabilmek için; en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olup Başkanlık teşkilatında beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde olmak üzere toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

f) Strateji Geliştirme Başkanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yılını müdürlük veya üstü görevlerde geçirmiş olmak kaydıyla on yıl veya ilahiyat fakültelerinde beş yılı öğretim üyesi olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on iki yıl görev yapmış olmak,

g) Rehberlik ve Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

ğ) I. Hukuk Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında en az beş yıl hukuk müşavirliği yapmışolmak,

h) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğiyle ilgili görevlerde beş yıl veya Başkanlık hukuk müşavirliği büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak,

ı) Daire Başkanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak (Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı daire başkanlıklarına dört yıllık yüksek okul mezunu olanlar da atanabilir),

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı ilçe müftülüğü, vaizlik, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

3) Dinî Yayınlar Genel Müdürlüğüne bağlı Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığına atanabilmek için dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak ve kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

i) Özel Kalem Müdürü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

j) Başkanlık Müşaviri olarak atanabilmek için (4 adet hariç);

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak,

k) Başkanlık müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında il müftülüğü veya üstü görevlerde çalışmış olmak,

l) Başkanlık vaizi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl görev yapmış olmak,

m) Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Dinİşleri Yüksek Kurulu Uzmanı ve Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için ilgili mevzuatında öngörülen şartları taşımak,

n) Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı şube müdürlüğü dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında toplam on yıl görev yapmış olmak,

o) Yayınevi satış müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında şef olarak en az beş yıl veya uzman olarak en az iki yıl görev yapmış olmak,

ö) Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kalorifercilik, teknisyen yardımcılığı ve aşçılık için Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika sahibi olmak,

3) Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak,

p) İl müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında, en az beş yılını ilçe müftüsü veya dengi görevlerde geçirmiş olmak kaydı ile vaizlik veya üstü sayılan görevlerde toplam on yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmışolmak,

r) İl müftü yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki yıl ilçe müftüsü olarak çalışmış olmak,

3) İl müftü yardımcısı olarak atanacak bayanlar için Başkanlık teşkilatında Kur’an kursu öğreticisi, dengi veyaüstü sayılan görevlerde altı yıl görev yapmış  olmak, yapılacak sınavda başarılı olmak,

s) İlçe müftüsü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

ş) Dinî yüksek ihtisas merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak beş yıl görev yapmış olmak,

3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak ve ilahiyat alanında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

t) Eğitim merkezi müdürü olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yılı eğitim görevlisi, vaiz, dengi veya üstü sayılan görevlerde olmak üzere toplam beş yıl veya ilahiyat fakültelerinde öğretim üyesi olarak üç yıl görev yapmış olmak,

3) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

u) Eğitim görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

ü) Öğretmen olarak atanabilmek için;

1) Alanıyla ilgili en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

v) Murakıp olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az beş yıl çalışmış olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

y) Cami rehberi olarak atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi düzeyinde dini öğrenim görmüş olmak,

2) Türü ve seviyesi Başkanlıkça belirlenecek dillerden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) yeterli puanı almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

3) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

a) İşletme müdür yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarında toplam beş yıl görev yapmış olmak,

b) Şube müdürü olarak atanabilmek için;

1) İl müftülükleri bünyesindeki din hizmetleri ve eğitimi, hac ve umre işleri şube müdürlükleri ile dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezleri ve ilçelerdeki şube müdürlükleri için en az dört yıllık dinî yüksek öğrenim; personel, idari ve mali işlerle ilgili şube müdürlükleri için en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

c) Sivil Savunma Uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Son üç yılı Başkanlık teşkilatında olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında en az on yıl süre ile çalışmışolmak,

ç) Şef, ayniyat saymanı ve teberrukat saymanı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Büro hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış olmak şartıyla Başkanlık teşkilatında en az beş yıl görev yapmışolmak,

d) Eğitim uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat veya eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

e) Din hizmetleri uzmanı olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) İlahiyat alanında yüksek lisans yapmış olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor olmak,

4) Yapılacak sınavda başarılı olmak,

f) Vakit hesaplama uzmanı ve araştırmacı olarak atanabilmek için;

1) Alanında en az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az üç yıl çalışmış olmak,

g) Çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Programcı kadrosunda iki yıl çalışmış olmak,

4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ğ) Bilgisayar işletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurslar veya Bakanlıkça izin verilen özel bilgisayar kurslarından belge almışolmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,

4) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

h) Musahhih olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ı)  Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak atanabilmek için;

1) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenlik sertifikasına sahip olmak,

i)  Memur, santral memuru, veznedar, daktilograf, ambar memuru, satın alma memuru, mutemet ve sekreter olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

j) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,

3) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,

gerekir.

