DPB 2016 Memur Atama Kontenjanları Açıklandı

Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanunu uyarınca verilebilecek açıktan atama ve nakil sayılarını açıkladı. MEB 30 Bin Şubat Ataması, Tüm Kurumlara Verilen Kontenjan Sayıları Belli oldu

12461
Daha Fazla Göster

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Toplam 905 Kontenjan verildi. Milli Eğitim Bakanlığı’na 30 Bin Kontenjan verildi. Yükseköğretim Kurumlarına toplam 545 kontenjan verildi.

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, bu sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

18/12/2015 tarihli ve 6654 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Geçici Bütçe Kanununun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında 51.000 adet açıktan ve nakil suretiyle atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde;

Atama izin sayılarının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile kadronun teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

2015 yılında verilmiş bulunan atama izinleri dâhilinde 31/12/2015 tarihi itibarıyla;

Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2015 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2015 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2016 yılında tamamlanabilmesi,

Atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında, 2016 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar ile diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamaların tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerektiğinden, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmaması,

3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamaların ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen atama izin sayılarına ilave edilerek atama yapılan kurumlara tahsis edilmiş sayılması,

Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla;

657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, verilen atama izin sayılarının yüzde 2’ sine kadar olanını kullanabilmeleri, atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda bu sayının (1) adet, olmak üzere tesbiti, (Daire Başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalarda yüzde 2 oranı uygulanmaz.)

Sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi, hususları arz ve teklif olunur.

Süleyman SOYLU Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

(I) SAYILI CETVEL        
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM GEÇİCİ BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI             

1    ADALET BAKANLIĞI    20
2    ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI    10
3    AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI    10
4    AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI     20
5    ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI    10
6    ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI    2
7    ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI    2
8    ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI    2
9    ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ    2
10    AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI     10
11    BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
12    BAŞBAKANLIK    20
13    BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI     20
14    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI    20
15    ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI    3
16    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI     20
17    DANIŞTAY BAŞKANLIĞI    10
18    DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    2
19    DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
20    DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI    10
21    DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
22    DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    3
23    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI    20
24    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI    10
25    DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3
26    DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3
27    EKONOMİ BAKANLIĞI     15
28    EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
29    ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI    15
30    GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3
31    GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI    10
32    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI     20
33    GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI     20
34    GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
35    GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI     20
36    HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞI    10
37    HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI    10
38    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI    20
39    JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI    10
40    KALKINMA BAKANLIĞI     20
41    KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU    10
42    KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI    5
43    KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
44    KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI    3
45    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI    20
46    M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI    3
47    MALİYE BAKANLIĞI    20
48    MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
49    METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
50    MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI    30.000
51    MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
52    MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI    20
53    ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
54    ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI    20
55    ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI    10
56    ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI    10
57    SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI    60
58    SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI    10
59    SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI    10
60    SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI    10
61    SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    3
62    SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI    10
63    SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
64    TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
65    TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI    10
66    TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI    2
67    TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI    10
68    TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI    10
69    TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI    2
70    TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI    3
71    TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI    10
72    TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU BAŞKANLIĞI    5
73    TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI    10
74    TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
75    TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    2
76    TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI    5
77    ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI    20
78    ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI    2
79    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
80    YARGITAY BAŞKANLIĞI    10
81    YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI BAŞKANLIĞI    5
82    YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI    10
83    YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    10
84    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI    10
        
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI        
1    ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ    5
2    ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ    5
3    ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ    5
4    ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ    5
5    ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ    5
6    AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ    5
7    AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ    5
8    AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ    5
9    AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ    5
10    AKSARAY ÜNİVERSİTESİ    5
11    ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ    5
12    AMASYA ÜNİVERSİTESİ    5
13    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ    5
14    ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ    5
15    ANKARA ÜNİVERSİTESİ    5
16    ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ    5
17    ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ    5
18    ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ    5
19    BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ    5
20    BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ    5
21    BARTIN ÜNİVERSİTESİ    5
22    BATMAN ÜNİVERSİTESİ    5
23    BAYBURT ÜNİVERSİTESİ    5
24    BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ    5
25    BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ    5
26    BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ    5
27    BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ    5
28    BOZOK ÜNİVERSİTESİ    5
29    BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
30    BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ    5
31    CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ    5
32    CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ    5
33    ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ    5
34    ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ    5
35    ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ    5
36    DİCLE ÜNİVERSİTESİ    5
37    DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ    5
38    DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ    5
39    DÜZCE ÜNİVERSİTESİ    5
40    EGE ÜNİVERSİTESİ    5
41    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ    5
42    ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ    5
43    ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
44    ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ    5
45    FIRAT ÜNİVERSİTESİ    5
46    GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ    5
47    GAZİ ÜNİVERSİTESİ    5
48    GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ    5
49    GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ    5
50    GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
51    GİRESUN ÜNİVERSİTESİ    5
52    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ    5
53    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ    5
54    HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ    5
55    HARRAN ÜNİVERSİTESİ    5
56    HİTİT ÜNİVERSİTESİ    5
57    IĞDIR ÜNİVERSİTESİ    5
58    İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ    5
59    İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
60    İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ    5
61    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
62    İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ    5
63    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ    5
64    İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ    5
65    KAFKAS ÜNİVERSİTESİ    5
66    KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ    5
67    KARABÜK ÜNİVERSİTESİ    5
68    KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
69    KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ    5
70    KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ    5
71    KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ    5
72    KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ    5
73    KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ    5
74    KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ    5
75    MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ    5
76    MARMARA ÜNİVERSİTESİ    5
77    MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ    5
78    MERSİN ÜNİVERSİTESİ    5
79    MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ    5
80    MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ    5
81    MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ    5
82    MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ    5
83    NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ    5
84    NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ    5
85    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ    5
86    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ    5
87    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ    5
88    ORDU ÜNİVERSİTESİ    5
89    ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
90    OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ    5
91    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ    5
92    RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ    5
93    SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ    5
94    SAKARYA ÜNİVERSİTESİ    5
95    SELÇUK ÜNİVERSİTESİ    5
96    SİİRT ÜNİVERSİTESİ    5
97    SİNOP ÜNİVERSİTESİ    5
98    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ    5
99    ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ    5
100    TRAKYA ÜNİVERSİTESİ    5
101    TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ    5
102    TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ    5
103    TÜRKİYE ULUSLARARASI İSLAM, BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ     5
104    ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ    5
105    UŞAK ÜNİVERSİTESİ    5
106    YALOVA ÜNİVERSİTESİ    5
107    YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ    5
108    YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    5
109    YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ    5

Onay Yazısı İçin TIKLAYINIZ

Kontenjanlar Tam Liste İçin TIKLAYINIZ

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
DPB 2016 Memur Atama Kontenjanları Açıklandı

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!