1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

A+A-

Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği 12 Mayıs 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28998

YÖNETMELİK

Doğuş Üniversitesinden:

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programları eğitim-öğretimi ile bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

 

b) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

 

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

 

ç) Dönem: Bir akademik yılın yaz öğretimi hariç üçe bölünmesi durumunda her bir bölünmüş kısmı,

 

d) Enstitü: Doğuş Üniversitesine bağlı enstitüleri,

 

e) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

 

f) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

 

g) Koordinatör: Enstitüye bağlı programların etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için gerektiğinde anabilim dalı başkanlığı tarafından atanan öğretim üyesini,

 

ğ) Kredi: Bir derse ait haftada bir saatlik teorik, iki saatlik seminer, uygulama, laboratuvar veya problem çözümü, dört saatlik saha veya atölye çalışmasına eşdeğer puanı,

 

h) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,

 

ı) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında bitirme projesini,

 

i) Rektör: Doğuş Üniversitesi Rektörünü,

 

j) Senato: Doğuş Üniversitesi Senatosunu,

 

k) Tez: Yüksek lisans tezi, doktora tezi ve sanatta yeterlik tezini,

 

l) Tez/proje danışmanı: Enstitüde kayıtlı tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tez/proje çalışmalarında rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesini,

 

m) Uzatmalı öğrenci: Azami öğrenim süresi içinde kayıtlı olduğu eğitim programının çeşitli aşamalarında başarısız duruma düşen ve başarısız olduğu aşamadan itibaren öğrenimine öğrencilik haklarından yararlanmadan devam eden öğrencileri,

 

n) Üniversite: Doğuş Üniversitesini,

 

o) Üniversite Yönetim Kurulu: Doğuş Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

 

ö) Yarıyıl: Bir akademik yılın yaz öğretimi hariç ikiye bölünmesi durumunda her bir bölünmüş kısmı,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlar ile İlgili Esaslar

 

Programlar ve kontenjanlar

 

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı enstitülerdeki programlara alınacak öğrenci sayıları ile yabancı dil dâhil programa başvuru ve kabul koşulları ilgili anabilim/anasanat dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra Üniversitece ilan edilir.

 

Programlara başvuru ve kayıtla ilgili esaslar

 

MADDE 6 – (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulları yerine getirerek ve istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Başvuru için;

 

a) Yüksek lisans programına başvuracak adayların bir lisans diplomasına, doktora programına başvuracak adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, sanatta yeterlik programına başvuracak adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

 

b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilmek için adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) son üç yıl içinde başvurulan programın puan türünde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) o yıl için ilan edilen ALES standart puanlarından ve mezuniyet ortalamalarından az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenmiş ölçütlere sahip olmaları gerekir.

 

c) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) YÖK’ün belirlediği bir puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan; yabancı uyruklu öğrenciler için kendi anadilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS’den YÖK’ün belirlediği bir puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir.

 

(2) Bu koşulları sağlayan, ayrıca Üniversitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilmiş diğer şartları ve mâli yükümlülükleri yerine getirenlerin kayıt işlemleri Üniversitece yapılır.

 

(3) Yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Senato, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir.

 

(4) Belgeleri eksik olan veya sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

 

Dil yeterliği

 

MADDE 7 – (1) Öğretim dili İngilizce olan yüksek lisans programlarına başvuran adaylar; İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve zamanda, yabancı diller bölümü veya Rektörlükçe görevlendirilecek birim tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar. Lisans öğrenimlerini İngilizce yapmış olan adaylar ile Yükseköğretim Kurulu ve Senatoca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların birinden belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenlerden İngilizce yeterliği aranmaz.

 

(2) Yeterlik sınavı sonucuna göre, 100 tam not üzerinden en az 60 olmak üzere anabilim dalı başkanlıklarınca belirlenen puanı alanlar İngilizce programlara başvurabilirler.

 

(3) Bu sınava katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan adaylar İngilizce hazırlık programına katılabilirler.

 

(4) Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da Türkçe’den yeterlik durumu, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yapılacak sınavla değerlendirilir.

