Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

11391-19
Daha Fazla Göster

Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazetede 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelik kapsamında Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama ve Araştırma Merkezinin organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş oldu.

14 Temmuz 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29060

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MANEVİ-PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık ve Uygulama ve Araştırma Merkezinin organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci ve 14 üncümaddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanım

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışan: Gönüllü katılım esasına dayalı olarak Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı tüm enstitü, fakülte ve yüksekokullarda öğrenim gören önlisans, lisans veya lisansüstü öğrencilerini veya gerekli görülen hallerde üniversite içi veya dışından gelen sivil kişileri,

b) Dekan: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,

c) Dekanlık: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

ç) Diğer danışmanlar: Gerekli görülmesi durumunda danışanların sevk edileceği rehberlik ve psikolojik danışmanlık ile psikiyatri hizmetleri sunan personeli,

d) Fakülte: Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

e) Manevi danışman: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Bilim Dalındaki öğretim elemanlarını,

f) Merkez: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Merkez Müdürü: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ğ) Merkez sekreteri: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sekreterini,

h) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,

ı) Rektörlük: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5  (1) Merkezin amacı; manevi-psikolojik danışmanlık alanını tüm yönleriyle bilimsel olarak incelemek, ulusal ve uluslararası akademik ve sosyal alanlarda bu konuya ilişkin bilgi ve görüş sağlamak, manevi-psikolojik danışmanlığa yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, kongreler ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, ihtiyacı olan danışanlara manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyet alanlarında çalışmalar yürütür.

a) Araştırma, inceleme, uygulama ve geliştirme çalışmaları ve projeleri yapmak.

b) Üniversitenin ilgili birimleri ile diğer resmi ve özel kurumlar ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak.

c) Dekanlığın izni ile ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

d) Manevi-psikolojik danışmanlık ile ilgili her türlü sertifikalı veya sertifikasız eğitim, kurs ve seminer gibi faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

e) Uygulamalı manevi-psikolojik danışmanlık hizmeti vermek.

f) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları ve Üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Organların Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7  (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Yönetim Kurulu.

c) Merkez Sekreteri.

Merkez Müdürü

MADDE 8  (1) Merkez Müdürü, Merkezin amaçları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Fakülte bünyesindeki Din Bilimleri Anabilim Dalı, yoksa Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim dalı öğretimüyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.

(2) Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse, yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 9  (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini sağlamak.

c) Merkez Birimleri ve proje grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağınıve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezde görev alacak personeli belirlemek ve görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak.

(2) Merkez Müdürü, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Fakültenin konu ile ilgili öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye, Merkez Müdürü ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu başkanı Merkez Müdürüdür.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yeni öğretim elemanı görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az yılda iki defa üyelerin saltçoğunluğu ile toplanarak, katılanların salt çoğunluğu ile alacağı kararlarla aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje Gruplarının kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

c) Üniversitede Fakülte ve Yüksekokul bölümleri arasında, disiplinler arası işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller hazırlamak.

ç) Merkez Müdürünün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını karar haline getirmek.

d) Merkez Müdürünün görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak.

f) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

g) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek ve Sürekli Eğitim Merkezine bildirmek.

ğ) Manevi-psikolojik danışmanlık hizmetine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

Merkez sekreteri

MADDE 12  (1) Merkez Sekreteri, Merkezin amaçları doğrultusunda sekreterlik deneyimi bulunan Fakülte içi veya dışındaki Üniversite personeli arasından Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl süre için görevlendirilir. Merkez sekreteri Merkez Müdürünün vereceği görevleri yapar.

(2) Sekreter görevi başında olmadığı zaman yerine aynı işi yapmak üzere Merkez Müdürünün teklifi ve Rektörün onayıyla bir başka Üniversite personeli görevlendirilir.

Manevi danışmanlar

MADDE 13  (1) Manevi danışmanlar, Merkezin amaçları doğrultusunda manevi-psikolojik danışmanlık alanına ilişkin araştırma, uygulama ve eğitim deneyimi bulunan Fakülte bünyesindeki öğretim elemanları arasından Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Manevi danışmanlar yeniden görevlendirilebilir.

(2) Manevi danışmanların çalışma çizelgesi Merkez Müdürü tarafından yapılarak danışmanlara tebliğ edilir. Manevi danışmanların görevleri ve çalışma şekilleriyle ilgili usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri ile hizmet ve proje grupları

MADDE 14  (1) Araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmeküzere Merkez Müdürünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, Merkezin çalışma alanlarında Merkez Birimleri ve Proje Grupları kurulabilir. Ayrıca, uygulama süreçlerinde -gerekli görülmesi durumunda- Merkezin çalışma alanlarıdışında kalan fakat danışanın ihtiyacı olan Diğer Danışmanlar başlığı altında değerlendirilebilecek psikolojik danışman, psikolog ve psikiyatristlerden oluşacak Merkez alt birimleri kurulabilir. Merkez Birimleri ve Proje Gruplarının kuruluşve çalışmaları Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Merkez birimlerinde görevlendirilecek her türlü personelin görevlendirilmeleri Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün onayı ile yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15  (1) Merkezin harcama yetkilisi Merkez Müdürüdür.

Personel

MADDE 16  (1) Merkezin personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek kişilerce sağlanır.

Yürürlük

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!