1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. ÇAYKUR Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı
ÇAYKUR Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

ÇAYKUR Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

A+A-

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ÇAYKUR tarafından çıkarılan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Eylül 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde bazı bentler yürürlükten kaldırılırken bazılarına yeni bentler eklenmiş ve değişim yapılmıştır. 25 Eylül 2014 tarihli resmi gazeteye aşağıda bulunan linkten erişebilirsiniz.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik aşağıdaki gibidir.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/7/2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (d) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,”

“ğ) Sınav Kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin çalışmaları yürütmek üzere atamaya yetkili amirin onayı ile oluşturulacak kurulu,”

“n) Ünite: Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı merkez ve taşradaki birimleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonların görev grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü, Kısım Müdürü,

2) Müdür Yardımcısı,

3) Teknik Şef, Şef,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk Müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Sivil Savunma Uzmanı,

2) Uzman,

ç) Bilgi işlem hizmetler grubu;

1) Çözümleyici,

d) İdari hizmetler grubu;

1) Temsilci,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Veznedar, Sekreter.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

(a) Mühendis, Mimar, Avukat, Biyolog, Kimyager, Ekonomist, İstatistikçi, Mütercim, Grafiker, Eksper, Programcı, Tekniker, Hemşire, Teknik Ressam, Teknisyen, Laborant.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4) ve (5) numaralı alt bentleri, (c) bendinin (4) numaralı alt bendi, (ç) bendinin (4) numaralı alt bendi, (d) bendinin (4) numaralı alt bendi, (e) bendinin (5) numaralı alt bendi, (f) bendinin (4) numaralı alt bendi ile (g) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) Teşekkülde en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“5) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“4) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

“3) Yazılı olarak yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar ile yapılacak sınava ilişkin konu başlıkları sınavlardan en az otuz gün önce duyurulur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) İlan edilen kadro ve pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunur. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Başvuruda bulunanlardan, aranılan niteliklere uygun olan personel, Teşekkülün resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak sınava katılma isteklerini ünitelerine bildirir.

(2) Ünite Müdürleri, başvuru formlarını beş iş günü içinde Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

(3) Ünitelerden gönderilen başvuruların bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. Aranan şartları taşıyanlar Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavı

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavı; Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atanabilmek için yazılı ve sözlü sınav şeklinde, diğer pozisyonlara atanabilmek için ise sadece yazılı sınav şeklinde yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 15/A – (1) Yazılı sınav, duyuruda yer verilen konular kapsamında, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 15/B – (1) Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı ilgili kadrolara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere duyurulan kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültür ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 15/C – (1) Görevde yükselme suretiyle duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, Şube Müdürü, İrtibat Müdürü ve Kısım Müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkülün resmi internet sitesinde duyurulur.

(2) Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, duyurulan kadro ve pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15/D – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Teşekkülce tercih edilen kadro ve pozisyonlarda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 15/C maddesinin üçüncü fıkrasına göre Teşekkülce belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere, beş kişiden oluşan Sınav Kurulu teşkil edilir. Sınav Kurulu Genel Müdürün görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında, üç Daire Başkanı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi alanında uzman bir personel olmak üzere beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Kurul, üye tamsayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 17 – (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavlarını yapmak veya yaptırmak,

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Sınava katılmaya hak kazananları ve sınav sonuçlarını duyurmak,

ç) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak veya sınavı yapan kuruma incelettirmek,

d) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev konularını ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.”

“(5) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Teşekkülün kendi personeli başvurur.

(6) Bu sınava katılacaklarda Teşekkülde veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(7) Unvan değişikliği sınavıyla ilgili iş ve işlemleri Sınav Kurulu yürütür.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonuçları Sınav Kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde Teşekkülün resmi internet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar Sınav Kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç beş iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınavı kazananların değerlendirilmesi ve atanması

MADDE 23 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanların duyurulan boş kadro veya pozisyonlara atamaları en geç üç ay içinde başarı sıralamasına göre yapılır.

(2) Aylıksız izinde olanlar dahil, atanmaya hak kazandıkları kadrolara ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(3) Görevde yükselme sınavını veya unvan değişikliği sınavını kazandığı halde atamaya yetkili makama başvurarak her ne sebeple olursa olsun atanmak istemediğini yazılı olarak bildiren personel atanma hakkını kaybeder.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylardan sınavına girdikleri unvana atananlar, göreve başlamadıkça bu unvanı kazanılmış hak olarak elde edemezler.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür. 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/7/2006

26239

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

9/3/2007

26457

2-

28/5/2008

26889

3-

27/11/2008

27067

4-

15/12/2010

27786

5-

3/8/2012

28373

 

25 Eylül 2014 Tarihli ve 29130 Sayılı Resmi Gazetede Bugün

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.