 

Başarı değerlendirme

 

MADDE 8 – (1) İngilizce yeterlik sınavı, mülâkat ve değerlendirmeler ile ilgili işlemler anabilim/anasanat dalı başkanlıklarının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen en az üç öğretim üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yürütülür.

 

(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, ALES puanı ile yapılan sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Tezli programlarda başarı notunun oluşmasında, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı % 50’den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir. Tezsiz programlarda ALES dışındaki değerlendirme ölçütleri esas alınarak başarı notu belirlenir.

 

Öğrenci kabulü

 

MADDE 9 – (1) Komisyon yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da red önerilerini, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

 

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans derecelerini yabancı üniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit edilmiş esaslara uygun olarak, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

 

(3) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması, ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, ilgili enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile o yıl veya dönem için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir.

 

Bilimsel hazırlık programları

 

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilmiş öğrencilerden, nitelikleri aşağıda belirtilenlere eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

 

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar.

 

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar.

 

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

 

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

 

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, sınavlar, notlar, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer esaslar bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

 

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilen sürenin en çok bir yılı, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

 

Yatay geçiş yoluyla kabul

 

MADDE 11 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olması gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

 

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

 

b) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda en az bir dönem ders almış ve başarı ile tamamlamış olması gerekir.

 

c) Genel not ortalamasının yüksek lisans programı için en az 3.00/4.00, doktora programı için en az 3.50/4.00 olması gerekir.

 

ç) İngilizce programlara başvuran öğrencilerin, 7 nci maddede belirtilen koşulları sağlamış olması gerekir.

 

d) Bu öğrencilerin almış oldukları derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Doktora programına yatay geçiş yapan öğrencinin yeterlik sınavına Üniversitede girmesi ve başarılı olması şarttır.

 

Yüksek lisans programı ile doktora programı arasında geçiş

 

MADDE 12 – (1) Yüksek lisans programına kabul edilmiş öğrenciler isterlerse doktora programına geçebilir. Doktora programına geçilebilmesi için tezli yüksek lisans programında alınması gereken derslerin tümünün, tezsiz yüksek lisans programında ise en az % 70’ inin alınmış olması, en az 3.50/4.00 genel not ortalaması ile doktora programına lisans derecesiyle kabul için belirlenmiş olan asgari şartların yerine getirilmesi gerekir. Yüksek lisans programında geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır. Yüksek lisans programında alınan derslerden hangilerinin doktora programında sayılacağı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

 

(2) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilirler. Yüksek lisans programına geçebilmek için not ortalamalarının en az 3.00/4.00 olması gerekir. Doktora programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

 

(3) Yapılan başvuru ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

 

Özel öğrenci kabulü

 

MADDE 13 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Başka üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

 

(2) Özel öğrenciler, lisansüstü programlardaki toplam kredilerin en fazla % 50’ sini alabilirler. Programa öğrenci olarak kabul edildikten sonra aldıkları derslerin hangilerinden muaf olacakları ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

 

Kredi transferi

 

MADDE 14 – (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim/sanat alanı ile ilgili olanlar, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o programdan mezun olmak için gereken toplam kredinin yarısından fazla olamaz. Bir öğrencinin daha önce mezun olduğu bir yüksek lisans programından alınan ve bu program için geçerli sayılan krediler, doktora/sanatta yeterlik programlarına transfer edilmez.

 

Kayıt yenileme

 

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl/dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl/dönemin öğretim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemek zorundadır.

 

(2) Mazeretleri ilgili enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren birinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

 

Danışman

 

MADDE 16 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemek, bu derslere devamını ve öğrenim durumunu sürekli izlemekle ve öğrenciyi yönlendirmekle yükümlüdür.

 

Ücretler

 

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğretim ücretlidir. Öğretim ücretleri Mütevelli Heyetince her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl/dönem başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi esastır.

 

(2) Yüksek lisans ve doktora derslerinin ücreti kredi başına, bilimsel hazırlık programı dersleri, kredisiz dersler ile uzatmalı öğrenci statüsünde alınan ders, tez, proje veya seminerler için ders saati başına ücret ödenir.