(3) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar:

a) Avukat olarak atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

b) Mühendis, mimar, astronom, sosyolog, istatistikçi olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim kurumlarının bu görevlerle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

c) Mütercim olarak atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden mezun olanlar için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (B), diğer dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için (A) düzeyinde belgeye veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

ç) Kütüphaneci olarak atanabilmek için;

1) Alanıyla ilgili dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

d) Tekniker, sağlık teknikeri ve biolog olarak atanabilmek için;

1) Mesleği ile ilgili en az iki yıl süreli yüksekokuldan mezun olmak,

2) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

e) Programcı olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

4) Başkanlık teşkilatında bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak iki yıl çalışmışolmak,

f) Yönetmen, prodüktör, film yapımcısı, ses kayıtçısı, ışıkçı, montajcı, spiker, muhabir, kameraman, grafiker, teknik ressam olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Alanıyla ilgili kurslardan sertifika almış olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

g) Teknisyen, laborant, sağlık teknisyeni, hemşire, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik öğretim veren yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olmak,

3) Başkanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

(4) Bu maddede belirtilen unvanlardan, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle ataması yapılacak olanlar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(5) Birinci fıkranın (u) bendi uyarınca eğitim görevliliği sınavında başarılı olanlar bir yıl süreli staja tabi tutulurlar. Bu sürenin sonunda ilgili dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi eğitim görevlileri kurulunun değerlendirmeleri alınarak Başkanlıkça oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacak sınavda başarısız olanlar mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar.”

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlçeler; ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört sınıfa ayrılmış ve EK-2 sayılı listede gösterilmiştir.”

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi hükmü saklı kalmak üzere bütün grup ve sınıflarda hizmet süresi asgari üç, azami beş yıldır. Hizmet gerekleri bakımından azami hizmet süresini tamamlayan personelin görev süresi bir yıl uzatılabilir. Vaizlerde bu süre üç yıl uzatılabilir.”

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları ile dördüncü fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Grup hizmetine tabi personelin bütün gruplarda, sınıf hizmetine tabi personelin de bütün sınıflardaçalışması esastır.

(2) Sınıf hizmetine tabi personelden, bir ilde asgari veya azami hizmet süresini tamamlayanlar, çalışmadıklarısınıflardaki asgari hizmet sürelerini diğer illerde tamamlamadan tekrar aynı ilin ilçelerine atanamazlar. Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayanlar, sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı ilçelere atanabilirler.

(3) Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin atama ve nakil işlemleri aşağıdaki usule göre yapılır:

a) İl müftüsü;

1) İlk defa dördüncü grupta yer alan illere, bu grupta yer bulunmaması halinde diğer grup illere atanabilir.

2) İl müftüsü, bulunduğu yerdeki asgari ve azami hizmet sürelerine bakılmaksızın hizmet gereği, aynı veya başka gruptaki illere veya Başkanlık vaizliğine, Başkanlık müftülüğüne veya Başkanlık müşavirliğine atanabilir.

b) İl müftü yardımcısı;

1) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere atanır. Bayan il müftü yardımcısı atamalarında bu hüküm uygulanmaz. Atandığı grupta asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, diğer gruplardaki illere atanabilir.

2) Bütün gruplarda asgari hizmet süresini tamamlayan il müftü yardımcısı, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere atanabilir.

3)  Beş yıl ilçe müftülüğü yapmış olanlar, grup şartı aranmadan il müftü yardımcısı olarak atanabilir.

c) İlçe müftüsü;

1) İlk defa dördüncü sınıf ilçeye atanır. Buradaki asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü üçüncü sınıf ilçeye atanabilir.

2) İlçe müftüsünün ikinci veya birinci sınıf ilçelere atanabilmesi için, daha alt sınıf ilçelerde toplam altı yıl ilçe müftülüğü yapmış olması esastır.

3) Bütün sınıflarda asgari hizmet süresini tamamlayan ilçe müftüsü, görev yapmadığı ilçelere atanabilir.

ç) Taşra teşkilatında şube müdürü;

1) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinden birine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, ikinci veya birinci grupta yer alan illere veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerine atanabilir.

2) Bütün gruplarda yer alan illerde veya bu illerin şube müdürü kadrosu bulunan ilçelerinde asgari hizmet süresini tamamlayan şube müdürü, grup veya sınıfına bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı illere veya bu illerinşube müdürü kadrosu bulunan ilçesine atanabilir.

d) Vaiz;

1) İlk defa dördüncü veya üçüncü grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan ilçelerinden birine veya birinci ve ikinci grup illerin birinci ve ikinci sınıf dışındaki ilçelerine atanır. Burada asgari hizmet süresini tamamlayan vaiz ikinci, azami hizmet süresini tamamlayan vaiz birinci grupta yer alan illere veya bu illerin vaiz kadrosu bulunan birinci veya ikinci sınıf ilçelerine atanabilir. Cezaevi vaizi atamasında bu hükümler uygulanmaz.

2) Bütün gruplarda yer alan il veya bu illerin ilçelerinde asgari hizmet sürelerini tamamlayanlar, grubuna bakılmaksızın daha önce görev yapmadığı, vaiz veya cezaevi kadrosu bulunan illere veya bu illerin ilçelerine atanabilir.

(4) Grup veya sınıf hizmetine tabi olarak il ve ilçelere ilk defa ataması yapılan personel bu yerlerdeki asgari görevleri süresince 20 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar. Bayan vaizler hakkında bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinin birinci paragrafında yer alan, eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmek için ayrıca eşlerin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerektiğine ilişkin hüküm uygulanmaz.”

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen süreler, personelin asaleten görev yaptığı unvandaki grup veya sınıf hizmetinden; diğer bentlerde belirtilen süreler, bu sürelerin geçirildiği yerin grup ve sınıf hizmetinden; yurt dışında geçirilen doksan günden fazla süreler ise, birinci grup il veya birinci sınıf ilçelerde geçirilmiş sayılır.”

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) (C) Grubu camiler: İl, ilçe, belde merkezlerinde ve üniversite kampüslerinde bulunan ve iki cami görevlisine ihtiyaç duyulan camilerdir.”

“(2) İmam-hatipler ilk defa köy/kasaba ile il/ilçe merkezleri dışındaki mahallelerde bulunan (D) grubu camilere atanırlar. Buralarda münhal (D) grubu cami bulunmaması halinde il ve ilçe merkezlerindeki münhal (D) grubu camilere de ilk defa atama yapılabilir. Bu gruptaki camilerde görev süresi asgari üç yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam beş yıl görev yapmış olmak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az sekiz yıl görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya hafız olup tashih-i hurufkursunu bitirmiş olmak veya ihtisas kursu belgesine sahip olmak gerekir.”

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Başkanlık vaizi, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halklaİlişkiler Müşaviri, Başkanlık müşaviri, Diyanet İşleri uzman ve yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman ve yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim merkezi müdürü, döner sermaye işletme müdürü kadrolarına İnsan Kaynakları Genel Müdürünün teklifi üzerine Başkan onayı ile,

d) Döner Sermaye işletme müdür yardımcısı, şube müdürü, yayınevi satış müdürü, eğitim görevlisi, vaiz, murakıp ve Başkanlık merkezindeki uzman ve üstü sayılan kadrolara ilgili Daire Başkanının teklifi üzerine Genel Müdür onayı ile atanır.”

