1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. Bilgisayar Sistem Malzemeleri Alımı ihalesi.
Bilgisayar Sistem Malzemeleri Alımı ihalesi.

Bilgisayar Sistem Malzemeleri Alımı ihalesi.

Masaüstü Bilgisayar Kasası, Dizüstü Bilgisayar, Monitör, Yazıcı, Alımı Olacaktır.

A+A-
BİLGİSAYAR SİSTEM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

BİLGİSAYAR SİSTEM MALZEMELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1             MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR                         : 95 ADET

2             LCD MONİTÖR (TİP-2)                               :315 ADET

3             LCD MONİTÖR (TİP-4)                               :20 ADET

4             DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR                               :10 ADET

5             SİYAH BEYAZ LAZER YAZICI (TİP-1)           :4 ADET

6             SİYAH BEYAZ LAZER YAZICI (TİP-2)           :7 ADET

7             RENKLİ LAZER YAZICI (TİP-1)                    :7 ADET

8             KLAVYE                                                    :1200 ADET

9             MAUSE                                                     :1200 ADET

İhale Kayıt Numarası:2014/87916
1-İdarenin
a) Adresi:Hoca Paşa Mahallesi / Demirkapı Gülhane Parkı Yanı 34112 Sirkeci FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası:2125140010 - 2125140020
c) Elektronik Posta Adresi:ist_tedarikplan@msb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:
MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR 95 AD,LCD MONİTÖR (TİP-2) 315 AD,LCD MONİTÖR (TİP-4) 20 AD,DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR 10 AD,SİYAH BEYAZ LAZER YAZICI (TİP-1) 4 AD,SİYAH BEYAZ LAZER YAZICI (TİP-2) 7 AD,RENKLİ LAZER YAZICI (TİP-1) 7 AD,KLAVYE 1200 AD,MAUSE 1200AD
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:MSB. BYBİT Bşk.lığı ANKARA
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını takip eden günden itibaren 45(kırkbeş) gün içerisinde defaten teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Sirkeci/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati:08.09.2014 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale sadece yerli isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Pl. Koor.Şb.Md.lüğü Sirkeci/İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB İstanbul Tedarik Bölge Başkanlığı Pl. Koor.Şb. Md.lüğü Sirkeci/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YÜZSEKSEN ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.