 

(3) Uzatmalı olan öğrenciler, ders aşamasında alacakları dersler için normal ders saati ücretinin, tez aşamasında her yarıyıl/dönem, normal tez süresi için ödenen ücretin yarıyıl/dönem başına düşen miktarının %50 fazlasını öderler.

 

(4) Burslar ile ilgili esaslar Senatoca belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

 

Öğretim yılı

 

MADDE 18 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere sınav günleri dâhil değildir. Ancak, ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile onbir haftadan oluşan dönem sistemi de uygulanabilir.

 

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.

 

Ders programları

 

MADDE 19 – (1) Ders programları, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlıklarınca hazırlanır, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir.

 

(2) Programlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıl/döneme ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili enstitü kurulları yetkilidir.

 

(3) Ders programlarında okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredisi, varsa önşartı ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

 

Zorunlu, seçmeli ve önşart dersleri

 

MADDE 20 – (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman onayıyla belirlenir.

 

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önşart dersi denir.

 

Ders ve uygulamalara devam

 

MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarında ders ve uygulamalara devam zorunludur. Derse % 30 oranından fazla devamsızlık yapan öğrenciler, söz konusu derslerden başarısız sayılır ve (IA) notu verilir.

 

Kredi yükü

 

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans veya doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yükü en az altı, en çok on beş; bir dönemdeki kredi yükü ise en az altı en çok on iki kredidir. Asgari kredi yükünün altına danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl/üç dönem inilebilir.

 

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

 

MADDE 23 – (1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, danışmanların onayı ile her yarıyıl/dönem başında yaparlar.

 

(2) Öğrencinin Üniversitedeki farklı enstitülerde veya yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alması öğrenci danışmanının gerekçeli açıklaması ve ilgili anabilim/anasanat dalının uygun görüşü ile ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Başka kurumlardan alınan derslerin sayısı en fazla;

 

a) Tezli yüksek lisans programları için iki,

 

b) Tezsiz yüksek lisans programları için üç,

 

c) Yüksek lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları için üç,

 

ç) Lisans derecesiyle öğrenci alan doktora programları için ise dörttür.

 

(3) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 3.00’ün altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce C ve C+ başarı notu ile geçtikleri dersleri tekrarlarlar.

 

(4) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri ekleme-bırakma süresi içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için ücret yeniden hesaplanır.

 

(5) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden çekilebilir. Bu durumda yarıyıl/dönem öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki kez derslerden çekilebilirler.

 

Sınavlar

 

MADDE 24 – (1) Bir yarıyıl/dönemde her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl/dönem sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Yarıyıl/dönem sonu sınavı yazılı olarak yapılır. Seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanması YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda yapılır. İlgili enstitü kurullarının kararı ile sınav sözlü veya sözlü-yazılı olarak da yapılabilir. Yarıyıl/dönem başarı notunun verilmesinde tüm sınav sonuçları ve yarıyıl/dönem içi çalışmaları göz önünde bulundurulur. Bir dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilere, final ve bütünleme sınav hakkı tanınır. Final ve bütünleme sınavları ilgili dönemin sonunda açılır ve bu sınavlar için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.

 

(2) Öğrencinin yarıyıl/dönem sonu başarı notunun hesaplanmasında, yarıyıl/dönem içi çalışmalarının ağırlığı ile yarıyıl/dönem sonu sınavının ağırlığının her biri % 40’tan az % 60’tan fazla olamaz. Öğretim elemanları, yarıyıl/dönem içi çalışmalarla yarıyıl/dönem sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere yarıyıl/dönem başında duyurur.

 

(3) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl/dönem sonu başarı notları ve sınav evrakı bir hafta içinde ilgili enstitü müdürlüğüne teslim edilerek notlar müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakı iki yıl süre ile saklanır.

