Doğum Yapan Doğum İznindeyken Memuriyetten Uzaklaştırılırsa Ne Olur

ÖZET: Doğum yaptıktan sonra görevden uzaklaştırılan memurun analık izin süresi hk. (07/11/2016-6565)

Belediyenizde mimar olarak görev yapan memurun beklenen doğum tarihinin 11/08/2016 olduğunu, ancak 9 gün önce 02/08/2016 tarihinde erken doğum yaptığını, doğum öncesinde 4 hafta kurumunuzda fiilen çalıştığını, 12/08/2016 tarihinde görevden uzaklaştırıldığını, 19/10/2016 tarihinde ise göreve iade edildiğini, söz konusu memurun göreve iade edildikten sonra analık iznini kullanmak isteğini belirterek, memurun analık iznini kullanıp kullanamayacağına ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında, "Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir.

Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.…" hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 13/04/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinde analık izninin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğinin "Doğum sebebiyle verilecek izinler" başlıklı I. bölümünün A-3 üncü fıkrasında doğum sonrası analık izni süresine eklenebilecek süreler, A-4 üncü fıkrasında erken doğum halinde analık izni süresinin nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir.

Bu itibarla; - Analık izninin, kadın memurun beklenen doğum tarihinin esas alınması suretiyle doğumdan önce ve doğumdan sonra olmak üzere toplam on altı hafta süreyle verildiği, bu süreler başlamadan veya bu süreler geçtikten sonra analık izninin kullanılmasının mümkün bulunmadığı, - Memurun doğum öncesi Kurumunda fiilen çalıştığı süreler ile erken doğum sebebiyle doğum öncesinde kullanamadığı analık izni süresinin doğum sonrası analık iznine nasıl ilave edilmesi gerektiğinin 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğ hükümleri ile ayrıntılı olarak açıklandığı, - İlgi yazı eklerinden bahsi geçen personelin beklenen doğum tarihinin 11/08/2016 olduğu, ancak 9 gün önce erken doğum yaptığı, doğum öncesinde 4 hafta kurumunuzda fiilen çalıştığı anlaşılmakta olup, bahsi geçen memurun doğum öncesi

Kurumunuzda fiilen çalıştığı 4 hafta ile erken doğum sebebiyle doğum öncesinde kullanamadığı 9 günlük doğum öncesi analık izni süresinin doğum sonrası analık iznine ilave edilmesi gerektiği, bu çerçevede ilgilinin doğum sonrası analık izninin bitiş tarihinin 3/11/2016 olduğu, 19/10/2016 tarihinde göreve iade edilen ilgilinin göreve başlama şartı aranmaksızın 3/11/2016 tarihine kadar analık iznini kullanma hakkının bulunduğu, mütalaa edilmektedir.

konelab
Tarih: 23 Ocak 2019
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

Yorum Ekle
Facebook Twitter