1. HABERLER

  2. MEVZUAT

  3. Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Et ve Süt Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

A+A-

ET VE SÜT KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak görev yapan personelden, görevde yükselme ile unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel müdür: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürünü,

ç) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

d) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve depo müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

e) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğündeki  kadro veya pozisyon unvanını,

h) Kurum: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ı) Merkez: Kurum merkez teşkilatını,

i) Taşra: Kuruma bağlı kombina, işletme, fabrika ve depo müdürlüklerini,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

k) Yönetim Kurulu: Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, depo müdürü,

2) Müdür yardımcısı,

3) Teknik şef, şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) İç denetim dairesi başkanı,

2) İç denetçi.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman,

2) Uzman.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici,

2) Sistem programcısı.

e) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf,

g) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni, makinist.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan iç denetim dairesi başkanı ve iç denetçi kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda 30/9/2013 tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programına ekli Kararın 24 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şartlar aranır.

a) İç denetim dairesi başkanlığına atanmak için;

1) Fakülte veya en az  dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet süresine sahip olmak,

3) Son beş yıl içerisinde, Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylıktan kesme cezası ile son on yıl içerisinde Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) En az on yıl hizmetini doldurmuş, tercihen Kamu İç Denetçi Sertifikası ve/veya CIA (Certified Internal Auditor), CISA (Certified Information System Auditor), CCSA (Certified Control Self Assessment) ve CGAP (Certified Goverment Auditing Professional) sertifikalarından birine sahip iç denetçi olmak,

b) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin mühendislik, teknik lisans, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi ya da yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Kurumda fiili olarak en az iki yıl görev yapmış olmak kaydıyla en az beş hizmet yılını doldurmuş olmak,

3) Kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin değerlendirilmesi, organizasyon, yöntem ve süreçleri, iç denetimi kapsayan kontrol süreçleri ile risk yönetimi konularında hizmet gereklerini yerine getirecek tecrübeye sahip olmak,

c) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için;

1) Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (I) sayılı cetveline tabi kadrolarda görev yapmış olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselmeye tabi kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

3) Kurumda en az bir yıl hizmeti bulunmak,

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde bir yılı Kurumda geçmek üzere en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Depo müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Şef veya uzman pozisyonunda bir yıl veya avukat, mühendis, veteriner hekim, çözümleyici, sistem programcısı, kimyager, istatistikçi ve biyolog unvanlarından birisinde bir yılı Kurumda geçmek üzere en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan nitelikleri haiz olmak,

2) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Kurumda en az bir yıl hizmeti bulunmak.

d) Müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.

2) Çözümleyici, sistem programcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve makinist pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek üzere en az dört yıl hizmeti bulunmak,

e) Teknik şef, şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve makinist pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

f) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Çözümleyici, sistem programcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur, satınalma memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf, avukat, mühendis, kimyager, veteriner hekim, biyolog, programcı, tekniker, teknisyen, veteriner sağlık teknisyeni ve makinist pozisyonlarında bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

g) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

ğ) Sistem programcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek,

h) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

3) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

ı) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak,

3) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

i) Memur, satınalma memuru, satış memuru, haberleşme memuru, veznedar, tahsildar, sekreter, daktilograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise mezunu olmak,

2) Bir yılı Kurumda geçmek üzere en az iki yıl hizmeti bulunmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara atanabilmek için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır.

Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

b) Mühendis, kimyager, istatistikçi pozisyonuna atanabilmek için;

1) İhraz edeceği unvanla ilgili fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

c) Veteriner hekim pozisyonuna atanabilmek için;

1) Veteriner fakültesi mezunu olmak,

ç) Biyolog pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin biyoloji bölümü mezunu olmak,

d) Veteriner sağlık teknisyeni pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

e) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Bilgisayar programlama dili ve işletim sistemlerinden en az bir tanesini bilmek ve bunu belgelemek,

f) Tekniker pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

g) Makinist, teknisyen pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği için açılacak sınavlar, Kurumun merkez ve taşra teşkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak, Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.

(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az kırkbeş gün önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(4) Diğer kurumların personeli ile deneme süresine tabi sözleşmeli personel statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

(5) Yapılan başvurular, İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle, Kurum tarafından belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav Kurum tarafından yapılabilir veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Şube müdürü ve depo müdürü görevlerine atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve depo müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel başarı listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Kurumca yapılacak ya da yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşan sınav kurulu teşkil edilir.

(2) Sınav kurulu; Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, aralarında İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanının da bulunduğu Genel Müdür tarafından belirlenecek toplam beş asil ve üç yedek üyeden oluşur.

(3) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(7) Unvan değişikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye iştirak ettirilebilir.

(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 18 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beş yıl süreyle İnsan Kaynakları ve Yönetim Geliştirme Dairesi Başkanlığında saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 20 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı hizmet grubu içinde kalmak üzere sınav yapılmaksızın, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranılan şartları taşımak kaydıyla aynı veya alt düzey görevlere atanabilirler.

b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, avukat pozisyonundan hukuk müşavirliği kadrosuna, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki müdür yardımcısı pozisyonuna, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma şartlarını taşımaları kaydıyla unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın uzman veya öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazanmış olanların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlardaki görevleri yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının özür durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü yürütür.

29 Kasım 2014 Tarihli ve 29190 Sayılı Resmi Gazete

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.