 

(4) Final sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeniyle başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

 

Maddi hataların düzeltilmesi

 

MADDE 25 – (1) Sınav sonuçları ve ders başarı notlarına ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Başvuruların, sınav sonuçlarının ilanını takip eden beş iş günü içinde yapılması gerekir. Öğretim elemanının düzeltilmesi istenen maddi hata ile ilgili gerekçeli açıklamasını ve dokümanları enstitü müdürlüğüne teslim etmesi gerekir. Başvurular, ilgili enstitü yönetim kurullarınca başvuruyu takip eden beş iş günü içinde sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

 

(2) İkinci kez itirazda bulunulması durumunda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından biri ilgili dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik bir komisyon oluşturularak inceleme yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılarak ilgililere yazılı olarak bildirilir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde yapılır.

 

Bütünleme sınavları

 

MADDE 26 – (1) Bütünleme sınavlarına, yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde, yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya yarıyıl sonu sınavından başarısız olan öğrenciler girebilir.

 

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılır.

 

(3) Bütünleme sınavlarının değerlendirmesinde yarıyıl sonu başarı notunun hesaplanmasında geçerli olan başarı kuralları uygulanır.

 

(4) Yarıyıl sonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler ile devamsızlık nedeni ile başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

 

Sınavlarda kopya

 

MADDE 27 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar

 

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

 

a) Başarı notu              Ağırlık katsayısı

 

          A+                              4.00

 

          A                                 3.75

 

          B+                               3.50

 

          B                                 3.00

 

          C+                               2.50

 

          C                                 2.00

 

          F                                 0.00

 

          IA                               0.00

 

b) Ayrıca not belgesinde görünmeyen, geçici süre ile kullanılan (I), (NP) ve not belgesinde görünen (T), (S), (U), (IA), (R) ve (W) harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

 

1) I: Proje ve benzeri çalışmaları içeren derslerde yönetmelikte belirlenmiş olan ve/veya öğretim üyesi tarafından belirtilen koşulları mazereti nedeniyle zamanında yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu çalışmalar ilgili yarıyıl/dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren iki hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla verilecek en fazla iki hafta daha uzatılabilir, sürenin sonuna kadar öğrenci tarafından telafi edilmeyen (I) notu, (F) notuna dönüşür.

 

2) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir, not ortalamalarına katılmaz.

 

3) S: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarılı olunduğunu gösterir.

 

4) U: Kredisiz bir ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

 

5) IA: Öğrencinin devamsız olduğunu gösterir.

 

6) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

 

7) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir. Ağırlıklı ortalamaya katılmaz.

 

8) NC: Öğrencinin ders programında bulunmayan herhangi bir kredili dersin kredisiz olarak alınması durumunda bu dersin kredi bilgisi yerine (NC) yazılır. Dersten başarılı olanlara (S), başarısız olanlara (F) verilir.

 

9) CO: Henüz tamamlanmamış, devam eden tezlere verildiğini gösterir.

 

10) EL: Öğrencinin öngörülemeyen nedenlerden dolayı yarıyıl/dönem içinde izinli sayıldığını gösterir.

 

Not ortalamalarının hesabı

 

MADDE 29 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/dönem sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur. Bir dersin ortalaması, öğrencinin aldığı ders başarı notunun ağırlık katsayısıdır.

 

(2) Yarıyıl/dönem not ortalaması; o yarıyıl/dönemde kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucunda elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

 

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıl/dönemlerde kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

 

(4) Bölünme sonucunda virgülden sonra iki hane hesaplanır ve virgülden sonraki üçüncü rakam beş veya daha fazla olduğunda bir üst sayıya tamamlanır.

 

(5) Tekrar edilen derslerde en son alınan başarı notu geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl/dördüncü dönemin başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

 

(2) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

 

Süre

 

MADDE 31 – (1) Tezli yüksek lisans programını normal tamamlama süresi, yarıyıl sisteminde dört yarıyıl, dönem sisteminde altı dönem; azami tamamlama süresi yarıyıl sisteminde altı yarıyıl, dönem sisteminde dokuz dönemdir. Azami süre içerisinde tezli yüksek lisans programını başarı ile tamamlayamayanlar, uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

 

Tez danışmanı atanması

 

MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için öğrencinin önceki bilimsel çalışmalarını, çalışmak istediği alanı ve danışman tercihini de dikkate alarak bir tez konusunu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın/üçüncü dönemin sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirmesi durumunda ikinci tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanlarının görevlendirilmesi sırasında anabilim dalınca tez konusu da onaylanır.

