Belediyeler ve Bağlı Şirketlere Personel Alımı Şartları Nelerdir

İl Özel İdarelere, Belediyelere ve bağlı şirketlere 2018 yılı itibarıyla personel alımında uygulanacak usul ve esaslar açıklanmıştı. 2018 yılında belediyeler personel alımlarını nasıl yapacak? Personel alımı şartları neler olacak?

42703

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerinin gördürülmesine ilişkin usul ve esasların yayımlanmasının ardından belediye ve bağlı kuruluşlara personel alımı şartları belli olmuştu.

Resmi gazetede yayımlanan usul ve esasların ardından daha önce KPSS merkezi atama ile olan başvurularda değişiklik yapılmıştı. Belediyeler kendi bünyesinde personel alımlarını gerçekleştirecekler.

375 sayılı KHK kapsamında şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde başvuru şartları şu şekildedir:

Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak genel şartı aranmaktadır. Ayrıca vatandaşlık şartında 25 Eylül 1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilirlerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla Türk vatandaşı olmak hükmü yer alıyor.

Cezai hükümler! Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkûm olmamak gerekmektedir.

Personel alımı askerlik şartı! Askerlik durumu itibarıyla askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranmaktadır.

Sağlık şartı! 22 Mayıs 2003 tarihti ve 4857 sayılı İş Kanununun 30’uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak şartı aranmaktadır.

Özel şartlar! Personel alımında ilgili idarelerce ihtiyaç duyulması halinde belirlenecek işin niteliğine uygun özel şartları taşımak şartları aranabilecek.

Özel güvenlik personeli alımı şartı! Özel güvenlik görevlisi olarak işe alınacaklar 10 Haziran 2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine tabidir.

Güvenlik soruşturması ve Arşiv araştırması hükmü! Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak şartı aranmaktadır. Bu kapsamda güvenlik soruşturması veya araştırma talepleri ilgili valilik aracılığıyla yetkili mercilerden istenecek. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğine göre illerde valilikler bünyesinde teşkil edilen değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

Güvenlik ve arşiv araştırması kapsamında değerlendirme komisyonu valiliğin uygun görmesi halinde idare bünyesinde yapılabilecek. Birden fazla ortak olan şirketlerde valiliğin kararı ile idare seçilebilecek. Şartlarla ilgili resmi gazete metni için TIKLAYINIZ.

Exit mobile version