1. HABERLER

  2. SENDİKA

  3. Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 28 mayıs 2014 Çarşamba
Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 28 mayıs 2014 Çarşamba

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 28 mayıs 2014 Çarşamba

Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli 28 Mayıs 2014 Çarşamba Resmi gazetede yayınlandı.

A+A-

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 28 mayıs 2014 Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte O Yönetmelik;

28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29013

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan personelden 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri enerji uzman ve enerji uzman yardımcıları kadrolarına yapılacak atamalar hakkında uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanını,

ç) Görev grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan görev grupları içinde belirtilen görev unvanlarını,

e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı görev grubunun alt gruplarından veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

h) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

ı) Personel: Kurumun asli ve sürekli hizmetlerinde idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personeli,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Görevde yükselmeye tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Kurul hizmetleri müdürü, irtibat büro müdürü,

2) Kurul hizmetleri müdür yardımcısı, özel kalem müdür yardımcısı.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Yönetim hizmetleri uzmanı.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Yönetim görevlisi, iletişim görevlisi,

2) Şoför.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Dağıtıcı.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, kütüphaneci, programcı, tekniker, teknisyen, hemşire.

(3) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre ihdas edilebilecek görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar da bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için; personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşıması, kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda, diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir. Ayrıca, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Kurul hizmetleri müdürü, irtibat büro müdürü, kurul hizmetleri müdür yardımcısı, özel kalem müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

b) Yönetim hizmetleri uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

c) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında tecrübeli olduğunu belgelemek,

3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bilmek,

4) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

ç) Yönetim görevlisi, iletişim görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

d) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) En az iki yıl hizmeti bulunmak.

e) Dağıtıcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan unvanlara atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Atanacağı unvanı öğrenim durumu itibarıyla kazanmış olmak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Avukat kadrolarına atanacaklar için avukatlık belgesine sahip olmak,

ç) Programcı kadrosuna atanacaklar için en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları ve Unvan Değişikliği

Duyuru ve Başvuru

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı Kurul tarafından tespit edilir. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının konuları, yeri, tarihi ve diğer hususlar Başkan onayını müteakip İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca sınava katılacaklara yazılı sınav tarihinden en az üç ay önce duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Geçici görevde olan personel ile aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

(3) Aday memurların, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip bulunanların, memur statüsünde olmayanların ve Kurum kadrolarında bulunmayanların görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuruları kabul edilmez.

Yazılı sınav

MADDE 9 – (1) Yazılı sınav, Kurumca yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Sınavın diğer kurumlara yaptırılması halinde, sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(2) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde; isim yeri kapanabilir özel cevap kâğıtları kullanılır. Sınav, sınav kurulunun gözetimi ve denetimi altında yapılır. Başkan tarafından yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir. Sınav başlamadan önce adayların hüviyetlerinin kontrol edildiği, soru zarfının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda tutanak düzenlenir ve sınav kuralları açıklanarak, adayların önünde kapalı soru zarfı açılır.

(3) Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarı puanı en az yetmiştir.

Sözlü sınav

MADDE 10 – (1) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(3) Adaylar, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 11 – (1) Başarı sıralaması, kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurum internet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Ancak, sınavdan yetmiş ve üzerinde puan alınmış olması atanmak için kazanılmış hak teşkil etmez. Puanların eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, kurumca ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 12 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde başarı puanlarına göre atanır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir Kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 11 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre Kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri çerçevesinde göreve başlamayanlar ile hakkından feragat edenlerin atamaları iptal edilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Unvan değişikliği sınavında, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar uygulanır. Unvan değişikliğine tabi kadrolara, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınav sonucuna göre atama yapılır. Sınavın yapılmasına ilişkin işlemler genel hükümler doğrultusunda hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, Kurumun görev alanı ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Unvan değişikliği sınavının konuları Kurumca belirlenir. Sınava katılacaklarda, Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece kurumun kendi personeli başvurabilir. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav kurulu; Başkan tarafından belirlenecek biri sınav kurulu başkanı olmak üzere beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder. Sınav kurulu üyeleri arasında İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri bulunur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(2) Sınav kurulu üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asıl üyenin katılamadığı toplantıya belirlenen sıraya göre yedek üye iştirak eder. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine belirlenen sıraya göre yedek üyelerden görevlendirme yapılır.

(4) Sınav kurulu üyeleri, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işlemleri yürütür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını Başkan onayı ile kesinleştirerek Kurum internet sitesinde ilan eder ve ilgili birimlere yazılı olarak bildirir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınava katılanlar, sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtiraz başvuruları, sınav sonuçlarının tebliğ edilmesinden itibaren beş iş günü içinde, sınav kuruluna iletilmek üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yapılır.

(2) İtirazlar, sınav kurulu tarafından değerlendirilir, gerekli görülmesi halinde sınavı yapan kurumdan görüş alınabilir. İtiraz sonuçları ilgililere bir ay içinde yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınav kurulu tarafından hatalı soruların olduğu tespit edilmesi halinde hatalı sorular sınava katılan her aday için doğru cevap kabul edilir.

(4) Sınav kuruluna yapılacak itirazların değerlendirilmesi sonucu verilecek kararlar kesindir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Sınav sırasında kopya çeken, kopya veren veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların durumları tutanakla tespit edilir ve sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanmak üzere durum birimlerine bildirilir.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir ve ilgilinin sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.

(3) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubunda yer alanlar, aynı alt hizmet grubunun kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer kadrolara atanabilirler.

c) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya daha alt görevlere, personelin isteği halinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla yönetim hizmetleri uzmanı veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin şartları taşıyan ve görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabilmesi için Kurumca gerekli tedbirler alınır veya alınması sağlanır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Kuruma yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde altıncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim görmüş kabul edilirler.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 22 – (1) Sınavlarda başarılı olanların sınav belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanların sınav belgeleri ise aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından saklanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 24 – (1) 22/9/2011 tarihli ve 28062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 


 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.