1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Yayınlandı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Yayınlandı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Yönetmeliği Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı.

A+A-

1 Kasım 2014 CUMARTESİResmi GazeteSayı : 29162

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

c) Birim: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerini,

ç) Elektronik yayın: Eserlerin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şeklini,

d) Eser: Türü ve hacmi ne olursa olsun yayımlanmaya elverişli, gizlilik derecesi taşımayan, Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü fikir ve sanat ürününü,

e) Eser Sahibi: Eseri hazırlayan kişi veya kişileri,

f) Kurul: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Kurulunu,

g) Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı veya basılı olmayan elektronik eserleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yayın Kurulu

Yayın kurulu

MADDE 4 - (1) Yayın Kurulu, Müsteşarın veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Sanayi Genel Müdürü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü, Verimlilik Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından belirlenecek bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olmak üzere onbir üyeden oluşur. Üyelerin herhangi bir sebeple Kurul toplantılarına katılamamaları halinde yerlerine vekilleri katılır.

(2) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür.

Yayın kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 5 - (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yayımlanması önerilen veya talep edilen eserlerden Kurul gündemine alınanları, değerlendirme ilkeleri doğrultusunda inceleyerek yayımlanacak eserleri belirlemek.

b) Bakanlıkça yayımlanacak her türlü yayının yeni baskısının yapılması, çoğaltılması, yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi konusunda karar vermek.

c) Bakanlıkça yapılacak yayınların teknik özellikleri, basım adetleri ve yayım süreleri konusunda karar vermek.

ç) Telif ve işlenme ücretinin ödenip ödenmeyeceği, bu konuda hangi gösterge rakamının uygulanacağı ve ödenecek telif ve işlenme miktarının tespiti konularında 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre karar vermek.

d) Basılmasına karar verilen yayınların dağıtım listelerini belirlemek.

Toplantı ve karar usulü

MADDE 6 - (1) Kurul Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırır. Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(2) Toplantılar, ilgili birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Başkanlıkça hazırlanan gündem çerçevesinde yapılır.

(3) Kurul üyelerine ait eserlerin görüşüldüğü toplantılara eser sahibi üye katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme İlkeleri ve Yayım Şartları

Değerlendirme ilkeleri

MADDE 7 - (1) Kurul tarafından yayımlanacak eserlerin belirlenmesi, alınacak eserlerin seçilmesi, hazırlanması ve dağıtılmasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur.

a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olması.

b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygun olması ve kanunlara göre suç oluşturmaması.

c) Genel ahlaka aykırı olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi.

ç) Doğru bilgi verici, bilinçlendirici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması.

d) Eserlerin, yayımlanacağı dilin kurallarına uygun hazırlanmış olması.

e) Bakanlık personeli, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması.

Yayım şartları

MADDE 8 - (1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar;

a) Grafik, tasarım ve dizgi gibi baskı öncesi işlemleri tamamlanan eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış halini,

b) Kaliteli bir basım için gerekli özellikteki fotoğraf veya diğer görsel materyallerin baskıya hazır halini,

c) Eser sahibinin başvuru dilekçesi ve özgeçmişini,

ç) Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin diğerlerinin onay veya vekaletini aldığını gösteren yazıyı,

d) Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve eserle ilgili her türlü hukuki sorumluluğu üstlendiğine dair yazıyı,

e) Tercüme/çeviri eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinlerin alındığını gösterir belgeleri,

f) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi ve yapılabilecek kısaltmalar konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiğini gösteren yazıyı,

g) Yayın Kurulunun isteği ve vereceği süre içinde eser üzerinde gerekli tashihleri yapacağını gösteren yazıyı,

ğ) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin, çoğaltma, yayma, internet üzerinden umuma iletim ve tercüme dahil olmak üzere işleme haklarını Bakanlığa devrettiğini ve bu hakları üçüncü kişilere kullandırmak konusunda Bakanlığı yetkili kıldığını gösterir sözleşme/muvafakatnameyi,

eserin konusuyla ilgili birime teslim etmek zorundadır.