 

(2) Tez danışmanı öncelikle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

 

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

 

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanmasına ilişkin esaslar şunlardır:

 

a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 

b) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

 

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

 

ç) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltmeden sonraki savunma sonunda da tezi kabul edilmeyerek başarısız olan öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması ve programın mevcut olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.

 

Tezli yüksek lisans diploması

 

MADDE 34 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder; tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine Tezli Yüksek Lisans Diploması verilir.

 

(2) Tezli Yüksek Lisans Diploması üzerinde öğrencinin öğrenim görmüş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans ikinci lisansüstü öğretimde de yapılabilir. Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur. Proje dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, proje dersini aldığı yarıyıl/dönemde proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl/dönem sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir. Lisansüstü ikinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılmaz.

 

(2) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir.

 

Danışman atanması

 

MADDE 36 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde rehberlik yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın/dönemin sonuna kadar belirler.

 

(2) Bitirme projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisi ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ile ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

Süre

 

MADDE 37 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını normal tamamlama süresi yarıyıl sisteminde üç yarıyıl, dönem sisteminde beş dönem; azami tamamlama süresi yarıyıl sisteminde altı yarıyıl, dönem sisteminde dokuz dönemdir. Bu süre içinde başarılı olamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

 

(2) Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına kabul edilen öğrenciler talepte bulunmaları durumunda belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek, Tezsiz Yüksek Lisans programındaki toplam kredinin % 60’ını tamamlamış olmak ve en az 3.00/4.00 genel not ortalamasına sahip olmak koşulu ile aynı alandaki tezli programa geçiş yapabilir. Bu durumda Tezsiz Yüksek Lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir. Tezsiz programda geçirilen süre tezli programda geçirilmiş sayılır.

 

Tezsiz yüksek lisans diploması

 

MADDE 38 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin öğrenim görmüş olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Doktora Programı

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 39 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

 

a) Bilime yenilik getirme,

 

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

 

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

 

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

 

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırkiki kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

 

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

 

(4) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve öğretim üyesi araştırıcı yetiştirme kurulunun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

 

Süre

 

MADDE 40 – (1) Doktora programını normal tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde sekiz yarıyıl, dönem sisteminde on iki dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on yarıyıl, dönem sisteminde on beş dönem; azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on iki yarıyıl, dönem sisteminde on sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on sekiz yarıyıl, dönem sisteminde yirmi yedi dönemdir.

 

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde dört yarıyıl, dönem sisteminde altı dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde altı yarıyıl, dönem sisteminde dokuz dönemdir.

 

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

 

(4) İkinci bentte belirtilen süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını tutturamayan ve azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlamayan öğrenci, uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

 

Tez danışmanı atanması

 

MADDE 41 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçüncü yarıyıl/dördüncü dönem, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl/yedinci dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ilgili enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir.

 

(2) Tez danışmanı öncelikle Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olması gerekir.

 

Yeterlik sınavı

 

MADDE 42 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

 

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

 

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

 

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya süresi içinde sınavlara girmeyen öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder.

 

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders kredilerini tamamlamış olsa bile, toplam kredi yükünün 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan derslerden başarısız olan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder.

 

Tez izleme komitesi

 

MADDE 43 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

 

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

 

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

 

Tez önerisi savunması

 

MADDE 44 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

 

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

 

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Azami süresi içinde tez önerisi kabul edilmeyen öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder.

 

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciden yeni bir tez konusunda çalışma istenebilir. Azami süresi içinde başarılı olamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder.