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Değerlendirme ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin dördüncü ve beşinci  fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Bu maddede belirtilen sebepler dışında, cami görevlilerinin yer değiştirmelerine esas olmak üzere illerde il müftüsünün başkanlığında, durumu görüşülecek görevlinin bağlı bulunduğu müftü dâhil beş kişiden oluşan bir Değerlendirme ve Yer Değiştirme Komisyonu kurulur. Bu komisyon; görev yaptığı camide sekiz yılını tamamlayan cami görevlilerinin yer değişikliğini her yıl Haziran ayında toplanarak aşağıdaki kıstaslara göre gerçekleştirir:

a) Yer değişiklikleri aynı grup camiler arasında olmak üzere öncelikle aynı ilçe içinde, yer bulunamaması halinde il içinde, il içinde de yer bulunamaması halinde iller arası yapılır.

b) Personelin talebi halinde üst gruptaki camiden alt gruptaki camiye yer değişikliği yapılabilir.

c) İl içi yer değişiklikleri bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen esaslar dikkate alınarak valiliklerce; il dışı yer değişiklikleri ise Başkanlık tarafından yapılır. İl içi yer değişikliklerinden önce internet ortamında Başkanlıktan görüş alınır.

(5) Hizmet gerekleri ve cami özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuatında yer alan diğer hükümlere bağlıkalmaksızın Başkan onayı ile naklen Kur’an kursu öğreticisi ve cami görevlisi atanabilir.”

“(7) Genel hayatı etkileyen doğal afetlere maruz kalanlar ile görev yerinde can güvenliğinin bulunmadığınıbelgelendirenlerin yer değiştirmeleri de herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

(8) Doktora eğitimi yaptıklarını ilgili yükseköğretim kurumundan alacakları bir yazı ile belgelendirenler, bulundukları görev yerinde bir yılını doldurmak kaydıyla bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde zikredilen sürelere tabi olmaksızın yer değişikliği talebinde bulunabilirler.”

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20  (1) İstek üzerine yer değişikliği; mazeret sebebiyle, süre sebebiyle ve karşılıklı yer değiştirme talepleri üzerine yapılan yer değiştirme işlemleridir.

a) Mazeret sebebiyle yer değişikliği: Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi halinde, Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olmaları şartıyla yer değiştirme isteğinde bulunanların atamaları yapılabilir.

1) Sağlık durumu: Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi halinde tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, tedavisinin yapılabileceği en yakın il veya ilçeye atanabilir.

2) Eş durumu:

Grup ve sınıf hizmetine tabi personelin, eş durumu sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin,8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi; müftü, müftü yardımcısı ve şube müdürlerinin eş durumu mazereti sebebiyle nakil isteğinde bulunabilmeleri için ayrıca eşlerinin aynı seviyede veya daha üst bir görevde bulunmaları gerekir.

Grup ve sınıf hizmetine tabi olmayan personelin eş durumu sebebiyle yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için eşinin, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından birinde memur veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli statüsünde çalıştığını görev yeri belgesi ve kendisinin ve eşinin T.C. kimlik numaraları ile belgelendirmesi veya eşinin halen sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak en az iki yıl süreyle kesintisiz çalışıyor olması gerekir.

b) Süre sebebiyle yer değiştirme:

1) Atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Grup ve sınıf hizmetine tabi olanların il dışı nakillerinde asgari hizmet süreleri dikkate alınır.

2) Kendi istekleri üzerine unvan değişikliği ile başka göreve atananlar, atandıkları yerde bu unvanla iki yılçalışmadıkça yeniden önceki unvan veya görev yerine atanma talebinde bulunamazlar.

c) Karşılıklı yer değiştirme: Personelin karşılıklı yer değiştirme istekleri, aynı sınıf ve unvanda olmak kaydıyla bu maddenin (b) bendinde zikredilen süreler dikkate alınarak merkezde birim amirlerinin, taşrada müftü, dini yüksek ihtisas merkezi veya eğitim merkezi müdürlerinin muvafakati ve atamaya yetkili amirin uygun görmesi üzerine Başkanlığın izni ile yerine getirilir.

(2) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmaları aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Cami görevlilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmaları Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

b) (A)  grubu camiler ile üniversite kampüslerindeki camilere, şartlarını taşıyanlar arasından Başkanlıkça yapılacak sınav neticesinde atama yapılır.