(2) Görev alanıyla ilgili eserlerin yayımlanması başvurusunu alan birimler, 7 nci maddedeki ilkeler çerçevesinde inceleme yaptıktan sonra yayımlanmasını uygun gördükleri eserleri birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gönderirler.

(3) Kurul tarafından uygun görülen eserler Bakanlık yayını olarak yayımlanır.

Kurul kararı gerektirmeyen durumlar

MADDE 9 - (1) Mevzuat yayınları, resmi açıklamalar, kamuoyu açıklamaları ve demeçler, Bakanlık teşkilatının genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, Bakanlık adına çıkarılan süreli yayınlar, Bakanlık personelinin resmi görevlendirme doğrultusunda hazırladığı araştırma çalışmalarının raporları (strateji belgesi ve eylem planları vb.), birimler tarafından gerçekleştirilen çalıştay, sempozyum ve kongre gibi etkinlikler sonrasında bu etkinliklere ilişkin hazırlanan kitaplar ve raporlar, birimlerce tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması için Yayın Kurulu kararı alınması zorunlu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Telif ve Yayım Hakları

Eserler üzerindeki hak ve sorumluluklar

MADDE 10 - (1) Eser sahipleri, eserlerinin yayımını talep ettikleri tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde yayımlanmaması halinde eserlerinin iadesini isteyebilirler veya yeniden yayım talebinde bulunabilirler.

(2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince düzenlenen telif haklarının devrine ilişkin belgede belirtilen haklar ve koşullar çerçevesinde Bakanlık eser üzerindeki hakların sahibi sayılır. Eser sahibinin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde devre konu hak ve yetkilerde değişiklik yapılabilir.

(3) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

(4) Bakanlıkça yapılan yayınların tüm hakları saklıdır, izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

Telif ücretinin belirlenmesi

MADDE 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eserlerin telif veya işlenme ücretleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanır ve telif ücretleri yayın teklifinde bulunan harcama biriminin bütçesinden ödenir. Bakanlık personelinin asli görevi gereği yaptığı çalışmalar sonucunda meydana getirdiği eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak, bunların görev saatleri dışında meydana getirdikleri müstakil eserlerden yayımlanması uygun görülenlerin yayın hakları satın alınabilir. Eser sahipleri telif hakkı dışında hiçbir hak talep edemez.

Ödeme Zamanı ve usulü

MADDE 12 - (1) Bakanlık yayını olarak yayımlanmak üzere hakları satın alınan eserlere ilişkin ödemeler eser yayımlandıktan sonra en geç altı ay içerisinde birimlerin ilgili harcama kaleminden yapılır. Cari yıl sonunda mevzuat gereği ödenemeyen telif ücretleri, ertesi yıl bütçesinin ayrıntılı harcama programına uygun olarak gerçekleştirilir.

(2) Birim tarafından yayınlanacak esere ait ödenmesinde, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesindeki belgeler esas alınır.

(3) Eser sahibine yapılan ödeme sonrasında eserlerin daha önce yayınlanmadığı, herhangi kişi, kurum veya kuruluşun eser üzerinde hak veya menfaatinin bulunmadığına ilişkin bildirimin aksine durumlarda, eser sahibine yapılan ödeme 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

Eser sahiplerine verilecek yayınlar

MADDE 13 - (1) Bakanlığa devredilen eserlerin yazarlarına talepleri halinde yayımlanan eserlerin yer aldığı kitap ve manyetik depolama ünitelerinden en çok 100 adet, dergi ve benzeri periyodik yayınlardan 5 adet, sözlüklerden 5 adet, ansiklopedilerde yazılarının çıktığı her fasikülden 5 adet, ders kitaplarını inceleyen komisyon üyeleri ile kitabın içeriğine katkıları bulunanlara 5 adet ücretsiz kitap veya manyetik depolama ünitelerinden verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yayın arşivi

MADDE 14 - (1) Bakanlıkça yayımlanan eserlerin bir örneği elektronik yayın arşivinde muhafaza edilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

Basım ve tedarik işlemleri

MADDE 15 - (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına ilişkin iş ve işlemler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre harcama birimlerince yürütülür.

Dağıtım

MADDE 16 - (1) Yayınların dağıtımı, yayın talebinde bulunan birimler tarafından sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulur.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşletme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.