Üiversitelerde görev yapan Birim Sekreterlerinin Statü ve Mali Hakları

ÜNİVERSİTELERDE  GÖREV YAPAN BİRİM  SEKRETERLERİNİN STATÜ VE MALİ HAKLARI

   Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde görev yapan  birim sekreterleri, görevli bulundukları birimlerde idari personelin ,en üst  1.derece disiplin amiri, harcamalarda gerçekleştirme görevlisi, kurul, yönetim kurulu ve disiplin kurullarında raportör olarak görev yapmaktadırlar.  Sekreterler , dekana, müdüre en yakın  amir  olarak üniversite  hiyerarşisinde  üst  sırada yer almaktadır Dekana ve Müdüre bağlı olarak görev yapan Fakülte, Enstitü ve Yüksek Okul sekreterleri Dekan ve Müdür ile birlikte sorumluluğu paylaşan yaptığı iş ve işlemler ile üst yöneticiye, Sayıştay ve benzeri kurumlara hesap veren yetkililerdir. öğrenci ve öğretim elemanları ile muhatap olan; fakültelerin, yüksekokulların ve enstitülerin kurullarında alınmış akademik kararları uygulanmasını yapan kişidir

       2547 sayılı yüksek öğretim kanunun  51. Maddesinin  b fıkrasına göre her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere  ilgili sekreterce yapılır. Yine yükseköğretim   üst kuruluşları ile  yükseköğretim  kurumlarının  idari teşkilatı hakkındaki 124 sayılı  kanun hükmünde kararnamenin 38.maddesinde  “bir kampus yapısı içerisinde yer alan fakülte ve yüksekokullarda, fakülte ve yüksekokul sekreterine bağlı yeteri kadar uzman ve personelden oluşan sekreterlik, fakültenin veya yüksekokulun idari işlerini yürütür” demektedir. İlgili maddelerden de anlaşılacağı gibi  fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreteri, bulundukları idari  birimlerde  uzman, şübe müdürü, müdür dahil   yönetim teşkilatının başı olup; idari, mali, hukuki ve teknik hizmetlerin  (personel işleri, birimi  yazı işleri birimi, tahakkuk birimi, satın alma ve ayniyat birimi, öğrenci işleri birimi, bölüm sekreterliği birimi, teknik işler birimi ile  iç hizmetler birimlerindeki işlerin) yürütülmesinden fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterleri dekana, enstitü müdürüne, yüksekokul müdürüne  birinci derecede sorumludurlar. Fakülte sekreteri rektörlük bünyesinde kurulu bulunan daire başkanlıklarının tek ünite olarak yürüttüğü çalışmalarının aynısını tek çatı altında yürütmektedir Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul sekreteri ismi Kamuoyunda yanlış anlaşılmakta (Dekan, Müdür sekreteri veya telefon sekreteri) gerekli itibarı görememektedir. Birim sekreterleri  rektörlük  genel sekreterlerinin rektörlükte yaptığı görevlerinin aynısı  Birimlerde yerine getirdiklerinden   isimlerinin fakülte genel sekreteri, enstitü genel sekreteri ve yüksekokul genel sekreteri olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

       Yükseköğretim kurum ve kuruluşları ile üst kuruluşlarında fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanlar ile genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalıdır .Fakülte sekreterleri, yüksekokul sekreterleri ve enstitü sekreterlerine, 657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesi hükmü kapsamında, Kanuna ekli (IV) sayılı Cetvelde üniversite genel sekreterleri için öngörülen oranda makam tazminatı  ödenmelidir.   Dünya üniversiteler servisinin (wus)  lima bildirgesinde üniversitedeki memurlar da akademik personelle akademik çevre kapsamında değerlendirildiğinden 2914 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği, söz konusu Kanun maddesi hükmü doğrultusunda ve bu hükme göre belirlenmiş usul ve esaslar göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir. bu ödemelerin akademik ve idari personelin tümüne ödenmesiyle idari personelin mağduriyeti giderilebilir. Şube müdürü, müdür kadrosuna atamalar sınavla fakülte, yüksekokul ve enstitü   sekreterleri kadrosuna ise atamaları üst yönetim atamaları  gibi üç imzalı kararname ile   yapılmaktadır.  Bu da birim sekreterlerinin ek  ödeme gurubundaki    yeri   şube müdürü ve müdürlerin bulunduğu  (g)  gurubu olarak  değil konumu genel sekreterlerin bulunduğu  (e) gurubu olarak düzeltilmelidir

                                                                                                               Necati AYALP                                                                       

                                                                                                            Hrü.Fakülte  Sekreteri

nayalp
Tarih: 01 Temmuz 2016
Cevap: 0

Oy Ver :
1 2 3 4 5

Yorum Ekle
Facebook Twitter