(3) Kur’an kursu öğreticilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmaları aşağıdaki şekilde yapılır.

a) Kur’an kursu öğreticilerinin birinci fıkra dışında kalan isteğe bağlı atanmalarında, EK-6 formda yer alan puanlama esas alınır. Mazerete binaen yapılacak nakillerde de EK-6 formdaki puanlama esas alınabilir.

b) İl müftülükleri tarafından münhal Kur’an kursu öğreticisi kadroları her yıl Temmuz ayında İnsan KaynaklarıYönetim Sistemi (İKYS) üzerinden sisteme girilir. Nakil talebinde bulunacaklar için 01-15 Ağustos tarihleri arasında on tercih yaptırılır.

c) Nakiller her yıl 15-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilir.”

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21  (1) İl müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, vaiz, şube müdürü, eğitim görevlisi, uzman, murakıp, sayman ve şeflerin hizmet gereği mazeret ve karşılıklıyer değiştirme dışında istekleri üzerine görev veya yer değiştirme taleplerini Başkanlığa 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında ulaştırmaları şartıyla 1 Haziran-31 Temmuz arasında  yapılır. Diğer görevliler için bu şart aranmaz.

(2) Yer değişikliği müracaatları Başkanlıkça düzenlenecek forma uygun olarak elektronik ortamda yapılabilir.”

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22  (1) Bu Yönetmelik kapsamında Atama ve Yer Değiştirme Kurulunda durumu değerlendirilecek personelin görev veya görev yerlerinin değiştirilebilmesi için gereken kararları almak üzere, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Din Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürleri ile 1. Hukuk Müşavirinden müteşekkil Atama ve Yer Değiştirme Kurulu oluşturulur. Gündem konularına göre ilgili daire başkanı da Kurul toplantılarına katılır. Sağlık mazereti sebebiyle görev veya görev yeri değiştirilmesi gerekenlerin durumlarının görüşülmesinde bir tabibin Kurul toplantısına katılımısağlanır.

(2) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu;

a) Daha önce görevine son verilmiş olanlardan eski görevlerine veya eski görev yerlerine dönmek isteyenlerin,

b) Ortak niteliği kaybetmeleri sebebiyle görevlerine son verilmesi teklif edilenlerin,

c) Dosyaları Başkanlıkta bulunan personelden kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağına veya kronik rahatsızlıklarına dair Eğitim Araştırma veya Üniversite hastanelerinden alınan heyet raporuna istinaden görev veya görev yerini değiştirmek isteyenlerin,

ç) Başkanlıkça değerlendirilmek üzere kurula sevkedilenlerin,

durumlarını görüşür ve gereken kararları alır.

(3) Atama ve Yer Değiştirme Kurulu, kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar verir. Eşitlik halinde Kurul Başkanının tarafı çoğunluk sayılır.

(4) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun kararları Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Atama ve Yer Değiştirme Kurulunun yazışma iş ve işlemleri İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.”

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci  fıkrasında yer alan “daha önce” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve “beşinci sınıf” ibaresi  “dördüncü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)  ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Altıncı kademe: Memur, mutemet, sekreter, ambar memuru, veznedar, satın alma memuru, santral memuru, daktilograf, şoför.

f) Yedinci kademe: Yardımcı hizmetler sınıfı personeli.”

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Cami görevlilerinin yer değişikliği

GEÇİCİ MADDE 7  (1) 19 uncu maddenin dördüncü fıkrasındaki kıstaslar dikkate alınarak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte cami görevlilerinden görev yaptığı camide yirmi beş yılını tamamlamış olanların yer değişiklikleri, 2014 yılı Haziran-Eylül döneminde; yirmi yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2015 yılı Haziran-Eylül döneminde, on beş yılını tamamlayanların yer değişiklikleri 2016 yılı Haziran-Eylül döneminde yapılır. Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki süreye göre zorunlu yer değişiklikleri ise 2017 yılından itibaren yapılmaya başlanır ve sürelerin hesaplamasında 1 Haziran tarihi esas alınır.”

MADDE 18  Aynı  Yönetmeliğin ekinde yer alan  EK-2 ve EK-6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20  Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2011

28095 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/1/2013

28533

2-

18/4/2013

28622

3-

14/11/2013

28821

4-

6/2/2014

28905

 

 

Ek-2

Ek-6

 

 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.