 

Doktora tezinin sonuçlandırılması

 

MADDE 45 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

 

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

 

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya son savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Azami süresi içinde başarılı olamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder. Lisans derecesi ile programa kabul edilmiş olanlardan tezi reddedilen veya düzeltmeden sonraki savunma sonunda da tezi kabul edilmeyerek başarısız olan öğrenciye talepte bulunması ve programın mevcut olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

(5) Doktora tezini tamamlayan öğrenci tezini teslim ederken, doktora tezinden yayın için hazırlanmış Türkçe veya İngilizce bir makaleyi de tezi ile birlikte sunar. Makalenin yazılması ve değerlendirilmesi ile ilgili hususlara ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Doktora diploması

MADDE 46 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder; tezi şekil yönünden uygun bulunduğunda doktora diploması almaya hak kazanır.

 

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin öğrenim görmüş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Çalışması

Amaç ve kapsam

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik çalışması; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programı açılabileceği Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

(3) Lisansüstü dersler ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programını normal tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde sekiz yarıyıl, dönem sisteminde on iki dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on yarıyıl, dönem sisteminde on beş dönem; azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on iki yarıyıl, dönem sisteminde on sekiz dönem, lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde on sekiz yarıyıl, dönem sisteminde yirmi yedi dönemdir.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde dört yarıyıl, dönem sisteminde altı dönem; lisans derecesi ile kabul edilenler için yarıyıl sisteminde altı yarıyıl, dönem sisteminde dokuz dönemdir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje çalışmasını birinci bentte belirtilen sürelerde tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

(4) İkinci bentte belirtilen süre içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan veya en az 3.00/4.00 genel not ortalamasını tutturamayan ve azami süresi içinde tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

Danışman atanması

MADDE 49 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçüncü yarıyıl/dördüncü dönem, lisans diplomalı öğrenciler için en geç beşinci yarıyıl/yedinci dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ilgili enstitü müdürlüğüne önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Danışman, öncelikle Üniversite öğretim üyeleri veya nitelikleri Senatoca belirlenen öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 50 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni Senato tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisini veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

 

(2) Jüri, ilgili anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeleri olmak üzere beş kişiden oluşur.

 

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

 

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez, sergi, proje, resital, konser veya temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüğüne tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada da kabul edilmeyen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Azami süresi içinde başarılı olamayan öğrenci uzatmalı öğrenci statüsüne alınır ve öğrenimine devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlara talepleri ve programın mevcut olması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

Sanatta yeterlik diploması

 

MADDE 51 – (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 3.00/4.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 52 – (1) İlgili enstitü yönetim kurullarınca kabul edilebilecek haklı ve geçerli nedenlerle bir öğrencinin asgari kredi yükü ücretini ödemek koşuluyla kaydı dondurulabilir. Dondurulan sürenin öğretim süresinden sayılıp sayılmayacağı verilen gerekçeli kararda belirtilir.

(2) Kaydını yaptırmış bir öğrenci hastalık, doğal afetler, askerlik tecilinin kaldırılması gibi öngörülmeyen nedenlerle yarıyıl/dönem içinde izinli sayılabilir. Ödenen ücret daha sonraki döneme mahsup edilir. Öğrenci kayıt sildirirse ücret iade edilmez. İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Öğrencilere yarıyıl sisteminde en çok iki yarıyıl, dönem sisteminde ise bir defada en çok iki dönem, öğrencilik süresince en çok toplam üç dönem izin verilebilir. Askerlik hizmetleri için askerlik süresince izin verilir.

(4) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet hali olan veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da çıkarma cezası alan öğrencilere izin verilmez.

(5) Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden devam eder. Sağlık raporu ile izin alan öğrenciler, sağlık durumlarının düzeldiğini, yine sağlık raporuyla belgeler.

Kayıt silme

MADDE 53 – (1) İlgili enstitü yönetim kurulları kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrencilerin,

b) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre Üniversiteden çıkarma cezası alan öğrencilerin,

c) Sağlık raporu ile belgelenen ruhsal hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrencilerin kayıtları silinerek Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 54 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili enstitü kurullarının kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 55 – (1) 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelik 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.