1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. GSB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı
GSB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı

GSB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği 20 Ekim 2019 tarihli ve 30924 sayılı resmi Gazetede yayımlandı. GSB personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav şartları belli oldu!

A+A-

Gençlik ve Spor BakanlığıGSB” tarafından 20 Ekim 2019 Pazar tarihli resmi gazetede Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında memur olarak görev yapan personelden, 5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

HANGİ KADROLARA GYS VE UD HÜKÜMLERİ UYGULANMAZ

Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü ve gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ KADROLAR

Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi müdürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü,

2) Yurt müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sportif eğitim uzmanı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

2) Yurt yönetim memuru, programcı yardımcısı, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, bekçi-bakıcı, bekçi, kaloriferci, berber.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, antrenör, biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, tabip, daire tabibi, diş tabibi, kimyager, laborant, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mütercim, mühendis, öğretmen, psikolog, programcı, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, teknik ressam, tekniker, teknisyen, matematikçi, şehir plancısı.

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı aydır Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak gerekir.

GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

(1) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi müdürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan ve en az dört yıllık mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Yurt müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve güvenlik şefi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve sportif eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Sportif eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

4) Eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakültelerin eğitimle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Yurt yönetim memuru ve programcı yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

g) Veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekir.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SURETİYLE ATANACAKLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

(1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak gerekir.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE TABİ KADROLARA YAPILACAK ATAMALARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, biyolog, şehir plancısı, tabip kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Grafiker, tekniker, teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Çocuk eğiticisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan denk puan almış olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

 

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

2) İstenilen branşta Bakanlık tarafından belirlenecek düzeyde antrenör belgesine sahip olmak gerekir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği Diğer sınav detaylar ve tüm metin için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler