1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Resmi Gazete 21 Mayıs 2014
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Resmi Gazete 21 Mayıs 2014

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Resmi Gazete 21 Mayıs 2014

Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Resmi Gazete 21 Mayıs 2014

A+A-

21 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29006

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KİTAP

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yetkilendirilmiş yükümlü statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, sertifikanın verilmesi, süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali ile bu sertifika kapsamında faydalanılacak izinli gönderici, izinli alıcı, ithalatta yerinde gümrükleme, onaylanmış ihracatçı, eksik beyan, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları, beyanın kontrolüne yönelik kolaylaştırmalar, emniyet ve güvenlik yönlü kolaylaştırmalar ile bu uygulama ve kolaylaştırmalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması, geri alınması ve iptali ile gümrük mevzuatından kaynaklanan diğer basitleştirilmiş uygulamalara ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Dayanak

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 5/A, 10, 71, 73, 150, 202 ve 204 üncü maddeleri, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 116 ncı maddesi, 23/8/2006 tarihli ve 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ilâ 23 üncü maddeleri ile 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3  (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununda tanımlanan deyimlere ilave olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) A.TR Dolaşım Belgesi: Türkiye veya Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşımda bulunan eşyanın Gümrük Birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, gümrük idaresince ya da bu idare tarafından yetki verilmiş kişi ve kuruluşlarca düzenlenip gümrük idaresince vize edilen belgeyi,

b) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

c) BİLGE sistemi: Bilgisayarlı gümrük etkinlikleri yazılımını,

ç) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünü,

d) Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanı: İhracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde belirtilen, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan metni 22/12/2001 tarihli ve 2001/3485 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın Ek IV’ünde, 26/11/2009 tarihli ve 27418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünün (a) ve (b)’sinde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 19/7/2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki TaraflıMenşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 15/3/2011 tarihli ve 27875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye - Şili Serbest Ticaret AnlaşmasıÇerçevesindeki Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde, 9/6/2013 tarihli ve 28672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek IV’ünde ve 23/3/2002 tarihli ve 24704 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türkiye Tarafından Tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Yapılacak İhracatta Düzenlenecek EUR.1 Dolaşım Sertifikası ve Fatura Beyanına İlişkin Yönetmeliğin ek II’sinde yer alan usulüne uygun olarak yapılan beyanları,

e) Genel Müdürlük: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

f) Grup ihracatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

g) Grup imalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmayı,

ğ) Grup ithalatçısı: İdaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ithalat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketini,

h) İhracatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ihraç işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usulçerçevesinde yapılması suretiyle, eşyanın ihracat gümrük müdürlüğüne getirilmeden doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk edilmesini,

ı) İthalatta yerinde gümrükleme: Eşyanın ithalat gümrük idaresine getirilmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan firmanın kendi tesislerine sevk edilmesi ve ithal işlemlerinin firmanın kendi tesislerinde basitleştirilmiş usulçerçevesinde yapılmasını,

i) İzinli alıcı: İthalat eşyasını varış gümrük idaresine getirmeden giriş gümrük idaresinden doğrudan kendi tesislerine veya ithalatta yerinde gümrükleme iznine haiz eşya sahibinin tesislerine sevk etmeye ve transit işlemlerini bu tesislerde sonlandırmaya yetkilendirilmiş olan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,

j) İzinli gönderici: Eşyanın transit işlemlerini kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde yapmak suretiyle, eşyayı hareket gümrük idaresine sunmaksızın doğrudan çıkış gümrük idaresine sevk etmeye yetkilendirilmişolan ve bu kapsamda yapılan işlemlerde transit beyanında bulunarak transit işlemlerinden sorumlu olan kişiyi,

k) Kanun: 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununu,

l) Karar: 2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararı,

m) Kontrol türü: Eşyanın muayene ve/veya belge kontrolüne tabi tutulup tutulmayacağını gösteren kırmızı, sarı, mavi veya yeşil hattı,

n) Onaylanmış ihracatçı: İhracatta yerinde gümrükleme, basitleştirilmiş işlem kapsamında ATR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanıdüzenleme izinlerinden bir veya daha fazlasına sahip kişiyi,

o) Parsiyel taşımacılık: Birden fazla transit beyanı kapsamında aynı araç içerisinde aynı ihracatçıya ya da aynıveya birden fazla transit beyanı kapsamında ve aynı araç içerisinde ihracatta birden çok ihracatçıya, ithalatta ise birdençok ithalatçıya ait eşyanın taşınmasını,

ö) Sertifika: Bu Yönetmeliğin öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar, beyanın kontrolüne ilişkin kolaylaştırmalar ile emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına düzenlenen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasını,

p) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığıda dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü,

r) Sonradan kontrol yetkilisi: 27/10/2008 tarihli ve 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kontrol işlemlerini yapmak üzere yetkilendirilmişolan kişiyi,

s) Yeşil hat: Eşyanın belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattı,

ş) Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya: 20/5/1987 tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Ek I, İlave I’inde yer alan eşya ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin Ek-33’ünde yer alan eşyayı,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü ve Kapsamı, Sertifika Başvuru Koşulları,

Sertifika Başvurularında Aranacak Belgeler, Başvuru Şekli ve

Başvuruların Değerlendirilmesi

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü ve kapsamı

MADDE 4  (1) 5 ilâ 8 inci maddelerde belirlenmiş koşulları sağlayan, gümrük mevzuatına göre serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ve en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile 9 uncu maddede belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarına gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalardan ve Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınır.

(2) Sertifika sahibi şirketin, devir veya birleşme suretiyle tüzel kişiliğinin sona ermesi durumunda yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz. Ancak tüzel kişiliği sona eren şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısısertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde tüzel kişiliği sona eren firmanın verileri de kullanılır. Yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan şirketin sertifikalandırılmasında yapılacak yerinde incelemede tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin tesislerinin 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak bunun dışındaki tesislere bakılır.

(3) Sertifika sahibi şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından sertifika sahibi şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağısertifika başvurusunda en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak sertifika sahibi şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde sertifika sahibi firmanın verileri de kullanılır.

(4) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, sertifika sahibi şirket tarafından devir alma işleminin tescil edildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde gümrük idaresine bildirilir. Bu tarihi izleyen altmış iş günü içerisinde 10 uncu maddede sayılan belgelerle birlikte 11 inci madde uyarınca yeniden sertifika başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süre sonuna kadar sertifika için yeniden başvurulmamasıhalinde, sertifika 154 üncü maddenin on birinci fıkrası uyarınca geri alınır. Başvurunun 12 nci madde uyarınca yapılacakön incelemesinde devir suretiyle katılarak tüzel kişiliği sona eren şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı yeniden sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde devralınan şirketin verileri de kullanılır. Başvurunun 13 üncü madde uyarınca yapılacak yerinde incelemesinde sertifikası yenilenen şirketin tesislerinin 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz, ancak devralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır.

(5) Sertifika sahibi şirketin, sertifika sahibi bir başka şirkete devir suretiyle katılması veya sertifika sahibi bir başka şirketle yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi durumunda, yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz. Bu durumda her bir şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararısayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde her bir şirketin verileri birlikte kullanılır.

(6) Sertifika başvurusunda bulunan şirketin, iki veya daha fazla şirketin devralınması veya yeni kurulan birşirket şeklinde birleşilmesi sonrasında başvuruda bulunması halinde, her bir şirketin en az üç yıldır faaliyette bulunmasıkaydıyla, her bir şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ilâ (ğ) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararısayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin değerlendirilmesinde verileri birlikte kullanılır.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, faydalanmalarına izin verilir:

a) Eksik beyan usulü,

b) Kısmi teminat uygulaması.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinin aşağıdaki basitleştirilmiş uygulamalardan faydalanmalarına, talep etmeleri ve o uygulamaya ilişkin ilgili ek koşul veya koşulları da sağlamaları halinde izin verilir:

a) Götürü teminat uygulaması,

b) Onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamında;

1) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

2) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR. MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

3) İhracatta yerinde gümrükleme izni,

c) İzinli gönderici yetkisi,

ç) İzinli alıcı yetkisi,

d) İthalatta yerinde gümrükleme izni.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine beyanın kontrolüne ilişkin aşağıdaki kolaylaştırmalardan ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Yeşil hat uygulaması,

b) Beyannamenin belge kontrollerine tabi tutulması halinde kontrollerinin öncelikle yapılması,

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde muayenenin öncelikle yapılması.

(10) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerine Türkiye Gümrük Bölgesine giriş ve çıkışta aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan, ayrıca bir talebe gerek kalmaksızın, yararlanma izni verilir:

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalıemniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve bu kontrollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

(11) Adına sertifika düzenlenen gerçek ve tüzel kişilere bu sertifika kapsamında tanınan hak ve uygulamalardan, bizzat bu kişilerce yararlanılır. Söz konusu haklar ile uygulamalardan yararlanma yetkisi başka kişilere kullandırılamaz.

(12) Sertifika kapsamında tanınan hak, uygulama ve kolaylaştırmalardan yalnızca sertifikanın geçerli olduğu sürece yararlanılabilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak güvenilirlik koşulu

MADDE 5  (1) Güvenilirlik koşulunun yerine getirilmiş olması için aşağıdaki koşulların tamamının sağlanmışolduğunun yapılacak ön inceleme neticesinde gümrük idaresince tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, uluslararası suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; 7/1/1932 tarihli ve mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılıPetrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna, 3/6/1986 tarihli ve 3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanuna muhalefetten ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması.

b) Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda sayılan uluslararası suçlar, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, gümrük kaçakçılığı veya gümrük kaçakçılığına teşebbüs suçlarından, petrol kaçakçılığı suçlarından, uyuşturucu kaçakçılığı suçlarından, haksız mal edinme suçlarından, Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümlerine muhalefetten ceza veya mahkûmiyet kararıbulunmaması.

c) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasındaöngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

ç) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun 84 üncümaddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

d) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 234 ilâ 238 inci maddeleri uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasındaöngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynı tutardaki usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının binde ikisini aşmaması.

e) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrası ile 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı ve yine aynıtutardaki usulsüzlük cezasının iki yüz elli katını aşan 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 51 inci maddesi ve 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanıgümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının binde ikisini aşmaması.

f) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde ithalat ve ihracata ilişkin beyannamelerden kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynımaddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde işlem gören ithalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamesi toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.

g) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde transit beyanından kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üçkatını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasındaöngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen ve Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanı toplam sayısının yüzde ikisini aşmaması.

ğ) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrıayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 239 uncu maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı ile Kanunun 241 inci maddesi uyarınca aynı maddenin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, ondan fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının yüzde birini aşmaması.

h) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi ve ceza borcu bulunmaması.

ı) Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması.

i) İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmaması.

j) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan önceki takvim yılı içinde veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gümrük idaresinde en az yüz adet beyan kapsamında işlem yapılmış olması.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında, Kanunun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, aynı beyannameye ilişkin düzenlenmiş birden fazla ceza kararı bir ceza kararı sayılır.

(3) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında aynı gümrük idaresinde aynı tespite istinaden geriye dönük olarak yapılan tarama sonucunda aynı ihlale ilişkin olarak düzenlenen birden fazla ceza kararı tek bir ceza kararısayılır.

(4) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında kesinleşmemiş ceza kararları dikkate alınmaz.

(5) Birinci fıkranın (c) ilâ (ğ) bentlerinin uygulanmasında ceza kararının düzenlendiği tarih esas alınır. Başvurunun değerlendirilmesinde, başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıldan daha önce işlenen fiiller nedeniyle düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(6) Birinci fıkranın (c) ve (d) bentlerinin uygulanmasında Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(7) Birinci fıkranın (ç), (e) ve (g) bentlerinin uygulanmasında özet beyandan dolayı düzenlenen ceza kararları ile belirtilen dönem içerisinde beyan edilmiş olan özet beyan sayıları dikkate alınmaz.

(8) Birinci fıkranın (h), (ı) ve (i) bentlerinin uygulanmasında ilgili mevzuat uyarınca teminata bağlanan, yapılandırılan, tecil edilen, taksitlendirilen veya mahsup talebi kabul edilen borçlar hariç tutulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak ticari kayıtların güvenilirliği ve izlenebilir olması koşulu

MADDE 6  (1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir olduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmiş olması gerekir.

a) Ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmak.

b) Eşyanın tüm vasıflarının tereddüde mahal bırakılmayacak şekilde gösterilmesini ve tüm hareketlerinin kayıt altına alınmasını mümkün kılan defter ve kayıt düzenine sahip olmak.

c) Gümrük ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlara gümrük idaresinin fiziki veya elektronik olarak erişebilmesine olanak sağlamak.

ç) İdarenin yapacağı gümrük kontrolleri için gerek duyulan uygun ortamı sağlamak.

d) Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya ayrımını gözeten bir lojistik kayıt sistemine (stok ve depolama kayıt sistemi, muhasebe sistemi ve benzerleri) sahip olmak.

e) İşletmenin türü ve büyüklüğü ile orantılı, yasadışı ve usulsüz işlemlerin tespitine imkân veren, eşya akışının idaresi için uygun, belirli bir sistematik içerisinde işlemlerin yürütülmesini sağlayan ve iç kontrol mekanizması içeren bir idari organizasyon yapısına sahip olmak.

f) Gümrük işlemlerinin mevzuata uygunluğu ile eşyanın gümrük idaresine doğru beyan edilmesini teyit ve tevsik edecek kurum içi bir sistematiğe sahip olmak ve

1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam etmek veya

2) Gümrük konularında bilgili ve tecrübeli personel istihdam eden tüzel kişilerden gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik danışmanlık hizmeti almak.

g) Gümrük mevzuatına uyum konusunda herhangi bir aksaklık ortaya çıktığında veya sorun tespit edildiğinde gümrük idaresini bilgilendirmek.

ğ) Tüm beyanlara ilişkin olarak idarenin isteği doğrultusunda sunulacak şekilde, özel mevzuat hükümleri saklıkalmak kaydıyla, beyanın gerçekleştiği yılın sonundan itibaren beş yıl süreyle ilgili belgeleri saklamak.

h) Bilgi ve kayıtların arşivlenmesi ve bilgi kaybının önlenmesine yönelik yeterli ve uygun bir iş planlamasına sahip olmak.

ı) Bilgisayar sistemini yetkisiz girişlerden korumaya ve verilerini güvenceye almaya yönelik uygun bilişim teknolojisi güvenlik önlemlerine sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (a) ilâ (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda “uygulanamaz”olarak belirlenen sorular hariç olmak üzere aşağıdaki hususların karşılanması gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sıfır puan alınmamış olması,

b) Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan ilk on göstergede yer alan (onuncu gösterge dâhil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde sekseninin üzerinde olması,

c) Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde altmış beşinin üzerinde olması.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak mali yeterlilik koşulu

MADDE 7  (1) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması gerekir.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında Ocak ilâ Mart ayları içerisinde yapılacak başvurularda bir önceki yıla ilişkin mali tabloların tamamlanamamış olması halinde, yeminli mali müşavir tarafından yapılacak incelemede başvuru yılındanönceki ikinci, üçüncü ve dördüncü yıl esas alınır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, mali yeterlilik, başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri de gözönüne alındığında, taahhütlerini karşılamaya yeterli bir mali durumda bulunmasını ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olmasını ifade eder.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için aranacak emniyet ve güvenlik koşulu

MADDE 8  (1) Başvuru sahibinin uygun emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunduğunun kabul edilmesi için Bakanlıkça yapılacak inceleme ve bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik kurulan sistem kapsamında yapılacak puanlama sonucunda aşağıdaki koşulların yeterli düzeyde sağlanmış olduğunun tevsik edilmişolması gerekir.

a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kullanılacak binaların izinsiz girişve sızmaları önleyecek nitelikte olması ve tesislere ilişkin genel güvenlik tedbirlerini almış olmak.

b) Yükleme yerlerine, sevkiyat sahalarına, kargo bölümlerine ve taşıma araçlarına yetkisiz girişleri önlemeküzere uygun erişim kontrol tedbirlerini almış olmak.

c) Herhangi bir eşyanın değiştirilmesini, kaybını veya yabancı eşya eklenmesini önleyecek tedbirleri almışolmak.

ç) Eşyanın konulması için uygun görülen yerleri gümrüğün denetimini kolaylaştıracak şekilde düzenlemişolmak.

d) Yasaklama ve kısıtlamalara tabi eşya söz konusu ise, bunlara ilişkin ithalat ve/veya ihracat lisanslarıyla ilgili işlemleri takip edecek ve bu kapsamdaki eşyayı diğer eşyadan ayıracak bir iş akışını oluşturmuş olmak.

e) Uluslararası arz zincirinin güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamak amacıyla, iş yaptığı kişi ve firmaların kimliklerinin açıkça tespit edilmesi ve bu kişi ve firmaların uygun emniyet ve güvenlik tedbirleri aldıklarının kontrolüne yönelik önlemleri almış olmak.

f) Mevzuatın izin verdiği ölçüde, güvenlik açısından hassas pozisyonlarda görev yapacak çalışanları hakkında işe başlama öncesi ve sonrasında periyodik olarak güvenlik araştırması yapıyor ve firmada çalışanlardan kaynaklıortaya çıkabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri alıyor olmak.

g) İlgili personelinin arz zinciri güvenliği ile ilgili eğitim programlarına aktif olarak katılımını sağlamak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, sonradan kontrol yetkilisi tarafından düzenlenen EK-7’de yer alan yerinde inceleme değerlendirme formunda “uygulanamaz” olarak belirlenen sorular hariçolmak üzere aşağıdaki hususların karşılanması gerekir.

a) Herhangi bir sorudan sıfır puan alınmamış olması,

b) Yerinde inceleme değerlendirme formunda yer alan ilk on göstergede yer alan (onuncu gösterge dâhil) sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde sekseninin üzerinde olması,

c) Onuncu göstergeden sonraki göstergelerde yer alan sorulara ilişkin alınan toplam puanın, alınabilecek en yüksek toplam puanın yüzde altmış beşinin üzerinde olması.

Kamu kurum ve kuruluşları için istisna hükmü

MADDE 9  (1) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlımüesseselerin yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında 5 ilâ 8 inci maddelerde sayılan koşullar aranmaz.

Başvuru için aranacak belgeler

MADDE 10  (1) Başvuru sırasında Ek-1/A’da yer alan başvuru formunun yanı sıra aşağıdaki belgeler de ibraz edilir.

a) Ek-2’de yer alan soru formu.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kişiler için, aynı bentte sayılan suçlardan hüküm giymediklerine dair başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde resmî kuruma verilmek üzere alınan adli sicil belgeleri asılları ile bu şahıslardan sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen suçlardan Türkiye’nin veya diğer ülkelerin mevzuat hükümleri uyarınca ceza almamış olduklarına dair ilgili kişi ya da yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış, Ek-3’de yer alan örneğe uygun beyan formu asılları.

c) Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığının tevsikine ilişkin olarak; başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun e-borcu yoktur uygulaması içerisinde yer alan ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi seçeneğinden alınmış, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, gerçek kişiler için ise ad ve soyadı ile T.C. kimlik numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamdaüretilen barkod ve referans numarasını, belgenin internet üzerinden alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren ihale konusu olmayan işlerle ilgili e-borcu yoktur belgesi ya da Ek-4’te yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç bir ay içerisinde alınan yazı aslı veya borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

ç) Bağlı bulunulan vergi dairesi ile nakil gelinen vergi dairelerinden başvuru tarihinden geriye dönük en geç iki ay içerisinde alınan vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı aslı.

d) Son üç yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-5’de yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği.

e) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun markasını taşıyan güncel ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikalarının aslı veya düzenleyen kuruluş tarafından onaylı örneği.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde sayılan belgelerin, düzenleyen kuruluşun veri tabanı üzerinden elektronik olarak kontrol edilebilmeleri şartıyla, elektronik ortamda oluşturulmuş örnekleri asıl nüsha veya kâğıt ortamındaki örneği yerine kabul edilebilir.

(3) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;

a) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilişkili işlemlerini ve bunlara bağlı üretim ve hizmet sunumlarını,

b) ISO 27001 sertifikası; ithalat, ihracat, transit, gümrükleme gibi gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı bilişim güvenliğini,

kapsamalıdır.

(4) Başvuru formu, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü talebinde bulunan gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise tüzel kişiliği doğrudan temsil eden imza yetkisini haiz gerçek kişi/kişiler tarafından imzalanır.

(5) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında onaylanmış ihracatçı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında izinli alıcı yetkisinden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmışuluslararası taşımacı yetki belgesi örneğinin de ibraz edilmesi gerekir.

(9) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmak istenilmesi halinde Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunun da ibraz edilmesi gerekir. Başvuru sahibince bu form ile birlikte aşağıdaki belgelerden birinin de ibraz edilmesi gerekir;

a) Üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce düzenlenmiş sanayi sicil belgesi veya kayıtlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasından alınan onaylı kapasite raporu,

b) İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporu düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak, firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısıve üretim miktarı bilgilerini içerir ekspertiz raporu,

c) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları için, gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslı.

(10) Resmî dairelerce yapılan başvurularda yalnızca başvuru formu, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait müesseselerce yapılan başvurularda ise başvuru formunun yanı sıra ortaklık ve sermaye yapılarını gösterir belge de aranır.

(11) Başvuru sırasında Ek-1/A, istenilen yetkiye göre Ek-1/B ilâ Ek-1/F ile Ek-2’de yer alan belgelerin asıllarıile birlikte elektronik ortamda hazırlanan örneklerinin de ibraz edilmesi gerekir.

Başvuru yeri

MADDE 11  (1) Başvurular Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne yapılır.

(2) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarıile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

Başvurularıön incelemesi

MADDE 12  (1) Başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip, ilgili birim tarafından başvuru sahibinin vergi numarası, ticaret unvanı, adres bilgileri takvim yılı itibariyle müteselsil sıra numarasıile kaydedilir.

(2) Başvurunun ön incelemesi, başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben ilgili bölge müdürlüğütarafından en geç on beş iş günü içinde tamamlanır.

(3) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilenler haricindeki aranan belgelerden bir kısmının başvuru dosyasında yer almadığının veya eksik bilgi içerdiğinin tespit edilmesi halinde, başvuru sahibine eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için yazı ile ve elektronik posta yoluyla ikinci fıkrada belirtilen süre dâhilinde bildirimde bulunulur.

(4) Başvuru sahibine üçüncü fıkra uyarınca bildirilen eksiklikler bunlara ilişkin bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz iş günü içinde tamamlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen süre içinde tamamlanan eksik belgeler, genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde incelenir.

(6) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde sayılan ISO 27001 sertifikası üzerinden, 7 nci maddede belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediğine ilişkin inceleme ise 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yeminli mali müşavir raporu üzerinden yapılır.

(7) Yapılan ön inceleme neticesinde 6 ncı maddenin (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılanlar dışındaki koşulların tümünün sağlandığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde Genel Müdürlüğe Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formuyla birlikte Ek-1/A’da yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru formu ve Ek-2’de yer alan soru formu gönderilir.

(8) Yetkilendirilmiş yükümlü kapsamında talep edilen yetkilere göre; 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentleri ve/veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (c) bentlerinde sayılan koşulların yerine getirilip getirilmediği de ilgili bölge müdürlüğü tarafından ön inceleme kapsamında değerlendirilir ve ilgili ek koşulların karşılandığı tespit edilen ilave yetkiler Ek-6’da yer alan ön inceleme değerlendirme formunda belirtilir.

(9) Ön inceleme değerlendirme formu ile soru formunun kayıtlara alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe on beş iş günü içerisinde soru formu içerisinde yer alan bilgilerin tam ve yeterli olup olmadığı incelenir.

(10) Dokuzuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin tam ve yeterli olduğunun tespiti halinde, 13 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(11) Dokuzuncu fıkra uyarınca yapılan inceleme neticesinde soru formunda yer alan bilgilerin eksik veya yetersiz olduğunun tespiti halinde, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde durum başvuru sahibine bildirilerek bildirim tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde eksik veya yetersiz olduğu tespit edilen hususlar giderilecek şekilde soru formunun yeniden düzenlenerek Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi istenilir. Soru formunun bu süre içerisinde ibraz edilmemesi halinde, 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günüiçerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(12) On birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ibraz edilen soru formu on iş günü içerisinde Genel Müdürlük tarafından incelenerek;

a) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderildiğinin tespit edilmesi halinde 13 üncümaddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

b) Başvuru sahibine bildirilen eksik veya yetersiz olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde, 14üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(13) İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetki sahiplerince tesis eklenilmesi talebi halinde, başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alınmasını müteakip beş iş günü içerisinde Ek-18’de yer alan tesis ekleme formu Genel Müdürlüğe gönderilir.

Yerinde inceleme

MADDE 13  (1) 12 nci maddenin onuncu fıkrası veya on ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca soru formu tam ve yeterli bulunan başvurular için Genel Müdürlük tarafından en geç 12 nci maddenin dokuzuncu ve duruma göre on ikinci fıkralarında belirtilen olumlu değerlendirmeye ilişkin işlem sürelerinin bitimini müteakip on iş günü içerisinde yerinde inceleme yapmak üzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre, başvuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılan koşulların sağlanıp sağlanmadığı sonradan kontrol yetkilisi tarafından otuz iş günü içerisinde incelenir. Bu süre içerisinde bu koşullardan bir veya daha fazlasının sağlanmadığı ancak verilecek ek süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin başvuru sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine otuz işgününe kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini müteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafından on beş iş günüiçerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-7’de yer alan formata uygun yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe on işgünü içerisinde incelenerek;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının anlaşılması halinde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günüiçerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde ve sekizinci maddede sayılan koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması halinde, 15 inci madde uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(4) 8 inci maddede yer alan koşulların incelenmesi, başvuru sahibinin gümrük ve dış ticaret ile ilgili faaliyetlerinin yürütüldüğü tüm tesis ve birimlere ilişkin olarak yapılır. İncelemeye konu çok fazla sayıda tesis ve birim bulunması nedeniyle yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenleme süresi içinde tüm ilişkili yerlerin incelenmesi mümkün değil ise, ilgili sonradan kontrol yetkilisi başvuru sahibinin tüm tesis ve birimlerinde ortak güvenlik standartlarıuyguladığı konusunda herhangi bir kuşku duymamak şartıyla bütünü temsil eden bir kısmını inceleyebilir. Tesislerin tümünün değil de bir kısmının incelenecek olması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni, ithalatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi veya izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin tamamına bakılırken, başvuru sahibinin üretim, depolama, yükleme, lojistik ve benzeri işlemlerine ilişkin diğer tesislerinden bütünü temsil eden bir kısmına bakılabilir. Söz konusu inceleme ve sonuçları yerinde incelemeyi gerçekleştiren sonradan kontrol yetkilisi tarafından belgelendirilir.

(5) Başvuru sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni istenilmişse ve bunlara ilişkin ek koşullar yerine getirilmişse, 59 uncu maddenin birinci fıkrası, 78 inci maddenin birinci fıkrası, 99 uncu maddenin birinci fıkrası ile 124 üncü maddenin birinci fıkrasıdoğrultusunda belirtilen tesisler aşağıda belirtilen hususlar açısından yerinde inceleme kapsamında incelenir ve izin kapsamına alınması uygun bulunanlar üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen bildirimde belirtilir;

a) Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları,

b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri veya 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan teçhizat ve donanımın bulunup bulunmadığı,

c) Bu tesislerin 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkrası veya 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen özelliklerde, uygun güvenli alana/güvenli park alanına ya da 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında veya 130 uncu maddenin birinci ile ikinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına/güvenli park alanına sahip olup olmadıkları.

(6) 59 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 78 inci maddenin üçüncü fıkrası, 99 uncu maddenin üçüncü fıkrası ve 124üncü maddenin üçüncü fıkrası gereği, izin/yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığının tespiti için, 12 nci maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen formun Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasından itibaren on iş günü içerisinde yerinde inceleme yapmaküzere sonradan kontrol yetkilisi görevlendirilmesine ilişkin işlemler tamamlanır. Bu süre, başvuru sahibinin bilgilendirilmesi kaydıyla, on iş günü uzatılabilir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde sayılan koşullar ile duruma göre beşinci fıkrada belirtilen koşulların sağlanıp sağlanmadığı sonradan kontrol yetkilisi tarafından otuz iş günüiçerisinde incelenir. Bu süre içerisinde bu koşullardan bir veya daha fazlasının sağlanmadığı ancak verilecek ek süre içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilebileceğine ilişkin başvuru sahibi tarafından taahhütte bulunulması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine otuz iş gününe kadar ek süre tanınır. Verilen ek sürenin bitimini müteakip sonradan kontrol yetkilisi tarafından on beş iş günü içerisinde tespit edilen eksikliklerin giderilip giderilmediği incelenir. Yapılan inceleme neticesinde, koşulların tümünün sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak Ek-7’de yer alan formata uygun yerinde inceleme değerlendirme formu düzenlenir. Bu form, incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içinde Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

(8) Yedinci fıkrada belirtilen form, Genel Müdürlük kayıtlarına alınmasını müteakip Genel Müdürlükçe on işgünü içerisinde incelenerek;

a) Koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının anlaşılması halinde, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmak üzere beş iş günü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

b) Koşulların tamamının sağlandığının anlaşılması halinde, 15 inci madde uyarınca işlem yapılmak üzere beş işgünü içerisinde başvurunun yapılmış olduğu bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü başvurusunun reddi

MADDE 14  (1) Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinde başvuru ön inceleme yapılmaksızın reddedilir ve başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından derhal iade edilir.

a) Başvurunun Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğüne yapılmamış olması.

b) Başvuru formunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına uygun olarak imzalanmamış olması.

c) Başvuru dosyasında 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması.

ç) 156 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca sertifikası daha önce iptal edilmiş kişilerce yeni sertifika başvurusunun iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

d) Sertifika başvurusunun onaylanmış kişi statü belgesinin veya eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanıveya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisinin 162 nci maddenin altıncıfıkrasında belirtilen şekilde iptalini müteakip üç yıl içerisinde yapılmış olması.

e) 4 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları saklı kalmak kaydıyla, başvuru sahibinin başvuru tarihi itibariyleüç yıldan daha az süredir fiilen faaliyette bulunuyor olması.

(2) 12 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca bildirilen eksik bilgi ve belgeleri aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde tamamlamayan kişilerin başvuruları beş iş günü içerisinde reddedilerek başvuru dosyasıbaşvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(3) Yapılan ön inceleme neticesinde, başvuru sahipleri tarafından;

a) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentlerinde,

b) 8 inci maddede,

sayılanlar dışındaki koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, ön incelemenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından iade edilir.

(4) Yapılan ön inceleme sırasında, 12 nci maddenin on birinci fıkrası uyarınca ibrazı istenilen soru formunun süresi içerisinde ibraz edilmemesi veya süresi içerisinde ibraz edilmiş ancak aynı madde uyarınca bildirilen eksik veya yetersiz bulunan hususların giderilmediğinin Genel Müdürlük tarafından tespit edilmiş olması halinde, aynı maddenin on birinci fıkrası veya on ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi müteakip başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade edilir.

(5) Yapılan yerinde incelemede, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (h) bentleri ile 8 inci maddede sayılan koşullardan herhangi birinin sağlanmadığının tespit edilmesi halinde, buna ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen bildirimi müteakip başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından beş iş günü içerisinde başvurunun reddedildiği başvuru sahibine bildirilerek başvuru dosyası iade edilir.

(6) Bir ilâ beşinci fıkralar uyarınca başvurusu reddedilen kişilerin bundan sonra yapacakları başvuruları yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda, yapılan sertifika başvurusu reddedilir.

(8) Bu madde uyarınca ret işlemi veya 15 inci madde uyarınca sertifika düzenleme işlemi tamamlanmadan, başvuru sahibince bölge müdürlüğüne yazılı olarak başvurularak sertifika başvurusunun geri çekilmesi halinde, talep doğrultusunda başvuru dosyası iade edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün verilmesi

MADDE 15  (1) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi müteakip ilgili bölge müdürlüğü tarafından aşağıda belirtilen süreler içerisinde Ek-8’de yer alan yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıdüzenlenir.

a) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmemiş olması halinde beş iş günü içerisinde,

b) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkının talep edilmiş olması halinde 36 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre tahditleri içerisinde.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sertifika,“TR/AEOF” ibaresi ile “yıl/düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu/sıra numarasını” içerecek şekilde (örnek: TR/AEOF/12/34/0001) her yıl itibariyle müteselsil sertifika numarası alınarak hak sahibine verilmek üzere düzenlenir.

(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, sertifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen kayıt numarasından” oluşan dokuz haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak referans numarası (örnek: R12340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifikanın üzerine yazılır.

(4) Sertifika ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürünce imzalanır.

(5) Sertifikanın kapsamına bağlı olarak, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ilgili bölge müdürlüğü tarafından BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(6) Sertifika kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenleme izninden faydalanılacak olması halinde, işlem yapılabilecek eşya listelerinin sisteme girişi beşinci fıkrada yer alan güncelleme işlemleri esnasında yapılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının Geçerlilik Süresi ve Değiştirilmesi

Sertifikanın geçerlilik süresi

MADDE 16  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlendiği tarihten sonraki ilk iş gününde geçerli hale gelir.

(2) 154 ilâ 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası süresiz olarak geçerlidir.

Sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik olması

MADDE 17  (1) Adına sertifika düzenlenmiş kişinin ticaret unvanı, vergi numarası, adresi, ticaret siciline kayıtlı olduğu yer ve ticaret sicil numarasında herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliklere ilişkin Ticaret Sicil Gazetesinin ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin, aslı veya onaylı suretleri veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce ya da Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğünce veya Müdürlüğün yetkili kılacağı ve kendisine elektronik iletişim ağları veya diskler vasıtasıyla iletilmiş bulunan odalarca onaylı örneği ile vergi numarasının değişmiş olması halinde bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı aslı ve Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Ticaret unvanının değişmesi nedeniyle bu madde uyarınca değişiklik yapılması talep edilen sertifika kapsamında, götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı tanınmış olması durumunda mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Ek-19’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu başvuru formuna eklenir.

(3) Birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlı bilgilerde değişiklik yapılmasının ilgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, Ek-8’de yer alan sertifika yeni bilgilere göre düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(4) Sertifikada üçüncü fıkra uyarınca değişiklik yapılması durumunda, mevcut sertifikanın sayı ve başlangıçtarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(5) Sertifikanın çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya okunamaz hale gelmesi gibi durumlarda sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur. Uygun görülmesi halinde, eski sertifika yerine geçmek üzere aynı tarih, sayı ve referans numarası ile yeni bir sertifika düzenlenir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen bilgilerden ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması halinde, değişikliğin Ticaret Sicil Gazetesinde veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlandığı tarihi, vergi numarası değişikliği olması halinde, değişikliğin ilgili vergi dairesince sertifika sahibine bildirildiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca sertifikada kayıtlıbilgilerde değişiklik yapılması başvurusunda bulunulması gerekir, Aksi takdirde 154 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasıuyarınca işlem yapılır.

Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması

MADDE 18  (1) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan onaylanmışihracatçı yetkisine bağlı uygulamalardan herhangi birinin talep edilmesi ya da kapsamlarında veya içeriklerinde değişiklik yapılmasının istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/C’de yer alan onaylanmışihracatçı yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(2) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli gönderici yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye ilişkin izinin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayıdüzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(3) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan izinli alıcı yetkisinin talep edilmesi veya mevcut yetkiye ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan ithalatta yerinde gümrükleme izninin talep edilmesi veya mevcut izne ilişkin iznin içeriğinde değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(5) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında bulunmayan götürü teminat uygulamasının talep edilmesi veya mevcut yetkinin kapsamında değişiklik yapılmak istenilmesi durumunda, Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat uygulaması için başvuru formuyla söz konusu sertifikayıdüzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(6) Sertifika kapsamına yeni bir yetkinin eklenmesinin istenilmesi halinde, talep edilen yetkiye ilişkin koşulların karşılandığının ilgili bölge müdürlüğü tarafından tespiti gerekir. Ayrıca talep edilen yetkinin yerinde gümrükleme izni veya izinli alıcı ya da izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılmak istenilen tesisler içermesi durumunda, 13 üncümaddenin beşinci fıkrasında yer alan yerinde incelemeye ilişkin hususlar dikkate alınır.

(7) Sertifika sahiplerince adlarına düzenlenmiş sertifika kapsamında yer alan götürü teminat uygulamasından faydalanma hakkından, onaylanmış ihracatçı yetkisi ve/veya bu yetki kapsamındaki uygulamalardan herhangi birinden ve/veya izinli gönderici yetkisinden ve/veya izinli alıcı yetkisinden ve/veya ithalatta yerinde gümrükleme izninden feragat edilmek istenmesi durumunda, söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile yazılı olarak başvurulur.

(8) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulaması hariç, yedinci fıkrada ve bir ilâ dördüncü fıkralarda belirtilen işlemlere ilişkin olarak Ek-8’de yer alan sertifika, yeni bilgilere göre ve yeni referans numarası ile düzenlenir ve 15 inci maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları uyarınca işlem yapılır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(9) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat uygulamasının mevcut sertifikaya eklenmesi veya sertifika kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak 15 inci maddenin yalnızca beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca yeni sertifika düzenlenmesi durumunda, mevcut sertifikanın sayı ve başlangıçtarihi değişmez ancak söz konusu sertifika için 15 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde yeni bir referans numarası alınarak içerdiği bilgiler kayda alınır, referans numarasının oluşturulmasında değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası dikkate alınır.

(11) Sertifika kapsamı yetkilerde değişiklik yapılması işlemlerinde sertifikanın ve sertifika kapsamında bulunan yetki, izin, uygulama veya kolaylaştırmaların askıya alınması, geri alınması ve iptaline ilişkin hükümleri saklıdır.

İKİNCİ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı Yetki, İzin,

Uygulama ve Kolaylaştırmalar

BİRİNCİ KISIM

Eksik Beyan Usulü

Eksik beyan usulüne konu olabilecek belgeler

MADDE 19  (1) Sertifika sahibi kişilerce, Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen koşullar saklı kalmak kaydıyla, aşağıda sayılan belgelerin bir ya da daha fazlası beyannamenin tescilinden sonra temin edilmek üzere beyanda bulunulabilir.

a) Fatura.

b) A.TR Dolaşım Belgesi.

c) Menşe ispat belgeleri.

ç) Teslim şekli gereği ibrazı gereken navlun makbuzu ve sigorta poliçesi.

d) İşlenmiş tarım ürünlerinin serbest dolaşıma sokulması halinde ibrazı gereken işlenmiş tarım ürünleri analiz sonuç raporu.

e) Vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgeler.

(2) Birinci fıkrada sayılan belgeler beyannamenin tescil anında hazır olmakla birlikte temin edilmemiş olan belgelerdir.

Eksik beyanı tamamlama süresi ve ek süre verilmesi

MADDE 20  (1) Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 19 uncu maddede sayılan belgelerden bir veya daha fazlası sonradan temin edilmek üzere beyanda bulunulması durumunda bu belgelerin, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihinden itibaren bir ay içinde gümrük beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne ibraz edilmeleri gerekir.

(2) İndirimli veya sıfır oranında gümrük vergisinin uygulanması için gereken belgelerin eksikliği durumunda, eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyanın indirimli veya sıfır oranında vergilendirileceği konusunda yeterli nedenlerin olması koşuluyla, birinci fıkrada belirtilen süre içinde beyan sahibinin talebi üzerine gümrük müdürlüğünce söz konusu belgenin ibrazı için üç ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

(3) Tamamlanacak eksik beyanın gümrük kıymeti ile ilgili olması ve beyanın tamamlanmasının daha uzun bir süre gerektirdiğinin kanıtlanması durumunda, gümrük müdürlüğünce üç aydan uzun bir ek süre belirlenebilir.

Eksik beyanın yeşil hatta işlem görmesi

MADDE 21  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta işlem gören eksik beyan usulüne konu beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez. Bu belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Beyannamenin tescili ve gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 22  (1) Eksik belgeyle beyan edilmek istenen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin detaylı beyan ekranında yer alan basitleştirilmiş usul kodu kutucuğuna Bakanlıkça belirlenen ilgili basitleştirilmiş usul kodu yazılır.

(2) Beyannameye eklenen belgelere ilişkin bilgilere ek olarak, beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin BİLGE kodları, tarih ve sayıları eksiksiz girilerek bu belgelere ilişkin 44 no.lu alanda yer alan doğrulama kodu bölümüne “S” yazılır.

(3) Sertifika sahibince 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığıdurumlarda beyanname ekinde yer almayacak olan eksik beyana konu belgelerin faks ya da fotokopileri beyannameye eklenir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen basitleştirilmiş usul kodu ile tescil edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak gümrük idaresince yapılacak kontrollerin aşağıdaki hususları da kapsaması gerekir:

a) Beyannamenin bir ve ikinci fıkralara uygun olarak doldurulduğu,

b) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiği,

c) Söz konusu sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma hakkına sahip olduğu,

ç) Beyan edilen rejime göre Gümrük Yönetmeliğinin 143, 154 ve 163 üncü maddelerinde belirtilen şartların yerine getirildiği.

Vergi tahakkuku ve teminat işlemleri

MADDE 23  (1) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanan sertifika sahibi kişilerce, indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulünden yararlanılmak istenilmesi durumunda, vergi tahakkuku beyana göre indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerine göre yapılır.

(2) 32 ilâ 43 üncü maddeler kapsamında götürü teminat uygulamasından yararlanılmadığı durumlarda, bu uygulamadan yararlanmak istemeyen ya da götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı bulunmayan sertifika sahiplerince, indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belge eksikliği nedeniyle eksik beyan usulü için normal oranların uygulanması sonucu bulunacak miktar ile indirimli veya sıfır oranında vergi ile muafiyet hükümlerinin uygulanması sonucu bulunacak miktar arasındaki fark için gümrük idarelerince teminat istenir. Söz konusu eksik belgelerin faks veya fotokopisinin ibrazı halinde teminat aranmayıp beyana göre işlem yapılır.

(3) Bir ve ikinci fıkralar uyarınca eksik beyan uygulamasından yararlanan kişilerce eksik belgelerin süresi içinde gümrük idaresine sunulmaması veya 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ibraz edilerek eksik belgelerin tamamlandığına ilişkin bildirimde bulunulmaması halinde, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksiködenen vergiler ile Kanunun 207 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammının yükümlüye tebliğedildiği tarihi takip eden on beş gün içinde ödenmesi zorunludur. Aksi takdirde, alınması gereken vergiler ve gecikme zammı ile ceza tutarı varsa yükümlünün teminatından çözülerek irada kaydedilir, yoksa 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 55 ve bulunması halinde 56 ncı maddeleri uyarınca tahsil işlemlerine başlanır.

Eksik belgelerin tamamlanması

MADDE 24  (1) Eksik belge veya belgeler, ek süreler dâhil süresi içinde, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile birlikte beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) Gümrük müdürlüğünce yapılan incelemede eksik belgelerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ibraz edildiğinin anlaşılması durumunda, BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığıbilgisi girilir.

(3) Eksik belgelerin süresi içinde ibraz edilmediğinin anlaşılması durumunda sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmak üzere, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

(4) Eksik belgelerin tamamlanmasından sonra beyana göre işlem yapılan eşyaya ilişkin ithalat vergilerinin eksik tahakkuk ettirildiğinin anlaşılması halinde, bunlar için ek tahakkuk yapılır. Ayrıca şartlar gerektiriyorsa Kanunun 234üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.

(5) Eksik belgeyle yapılan beyanın yeşil hatta işlem görmesi halinde birinci fıkra uyarınca belge asılları veyaörnekleri gümrük idaresince ayrıca istenilmedikçe ibraz edilmez. Ancak eksik belgelerin tamamlandığı, 20 nci maddede belirtilen eksik beyanı tamamlama süresi içerisinde beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu ile elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirim ile BİLGE sistemine söz konusu gümrük beyannamesi kapsamındaki eksik belgelerin tamamlandığı bilgisi girilir. Eksik belge tamamlama formu elektronik ortama aktarılıncaya kadar işlemler kâğıt ortamda yürütülür.

Eksik beyan usulüne konu beyannamelerin takibi

MADDE 25  (1) Gümrük müdürlüklerince her ayın ilk beş iş günü içinde BİLGE sisteminde sorgulama yapılarak, eksik olan belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmemiş veya 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale getirilmemiş eksik beyan uygulaması kapsamı beyannameler tespit edilir.

(2) Eksik belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği veya 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda ibraz edilmeye hazır hale getirilmediği tespit edilen beyannamelerin adına tescil edildiği sertifika sahipleri hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek 26 ncı madde uyarınca işlem yapılmaküzere sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Ek süreler dâhil süresi içinde ibraz edilmediği veya 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığıdurumlarda ibraz edilmeye hazır hale getirilmediği tespit edilen belge ya da belgelerin indirimli veya sıfır oranında vergi uygulaması ile muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin belgeler olması durumunda 23 üncü maddenin üçüncüfıkrası uyarınca işlem yapılır.

(4) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda eksik olan belgelerin ibraz edilmeye hazır hale getirilip getirilmediği Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formu üzerinden tespit edilir.

Eksik beyanda bulunma yetkisinin askıya alınması

MADDE 26  (1) Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunu ya da 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulanmadığı durumlarda bu form ile birlikte eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkileri, ibraz edilmeyen eksik belge veya belgeler tamamlanıncaya kadar askıya alınır. 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, askıya almanın sonlandırılması için Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formuyla birlikte daha önce ibrazı istenmeyen eksik belge veya belgelerin de ibraz edilmesi gerekir.

(2) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunda tamamlanmış olduğu beyan edilen eksik belge veya belgelerin formda belirtildiği tarihlerde tamamlanmadığının tespit edilmesi halinde, sertifika sahibinin eksik beyanda bulunma yetkisinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulanmadığı durumlarda, eksik belge veya belgeleri ek süreler dâhil süresi içinde ibraz etmeyen sertifika sahibi kişiler ilk seferde beyannamenin tescil edildiği gümrük idaresince birinci fıkrada belirtilen askıya alma işleminin sonlandırılmasını müteakip yazılı olarak uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) İkinci fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişiler hakkında ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(5) Üçüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkisinin altı ay süreyle askıya alınmasınıteminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkisinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(7) Beşinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde, birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, bu kişilerin eksik beyanda bulunma yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasıtatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen işlemin sonlandırılmasını takip eden üç yıl içerisinde ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde, sertifika sahibi kişilerin eksik beyanda bulunma yetkisinin iki yıl süreyle askıya alınmasınıteminen haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(9) Yedinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuşsayılır ve üçüncü fıkra uyarınca işlem yapılır.

(10) Sekizinci fıkra uyarınca eksik beyanda bulunma yetkileri askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar edilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuşsayılır ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(11) Bu maddenin iki ilâ sekizinci fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve iki veya üçüncü fıkra uyarınca işlem yapılır.

(12) Bu maddenin iki ilâ sekizinci fıkralarının uygulanmasında aynı gün içinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin eksik belge veya belgelerin ek süreler dâhil süresi içinde tamamlanmaması durumunda, her bir beyanname için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ancak kişi bir kez süresi içinde eksik belge veya belgeleri ibraz etmemiş sayılır.

(13) 23 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca normal oranların uygulanması sonucu tahakkuk ettirilen ithalat vergilerine göre eksik ödenen gümrük vergileri ve faizin 24 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca tahakkuk ettirilen ithalat vergilerinin süresi içinde ödenmemesi halinde, sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrasıuyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(14) Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

İKİNCİ KISIM

Kısmi Teminat Uygulaması

Kısmi teminat uygulanacak durumlar

MADDE 27  (1) Gümrük antrepo, gümrük kontrolü altında işleme ve geçici ithalat rejimlerine tabi tutulan eşya için teminat alınması öngörülen durumlarda, sertifika sahibi kişilerden, talep etmeleri halinde, ithalat vergilerinin yüzde onu oranında teminat alınır.

(2) Dâhilde işleme ve hariçte işleme rejimleri ile ilgili usul ve esaslar hakkında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmiş teminat uygulamaları hükümleri saklıdır.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanılamayacak durumlar

MADDE 28  (1) Gümrük vergilerinin gümrük mevzuatı dışında, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile bu Yönetmelikte düzenlenen kısmi teminat uygulamasının kapsamı dışında bırakılmış olması durumunda, bu vergilere karşılık olmak üzere alınacak teminatlar için kısmi teminat uygulamasından yararlanılmaz.

(2) Sertifika kapsamında, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin özel tüketim vergisi için Bakanlıkça belirlenecek haller dışında kısmi teminat uygulamasından yararlanılamaz.

Gümrük idaresince yapılacak kontroller

MADDE 29  (1) Tescil edilen gümrük beyannamesine ilişkin olarak gümrük mevzuatında öngörülen kontrollerin yanı sıra;

a) Beyannamenin, sertifika sahibi adına tescil edildiğinin,

b) Sertifika sahibinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma hakkına sahip olduğunun,

c) Teminat oranının uygun seçilip seçilmediğinin,

kontrol edilmesi gerekir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 30  (1) Ekonomik etkili gümrük rejimlerine ilişkin gümrük mevzuatı ve sair mevzuatın ihlali nedeniyle ödenmesi gereken kesinleşmiş gümrük vergileri, faiz ve para cezasının tamamını tebliğ edilen ödeme süresi içerisinde ödemeyen sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisinin askıya alınması

MADDE 31  (1) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kişinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(2) 30 uncu maddede belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuşsayılarak 30 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, 30 uncu maddede belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili askıya alma işlemleri başlatılamadan 30 uncu maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(4) 42 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahiplerinin kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi de askıya alınır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Götürü Teminat Uygulaması

Götürü teminat uygulaması ve kapsamı

MADDE 32  (1) Götürü teminat uygulaması, eşyanın gümrük vergilerinin teminata bağlanmasını gerektiren bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulduğu durumlarda, bu uygulamadan yararlanacak kişi için belirlenmiş tutardaki teminatın, her işlem için ayrı ayrı teminat verilmeksizin, teminata bağlanması gereken tutardan bağımsız olarak ve herhangi bir düşüm yapılmaksızın bir yıl süreyle kullanılabilmesini ifade eder.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak olan götürü teminat için 98 inci madde, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerde kullanılacak olan götürü teminat için 123 üncü madde hükümleri esas alınır.

(3) Götürü teminat uygulamasının kapsamı, izinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gerçekleştirilen işlemler dışında kullanılmak üzere, sertifika sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (a) veya (b) bentlerine göre belirlenir.

a) Gümrük antrepo rejimi hariç,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

b) Gümrük antrepo rejimi dâhil,

1) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

2) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde 98 inci maddede belirtilen götürü teminat türü kullanılır.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde 123 üncü maddede belirtilen götürüteminat türü kullanılır.

Götürü teminat uygulamasından yararlanılabilecek durumlar

MADDE 33  (1) Götürü teminat, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları hariç, eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin tüm kamu alacakları için geçerlidir.

Kabul olunabilecek teminat

MADDE 34  (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilecek, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat mektupları teminat olarak kabul olunur.

Teminat tutarının belirlenmesi

MADDE 35  (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı;

a) Yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarında teminat olarak,

b) Yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacak olan 123 üncümaddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarında teminat olarak,

c) Diğer hallerde, götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak belirlenir.

(2) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi için birinci fıkranın (c) bendine göre hesaplanacak teminat tutarı,

a) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsaması durumunda iki yüz elli bin Avro’dan,

b) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergilerini kapsaması durumunda yetmiş beş bin Avro’dan,

az olamaz.

(3) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibinden, birinci fıkranın (c) bendi uyarınca hesaplanan tutar daha yüksek olsa bile, iki milyon Avro tutarında azami teminat verilmesi istenebilir.

(4) Sertifika sahibi veya sertifika başvurusunda bulunan kişiye ait antrepolar için Gümrük Yönetmeliğinin 527 nci maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat veya 528 inci maddesi uyarınca hesaplanmış indirimli götürü teminat ya da toplu götürü teminat bulunması ve bu kişilerce talep edilmesi halinde, antrepo rejimi kapsamında kullanılmışteminatlara ilişkin tutarlar birinci fıkranın (c) bendindeki teminat tutarının hesaplamasına katılmaz, ancak bu durumda bu madde uyarınca hesaplanmış götürü teminatlar antrepo rejimi kapsamında kullanılamaz.

(5) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın iki ve üçüncü fıkralardaki değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kuru esas alınır.

(6) Verilmesi gereken teminat tutarının ve verilmiş olan teminatların bu maddede belirtilen değerleri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği ayın ilk gününde geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

Teminat mektuplarının ibrazı

MADDE 36  (1) Götürü teminat uygulamasından yararlanma hakkı başvurularında;

a) Götürü teminat yetkisine ilişkin başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca verilmesi gereken teminat tutarı hesaplanarak, duruma göre götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurunun genel evrak kaydına alınmasını takiben veya sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunuluyor ise 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bildirimi takiben on iş günüiçinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur.

b) Başvuru sahibine bildirilen tutardaki teminat mektubu bildirimin yapıldığı tarihi müteakip en geç otuz işgünü içinde ibraz edilir. Bu süre içinde kendilerine bildirilen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarını ibraz etmeyen kişilerin götürü teminat yetkisi için başvuruları reddedilir. Bundan sonra yapılacak götürü teminat uygulamasına ilişkin başvurular yeni bir başvuru gibi değerlendirilir.

c) 35 inci maddeye göre belirlenen tutardaki teminat mektubu veya mektuplarının (b) bendinde belirtilen süre içinde ibrazını müteakip götürü teminat yetkisi için başvuru ilgili bölge müdürlüğünce, teminat mektuplarının genel evrak kaydına alınmasını takiben en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(2) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularında teminat mektuplarının ibrazına ilişkin işlemler 39 uncu madde hükümleri uyarınca yapılır.

(3) Sertifika başvurusuyla birlikte ilk kez götürü teminat uygulamasından faydalanmak için başvuruda bulunulduğu durumlarda, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen teminat mektubunun aynı fıkranın (b) bendinde belirtilen süre içerisinde ibraz edilmemiş olması halinde, sertifika götürü teminat yetkisini kapsamayacak şekilde düzenlenir. Bundan sonra sertifika kapsamına götürü teminat yetkisinin eklenmesinin istenilmesi halinde, 18 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca yeniden başvuruda bulunulması gerekir.

(4) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 98 inci veya 123 üncü madde uyarınca ibraz edilecek teminat ilgili bölge müdürlüğünce yapılacak bildirimi müteakip ibraz edilinceye kadar ithalatta yerinde gümrükleme izninden veya izinli alıcı yetkisinden yararlanılamaz.

Teminatın kabulü ve daha önce verilen teminatların iadesi

MADDE 37  (1) Götürü teminat yetkisi için ibraz edilen teminat mektuplarından ilgili bölge müdürlüğünce kabulü uygun görülenler söz konusu bölge müdürlüğünce belirlenecek gümrük muhasebe birimine gönderilir.

(2) Gümrük muhasebe birimince, ilgili bölge müdürlüğünce gönderilen teminat mektuplarına ilişkin alındıbelgeleri düzenlenerek sertifika sahibine ya da yasal temsilcisine verilir.

(3) Götürü teminat yetkisi tanınan sertifika sahiplerince, talep edilmesi halinde, BİLGE sistemine dâhil olan gümrük idarelerine daha önce verilmiş olan teminatların iadesi mümkündür.

Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi

MADDE 38  (1) Götürü teminat yetkisinin geçerlilik süresi bir yıldır.

(2) Geçerlilik süresinin başlangıcı götürü teminat yetkisinin tanınması, güncellenmesi veya teminatın değiştirilmesine ilişkin işlemlerin ilgili bölge müdürlüğü tarafından tamamlandığı tarihten sonraki ilk iş günüdür.

Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi

MADDE 39  (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi için 38 inci maddede belirlenen geçerlilik süresinin bitiminden önceki bir ay içinde başvuruda bulunulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süreden önce yapılan güncelleme başvuruları kabul edilmez.

(3) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesinin veya götürü teminat yetkisinin kapsamının değiştirilmesinin istenilmesi halinde Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ile Ek-1/B’de yer alan götürü teminat başvuru formu ile söz konusu sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne başvurulur.

(4) Başvuruda bulunulan ilgili bölge müdürlüğünce, 35 inci madde uyarınca teminat tutarı hesaplanır. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılamaması halinde başvurunun genel evrak kaydına alınmasınıtakiben on iş günü içinde başvuru sahibine yazılı olarak ve elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulur. Mevcut teminat mektuplarının hesaplanan teminat tutarını karşılaması halinde ise götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin işlemler bu süre sonuna kadar sonuçlandırılır.

(5) Başvuru sahibine bildirilen tutarı karşılayacak şekilde mevcut teminat mektuplarını aşan tutar için ek teminat mektubu veya toplam tutarı karşılayacak yeni teminat mektubu 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitimine kadar ibraz edilir ve işlemler teminat mektubunun genel evrak kaydına alınmasını takiben beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Geçerlilik süresinin aşılması halinde, götürü teminat yetkisi teminat mektubu ibraz edilinceye kadar 42 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca askıya alınır.

(6) İlgili bölge müdürlüğünce uygun görülmesi halinde, götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamında değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler tamamlanarak BİLGE sistemi üzerinde gerekli güncelleme işlemleri yapılır.

(7) Aşağıdaki durumlarda götürü teminat yetkisi, sertifika sahibinin aksine bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen güncellenir;

a) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat verilmiş olması,

b) 98 inci maddede belirtilen bir milyon Avro tutarındaki teminatın Avro türünden verilmiş olması,

c) 123 üncü maddede belirtilen beş yüz bin Avro tutarındaki teminatın Avro türünden verilmiş olması.

(8) Başvuru sahibinin götürü teminat yetkisi için gümrük idaresine daha önce ibraz etmiş olduğu teminat mektubunun 35 inci madde uyarınca hesaplanan teminat tutarından daha yüksek olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, mevcut teminat mektubu hesaplanan yeni tutardaki teminat mektubuyla değiştirilerek iade edilebilir. Daha önce birden fazla teminat mektubunun ibraz edilmiş olması ve başvuru sahibinin talep etmesi halinde, 35 inci madde uyarınca hesaplanan teminat tutarını aşan tutarı kapsayan teminat mektuplarının bir veya daha fazlası iade edilebilir.

Teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi

MADDE 40  (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikada 17 nci madde uyarınca değişiklik yapılması durumunda teminat yenilenir.

(2) Sertifika sahibinin talep etmesi ve ilgili bölge müdürlüğünce uygun bulunması halinde, daha önce verilen teminat kısmen veya tamamen başka bir teminatla değiştirilebilir.

Kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi

MADDE 41  (1) Götürü teminat kapsamındaki gümrük işlemlerinden doğan kesinleşmiş kamu alacağının süresi içinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsile ilişkin hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(2) Hakkında birinci fıkra uyarınca işlem yapılan sertifika sahibi hakkında 154 üncü maddenin beşinci fıkrasıuyarınca işlem yapılmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

Götürü teminat yetkisinin askıya alınması

MADDE 42  (1) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibince; 39 uncu maddenin yedinci fıkrasıhükümleri saklı kalmak kaydıyla, 38 inci maddede belirtilen geçerlilik süresinin bitiminde, 39 uncu maddede düzenlenen güncelleme işleminin tamamlanmamış olması durumunda götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(2) Götürü teminat yetkisini haiz sertifika sahibinin ticaret unvanının değişmesi nedeniyle sertifikasında değişiklik yapılması için 17 nci madde uyarınca talepte bulunulmasına rağmen 40 ıncı maddede belirtilen yenileme işleminin yapılmaması durumunda 17 nci maddede belirtilen işlemler tamamlanır ancak götürü teminat yetkisi yeni unvana göre düzenlenmiş en az aynı tutardaki teminat mektubu ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(3) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıl içerisinde ikinci kez tekrarı halinde; kişinin götürü teminat yetkisi, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcunun ödenmesini müteakip iki yıl süreyle askıya alınır.

(4) 41 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ihlalin 154 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca yapılan askıya alma işleminin sona erdirilmesini takip eden üç yıldan daha fazla süre içerisinde tekrarı halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılarak 41 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(5) Verilen teminatın herhangi bir nedenle geçerliliğini kaybetmesi halinde, yeni bir teminat ile değiştirilinceye kadar götürü teminat yetkisi askıya alınır.

(6) 31 inci madde uyarınca kısmi teminat uygulamasından yararlanma yetkisi askıya alınan sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisi de askıya alınır.

(7) Götürü teminattan yararlanma hakkı askıya alınan kişinin götürü teminat sisteminden yararlanmak için vermiş olduğu teminat mektupları iade edilmez ve askıya alma süresi içinde teminata bağlanması gereken tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanır.

(8) Üçüncü ve dördüncü fıkraların uygulanmasında, 41 inci maddede belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen askıya alma işlemleri başlatılamadan 41 inci maddede belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

(9) Sertifika sahibinin 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisinin askıya alınması halinde yalnızca 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması halinde ise yalnızca 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürüteminat yetkisi askıya alınır.

(10) Yalnızca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat yetkisinin askıya alınmasıdurumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci veya 123 üncü madde uyarınca teminata bağlanan gümrük vergileri için yedinci fıkra hükmü uygulanmaz.

Götürü teminat yetkisinin geri alınması

MADDE 43  (1) Sertifika sahibinin 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda götürü teminat yetkisi geri alınır. Sertifika sahibince 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi geri alınır.

(2) Götürü teminat sisteminden yararlanma hakkı geri alınan kişinin, götürü teminat kapsamındaki tüm gümrük vergileri tutarının yüzde yirmi fazlasıyla teminata bağlanmasının ardından, götürü teminat sisteminden yararlanmak için verilen teminat iade edilir.

(3) Birinci fıkra uyarınca geri alınan götürü teminat sisteminden yararlanma hakkının, sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(4) Sertifika sahibinin 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinin geri alınması veya 142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması halinde 32 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamındaki işlemler dışında teminata bağlanan gümrük vergileri için ikinci fıkra hükmüuygulanmaz.

(5) 123 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı ve birinci fıkra uyarınca 32 nci maddenin üçüncü fıkrasıkapsamındaki götürü teminat uygulamasından yararlanmaktan vazgeçildiği durumda, teminat 123 üncü madde uyarınca yeni bir teminat ibraz edilinceye kadar iade edilmez. Yalnızca 32 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki götürüteminat yetkisinin geri alınması durumunda izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılan işlemlere ilişkin olarak 98 inci veya 123 üncü madde uyarınca teminata bağlanan gümrük vergileri için ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Onaylanmış İhracatçı Yetkisi

Onaylanmış ihracatçı yetkisinin kapsamı

MADDE 44  (1) Onaylanmış ihracatçı yetkisi aşağıdaki uygulamaları kapsar;

a) A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz etme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni,

b) Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni,

c) İhracatta yerinde gümrükleme izni.

BİRİNCİ BÖLÜM

Basitleştirilmiş İşlem Kapsamında A.TR Dolaşım

Belgesi Düzenleme ve Vize Etme İzni

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izninin kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 45  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, başvuru yılından bir önceki takvim yılıveya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde en az elli adet A.TR Dolaşım Belgesi düzenleyip vize işlemlerini tamamlamış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme izni verilebilir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi, A.TR Dolaşım Belgesini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmadan düzenleyebilir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-13/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarası verilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekli, basımı ve dağıtılması

MADDE 46  (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, Kararda belirlenen form ve evsafa uygun olarak ve her belgeye ayrı seri numarası verilerek üç nüsha halinde bastırılır.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamındaki A.TR Dolaşım Belgelerinin (12) numaralı gümrük vizesi bölümünde, Kararın II no.lu ekinde yer alan örneğe uygun onaylanmış ihracatçı mührünün önceden basılmış olması gerekir.

(3) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin tesliminde, ihracatçının basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme iznine sahip olup olmadığı kontrol edilir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin doldurulması ve kullanılması

MADDE 47  (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin, Kararın 7, 20 ve 22 nci maddelerine uygun olarak doldurulması gerekir.

(2) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgeleri, tasdik edilmeksizin, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından vize edilir.

(3) Vize işlemi, onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasını içerir şekilde ve Ek-13/B’de yer alan formata uygun olarak basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişi tarafından yaptırılacak kaşenin, basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin (12) numaralıgümrük vizesi bölümünde yer alan ihracatçı mührünün (2) numaralı bölümüne basılması ile gerçekleştirilir.

(4) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgesinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri, Kararın 8 inci maddesi gereğince, ihracat beyannamesine eklenir.

(5) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin şekil şartları ve içerdiği bilgiler bakımından usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, vize edilip edilmediği hususlarından doğrudan doğruya basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme uygulamasından yararlanma izni verilmiş kişiler sorumludur.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan düzenlenmesi

MADDE 48  (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce, Kararın 12 ilâ 16 ncı maddeleri ile 22 nci maddesi çerçevesinde, eşyanın ihracından sonra da A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamda düzenlenen Dolaşım Belgelerinin asıl nüshası dışında kalan diğer iki nüshasından biri ihracat beyannamesine eklenir.

Basitleştirilmiş usulde düzenlenecek A.TR Dolaşım Belgelerinin ikinci nüsha olarak düzenlenmesi

MADDE 49  (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesinin çalınması, kaybedilmesi veya tahrip edilmesi halinde, Kararın 17 ve 22 nci maddeleri çerçevesinde söz konusu belgenin ikinci bir nüshası düzenlenebilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin askıya alınması

MADDE 50  (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni verilmiş kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin ikinci kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin üçüncü kez ihlal edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan kişilerin askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerine aykırı hareket ettiklerinin anlaşılması halinde, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra Karar hükümleri ile 45 ilâ 47 nci madde hükümlerinin yeniden ihlali halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin geri alınması

MADDE 51  (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Eşyanın Kıymetine Bakılmaksızın Fatura Beyanı veya

EUR.MED Fatura Beyanı Düzenlenme İzni

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenme uygulamasının kapsamı ve uygulamadan faydalanma izninin verilmesi

MADDE 52  (1) Sertifika sahibi kişilerin başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aynı eşyanın (aynı dörtlü tarife pozisyonu altında sınıflandırılan eşyanın) en az elli adet EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracatınıyapmış olmaları halinde onaylanmış ihracatçı olarak Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın eşya ve ülke/ülke grubu bazında fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilebilir.

(2) Bu madde hükümleri uyarınca izin verilmesi için aranılacak olan aynı eşyanın EUR.1 veya EUR.MED Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren ihracat koşulunun sağlanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermayeşirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni verilmişsertifika sahiplerine, Ek-14’te yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarası verilir.

Fatura beyanı ve EUR.MED fatura beyanlarınışekli ve kullanımı

MADDE 53  (1) Basitleştirilmiş işlem kapsamında düzenlenecek fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanları Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini iç hukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliklerin "fatura beyanı" başlıklı 19 uncu maddeleri çerçevesinde ve bu Yönetmeliklerin IV no.lu eklerinde yer alan şekil şartlarına uygun olarak düzenlenir.

(2) Fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı gümrük idaresince vize işlemine tabi olmadığından gerek şekilşartları gerekse içerdiği bilgi bakımından söz konusu belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği hususlarından doğrudan doğruya eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenleyebilme iznine sahip ilgili kişiler sorumludur.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin değiştirilmesi

MADDE 54  (1) İzin kapsamındaki eşyanın başka bir eşya ile değiştirilmek istenmesi, izin kapsamındaki eşyaya ilaveten yeni bir eşyanın daha izin kapsamına alınmak istenmesi, ihracatın yapıldığı ülkenin/ülke grubunun değiştirilmek istenmesi ya da ihracatın yapıldığı ülkeye veya ülke grubuna ilaveten başka bir ülke veya ülke grubu eklenmek istenmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası doğrultusunda başvuruda bulunulur.

(2) Yapılan incelemede başvuru sahibinin başvuru konusu eşya için 52 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulu karşıladığının tespit edilmesi halinde izin kapsamı değiştirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen değişikliğe istinaden mevcut onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarası verilir. İzin sahibi kişilerce yeni yetki numarasının veriliş tarihinden itibaren değişiklik kapsamında işlem yapılabilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin askıya alınması

MADDE 55  (1) Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenleyebilme iznine sahip kişilerce Serbest Ticaret Anlaşması yapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette esas alınan Menşe Protokollerini içhukukumuza aktaran Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler ile 52 ile 53 üncü madde hükümlerine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak uyarılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ihlalin tespitini takip eden üç yıl içerisinde kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlalin ikinci kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlalin üçüncü kez işlendiğinin anlaşılması halinde söz konusu kişilerin eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanıveya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izinleri altı ay süreyle askıya alınır.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenleyebilme izni askıya alınan kişilerce askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlenildiğinin anlaşılması halinde, eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izinleri iki yıl süreyle askıya alınır.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenleyebilme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar işlendiğinin anlaşılması halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Bu maddenin bir ilâ dördüncü fıkralarının uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(7) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya bu maddede belirtilen ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir.

Eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin geri alınması

MADDE 56  (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan basitleştirilmiş işlem kapsamında eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleyebilme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni

İhracatta yerinde gümrükleme izni

MADDE 57  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere aşağıdaki ek koşulların tümünü sağlamalarışartıyla, eşyayı ihracat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ihraç işlemlerini ilgili bölge müdürlüğünce 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir;

a) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

b) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme iznine haiz grup ihracatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinde, 59 uncu madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin grup ihracatçısı tarafından yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, adlarına ihracat yaptığı grup imalatçılarını gösterir Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince Ek-10’da yer alan örneğe uygun olarak, başvuru yılından bir önceki takvim yılı için düzenlenmiş grup imalatçısı tespit formu aslının da ihracatta yerinde gümrükleme izni başvurusu sırasında ibraz edilmesi gerekir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-11/A’da yer aldığı şekilde bir onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarası verilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 58  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “1000”, “3141”, “3151” rejim kodlarıile eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde“1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesine ilişkin işlemler yapılabilir. Bu izin kapsamında ihracıyapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, “3141” ve“3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını sadece izinli gönderici aracılığıyla taşıtabilir. Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi,

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde“1040” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen rejim kodları kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını,

izinli gönderici aracılığıyla ya da ilgili bölge müdürlüğünce 61 inci madde uyarınca uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan kişi aracılığıyla taşıtabilir veya bu eşyayı mülkiyetinde olan veya kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit beyanından sorumlu kişi olarak kendisi taşıyabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşıtılmaması durumunda eşya araca ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izin sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni olan yetkilendirilmiş yükümlünün izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ihracatçının eşyasını izinli gönderici yetkisine sahip taşıyıcı aracılığı ile taşıtması halinde, ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri tercihe bağlı olarak ya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da izinli göndericinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir. Araç her iki durumda da izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde 77 nci maddenin üçüncüfıkrası kapsamında taşınabilir.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 59  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiştesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin birinci fıkrasıuyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulmasıhalinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli alanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 67 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günüiçerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce altıncı fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri

MADDE 60  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ihracat gümrük müdürlükleri, 59 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İhracatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 125 inci madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 59 uncu maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ihracatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayıdüzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bulunduklarıbölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyacak izinli gönderici harici taşıyıcılar

MADDE 61  (1) Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyayı izinli gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;

a) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

b) İhracatta yerinde gümrükleme izin sahibinin izin kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

c) İzin kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde belirtilen koşulu sağlıyor olması.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyasının birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıklarıbaşvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiştaşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan taşıyıcıların, birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımalarışartıyla, bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihracatı yapılamayacak eşya

MADDE 62  (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın ihracatı ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 63  (1) 62 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait yüksek kaçakçılık riski içeren eşyanın, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmek istenilmesi halinde, bu eşya yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler vasıtasıyla taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 64  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 65  (1) İhracat eşyasının güvenli alana veya güvenli park alanına alındığının gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 71 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İhracatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı

MADDE 66  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-11/B’de yer alan formda belirtilir;

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

b) 65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi,

c) İzin kapsamı tesisler,

ç) İzin kapsamı ihracat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri,

d) 61 inci madde uyarınca izin kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 67  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ihracat beyannamesinin tescilinden sonra, 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce ve eşyanın bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar bekletileceği uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmaküzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir güvenli park alanının bulunması gerekir. Eşya bu alana beyannamenin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce herhangi bir zamanda konulur ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

a) 71 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmasıve işlem yapılacak tesisin her iki izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen güvenli park alanı ile 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde 68 inci ve 69 uncu madde hükümlerine, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde ise 131 inci ve 132 nci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracata ilişkin güvenli alanın tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ihracata ilişkin bu alan aynı zamanda ithalatta yerinde gümrükleme işlemleri kapsamında kullanılamaz, ancak 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemlerin alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 68 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 69 uncu madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 68 inci maddedeki giriş ile 69 uncu maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlıbulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup imalatçısı, her birinin ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli alan veya güvenli park alanlarınıortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri

MADDE 68  (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraçedilecekse, eşya alanda bekletilecek araca yüklenmeden önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca yüklenecek eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecekşekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Varsa eşyanın seri numaraları,

c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten sonra güvenli park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.

(4) 67 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmünün uygulanmadığı durumlarda, güvenli alan ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri

MADDE 69  (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, güvenli alana alınan eşyanın bu alandan çıkışında eşya bu alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecekşekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraçedilecekse, güvenli park alanına alınan taşıma aracının bu alandan çıkışında taşıma aracı bu alandan çıkarılmadan önce 68 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 71 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya güvenli park alanında kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli park alanından çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesinin tescili

MADDE 70  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesislerden çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) İhracat beyannamesinin tescilinden sonra ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığının ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilmesinden önce, eşyanın 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına konulması ve 68 inci maddede belirtilen hususlara uyulmasızorunludur.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olmasıhalinde, bu madde hükümleri yerine 89 uncu madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 71  (1) İhracat eşyasının 70 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde güvenli alana veya güvenli park alanına alınmasını müteakip bu durum ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur.

(2) Eşya, 65 inci madde uyarınca izinde yazılan süre kadar 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda veya 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince izin sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde eşyanın araca yüklenmesini müteakiben, 58 inci madde hükümleri uyarınca duruma göre araç, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir ve eşyaya ilişkin transit beyanının verilmesinden sonra eşyanın tesislerden çıkışıyapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi birinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(3) 65 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralardaki işlemlerin yerine getirilmesinde, eşyanın transit rejimi kapsamında taşınacağıaraçta bekletilmek istenilmesi halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası, eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarası kayda alınarak eşya ve taşıma aracı eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesine kadar, eşyanın muayene edileceği bildirildiyse de muayene ile görevli memur gelinceye kadar, 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında, araca ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edildiği durumlarda beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(5) Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(6) Üçüncü ile beşinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, 65 inci madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(7) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde, 70 inci maddede belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne yapılır. Mühür numarası eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(8) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(9) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(10) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olmasıhalinde bu madde hükümleri yerine 90 ıncı madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 72  (1) İhracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenecek olması durumunda, ücreti karşılığında gümrük idaresinden temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde, seri numarası ve ihracatta yerinde gümrükleme iznine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) Transit beyanına, kullanılan mührün numarasının ve adedinin kaydedilmesi zorunludur.

(4) Taşıyıcının izinli gönderici yetkisine sahip olması durumunda, bu madde hükümleri yerine 92 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri

MADDE 73  (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklıdiğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 71 inci maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmeküzere hazır bulundurmak.

c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve 67 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen alanlara ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak özel mührün korunmasını sağlamaya yönelik gerekli bütün tedbirleri almak.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması

MADDE 74  (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 58 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 61 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 62 nci madde, 63 üncü madde, 67 nci maddenin dördüncü fıkrası, 68 inci maddenin dördüncü fıkrası, 69 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 71 inci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 72 nci maddenin birinci fıkrası ve 73 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 58 inci maddenin dördüncü ve yedinci fıkrası, 67 nci maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 68 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 69 uncu maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 70 inci maddenin üçüncü fıkrası ve 72 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 58 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

ç) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklılık olduğunun anlaşılması,

d) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli alan veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

e) 67 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli alanın veya güvenli park alanınınözelliklerinden birini kaybetmesi,

f) 71 inci maddenin sekizinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

g) 71 inci maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapılması,

ğ) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,

h) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan harici eşyanın ihraçedilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

ı) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesininüçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklıkalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (d), (f) veya (ğ) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (c), (ç), (e), (g), (h) veya (ı) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapamadığının veya izin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının anlaşılması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (c) ve (h) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İhracatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 75  (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ihracatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ihracatta yerinde gümrükleme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

BEŞİNCİ KISIM

İzinli Gönderici Yetkisi

İzinli gönderici yetkisi

MADDE 76  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamalarıhalinde eşyayı hareket gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikası sahibi olmak.

c) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamış olmak;

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-15/A’da yer aldığı şekilde bir izinli gönderici yetki numarası verilir.

İzinli gönderici yetkisinin kapsamı

MADDE 77  (1) İzinli gönderici yetkisi sahibi yalnızca “1000”, “3141”, “3151” rejim kodları ve eşyanın vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde “1040” rejim kodu ile işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşyanın transit işlemlerini bu izin kapsamında yapabilir. Bu izin kapsamında ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ihracında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

(2) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, yetkilendirilmiş yükümlüler ile A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almış kişilerin “1000” ile “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem gören ihracat eşyasını taşıyabilir. Bu durumda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

a) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasınıgerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her durumda ise araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde, 91 inci maddenin uygulandığı durumlarda veya ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip kişinin tek araçla taşınacak eşyasının Türkiye Gümrük Bölgesi dışında birden fazla varış yerine gönderilecek olması nedeniyle birden fazla transit beyanı kapsamında taşınacak olması halinde eşyayı taşıyacak olan izinli göndericinin tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden, diğer hallerde ise yalnızca eşyayı taşıyacak olan izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinden taşınabilir.

(4) İzinli gönderici yetkisinin uygulanmasında, izinli gönderici yetkisi sahibi, ikinci fıkrada sayılanlar dışındaki bir kişinin sadece aşağıda belirtilen eşyasını taşıyabilir;

a) “1000” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

b) Vergilerin geri verilmesi veya kaldırılması talebinde bulunulmaksızın geri gönderilmek istenilmesi halinde“1040” rejim kodu ile işlem gören eşyayı,

c) “1000” rejim kodu ile ihracı yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak gönderilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri ihracat eşyasını.

Bu durumda eşya araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir. İhracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri yalnızca izinli gönderici yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında eşya taşınmasında kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(6) Bu yetki kapsamında işlem gören ihracat beyannamesi kapsamı eşya sadece transit beyannamesi veya TIR Karnesi kapsamında taşınabilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 78  (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için tespit formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncümaddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli gönderici yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri için bu yetki kapsamında kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu kişi izinli gönderici yetkisini yalnızca aralarında sözleşme bulunan ve 57 nci madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan kişinin 59 uncu madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerinde yalnızca bu izin sahibi kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynızamanda izinli alıcı yetkisine de sahip olması koşuluyla 91 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak taşımacılıkta aralarında sözleşme bulunan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılabilir.

(7) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesisin daha önce 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde, bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak güvenli alanının 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli alanın 86 ncımaddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli alanın 86 ncı maddenin birinci fıkrasında, varsa güvenli park alanının 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günüiçerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük idareleri

MADDE 79  (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak hareket gümrük müdürlükleri, 78 inci madde uyarınca uygun bulunan tesislerin hareket gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 100 üncü madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 78 inci maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri 78 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum hariç sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli gönderici yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayıdüzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğütarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 80  (1) İzinli gönderici yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli göndericinin transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkrada sayılan kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından izinli gönderici yetkisi izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur.

(4) İkinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınması istenilen taşıyıcıların birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcıların birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımalarışartıyla, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 81  (1) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ihracatı veya transiti yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşlarınca ön izne ya da kayda bağlanmış olan eşya ile Bakanlıkça belirlenecek diğer eşyanın taşıması izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılamaz.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın yetki kapsamında ihracının yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

Yüksek kaçakçılık riski içeren eşya için özel hüküm

MADDE 82  (1) 81 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yüksek kaçakçılık riski içeren eşya, yalnızca yüksek kaçakçılık riski içeren eşyayı da kapsayan kapsamlı teminat sertifikasına sahip izinli göndericiler tarafından taşınabilir.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 83  (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında “3141” ve “3151” rejim kodu ile işlem görmüş ihracat beyannamesi kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 84  (1) 89 uncu madde uyarınca ihracat beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının bildirilmesini müteakip 90 ıncı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin yapılacağı azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayenesi için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İzinli gönderici yetkisi formunun kapsamı

MADDE 85  (1) İzinli gönderici yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-15/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği hareket gümrük idareleri.

b) 84 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi.

c) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) İzin kapsamı tesisler.

d) 80 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen izinli gönderici olmayan taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli gönderici yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli alanlar ve güvenli park alanları

MADDE 86  (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamı tesislerde, ihracat eşyasının beyanın tescilinden sonra, 90ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimden hemen önce ve eşyanın bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmaküzere yirmi dört saat kesintisiz olarak, izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip açık veya kapalı güvenli bir alan bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, izinli gönderici yetkisi kapsamı ihracat eşyasının bekletileceği birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip bir güvenli park alanının bulunması gerekir. Eşya bu alana beyannamenin tescilinden sonra ve 90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen bildirimden önce herhangi bir zamanda konulabilir ve bu alanda eşya çıkışına izin verilinceye kadar bekletilir.

a) 90 ıncı maddenin beşinci fıkrası uyarınca ihraç edilecek eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletilecek olması,

b) İhraç edilecek eşyanın, ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından, kapalı bir alanda muhafazasının mümkün olmaması,

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli alıcı yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen güvenli park alanıile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, izinli gönderici yetkisi kapsamı işlemlerde 87 nci ve 88 inci madde hükümlerine, izinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde ise 107 nci ve 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ihracat eşyasına ilişkin güvenli alanın tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, bu alan aynı zamanda ithalat eşyası için kullanılamaz, ancak 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ile birinci fıkrada belirtilen güvenli alanın birbirinden fiziki olarak ayrılmışolması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli alanlar ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 87 nci madde, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 88 inci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli alan ve güvenli park alanlarına ilişkin 87 nci maddedeki giriş ile 88 inci maddedeki çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli alan veya güvenli park alanına alınan ve ihracat beyannamesine konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli alan ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli alan ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli alanın birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığıtarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğüinceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin giriş işlemleri

MADDE 87  (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, eşya bu alana alınmadan önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alana giriş tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraçedilecekse, eşya alanda bekletilecek araca yüklenmeden önce ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir. Araca yüklenecek eşyaya ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecekşekilde tutulur;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Varsa eşyanın seri numaraları,

c) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

e) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(3) Eşya ikinci fıkradaki işlemleri müteakip taşıma aracına yüklendikten sonra güvenli park alanına sevk edilen taşıma aracı kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alana girişi yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar taşınan eşyaya ilişkin ikinci fıkrada belirtilen kayıtlarla ilişkilendirilerek asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanına giriş tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı.

(4) 86 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli alan ve güvenli park alanlarına sadece ihracat beyannamesine konu eşya konulabilir.

Güvenli alanlar ve güvenli park alanlarına ilişkin çıkış işlemleri

MADDE 88  (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alandan ihraç edilecekse, güvenli alana alınan eşya bu alandan çıkarılmadan önce 87 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın güvenli alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

f) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşya 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından ihraçedilecekse, güvenli park alanına alınan taşıma aracı bu alandan çıkarılmadan önce 87 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileriyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Gerekli kontroller yapılarak bu alandan çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci madde uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, güvenli alanın bulunduğu tesislerde veya güvenli park alanında kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.

(4) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu güvenli alan veya güvenli park alanından çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.

İzinli gönderici yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 89  (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında işlem görecek ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesisten çıkışının yapılacağı beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) İhracatçı, yetki kapsamında taşınacak eşyayı, birinci fıkrada belirtilen beyannamenin tescil numarasını da bildirerek izinli göndericiye teslim eder.

(4) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 70 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında sevk edilecek eşyaya ilişkin işlemler

MADDE 90  (1) Eşya izinli göndericiye teslim edildikten sonra izinli gönderici eşyayı ikinci fıkradaki bildirimden önce 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana veya beşinci fıkra ya da 91 inci madde uyarınca işlem yapılmak istenilmesi halinde, 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alır ve 87 nci maddede belirtilen hususlara uyar.

(2) Birinci fıkra uyarınca eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alınmasını müteakip izinli gönderici, eşyanın güvenli alana veya güvenli park alanına alındığını ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda bildirilir ve eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler ya da örnekleri hazır bulundurulur.

(3) Birinci fıkra uyarınca güvenli alana alındığı bildirilen eşya, gümrük idaresi tarafından belirlenen ve 84 üncümadde uyarınca izinde yazılan süre kadar 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alanda bekletilir. Belirlenen sürenin bitimine kadar gümrük idaresince yetki sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi ikinci fıkrada belirtilen bildirimi müteakip işlemeye başlar.

(4) 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitiminde eşyanın muayenesi ya da belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya duruma göre güvenli alanda muayene ile görevli memur gelinceye kadar ya da yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli alandan veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Bu fıkrada belirtilen bekleme süresi 89 uncu madde uyarınca ihracat beyannamesi verilen eşyanın güvenli alana alındığının bildirilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşyanın muayenesi veya belge kontrolüsonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(5) Eşyanın taşıma aracında yüklü halde gelip izinli göndericinin eşyayı yüklü olduğu taşıma aracıyla sevk yapmayı öngörmesi veya izinli alıcı yetkisi kapsamındaki tesiste yüklenen eşyanın tesis içerisindeki güvenli park alanında yüklendiği araçta bekletilecek olması halinde, izinli gönderici, eşyanın yüklü olduğu taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası, eğer taşıma aracı konteyner ise konteyner numarasını kayda alarak ve eşyayı ve taşıma aracını gerekli kontrollere tabi tutarak eşyayı boşaltmaksızın 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alır ve gümrük idaresi tarafından eşyanın güvenli park alanından çıkışına izin verilmesine kadar müdahale edilmeksizin bekletir.

(6) Beşinci fıkranın uygulandığı durumda eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesini, eşyanın muayene edileceği veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulacağı bildirildiyse de eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip sekizinci fıkra uyarınca işlem yapılır. Eşyanın muayenesinin öngörülmüş olduğu durumda, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir.

(7) Dördüncü ile altıncı fıkralar uyarınca yapılacak muayene 84 üncü madde uyarınca izinde yazılan sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli göndericinin tesislerine gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz.

(8) Üçüncü, dördüncü ve duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanınıelektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenerek eşyanın tesislerden çıkışıyapılır. Dokuzuncu fıkranın uygulandığı durumlar haricinde taşıma aracına takılan mührün numarası, transit beyanında belirtilir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın yetki kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(10) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

(11) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin ikinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ikinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 71 inci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

İzinli gönderici tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması

MADDE 91  (1) 96 ncı madde uyarınca izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli göndericiler tarafından, eşya aynı taşıma aracına birden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir.

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin farklı tesisleri,

c) Birden fazla ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) (a), (b), (c) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) İhraç edilecek eşyaya ilişkin ihracat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(3) Eşyanın ilk yüklendiği tesiste, tesisin izinli göndericiye ait olması halinde 89 uncu ve 90 ıncı madde, tesisin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde, 70 inci ile 71 inci madde hükümleri uyarınca işlem yapılmasını müteakip, eşyayı taşıyan aracın birinci fıkrada belirtilen bir başka tesise sevkine izin verilir.

(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o tesis için yetkilendirilmişolan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yüklenecek eşya için 90 ıncı maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrası uyarınca yükleme izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 90 ıncı maddenin üçüncüfıkrasının uygulandığı durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 90 ıncı maddenin dördüncüfıkrasının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için yeni bir transit beyanı açılır. Aracın bulunduğu tesisteki eşyanın araca yüklenmesine izin verilinceye kadar taşıma aracına, taşıma aracı mühürlüyse mühre ve taşıma aracında yüklü olan eşyaya müdahale edilmez ve bunlara müdahale edilmesine karşı gerekli tüm önlemler alınır. 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen durumlar haricinde taşıma aracının bir tesisten diğer bir tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevkinde taşıma aracı 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.

(5) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesisten ayrı ayrı yüklenerek ihraç edilmek istenilmesi halinde,üçüncü ve dördüncü fıkradaki işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(6) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulmasıkoşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 80 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca bu işlemin güvenli park alanı içerisinde yapılması şartıyla yüklenmesi mümkündür.

(7) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrı transit beyanı verilmesi gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulmasışartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.

(10) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli gönderici yetkisi kapsamında özel tipte mühür kullanımı

MADDE 92  (1) Transit eşyasını taşıyan aracın izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından 90 ıncı veya 91 inci madde uyarınca mühürlenecek olması durumunda gümrük idaresinden ücreti karşılığında temin edilecek, Ek-12’de belirtilen özelliklere uygun özel tipte mühür kullanılır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen mühür üzerinde seri numarası ve izinli gönderici yetkisine ilişkin ayırt edici işaretlerin bulunması zorunludur.

(3) İzinli gönderici yetkisi sahibi transit beyanına, kullanılan mührün numarasını ve adedini kaydeder.

İzinli gönderici yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 93  (1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 90 ıncı maddenin dördüncü ve altıncı fıkraları kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

c) 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alana ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.

İzinli gönderici yetkisinin askıya alınması

MADDE 94  (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 81 inci madde, 82 nci madde, 86 ncı maddenin dördüncü fıkrası, 87 nci maddenin dördüncü fıkrası, 88 inci maddenin dördüncü fıkrası, 90 ıncımaddenin iki ilâ beşinci fıkrası, 92 nci madde ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 77 nci maddenin altıncı fıkrası, 86 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 87 nci maddenin bir ilâüçüncü fıkrası, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 90 ıncı maddenin sekizinci ve onuncu fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli alan veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 86 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli alanın veya güvenli park alanınınözelliklerinden birini kaybetmesi,

d) 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

e) İzinli gönderici yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması,

f) İzinli gönderici uygulamasından yararlanan kişilerce veya 80 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığıdurumlarda ise yetki kapsamında taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

g) Yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında beyan edilen eşya ile taşınan eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklı olduğunun anlaşılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli gönderici yetkisi sahibi kişilerin izinli gönderici yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a), (c) veya (d) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme iznine artık sahip olmadığının,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 76 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli gönderici yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli gönderici yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 119 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan kişinin izinli gönderici yetkisi de izinli alıcıyetkisinin askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir aykırılık için diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin 80 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli gönderici yetkisinin geri alınması

MADDE 95  (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli gönderici yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli gönderici yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli gönderici yetkisinin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

ALTINCI KISIM

İzinli Alıcı Yetkisi

İzinli alıcı yetkisi

MADDE 96  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıda yer alan ek koşulları sağlamalarıhalinde, eşyayı varış gümrük müdürlüğüne sunmaksızın transit işlemlerini kendi tesislerinde veya ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibinin tesislerinde gerçekleştirmek üzere izin verilebilir.

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesi sahibi olmak.

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

1) En az beş yüz transit beyannamesi (TIR Karnesi dâhil) kapsamında eşya transit etmiş olmak,

2) En az beş yüz özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak,

3) Toplam 500 transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.

c) 98 inci madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak,

d) Yetki kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşya ve taşıma aracının tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin birinci ve üçüncü alt bentlerinin uygulanmasında yalnızca Kanunun 84 üncümaddesinin ikinci fıkrasının (b) ile (c) bentleri kapsamında taşınan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları ile Kanunun 84 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi kapsamında taşınan ve hareket veya varış gümrük müdürlüğünün deniz veya hava limanı gümrüğü, kara sınır kapısı veya RO-RO limanı gümrüğü olan eşya için düzenlenmiş olan transit beyanları dikkate alınır.

(3) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-16/A’da yer aldığı şekilde bir izinli alıcı yetki numarasıverilir.

İzinli alıcı yetkisinin kapsamı

MADDE 97  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında yalnızca yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfıonaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyası taşınabilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit edilecek olan eşyanın gümrükleme işlemleri;

a) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahipse, tercihe bağlı olarak izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

b) Eşya sahibi ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasınıgerçekleştirecek olan izinli alıcı yetkisi sahibinin izin kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

Her iki durumda da, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracının mührü yalnızca izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından kırılabilir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi bu izin kapsamında birinci fıkrada sayılan kişilerin “4000”, “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görecek olan ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyasının transit işlemlerini yapabilir. Bu yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalatında rejim kodu sınırlaması yapılmaz.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak teminat

MADDE 98  (1) İzinli alıcı yetkisinin kullanılabilmesi için gümrük idaresine bir milyon Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Sertifikanın veya izinli alıcı yetkisinin askıya alınması veya geri alınması durumunda ve yetki sahibinin talebi halinde gümrük idaresine yetki kapsamında işlem yapabilmek için vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(5) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince yapılacak gerekli incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine iade edilir.

(6) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesini teminen 39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak, teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve gümrük idaresine ibraz edilmiş olan teminatın tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesisler

MADDE 99  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması zorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından birinci fıkra uyarınca belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste yetki kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşınıp taşınmadığının tespiti 13 üncümaddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulmasıhalinde yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İzinli alıcı yetkisine hak kazanmış kişinin taşımacılık işlemleri için yetki kapsamında kendi tesislerini kullanmak istememesi halinde, bu kişi izinli alıcı yetkisini yalnızca aralarında sözleşme bulunan ve 121 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni tanınmış olan kişinin 124 üncü madde uyarınca belirlenmiş olan tesislerine yalnızca bu izin sahibi kişinin eşyasının taşınmasında kullanabilir. İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine de sahip olması koşuluyla 117 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılacak taşımacılıkta aralarında sözleşme bulunan ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin izin kapsamındaki tesisleri arasında parsiyel taşıma yapılmasına izin verilir.

(7) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca izinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 106 ncımaddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(8) Yedinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günüiçerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce yedinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak varış gümrük müdürlükleri

MADDE 100  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak varış gümrük müdürlükleri, 99 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerin varış gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmış olmasıdurumunda bu tesisler için 79 uncu madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 99 uncu maddenin iki ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da izinli alıcı yetkisi dâhilinde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İki ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğütarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün oluru alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılabilecek araçlar ve diğer taşıyıcılar

MADDE 101  (1) İzinli alıcı yetkisine sahip olan kişi izin kapsamı eşyayı aşağıda belirtilen araçlarla taşıyabilir;

a) Kendi mülkiyetinde olan araçlarla,

b) Kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla,

c) Aşağıdaki koşulların tamamının karşılanması ve izinli alıcının transit beyanını kendi adına vermesi ve verdiği beyandan gümrük idaresine karşı sorumlu olması kaydıyla başka kişilerden taşıma hizmeti almak yoluyla kiralanan araçlarla;

1) Yetki kapsamında taşıma yaptıracağı taşıyıcıdan en az bir yıldır taşıma hizmeti alıyor olması,

2) İzinli alıcı yetkisi sahibinin yetki kapsamında taşıma işlerini yürütecek taşıyıcı firmanın taşımaya ilişkin uygun güvenlik tedbirleri alıyor olduğunu kontrol ediyor olması,

3) Yetki kapsamında taşıma yapacak taşıyıcının 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (ç), (e), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen koşulları sağlıyor olması.

(2) Transit beyanının hareket ülkesinde kendisi dışında bir gönderici tarafından verilmiş olması halinde, eşyanın hareket ülkesinden Türkiye’deki ilk varış limanı veya havalimanına kadarki taşımacılıkta veya eşya karayolu ile geliyor ve hareket ülkesinde açılan transit beyanı Türkiye’ye girişteki ilk kara sınır kapısında sonlandırılıyorsa kara sınır kapısına kadarki taşımacılıkta birinci fıkrada belirtilen tahditler uygulanmaz.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibince yetki kapsamı eşyanın birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen kişiler aracılığıyla taşıtılmak istenilmesi halinde, bu kişiler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir ve bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilir. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından 12 nci maddede belirtilen ön inceleme kapsamında tespit edilir.

(4) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisi izninde belirtilmiş taşıyıcıların dışında başka bir taşıyıcı/aracı taşıyıcı vasıtasıyla izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddeninüçüncü fıkrası uyarınca bu kişiler için 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen belgeler ile bu kişilerle olan sözleşmenin bir örneği de ibraz edilerek başvuruda bulunulur. Bu kişilerin birinci fıkrada sayılan koşulları sağlayıp sağlamadıkları başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından tespit edilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık taşıma yaptırılmayacak veya birinci fıkrada sayılan koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan taşıyıcıların 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan taşıyıcılar, birinci fıkrada belirtilen koşulları taşımalarışartıyla, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler yapılarak izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında transit taşımacılığı yapılamayacak eşya

MADDE 102  (1) Aşağıda belirtilen eşyanın taşıması izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılamaz.

a) Kanun, genel düzenleyici işlemler ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmış olan eşya,

b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, bu madde kapsamı dışında kalan eşya ile birlikte getirilmesi ve bu madde kapsamı dışında kalan eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde kapsamı kısıtlama uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 103  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İzinli alıcı tesislerinde bulunan yetki kapsamı eşyaya ilişkin kontrol türü bildirim süresi

MADDE 104  (1) Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenildiğinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 115 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için, beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulacak olması halinde ise belge kontrolünün tamamlanması için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İzinli alıcı yetkisi formunun kapsamı

MADDE 105  (1) İzinli alıcı yetkisi için verilmiş izin aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-16/B’de yer alan formda belirtilir.

a) Yetki kapsamı transit işlemlerinin gerçekleştirileceği varış gümrük idareleri.

b) 104 üncü maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi.

c) Yetki çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler.

ç) Yetki kapsamı tesisler.

d) 101 inci madde uyarınca yetki kapsamında taşıma yaptırılması uygun görülen taşıyıcılar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise izinli alıcı yetkisi verilen kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanları ve güvenli park alanları

MADDE 106  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı tesislerde, 111 inci madde uyarınca boşaltma izninin verilmesini müteakip ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecek çözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmaküzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve gerekli yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanıbulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde izinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilenözelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan güvenli park alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 112 nci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması.

Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 112 nci veya 113 üncü maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, bu maddede belirtilen güvenli park alanı ile 86 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, izinli alıcı yetkisi kapsamıişlemlerde 107 nci ve 108 inci madde hükümlerine, izinli gönderici yetkisi kapsamı işlemlerde ise 87 nci ve 88 inci madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen ithalata ilişkin güvenli depolama alanının, tesisteki kapalı bir alanın bir bölümüolarak belirlenmiş olması halinde, ithalata ilişkin bu alan aynı zamanda izinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılamaz, ancak 86 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alan ile birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanının birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olmasıkoşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 107 nci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 108 inci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 107 nci maddeye göre tutulan giriş ve 108 inci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin üçüncü fıkrasıuyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama alanının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günüiçerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına giriş işlemleri

MADDE 107  (1) 111 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı,

ğ) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri).

(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,

e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, taşıma aracı konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse konteyner mührünün kırılmasınımüteakip, değilse taşıma aracının alana girişi sırasında aşağıda belirtilen bilgiler de kaydedilir, (d) bendinde sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan sonra alandan çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(5) 106 ncı maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına sadece ithalat beyannamesine konu edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarından çıkış işlemleri

MADDE 108  (1) 111 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşyanın ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. 109 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu ithalat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkışında kontrol edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 112 nci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın güvenli park alanı dışında araçtan boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(4) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşya alana boşaltıldıktan sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddeninüçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanındançıkartılır. Güvenli park alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,

d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün numarası.

(5) 113 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 107 nci maddenin dördüncüfıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(6) Yetki kapsamı eşyanın 113 üncü maddeye göre 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde depolandığı durumda, konteyner içerisinde depolanan eşyanın tamamının ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip konteynerin alandan çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci fıkraya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan ithalinden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park alanlarından çıkışı, ancak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165 inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği hallerde ve 111 inci maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını sağlamak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı işlemlerde mühür kullanımı

MADDE 109  (1) İzinli alıcı yetkisine konu eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük idaresince kırılması durumunda, dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşya sınır gümrük idaresinden firmanın yetki kapsamındaki tesislerine transit edilirken araç gümrük idaresi tarafından mühürlenir.

(2) 117 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamındaki birden fazla tesiste işlem yapılması halinde, tesisler arasındaki taşımalarda taşıma aracı 92 nci madde uyarınca özel tipte mühür ile mühürlenir.

(3) İzinli alıcı yetkisi sahibi transit beyanına, ikinci fıkrada kullanılan mührün numarasını ve adedini kaydeder.

(4) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşya tesislere aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve yetki kapsamı tesislere varışı

MADDE 110  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girişte aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit rejimi kapsamında izinli alıcının tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarıncaözet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi sonucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlıkontroller.

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gereken kontroller.

c) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.

a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya izinli alıcı yetkisi kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı tarafından taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına alınmak suretiyle elektronik ortamda tesise varış bildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının tarih ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 111, 112 ya da 113 üncü maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmiş olması halinde, yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya yetki sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcı yetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre müdahale olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli depolama alanına alınacak olması durumunda 111 inci madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 112 nci madde, taşıma aracıkonteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması veya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olmasıdurumunda ise 113 üncü madde uyarınca işlem yapılır.

(7) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, eşyanın asgari dörtlü tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 111  (1) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce boşaltma izni verilmesi halinde mühür izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar araca, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mührün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcıyetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra doğrultusunda kırılmasından sonra eşya, izinli alıcının tesislerinde bulunan ve 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına boşaltılır.

(5) İzinli alıcı yetkisi kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına boşaltılması sırasında, 107 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda izinli alıcı tarafından gerekli kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı ve beyan harici eşya ya da eşyada eksiklik veya fazlalık bulunmadığı elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğübu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan bildirim dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya güvenli depolama alanında müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın rezerveli veya hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasıuyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılmasıve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda, elleçleme başvurusu yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen durum haricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir hallerle sınırlı olmak üzere ve gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli depolama alanından çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında izinli alıcının sorumluluğuna başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla güvenli depolama alanında bulunan eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı kontroller kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde, numunenin miktar, cins ve nev’ine ilişkin olarak gümrük idaresi bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasıuyarınca yapılan tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami yirmi gün içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler sonunda eşyanın ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde, izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya müdahale edilemez.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 112  (1) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda, 110 uncu maddeninüçüncü fıkrası uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin, varış bildiriminden itibaren veya 110 uncu maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat içerisinde tescil edilecek olması halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından boşaltılmadan 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınarak yapılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından 107 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve taşınan eşya, altıncı fıkra ile 108 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklıkalmak kaydıyla, ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar taşıt üzerinde bu alanda bekletilir.

(2) 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmesi halinde, 109 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcıtarafından kırılarak ithale ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği eşya sahibine bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük idaresince 114üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye kadar taşıma aracına, eşyaya ve taşıma aracımühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 114 üncü maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir. Muayene sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, ithale ilişkin beyannamenin tescil edilebileceği izinli alıcı tarafından eşya sahibine bildirilir ve eşya sahibi tarafından birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler tamamlanmış olsa bile, 111 inci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının üzerinde yüklü olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, ilgili kurumca gerekli görülmesi halinde, fiziki kontrol için taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılabilir. Bu işlemlerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem yapılır, bu süre içerisinde tamamlanması halinde ise 114 üncü maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile eşyayı taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller haricinde, 115 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandançıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin beyannamenin 114 üncü madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya 111 inci maddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine uyularak güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşya için 111 inci maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak tamamlanması

MADDE 113  (1) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen hallerde, 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde,

a) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşya izinli alıcı tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda konteyner izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli park alanına indirilerek konteynerin mührü kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner mührüne müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indirilerek konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşya veya taşıma aracıkonteynerse konteyner ilgili memur gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili memur tarafından incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile 106 ncı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda eşyanın içinde bulunduğu konteyner 115 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi ancak eşyanın ithaline ilişkin işlem yapılacak olması halinde açılabilir.

(6) 111 inci maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler, bu madde uyarınca güvenli park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli park alanında bekletilen eşya için de uyulur.

İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin tescili

MADDE 114  (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında taşınarak güvenli park alanına veya güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithaline ilişkin beyanname, eşya sahibi veya temsilcisi tarafından, 100 üncü madde uyarınca belirlenen yetki kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesiste ithale hazır bulundurulduğu beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) Elektronik ortamda eşyanın ithaline ilişkin beyannamesinin tescil edilmesi sırasında eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin ithalatçısı tarafından temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin ilgili alanına kaydedilmişolması gerekir.

(4) Yetki kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın haricindeki eşyanın “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodları dışındaki bir rejim koduyla beyan edilmek istenilmesi halinde, durum 100 üncü madde uyarınca yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlüğünün uygun görmesi halinde eşya transit rejimi kapsamında bulunduğu yerden 90 ıncı madde uyarınca yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne sevk edilir. Eşyanın bulunduğu yerden araca yüklenmesi, aracın mühürlenmesi ve gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi işlemleri 82 nci madde hükümleri de dikkate alınarak 76 ncı madde uyarınca yetkilendirilmiş olan izinli gönderici tarafından gerçekleştirilir. Aracın mühürlenmesinde 92 nci maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılır ve mühür numarası eşyanın gönderileceği gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(5) 100 üncü madde uyarınca yetkilendirilmiş olan gümrük müdürlüğünün dördüncü fıkra uyarınca işlem yapılmasını uygun bulmaması halinde, eşyanın ya “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodlarından biri kapsamında beyan edilmesi ya da gümrük idaresinin de uygun görmesiyle Kanunun 163 ilâ 165 inci maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 115  (1) İzinli alıcının tesislerinde güvenli park alanı veya güvenli depolama alanına alınarak beyannamesi tescil edilen eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, eşya sahibi tarafından elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(2) 111 veya 113 üncü maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 104 üncü madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli depolama veya park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmışolması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır,

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama veya park alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli depolama alanından veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmışolması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır. Yapılan belge kontrolünün sonucunda gümrük idaresince eşyanın muayene edilmesine karar verilmesi halinde (c) fıkrası uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli depolama alanından veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olmasıkoşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır.

(3) 112 nci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 104 üncümadde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında, yapılan belge kontrolü sonucunda eşyayı güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir. Eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolünü müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, 116 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

c) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın muayene edilmesini müteakip ya da ikinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin belge kontrolü sonucunda beyana aykırı bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya da eşya sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır ve kontrol sonucuna göre eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmışolması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılarak ithal edilir.

(5) İkinci fıkranın (c) bendi veya üçüncü fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde izinli alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayıyaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (c) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya olup olmadığı da kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespiti halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasıuyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılmasıve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Eşyanın ithalata hazır olduğuna ilişkin birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar ithalat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(8) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ithalat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz, ancak beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

İzinli alıcı yetkisi kapsamı eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılmaksızın ithalat işlemleri tamamlanarak transit rejiminin sonlandırılması

MADDE 116  (1) 112 nci madde uyarınca eşyanın güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadığı ve 115 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) veya (b) bentlerine göre eşyanın güvenli park alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde, güvenli park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanındançıkartılır. Eşya taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile 114 üncü madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak 108 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana herhangi bir aykırılığın ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana aykırılık bulunması ya da beyan harici eşya bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi tarafından kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu yerde eşyaya müdahale edilmesine karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İzinli alıcı tarafından birden fazla tesiste işlem yapılması

MADDE 117  (1) 76 ncı madde uyarınca izinli gönderici yetkisine de sahip olan izinli alıcılar tarafından, eşya aynı taşıma aracından birden fazla tesiste ayrı ayrı boşaltılarak ithal edilmek üzere taşınabilir. Bu kapsamda yapılacak parsiyel taşımacılık sadece aşağıda belirtilen tesisler arasında yapılabilir:

a) Taşıyıcının 78 inci madde uyarınca izinli gönderici ve 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olan kendi tesisleri,

b) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin kendi tesisleri,

c) Farklı ithalatta yerinde gümrükleme izni sahiplerinin 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmiş olan farklı tesisleri,

ç) Eşya sahibinin eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmak üzere boşaltılmasını istediği gümrük antrepoları,

d) (a), (b), (c), (ç) fıkralarında belirtilen tesisler.

(2) Gümrük antreposuna boşaltılacak eşyaya ilişkin olarak taşıma aracı mührünün kırılması, eşyanın boşaltılması ve taşıma aracının yeniden mühürlenmesinde ilgili gümrük antrepo mevzuatı hükümleri uyarınca işlem yapılır. Diğer hallerde bu madde hükümleri uyarınca işlem yapılır.

(3) İthal edilecek eşyaya ilişkin ithalat beyannamesinin eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresinde tescil edilmesi gerekir.

(4) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması halinde 110 uncu madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde 133 üncü madde hükümleri, tesis gümrük antreposuysa ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını müteakip, ilk tesiste yapılacak boşaltma işleminin tamamlanmasından sonra aracın ikinci tesise hareket etmeye hazır olduğu, aracın beklemekte olduğu tesis veya gümrük antreposu için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine, diğer tesis ya da tesislere taşınmak üzere bekletilen eşyaya ilişkin transit beyanıverilerek bildirilir.

(5) Tesisin izinli alıcı veya ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin olması durumunda dördüncü fıkra uyarınca yapılan bildirimi müteakip azami 15 dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce mührün takılmasına ilişkin bildirim yapılması üzerine 92 nci maddede belirtilen mühür izinli gönderici yetkisi sahibi izinli alıcı tarafından taşıma aracına takılır. Tesisin gümrük antreposu olması halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(6) Yapılan risk analizi sonucuna göre mührün takılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracıincelenerek mühür takılır.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yapılacak kontroller beşinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli alıcıyetkisi sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(8) Beşinci ve duruma göre altıncı fıkrada belirtilen işlemlerin bitimini müteakip eşyayı taşıyan aracın yetki kapsamındaki bir başka tesise sevkine izin verilir. Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında 110 uncu maddeninüç ilâ altıncı fıkraları uyarınca işlem yapılır.

(9) Tek araçla taşınacak eşyanın ikiden fazla tesiste ayrı ayrı boşaltılmak istenilmesi halinde, dört ilâ sekizinci fıkralardaki işlemlerin her bir tesiste tekrarlanması gerekir.

(10) Bu madde kapsamında yapılan işlemlerde yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı ya da B sınıfıonaylanmış kişi statü belgesi sahibi olmayan kişilerin eşyası birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen antrepolara boşaltılmak üzere taşınamaz.

(11) Bu madde uyarınca taşınacak eşyanın bir tesisten diğerine taşınmasında her bir sevkiyat için ayrı ayrıtransit beyanı verilmesi gerekir.

(12) Bu maddenin uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(13) Birinci fıkrada belirtilen başka bir tesisten getirilen eşyanın, bu maddede belirtilen genel hükümlere uyulması şartıyla ve bu işlemin güvenli park alanında gerçekleştirilmesi koşuluyla, getirildiği tesiste getirildiği araçtan boşaltılarak 101 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen başka bir araca yüklenmesi mümkündür.

(14) Bu maddede belirtilen bildirimlerin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep ilgili bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İzinli alıcı yetkisi sahibinin yükümlülükleri

MADDE 118  (1) İzinli alıcı yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekir.

a) 111, 112, 113, 115, 116 ve 117 nci maddeler kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak,

b) İthalata ilişkin beyanname eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,

c) 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak,

ç) Gümrük idaresine 106 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına ve aynı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasınıvermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak,

d) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak,

e) Güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünü bu durum hakkında bilgilendirmek.

İzinli alıcı yetkisinin askıya alınması

MADDE 119  (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102 nci madde, 106 ncı maddenin dördüncü fıkrası, 107 nci maddenin beşinci fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası, 109 uncu maddenin ikinci fıkrası, 110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncüfıkrası, 112 nci madde, 113 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası, 114 üncü maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, 115 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, beşinci, altıncı, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on üçüncü ve on beşinci fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 106 ncı maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 107 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 108 inci maddenin bir ilâ altıncı fıkrası, 109 uncu maddenin üçüncü fıkrası, 110 uncu maddenin sekizinci fıkrası, 111 inci maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası ve 116 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) Yetki kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

e) Yetki kapsamında yapılan taşımacılıktan kaynaklı olarak Kanunun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen ihlalin gerçekleştirilmiş olması,

f) İzinli alıcı yetkisi kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, izinli alıcı yetkisi sahibi kişilerin izinli alıcı yetkilerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e) veya (f) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin;

a) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınmış uluslararası taşımacı yetki belgesine artık sahip olmadığının,

b) 98 inci maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının veya aynı maddenin altıncı fıkrasının uygulandığıhallerde bu teminatın güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış olduğunun,

c) İçinde bulunulan takvim yılının sonunda, 96 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usuller çerçevesinde yapılan hesaplamaya göre aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tutarlardaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştiremediğinin,

ç) Yetki kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve yetki kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

anlaşılması halinde, izinli alıcı yetkisi eksik olan bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanması ve izinli alıcı yetkisinin yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulların tümünün yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 94 üncü madde uyarınca izinli gönderici yetkisi askıya alınan kişinin izinli alıcı yetkisi de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak her bir aykırılık için diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, birinci fıkrada sayılan ihlallerden herhangi birinin 101 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin uygulandığı durumlarda izinli gönderici yetkisi sahibinin taşıma yaptırdığı kişilerce bu yetki kapsamında yapılan taşımacılık esnasında gerçekleştirilmesi halinde, bu ihlaller izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından gerçekleştirilmiş sayılır.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İzinli alıcı yetkisinin geri alınması

MADDE 120  (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında izinli alıcı yetkisinden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda izinli alıcı yetkisi geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan izinli alıcı yetkisinin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

YEDİNCİ KISIM

İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni

İthalatta yerinde gümrükleme izni

MADDE 121  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi kişilere, aşağıdaki ek koşulları karşılamakşartıyla, eşyayı ithalat gümrük müdürlüğüne sunmaksızın ithal işlemlerini 124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu madde uyarınca uygun bulunan tesislerinde gerçekleştirmeküzere izin verilebilir.

a) Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları hariç imalatçı olmak,

b) Başvuru yılından bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde aşağıdaki koşullardan en az birini sağlamak:

1) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ihracat ve ithalat yapmış olmak,

2) Asgari beş milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak,

3) Asgari yirmi milyon ABD doları tutarında toplam ithalat yapmış olmak.

c) 123 üncü madde uyarınca gümrük idaresine teminat vermiş olmak,

ç) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma sahip olmak.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin dış ticaret sermaye şirketi, grup ihracatçısı, grup ithalatçısı ve benzeri aracılar vasıtasıyla gerçekleştirmiş olduğu ithalat ve ihracat tutarları dikkate alınmaz.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne ve bu statü kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznini haiz otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçıları, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olup otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının tesislerinde, 124 üncü madde uyarınca izin alınmış olmak şartıyla, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapabilirler.

(4) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen koşulların tevsikine ilişkin 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan belgelerden birinin 11 inci veya 18 inci madde uyarınca yapılacak başvuru sırasında ibrazı gerekir.

(5) Üçüncü fıkra uyarınca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup ithalatçısı tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde, bu grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının otomotiv sektöründe faaliyet gösteren grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan Ek-21’de yer alan örneğe uygun rapor aslının da ibraz edilmesi gerekir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerine, Ek-17/A’da yer aldığı şekilde ithalatta yerinde gümrükleme izni için bir yetki numarası verilir.

(7) Birinci fıkranın (a) bendi ile üçüncü ve beşinci fıkralar uyarınca işlem yapabilecek diğer sektörleri belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin kapsamı

MADDE 122  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, sadece “4000”, “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem gören beyannameler kapsamı ithalat işlemleri yapılabilir. Bu izin kapsamında ithali yapılacak eşya ile birlikte ya da boş olarak getirilecek olan kap, ambalaj, palet ve benzeri eşyanın ithalinde rejim kodu sınırlamasıyapılmaz.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak eşyayı 96 ncı madde uyarınca izinli alıcıyetkisi sahibi olan kişiler taşıyabilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalat işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin 124 üncü madde uyarınca yetki kapsamında bulunan tesislerinde veya eşyayı taşıyan izinli alıcının 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında bulunan tesislerinde gerçekleştirilebilir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde 117 nci madde kapsamında taşınabilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni için kullanılacak teminat

MADDE 123  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için gümrük idaresine beş yüz bin Avro tutarında nakit teminat veya teminat mektubu verilmiş olması gerekir.

(2) Teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının hesaplanmasında başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği tarihte geçerli olan TCMB döviz alış kuru esas alınır.

(3) Nakit teminat yerine teminat mektubu verilecek olması halinde, teminat mektubu vermeye yetkili bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen ve Ek-19’da yer alan örneğe uygun olan süresiz teminat mektubu verilmesi gerekir.

(4) Başvuru sahibinin 32 nci madde uyarınca götürü teminat yetkisine sahip olması ve gümrük idaresine 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat vermiş olmasıdurumunda, bu teminatın geçerli ve gümrük idaresinin zilyedinde olduğu sürece ithalatta yerinde gümrükleme izninin kullanılabilmesi için birinci fıkra uyarınca teminat verme koşulu karşılanmış sayılır.

(5) Sertifikanın veya ithalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması veya geri alınması durumunda ve izin sahibinin talebi halinde gümrük idaresine izin kapsamında işlem yapabilmek için vermiş olduğu teminat askıya alma veya geri alma işleminden önce başlamış olan işlemlerin tamamlanmasının ardından kendisine iade edilir.

(6) Sertifikanın iptal edilmesi durumunda, teminat gümrük idaresince yapılacak gerekli incelemeler sonucunda uygun görülmesi halinde sahibine iade edilir.

(7) Beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teminatın Türk lirası cinsinden verilmesi halinde, verilmesi gereken teminatın birinci fıkradaki değeri karşılayıp karşılamadığının belirlenmesini teminen 39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak, teminat tutarının her yıl yeniden hesaplanması ve gümrük idaresine ibraz edilmişolan teminatın tutarının buna göre güncellenmesi gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisler

MADDE 124  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir. Bu tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımasızorunludur. Bu koşulların sağlanıp sağlanmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiştesislerin dışında başka bir tesiste ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İkinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. Bu koşulların taşıyıp taşınmadığının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 18 inci maddenin dördüncü fıkrasıuyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulmasıhalinde izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(6) İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenen tesisin daha önce 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmiş olması halinde bu tesisin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadığı tekrar incelenmez. Bu durumda yalnızca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı başvurunun yapıldığıBölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesiste bulunan güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. Güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında ve/veya güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşımadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günüiçerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(7) Altıncı fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne altıncı fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günüiçerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce altıncı fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ithalat gümrük müdürlükleri

MADDE 125  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak ithalat gümrük müdürlükleri, 124 üncü madde uyarınca uygun bulunan tesislerin gümrük müdürlüğüne uzaklığı ve işlem hacmi göz önünde bulundurularak, sertifika başvurusunun yapıldığı bölge müdürlüğü tarafından belirlenir. İzin kapsamına alınacak bir tesis için birden fazla gümrük müdürlüğü izin kapsamında yapılacak işlemlerin yürütülmesinde yetkili kılınamaz. İthalatta yerinde gümrükleme kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olması durumunda bu tesisler için 60 ıncı madde uyarınca belirlenmiş gümrük müdürlükleri ithalatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında yapılacak işlemlerde de yetkili kılınır ve bu tesisler için ayrıca başka bir gümrük müdürlüğü yetkili kılınmaz.

(2) 124 üncü maddenin ikinci ve beşinci fıkraları uyarınca izin kapsamına tesis eklenmesi halinde, bu tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan bölge müdürlüğü ile gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen haller dışında da ithalatta yerinde gümrükleme izninde yer alan tesisler kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralar uyarınca işlem yapılacak gümrük müdürlüklerinde değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izin sahibine bildirilir.

(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri, bu gümrük müdürlüklerinin sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayıdüzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan; başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde, bağlı bulunduklarıbölge müdürlüğünün uygun görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından belirlenir.

(6) Genel Müdürlük ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılamayacak gümrük müdürlüklerini belirlemeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithalatı yapılamayacak eşya

MADDE 126  (1) Aşağıda belirtilen eşyanın ithal işlemleri ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yapılamaz;

a) Kanun, genel düzenleyici işlem ve uluslararası anlaşmalarla ithali veya transiti yasaklanmış veya kısıtlanmışolan eşya,

b) Türkiye’ye ithali belli kurum ve kuruluşlara bırakılan eşya,

c) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşya,

ç) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekindeki (I) sayılı listede yer alan eşya,

d) Bakanlıkça belirlenecek olanlar haricindeki ihtisas gümrüğü uygulamasına tabi eşya,

e) Bakanlıkça belirlenecek diğer eşya.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının iznine tabi eşyanın izin kapsamında ithalinin yapılabilmesi için ilgili kurum veya kuruluştan gerekli iznin alınmış olması gerekir.

(3) Birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın, izin kapsamı eşya ile birlikte getirilmesi ve bu izin kapsamı eşyanın ilk kullanımı veya taşınması için kullanılacak olması halinde, birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyaya bu madde kapsamında kısıtlama uygulanmaz.

Ayniyet tespitine ilişkin özel hüküm

MADDE 127  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında “4100” ve “5100” rejim kodu ile işlem görmüş ithalata ilişkin beyanname kapsamı eşyaya gümrük idaresince ayniyet tespitine yönelik tedbirler uygulanmaz.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın kontrol türü bildirimine ilişkin süre

MADDE 128  (1) Güvenli depolama alanında veya güvenli park alanında bulunan eşyanın ithal edilmek istenilmesinin gümrük idaresine bildirilmesini müteakip 138 inci madde uyarınca beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağının gümrük idaresi tarafından izinli alıcıya bildirileceği azami süre sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce belirlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre iki saati geçemez.

(3) Birinci fıkraya göre belirlenen sürede değişiklik yapılması durumunda, bu değişiklik izinde belirtilerek yetki sahibine bildirilir.

(4) Birinci fıkrada belirtilen süre, eşyanın muayene edilecek olması halinde eşyanın muayene için bekletileceği süreyi kapsamaz.

(5) Eşyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağına ilişkin bildirimin ne şekilde yapılacağı Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel Müdürlük kontrol türü bildirim süresini belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir.

İthalatta yerinde gümrükleme izin formunun kapsamı

MADDE 129  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni aşağıda yer alan bilgileri içerecek şekilde Ek-17/B’de yer alan formda belirtilir.

a) İzin çerçevesinde uyulması gereken yükümlülükler,

b) 128 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca belirlenen kontrol türü bildirim süresi,

c) İzin kapsamı tesisler,

ç) İzin kapsamı ithalat beyannamesinin tescil edileceği gümrük müdürlükleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen form, bir nüshası düzenleyen bölge müdürlüğünce saklanmak, diğer nüshası ise ithalatta yerinde gümrükleme izni tanınan kişiye verilmek üzere iki nüsha halinde düzenlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesislerdeki güvenli depolama alanı ve güvenli park alanı

MADDE 130  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesislerde, ithalat eşyasının araçtan boşaltılarak konulacağı ve eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar bulundurulacağı uygun bir muayene ve sevkiyat alanından oluşan, kesintisiz güç kaynağına bağlı, araç tanımlama ve insan kimlik tespiti yapmaya imkân verecekçözünürlükte kamera sistemi ile alana giriş çıkış yerleri de dâhil olmak üzere yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenen, giriş çıkışları kayıt altında tutulan ve yeterli aydınlatma düzenine sahip, eşyayı her türlü dış etken ve müdahalelerden koruyacak şekilde yapılmış kapalı güvenli depolama alanı bulunması gerekir.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın bekletilebileceği ve birinci fıkrada belirtilen özelliklere sahip ancak kapalı olma zorunluluğu olmayan, güvenli park alanının bulunması gerekir.

a) Ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltıldıktan sonra ithal edilecek olması,

b) Eşyanın ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar getirildiği konteyner içerisinde bekletilerek ithal edilecek olması,

c) İthal edilecek eşyanın 135 inci madde uyarınca kırk sekiz saat içerisinde getirildiği taşıttan boşaltılmadan ithal edilecek olması. Taşıma aracı bu alana tesise varış bildirimi sonrasında ve 135 inci veya 136 ncı maddedeki işlemler başlatılmadan önce konularak, duruma göre eşyanın ithaline ilişkin işlemler tamamlanıncaya kadar veya taşınan eşya bu alana boşaltılana kadar bekletilir.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olmasıve işlem yapılacak tesis için her iki izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu maddede belirtilen güvenli park alanı ile 67 nci maddede belirtilen güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla, aynı yer olarak belirlenebilir. Bu durumda, ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde 131 inci ve 132 nci madde hükümlerine, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı işlemlerde ise 68 inci ve 69 uncu madde hükümlerine uyulur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen alanın, tesisteki kapalı bir alanın bir bölümü olarak belirlenmiş olması halinde, ithalata ilişkin bu alan aynı zamanda ihracatta yerinde gümrükleme işlemleri kapsamında kullanılamaz, ancak 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli alan ile birinci fıkrada belirtilen güvenli depolama alanının birbirinden fiziki olarak ayrılmış olması ve iki alan arasında eşya geçişine karşı gerekli tüm önlemler alınmış olması koşuluyla bu iki alan aynı kapalı alan içerisinde yer alabilir.

(5) Güvenli depolama alanları ile güvenli park alanlarına eşya ve/veya taşıma aracının alınmasında 131 inci, bu alanlardan eşya ve/veya taşıma aracının çıkartılmasında ise 132 nci madde hükümlerine uyulur.

(6) Güvenli depolama alanı ve güvenli park alanlarına ilişkin 131 inci maddeye göre tutulan giriş ve 132 nci maddeye göre tutulan çıkış kayıtlarına müteselsil sıra numarası verilir. Giriş ve çıkış numaraları birbirleri ile ilişkilendirilir.

(7) Güvenli depolama alanı veya güvenli park alanına alınan ve ithalata ilişkin beyannameye konu olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bu alanlara alınırken, bu alanlardan çıkartılırken ve bu alanlarda bulundukları sürece devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(8) 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmış olan bir tesisin içerisinde bulunan güvenli depolama alanı ya da park alanının yerinin değiştirilmek veya bu tesis içerisine yeni bir güvenli depolama alanı ya da park alanı eklenmek istenilmesi halinde, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur. Bu kapsamda yeri değiştirilecek veya eklenecek güvenli depolama alanının birinci fıkrada, güvenli park alanının ise ikinci fıkrada belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığıbaşvurunun yapıldığı Bölge Müdürlüğünce başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. Bu tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bu fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığıbölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Aynı gruba bağlı olan ve aynı tesis içerisinde yerleşik olan birden fazla grup imalatçısı, her birinin ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması koşuluyla, o tesis içeresinde bulunan güvenli depolama alanı veya güvenli park alanlarını ortak bir şekilde kullanabilirler.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarına giriş işlemleri

MADDE 131  (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınacak eşya, bu alana alınırken ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanına alınır. Güvenli depolama alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Eşyanın alana giriş tarihi ve saati,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

f) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

g) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum haricinde taşıma aracının mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alana girişteki ağırlığı,

e) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

f) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınacak eşyayı taşıyan taşıma aracı bu alana alınırken eşyanın ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir, taşıma aracı konteynerse konteyner mührü de kontrol edilir ve buna müteakip taşıma aracı güvenli park alanına alınır. Taşıma aracı konteyner değilse, taşınan eşya da ilişkili olduğu transit beyanı ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına girişinde kontrol edilir. Güvenli park alanına yapılan girişe ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracı konteynerse konteyner mühür numarası,

b) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alana giriş tarihi ve saati,

c) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ç) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

d) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen bilgilere ilaveten taşıma aracı konteynerse konteyner mührünün kırılmasınımüteakip, değilse taşıma aracının alana girişi sırasında aşağıda belirtilen bilgiler de kaydedilir, (d) bendinde sayılan bilgi eşyayı taşıyan aracın eşyayı alana boşalttıktan sonra alandan çıkışını müteakip de tutulabilir;

a) Eşyanın ilişkili olduğu transit beyanının tarih ve sayısı,

b) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

c) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

ç) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

d) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(5) 130 uncu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmadığı durumlarda, güvenli depolama alanları ile ithalata ilişkin güvenli park alanlarına sadece ithalat beyannamesine konu edilecek eşya konulabilir.

Güvenli depolama alanları ve güvenli park alanlarından çıkış işlemleri

MADDE 132  (1) 134 üncü madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(2) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşyanın ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanından çıkartılır. 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durumda, taşınan eşya da ilişkili olduğu ithalat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılır ve aracın güvenli park alanına çıkışında kontrol edilir. Güvenli park alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının taşınan eşya ile birlikte alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

d) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

e) Varsa eşyanın sipariş numaraları.

(3) 135 inci madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanından getirildiği taşıma aracıyla birlikte çıkartılan eşyanın güvenli alan dışında araçtan boşaltılmasına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur ve bu kayıtlar ikinci fıkradaki kayıtlarla ilişkilendirilir;

a) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

b) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

c) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

ç) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(4) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınan taşıma aracı, taşınan eşya alana boşaltıldıktan sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddeninüçüncü fıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli park alanındançıkartılır. Güvenli park alanından taşıma aracının çıkışına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Taşıma aracının alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

c) Alana boşaltılan eşya dökme ise taşıma aracının alandan çıkıştaki ağırlığı,

ç) Varsa alana boşaltılan eşyanın sipariş numaraları,

d) 117 nci maddenin uygulandığı durumda, 90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen durum haricinde, araca takılan izinli gönderici yetkisi kapsamındaki özel tipteki mührün numarası.

(5) 136 ncı madde uyarınca yapılan işlemler kapsamında 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında depolanan eşya, ithalat işlemleri bitirildikten sonra bu alandan çıkartılırken 131 inci maddenin dördüncüfıkrasında belirtilen kayıt bilgileri ile ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir ve buna müteakip güvenli depolama alanından çıkartılır. Güvenli depolama alanından yapılan çıkışa ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

a) Eşyanın alandan çıkış tarihi ve saati,

b) Eşyanın ilişkili olduğu ithalata ilişkin beyannamenin tarih ve sayısı,

c) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

d) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ile kaplar üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (seri, sipariş, barkod numarası ve benzerleri),

e) Eşya dökme ise eşyanın net ağırlığı.

(6) Yetki kapsamı eşyanın 136 ncı maddeye göre 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde depolandığı durumda, konteyner içerisinde depolanan eşyanın tamamının ithalat işlemlerinin sonlandırılmasını müteakip konteynerin alandan çıkışında konteyner numarası, o konteyner dâhilindeki eşya için beşinci fıkraya göre tutulmuş çıkış kayıtlarıyla ilişkilendirilerek kaydedilir.

(7) Vergileri ödenmeden ya da ilgili rejim uyarınca teminata bağlanmadan önce ithalinden vazgeçilen eşyanın güvenli depolama alanları veya güvenli park alanlarından çıkışı, ancak gümrük idaresi tarafından Kanunun 163 ilâ 165 inci maddelerinin uygulanmasına izin verildiği hallerde ve 134 üncü maddenin on ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yapılabilir. Mahrece iade işlemlerinin tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünde yapılmasını sağlamak üzere eşya bu gümrük müdürlüğüne transit rejimi kapsamında sevk edilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve izin kapsamı tesislere taşınması

MADDE 133  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem görecek eşya, aşağıda belirtilen işlemlerin tamamlanmasının ardından bir iç gümrüğe götürülmeden transit rejimi kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme iznine sahip firmanın tesislerine sevk edilir.

a) Özet beyana, özet beyan yerine geçen belgelere ya da Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarıncaözet beyan olarak kullanılan bilgilere ilişkin olarak yapılacak risk analizi sonucuna göre emniyet ve güvenlik amaçlıkontroller,

b) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye Gümrük Bölgesine girişte yapılması gereken kontroller,

c) İzin kapsamı eşyayı taşıyan aracın veya konteynerin Türkiye Gümrük Bölgesine girişte mühürsüz halde gelmesi ya da varsa bu mührün sınır gümrük idaresince kırılması durumunda, yedinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla gümrük idaresi tarafından mühürlenmesi,

ç) Giriş gümrük idaresinde yapılması gereken diğer işlemler.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde, birinci fıkra uyarınca eşyanın tesislere transit rejimi kapsamında sevki için ayrıca transit beyanı verilmez.

a) Transit rejimi beyanının eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışı öncesinde elektronik ortamda verilmesi ve bu bilgilerin Gümrük Yönetmeliğinin 64 üncü maddesi uyarınca özet beyan olarak kullanılması,

b) Eşyanın TIR Karnesi kapsamında getirilmesi ve TIR Karnesi bilgilerinin giriş gümrük müdürlüğünce elektronik ortama aktarılması.

(3) Eşya ithalatta yerinde gümrükleme kapsamı tesise ulaştığında, izinli alıcı tarafından, taşıma aracına ve mühre ilişkin kontroller gerçekleştirilerek varış tarih ve saati kayıt altına alınmak suretiyle elektronik ortamda tesise varışbildirimi yapılır. Bu bildirim elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne transit beyanının tarih ve sayısı bildirilmek suretiyle yapılır. Tesise varış bildiriminde eşyanın ithalat işlemlerinin 134, 135 ya da 136 ncı maddelerden hangisi uyarınca işlem yapılacağı da belirtilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontrollerde taşıma aracına veya mühre müdahale edilmiş olduğunun anlaşılması halinde, üçüncü fıkra uyarınca yapılan tesise varış bildiriminde bu durum izinli alıcı tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne iletilir.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca taşıma aracına veya mühre müdahale olduğunun bildirilmesi halinde, bildirimi müteakip üç saat içerisinde gümrük idaresi tarafından taşıma aracı, mühür ve gerekirse taşınan eşya izin sahibinin tesislerinde kontrol edilir. İlgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmamasıhalinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, bu süreyi üç saate kadar uzatabilir. Taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir.

(6) Üçüncü fıkra uyarınca yapılan kontroller neticesinde araca veya mühre müdahale olmadığının tespit edilmesi veya beşinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanması sonucunda gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde, eşyanın taşıma aracından boşaltılarak güvenli depolama alanına alınacak olması durumunda 134 üncü madde, eşyanın ithalat işlemlerinin eşya taşıma aracından boşaltılmadan tamamlanacak olması durumunda 135 inci madde, taşıma aracıkonteynerse eşyanın konteyner içerisinde bekletilecek olması veya ağırlığı, boyutları veya niteliği bakımından kapalı bir alanda muhafazası mümkün olmayan eşyanın getirildiği taşıttan boşaltılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilecek olmasıdurumunda ise 136 ncı madde uyarınca işlem yapılır.

(7) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyayı taşıyan araç tesislere aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürsüz olarak getirilebilir;

a) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

b) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

c) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(8) Üçüncü fıkrada belirtilen tesise varış bildiriminin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(9) Bu maddenin uygulanmasında transit beyanı, izinli alıcı tarafından eşyanın asgari dörtlü tarife pozisyonunu içerecek şekilde verilir.

Taşıma aracının mührünün kırılması ve ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınması

MADDE 134  (1) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına, mühre ve eşyaya müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde mührün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmamasıhalinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Taşıma aracının mührünün birinci ve duruma göre ikinci fıkra doğrultusunda kırılmasından sonra eşya, ithalatta yerinde gümrükleme tesislerinde bulunan ve 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına alınır.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın güvenli depolama alanına alınmasısırasında, 131 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda izinli alıcı tarafından gerekli kontroller yapılır. Eşyanın güvenli depolama alanına alındığı elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Beşinci fıkra uyarınca yapılan kontrol sonucunda güvenli depolama alanına alınan eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya tespit edilmesi halinde, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğübu durum hakkında beşinci fıkra uyarınca yapılan bildirim dâhilinde bilgilendirilir. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya güvenli depolama alanında müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır.

(7) Dördüncü fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşyanın rezerveli veya hasara uğramış olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Yönetmeliğinin 89 uncu maddesi uyarınca işlem yapılabilir.

(8) Beşinci veya duruma göre altıncı fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi izinli alıcı tarafından sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncümaddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(9) Güvenli depolama alanında bulunan eşya Gümrük Yönetmeliğinin 90 ıncı maddesi uyarınca elleçleme faaliyetine tabi tutulabilir. Bu durumda, elleçleme başvurusu eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne yapılır ve işlemlerin eşyanın aynı durumda muhafazasını sağlamaya yönelik olduğunun anlaşılması halinde gümrük müdürlüğünce elleçlemeye izin verilir.

(10) Güvenli depolama alanına alınan eşyaya, dokuzuncu fıkrada belirtilen durum haricinde, ithalat işlemleri tamamlanıncaya kadar sadece mücbir hallerle sınırlı olmak üzere ve gümrük idaresine bilgi verilerek müdahale edilebilir. Gümrük idaresinin bilgisi dışında güvenli depolama alanından çıkarılan veya değiştirilen eşya hakkında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluğuna başvurularak Gümrük Yönetmeliğinin 514 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, izin sahibi ithalatçı tarafından gümrük idaresi bilgilendirilmek kaydıyla güvenli depolama alanında bulunan eşya ilgili kurumca incelenir. İlgili kurumların yapacağı kontroller kapsamında eşyadan numune alınarak incelenmesinin gerekmesi halinde, numunenin miktar, cins ve nevine ilişkin olarak gümrük idaresi bilgilendirilir. Alınan numunelere ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(12) Güvenli depolama alanına alınan eşyanın ithalatına ilişkin işlemler 133 üncü maddenin üçüncü fıkrasıuyarınca yapılan tesise varış bildirimi tarihinden itibaren azami yirmi gün içerisinde tamamlanır.

(13) On ikinci fıkrada belirtilen sürenin uzatılması ya da durmasında Gümrük Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükümleri esastır.

(14) On ikinci ve duruma göre on üçüncü fıkralarda belirtilen süreler sonunda eşyanın ithalatına ilişkin işlemlerin tamamlanmamış olması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bu durum bildirilir ve eşyaya müdahale edilemez.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanması

MADDE 135  (1) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen durumda, 133 üncü maddeninüçüncü fıkrası uyarınca tesise varış bildirimi yapılan eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin varış bildiriminden itibaren veya 133 üncü maddenin dördüncü fıkrasının uygulandığı durumlarda gümrük idaresi tarafından izin verilmesinden itibaren, kırk sekiz saat içerisinde tescil edilecek olması halinde, eşyanın ithaline ilişkin işlemler eşya taşıma aracından boşaltılmadan 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına alınarak yapılabilir. Bu durumda taşıma aracı izinli alıcı tarafından 131 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli kontroller yapılarak güvenli park alanına alınır ve taşınan eşya, altıncı fıkra ile 132 nci maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklıkalmak kaydıyla, ithalat işlemleri tamamlanarak gümrük idaresi tarafından bu alandan çıkışına izin verilinceye kadar taşıt üzerinde bu alanda bekletilir.

(2) 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması izni verilmesi halinde, 133 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, taşıma aracı mührü izinli alıcı tarafından kırılır ve birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır. Gümrük idaresince 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilinceye kadar taşıma aracına, eşyaya ve taşıma aracı mühürlüyse mühre müdahale edilmez.

(3) Yapılan risk analizi sonucuna göre ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 137 nci maddede belirtilen ithalat işlemlerinin başlatılması için izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. İlgili memur tarafından taşıma aracı incelenerek 133 üncü maddenin yedinci fıkrasında belirtilen haller haricinde mühür kırılır, muayene ile görevli memurun gerekli görmesi halinde eşya taşıma aracından indirilerek muayene edilir, aksi takdirde eşya araçta yüklü olarak muayene edilir. Muayene sonucuna göre gümrük idaresi tarafından izin verilmesi halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimine kadar 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(4) Diğer kurumlarca eşyanın ithalinde fiziken kontrol edilmesi veya numune alınması gerektiği durumlarda, eşya, üçüncü fıkrada belirtilen işlemler tamamlanmış olsa bile, 134 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen işlemler sonuçlandırılıncaya kadar taşıma aracının üzerinde yüklü olarak güvenli park alanında bekletilir. Eşya, fiziki kontrol için ilgili kurumca gerekli görülmesi halinde, taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılabilir. Bu işlemlerin birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde tamamlanamaması halinde altıncı fıkra uyarınca işlem yapılır, bu süre içerisinde tamamlanması halinde ise 137 nci maddede belirtilen işlemler başlatılır.

(5) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile eşyayı taşıyan taşıma aracı, altıncı fıkrada belirtilen haller haricinde, 138 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandançıkartılamaz.

(6) Eşyanın birinci fıkrada belirtilen sürede rejime girişine ilişkin beyannamenin 137 nci madde uyarınca tescil edilmemesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilerek eşya 134 üncümaddenin beşinci ve altıncı fıkrası hükümlerine uyularak güvenli depolama alanına alınır. Bu fıkra uyarınca güvenli depolama alanına alınan eşya için 134 üncü maddenin altı ilâ on dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın ithalat işlemlerinin güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılarak tamamlanması

MADDE 136  (1) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ile (b) bentlerinde belirtilen hallerde, 133 üncümaddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan tesise varış bildirimini müteakip azami on beş dakika içerisinde yapılan risk analizi sonuçlarına göre boşaltma izni verilmesi halinde,

a) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşya izinli alıcı tarafından getirildiği taşıma aracından güvenli park alanına boşaltılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıma aracına ve eşyaya müdahale edilmez.

b) 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda konteyner izinli alıcı tarafından getirildiği taşıttan güvenli park alanına indirilerek konteynerin mührü kırılır. Gümrük idaresince boşaltma izni verilinceye kadar taşıta, konteynere ve konteyner mührüne müdahale edilmez.

(2) Yapılan risk analizi sonucuna göre birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen durumda eşyanın araçtan indirilmesine veya 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumda konteynerin taşıttan indirilerek konteyner mührünün kırılmasına izin verilmemesi halinde, taşıma aracı ilgili gümrük idaresinde görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşya veya taşıma aracı konteynerse konteyner ilgili memur gözetiminde taşıttan indirilir ve konteyner ilgili memur tarafından incelenerek mühür kırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca yapılacak kontroller birinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini müteakip azami üç saat içinde başlatılır, ancak ilgili gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir.

(4) Bu madde uyarınca işlem yapılmak üzere güvenli park alanına alınan eşya ile 130 uncu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin uygulandığı durumda eşyanın içinde bulunduğu konteyner 138 inci maddede belirtilen işlemler tamamlanıncaya kadar bu alandan çıkartılamaz.

(5) Eşyanın güvenli park alanında getirildiği konteyner içerisinde bekletilecek olması halinde konteyner güvenli park alanında kilitli bir vaziyette muhafaza edilir, konteyner kilidi ancak eşyanın ithaline ilişkin işlem yapılacak olmasıhalinde açılabilir.

(6) 134 üncü maddenin yedinci ilâ on dördüncü fıkralarında belirtilen işlemler güvenli park alanında bekletilen eşya için de uygulanır, aynı fıkralarda belirtilen usul ve esaslara güvenli park alanında bekletilen eşya için de uyulur.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem gören eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescili

MADDE 137  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında güvenli depolama alanına veya güvenli park alanına alınan eşyanın ithaline ilişkin beyanname, ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilir.

(2) Eşyanın hangi tesiste ithale hazır bulundurulduğu beyannamenin 30 no.lu kutusuna yazılır.

(3) Elektronik ortamda serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmesi sırasında eşyaya ilişkin gerekli tüm izin, lisans ve belgelerin temin edilmiş ve ithale ilişkin beyannamenin ilgili alanına kaydedilmiş olması gerekir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca eşyanın ithaline ilişkin beyannamenin tescilinde hazır bulunması gereken belgeler, 138 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşya muayenesi durumu hariç olmak üzere gümrük idaresine ibraz edilmez, gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından muhafaza edilir.

(5) 141 inci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, eşyanın “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodlarıdışındaki bir rejim koduyla beyan edilmek istenilmesi halinde, durum eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir. Gümrük müdürlüğünün uygun görmesi halinde eşya transit rejimi kapsamında bulunduğu yerden eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne sevk edilir. Eşyanın bulunduğu yerden araca yüklenmesi, aracın mühürlenmesi ve gümrük müdürlüğüne sevk edilmesi işlemleri 82 nci madde hükümleri de dikkate alınarak 76 ncı madde uyarınca izinli gönderici olarak yetkilendirilmiş olan yetkilendirilmiş yükümlütarafından gerçekleştirilir. Aracın mühürlenmesinde 92 nci maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılır ve mühür numarası eşyanın gönderileceği gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(6) Eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün beşinci fıkra uyarınca işlem yapılmasınıuygun bulmaması halinde, eşyanın ya “4000”, “4100” veya “5100” rejim kodlarından biri kapsamında beyan edilmesi ya da gümrük idaresinin de uygun görmesiyle Kanunun 163 ilâ 165 inci maddeleri kapsamında işlem yapılması gerekir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamındaki eşyaya ilişkin muayene işlemleri

MADDE 138  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tesislerinde güvenli depolama alanına veya güvenli park alanına alınarak ithalatına ilişkin beyannamesi tescil edilen eşyanın ithal edilmeye hazır olduğu, ithalatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından elektronik ortamda eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne bildirilir.

(2) 134 veya 136 ncı maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli depolama alanı veya güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmişveya teminata bağlanmış olması koşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından, eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanından çıkarılır,

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli depolama alanı veya park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar eşyayı güvenli alandan veya güvenli park alanından çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli depolama alanı veya güvenli park alanındançıkarılır.

(3) 135 inci maddenin uygulandığı durumlarda, birinci fıkrada belirtilen bildirimden itibaren, eşya 128 inci madde uyarınca izinde yazılan kontrol türü bildirim süresi kadar, güvenli park alanında müdahale edilmeksizin gümrük idaresince verilecek kontrol türü bildirimi için bekletilir. Belirlenen sürenin sonunda yapılan risk analizi sonuçlarına göre gümrük idaresince eşya sahibine;

a) Eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, güvenli park alanından çıkışa ilişkin sistemden çıkışonayının verilmesinin ardından, 139 uncu madde uyarınca işlem yapılır.

b) Eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesi halinde, eşya güvenli park alanında muayene ile görevli memur gelinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durumun olmadığının tespit edilmesi halinde ve eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmışolması koşuluyla, sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya ithal edilerek güvenli park alanından çıkarılır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olduğunun tespit edilmesi halinde, duruma göre izinli alıcı ya da ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin sorumluluğu kapsamında gümrük mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır ve muayene sonucuna göre eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmiş veya teminata bağlanmış olmasıkoşuluyla ve sistemden çıkış onayının verilmesinin ardından eşya güvenli depolama alanı veya güvenli park alanındançıkarılarak ithal edilir.

(5) İkinci fıkranın (b) bendi veya üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde eşyanın bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi üç saate kadar uzatmaya yetkilidir. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkradaöngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.

(6) Üçüncü fıkranın (b) bendinin uygulandığı durumlarda, muayene ile görevli memur tarafından eşyada eksiklik veya fazlalık veya beyan harici eşya olup olmadığı da kontrol edilir. Yapılan kontrol neticesinde herhangi bir eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespiti halinde transit rejimi sonlandırılır. Yapılan kontrol neticesinde transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgilere göre eşyada eksiklik veya fazlalık ya da beyan harici eşyanın olduğunun tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat uyarınca işlem yapıldıktan sonra transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrasıuyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılmasıve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(7) Birinci fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

a) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

b) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,

en geç bir saat öncesine kadar eşyanın getirildiği tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep birinci fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

İthalat işlemleri güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadan tamamlanan ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyaya ilişkin transit rejiminin sonlandırılması

MADDE 139  (1) 135 inci madde uyarınca eşyanın güvenli park alanında getirildiği taşıttan boşaltılmadığı ve 138 inci maddenin üçüncü fıkrasının (a) bendine göre eşyanın güvenli park alanından çıkışına izin verildiği durumlarda, eşya bulunduğu tesis içinde, güvenli park alanı dışında bir yerde boşaltılmak üzere güvenli park alanından çıkartılır. Eşya taşıma aracından boşaltıldıktan sonra transit beyanı ile 137 nci madde uyarınca tescil edilen ithalata ilişkin beyanname ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak izinli alıcı yetkisi sahibi tarafından 132 nci maddenin üçüncüfıkrasında belirtilen hususları da kapsayacak şekilde kontrol edilir. Bu işlemler sırasında ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibi de hazır bulunur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ile ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana herhangi bir aykırılığın ya da beyan harici eşyanın bulunmadığının tespit edilmesi ve elektronik ortamda yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bildirilmesi halinde transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(3) Birinci fıkra uyarınca yapılan kontrol neticesinde, transit beyanı ve ekinde kayıtlı bilgiler ve/veya ithalata ilişkin beyanname ve ekinde kayıtlı bilgilere göre beyana aykırılık bulunması ya da beyan harici eşya bulunduğunun tespit edilmesi halinde, yetki kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğüne bu durum hakkında elektronik ortamda bildirimde bulunulur. Bu durumda, eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresi tarafından kontrol ile görevlendirilen memur gelinceye kadar eşya, bulunduğu yerde eşyaya müdahale edilmesine karşı gerekli önlemler alınarak ve eşyaya müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın kontrolünü müteakip ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır ve transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılır, eşyanın tabi tutulduğu rejime göre vergilerin ödenmesi veya teminata bağlanmasını müteakip eşyanın ithalat işlemleri tamamlanır.

(4) İkinci veya duruma göre üçüncü fıkradaki işlemlerin tamamlanmasıyla transit rejimi sonlandırılır. Transit rejiminin ibrasında gümrük idaresince verilen transit süresine/güzergâh kat etme süresine uyulup uyulmadığının izin kapsamında işlem yapılan gümrük müdürlüğünce kontrolü sırasında 133 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılan varış bildiriminin tarih ve saati esas alınır. Bu fıkranın uygulanmasında TIR işleminin sonlandırılması ve TIR Karnesi kapsamında taşınan eşyaya ilişkin eksiklik ve fazlalık takibatına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin yükümlülükleri

MADDE 140  (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni verilmiş sertifika sahiplerince, bu Yönetmelikten kaynaklıdiğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

a) 133, 134, 135, 136, 138 ve 139 uncu maddeler kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

b) İthalat beyannamesi eki tüm belgeleri muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmeküzere hazır bulundurmak.

c) 130 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanı ve 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen güvenli park alanına ilişkin kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir yıl, bu alanlara ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen alanlara ilişkin kamera kayıtlarıile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) Güvenli depolama alanına alınan veya 135 inci ve 136 ncı madde kapsamında güvenli depolama alanına alınmaksızın işlemleri tamamlanan eşyada eksiklik veya fazlalık tespit edilmesi halinde, gümrük idaresini bu durum hakkında bilgilendirmek.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması

MADDE 141  (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) 114 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası, 122 nci madde, 126 ncı madde, 130 uncu maddenin dördüncüfıkrası, 131 inci maddenin beşinci fıkrası, 132 nci maddenin yedinci fıkrası, 134 üncü maddenin dördüncü, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 135 inci maddenin altıncı fıkrası, 136 ncı maddenin dördüncü ve beşinci fıkrası, 137 nci maddenin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkrası, 138 inci maddenin iki ilâ dördüncü fıkrası, 139 uncu maddenin üçüncüfıkrası ve 140 ıncı maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

b) 114 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası, 130 uncu maddenin üçüncü, altıncı ve yedinci fıkrası, 131 inci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 132 nci maddenin bir ilâ altıncı fıkrası, 134 üncü maddenin dokuzuncu ve on birinci fıkrası, 135 inci maddenin dördüncü fıkrası, 137 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

c) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca tesis içerisinde gerekli özelliklere sahip güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının bulunmaması ya da aynı maddenin sekizinci fıkrası uyarınca izin alınmadan yeni bir alan eklenmesi ya da bu alanların yerlerinin değiştirilmesi,

ç) 130 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca mevcut güvenli depolama alanının veya güvenli park alanının özelliklerinden birini kaybetmesi,

d) İzin kapsamında ithali gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan harici eşyanın ithal edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

e) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesininüçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi,

f) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ithal edilen eşyanın, açık bir şekilde firmanın iştigal alanında olmayan eşya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan incelemelerde tespit edilmesi,

g) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın mesai saatleri dışında işlem yapılması.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Üçüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Üçüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ithalatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Dördüncü fıkranın (a) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (a) veya (c) bendinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

b) Dördüncü fıkranın (b) bendi uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (b), (ç), (d), (e), (f) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin,

a) 121 inci maddenin beşinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, sertifika sahibinin içinde bulunulan takvim yılının sonunda 121 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci, ikinci veya üçüncü alt bentlerinde belirtilen tutarlarda artık işlem yapamadığının,

b) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulu kaybettiğinin,

c) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanıma artık sahip olmadığının,

ç) 123 üncü maddede belirtilen teminata artık sahip olmadığının ya da aynı maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı hallerde bu teminatın güncelleştirilmesi işlemlerinin yapılmamış olduğunun,

anlaşılması halinde, ithalatta yerinde gümrükleme izni bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ila altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ithalatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 74 üncü madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin ithalatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin olarak bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(14) Birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(15) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.

İthalatta yerinde gümrükleme izninin geri alınması

MADDE 142  (1) Sertifika sahibinin 18 inci madde kapsamında ithalatta yerinde gümrükleme izninden yararlanmaktan vazgeçmesi durumunda ithalatta yerinde gümrükleme izni geri alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca geri alınan ithalatta yerinde gümrükleme izninin sertifika kapsamında yeniden istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

SEKİZİNCİ KISIM

Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalarından Yararlanma İzni

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma izninin kapsamı

MADDE 143  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.

a) Yeşil hat uygulaması.

b) Beyannamelerin belge kontrolüne tabi tutulması halinde, kontrollerin öncelikle yapılması.

c) Beyanname kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde, muayenenin öncelikle yapılması.

Yeşil hat uygulaması

MADDE 144  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişiler tarafından verilen beyanlar yapılacak risk analizi sonuçlarına göre yeşil hatta işlem görebilir.

(2) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ç) bendinde belirtilen eşyaya ilişkin gümrük beyannameleri yeşil hatta işlem görmez.

(3) Yeşil hatta işlem görmüş gümrük beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergilerinin, yetkilendirilmiş yükümlülerin banka hesabından elektronik ortamda veya bu kişinin GÜMKART’ı(gümrük veznelerinde kullanılan elektronik para kartı) aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Kullanılan banka hesabının yetkilendirilmiş yükümlüye ait olduğunun kontrolünden ödemenin yapıldığı banka sorumludur.

(4) Yeşil hatta işlem görmüş ithalat beyannamesi kapsamı eşyaya ilişkin olarak tahakkuk eden gümrük vergilerinin ödenmesi ya da teminata bağlanmasının ardından gümrük işlemleri tamamlanır ve söz konusu eşya gümrük idaresince teslim edilir.

(5) Gümrük idarelerince, belirli riskler ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler dikkate alınarak, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni bulunan yetkilendirilmiş yükümlünün gümrük beyannamesine yönelik olarak belge kontrolü veya bu beyanname kapsamı eşyaya ilişkin olarak muayene öngörülebilir. Belge kontrolünün öngörüldüğü durumlarda 145 inci maddenin üçüncü fıkrası, muayene öngörüldüğü durumlarda ise 146 ncımaddenin üçüncü fıkrası hükümleri dikkate alınır.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilerin yeşil hatta işlem gören beyannamelerine ilişkin belgeler gümrük idaresine ibraz edilmez. Bu belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamelerinin belge kontrolüne tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 145  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannameleri, diğer yükümlülere göre daha az belge kontrolüne tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda belge kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın muayeneye tabi tutulması halinde yapılacak işlemler

MADDE 146  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerine ait gümrük beyannamesi kapsamı eşya diğer yükümlülere göre daha az muayeneye tabi tutulur.

(2) Gümrük idarelerinin belirli riskleri ya da ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri dikkate alarak birinci fıkranın aksi yönünde işlem yapmaları mümkündür.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü tarafından verilen gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda muayene için seçildiğinde, gümrük idaresi söz konusu kontrolü öncelikli olarak yapar.

Beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırılmalarından yararlanma hakkının askıya alınması

MADDE 147  (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

a) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlülere, gümrük beyannamesinin tescil tarihinde mevcut olduğu halde, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bir ya da daha fazlası temin edilmeden eşyanın teslim edildiğinin anlaşılması ve söz konusu belge/belgelerin ilgili kurum/kuruluşun uygun görmesi üzerine sonradan temin edilmesi,

b) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesininüçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı madde uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi,

c) 144 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen eşyaya ilişkin beyannamenin yükümlünün beyanından kaynaklı olarak yeşil hatta işlem gördüğünün tespit edilmesi,

ç) Yeşil hat kapsamında ithali veya ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun tespit edilmesi,

d) 26 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, Ek-9’da yer alan eksik belge tamamlama formunda tamamlanmış olduğu beyan edilen eksik belge veya belgelerin formda belirtildiği tarihlerde tamamlanmadığının tespit edilmesi,

e) Yeşil hat kapsamında ithal edilen eşyanın, açıkça firmanın iştigal alanında olmayan eşya olduğunun sonradan kontrol kapsamında yapılan incelemelerde tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) İkinci fıkradaki işlemlerin tamamlanmasını müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin, sertifika sahibi kişilerce yeniden gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, sertifika sahibi kişi hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişinin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkının altı ay süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylıklardan yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birini yeniden gerçekleştirdiklerinin anlaşılması halinde, beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkının iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(5) Dördüncü fıkra uyarınca beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkı askıya alınan sertifika sahibi kişilerin, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi halinde, kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(6) Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yetkilendirilmiş yükümlülerce 153 üncümaddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalarından yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanana kadar askıya alınır.

(7) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında aynı gün içerisinde tescil edilmiş birden fazla gümrük beyannamesine ilişkin olarak, her bir beyanname için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir ve kişi bir kez ihlalde bulunmuş sayılır.

(9) Bir ilâ beşinci fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlalin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarma veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlalin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Altıncı fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(11) İkinci ve üçüncü fıkrada belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(12) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu aykırılığa ilişkin bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(13) Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılığa esas olan unsurları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

DOKUZUNCU KISIM

Emniyet ve Güvenlik Kontrollerine İlişkin Kolaylıklar

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma izninin kapsamı

MADDE 148  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahibi kişilere aşağıdaki emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylıklardan yararlanma izni verilebilir.

a) Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme kolaylığı,

b) Özet beyana ya da özet beyan yerine geçen belgelere veya özet beyan olarak kullanılan bilgilere dayalıemniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve kontrollerin öncelikle yapılması,

c) Sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınması.

Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verme

MADDE 149  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri tarafından Gümrük Yönetmeliğinin 10 no.lu ekinde belirtilen azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verilebilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olan nakliyeci kuruluşlar veya kara, deniz ve hava yolu işletmeleri azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyanı yalnızca yetkilendirilmiş yükümlü statüsü tanınmışkişilerin eşyasını taşıdıkları durumlarda verebilirler.

Özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerinin azaltılması ve kontrollerinöncelikle yapılması

MADDE 150  (1) Sertifika sahiplerine ait ihracat veya ithalat eşyası ile eşyanın taşınmasında kullanılan sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlar, Türkiye Gümrük Bölgesine eşya girişi ve çıkışı sırasında yapılan özet beyana dayalı emniyet ve güvenliğe ilişkin gümrük kontrollerine sertifika sahibi olmayan kişilere ait eşya ve araçlara göre daha az tabi tutulurlar.

(2) Sertifika sahibince özet beyan verildiğinde, gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine varışından ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce, emniyet ve güvenlik açısından yapılan risk analizi sonucunda, sevkiyatın ayrıntılı fiziki kontrol için seçilmesi halinde durumu sertifika sahibine bildirir. Bu bildirim, kontrolün gerçekleştirilmesini tehlikeye düşürecek olması halinde yapılmaz. Bununla birlikte, gümrük idarelerince eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden ya da Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkışından önce sevkiyatın muayene veya diğer fiziki kontroller için seçildiğine dair sertifika sahibi bilgilendirilmemiş olsa bile gerek görüldüğü durumlarda muayene veya diğer fiziki kontroller yapılabilir.

(3) Sertifika sahibi tarafından verilen giriş veya çıkış özet beyanı ya da gümrük beyannamesi kapsamındaki sevkiyat risk analizi sonucunda emniyet ve güvenliğe dayalı ayrıntılı gümrük kontrolü için seçildiğinde, gümrük idaresi bu kontrolleri diğer yükümlülere göre öncelikli olarak yapar.

Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması

MADDE 151  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarındanöncelikli geçiş hakkı tanınır.

(2) Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkının askıya alınması

MADDE 152  (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce 153 üncü maddede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, bu kişilerin emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı koşullar yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır.

(2) Sertifika sahibi tarafından 149 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edilmesi halinde, emniyet ve güvenlik kontrollerinde kolaylıklardan yararlanma hakkı her seferinde, altı ay süreyle askıya alınır.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca işlem yapılmasını teminen söz konusu özet beyanın tescil edildiği gümrük müdürlüğü tarafından sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Sahibinin Yükümlülükleri, Yetkilendirilmiş

Yükümlü Sertifikasının ve Sertifika Kapsamında Yer Alan Hak,

Yetki ve İzinlerin Askıya Alınması, Geri Alınması, İptali,

Koşulların İzlenmesi ve Bilgi Değişimi

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibinin yükümlülükleri

MADDE 153  (1) Sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşullardan herhangi birinde değişiklik ortaya çıkması durumunda, ortaya çıkan değişikliğin, sertifika sahibince, sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(2) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin başkası tarafından kullanıldığınınöğrenilmesi halinde, durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gecikmeksizin bildirilmesi zorunludur.

(3) Sertifika sahibi, sertifika için aranan koşullar ve/veya sertifika kapsamında kullanılan yetkiler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak gümrük idaresi tarafından yapılacak kontroller için gerekli her türlü kolaylığı sağlamak zorundadır.

(4) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerin denetiminde hazırlanır.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen şekilde hazırlanan soru formu, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki 12 aylık dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar hazırlanarak düzenlendikleri tarihi izleyen 15 iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderilir.

(6) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün karşılıklı tanınmasına ilişkin olarak yapılacak anlaşmalar gereği karşılanması zorunlu ilave koşulların ya da uluslararası arz zincirinin güvenliği veya ticari hayatın gerekliliği için yeni koşulların ortaya çıkması nedeniyle, bu Yönetmeliğe ek koşul konulması ya da Yönetmelikte yer alan mevcut koşulların karşılanması için Ek-7’de yer alan değerlendirme kriterlerinde değişiklik yapılması halinde, sertifika sahiplerine bu koşulları karşılaması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar ek koşulları sağlayarak bu koşulları sağladığını ya da bu ek koşulları verilen süre içerisinde tamamlayamayacağını gerekçesiyle birlikte sertifikayıdüzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirmesi gerekir.

(7) 6 ncı ve 8 inci maddede belirtilen ve sertifika başvurusunun değerlendirilmesi sırasında yapılan yerinde inceleme ile bu inceleme sonuçlarını değerlendirmeye yönelik puanlama sonucunda karşılandığı tespit edilen koşullardan bir veya daha fazlasına yönelik olarak Genel Müdürlük tarafından ileride bazı risklerin oluşabileceğinin tespit edilmesi halinde, karşılanan bu koşulların sertifika sahibi tarafından gözden geçirilmesi ve belirlenen risklerin giderilmesine yönelik ek önlemler alınması için altı ay süre tanınır. Sertifika sahibinin bu sürenin sonuna kadar gerekli önlemleri alarak ya da gerekli önlemleri verilen süre içerisinde alamayacağını gerekçesiyle birlikte Genel Müdürlüğe bildirmesi gerekir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının askıya alınması

MADDE 154  (1) Sertifika için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibince bildirilmesi durumunda ilgili bölge müdürlüğünce eksikliklerin düzeltilmesi ve/veya durumun açıklanmasını teminen bildirim tarihinden başlamak üzere otuz gün süre verilir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için aranan koşullardan herhangi birinin artık karşılanmadığının sertifika sahibi tarafından herhangi bir bildirimde bulunulmadan gümrük idaresince tespit edilmesi ya da kamunun emniyet ve güvenliğine, kamu sağlığına veya çevreye karşı tehdidin niteliği veya seviyesi itibarıyla gerek görüldüğünde üçüncüfıkrada belirtilen askıya alma derhal uygulanır.

(3) Sertifika sahibi, birinci fıkrada belirtilen durumu verilen otuz günlük süre içinde düzeltmezse veya ikinci fıkranın uygulandığı durumlarda, ilgili bölge müdürlüğü yükümlünün durumu düzeltmek üzere gerekli önlemleri almasına imkân vermek amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü otuz gün için askıya alır ve durumu ilgili yükümlüye bildirir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen askıya alma süresi, sertifika sahibinin eksikliklerin giderilebileceğine dair inandırıcıbilgi ve belge sunması kaydıyla ilgili bölge müdürlüğünce otuz gün süreyle uzatılabilir.

(5) Gümrük işlemlerinden veya gümrük cezalarından doğan kesinleşmiş herhangi bir kamu alacağının, süresi içinde ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda sertifika, söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce, kesinleşmiş gümrük vergisi ve/veya ceza borcu ödeninceye kadar askıya alınır.

(6) 153 üncü maddenin yedinci fıkrası uyarınca sertifika sahibince kendisine bildirilen hususlara ilişkin gerekliönlemlerin aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde alınamaması halinde, sertifika, gerekli önlemlerin alındığı anlaşılıncaya kadar askıya alınır.

(7) 153 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen soru formu ile 158 inci maddede belirtilen raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde, sertifika söz konusu belgeler ibraz edilinceye kadar askıya alınır.

(8) Ticaret unvanı, adres, ticaret siciline kayıtlı olunan yer ve/veya ticaret sicil numarasından birinde değişiklik olması ve 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen sürenin sonuna kadar sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne sertifikada değişiklik yapılması için başvurulmaması halinde, sertifika, başvuru yapılıncaya kadar askıya alınır.

(9) Sertifika sahibinin, bilgisi dışında, kanun ve uluslararası anlaşmalarla ithali, ihracı veya transiti yasaklanmışeşyanın taşınması veya karayolu taşıtı ya da konteynerlerin insan ticareti veya göçmen kaçakçılığına konu edilmesi ya da bunlara teşebbüs edilmesi nedeniyle, araç sürücüsü ya da taşıma yaptırdığı yetkilendirilmiş yükümlü olmayan kişinin yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi sermayedarları ve/veya dışticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığınınöğrenilmesi durumunda sertifika üç ay askıya alınır.

(10) Sertifika sahibi şirkete, devir suretiyle sertifika sahibi olmayan bir başka şirketin katılması durumunda, 4üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen süreler içinde durumun sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilmemesi ve yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaması halinde, sertifika yeniden başvuru yapılması gereken sürenin bitimini müteakip yeniden sertifika almaya hak kazanılıncaya kadar askıya alınır.

(11) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca askıya alınması durumunda, askıya alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de askıya alınır.

(12) Askıya alma, askıya alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının geri alınması

MADDE 155  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğütarafından;

a) 154 üncü maddenin üçüncü ve duruma göre dördüncü fıkrasında belirtilen süre sonunda, sertifika için aranan ve kaybedilmiş olan koşullardan herhangi birinin tekrar sağlanamamış olması halinde bu koşullar yeniden sağlanıncaya kadar,

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açıldığının öğrenilmesi durumunda dava sürecinin sonunda beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar,

c) 153 üncü maddenin altıncı fıkrası uyarınca sertifika sahibine karşılaması gereken ek koşul bildirilmesi ve bu ek koşulların aynı fıkrada belirtilen süre içerisinde karşılanamaması halinde, bu koşullar karşılanana kadar,

geri alınır.

(2) Sertifika sahibinin talebi halinde de sertifika ve sertifika kapsamı yetki ve izinler geri alınır, sertifikanın yeniden istenilmesi halinde 11 inci madde uyarınca başvuruda bulunulması gerekir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen koşulların yeniden sağlanıp sağlanmadığı sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce tespit edilir. Bu tespit sırasında sertifika için aranan diğer koşulların geçerliliğinin devam edip etmediği de incelenebilir. Gerekli görülmesi halinde, bölge müdürlüğünce yerinde inceleme yapılması için Genel Müdürlüğe bildirimde bulunulur.

(4) Geri alma, geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemlerini etkilemez.

(5) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen dava neticesinde 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından herhangi biri hakkında kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması halinde birinci fıkranın (a) bendi uyarınca işlem yapılır.

(6) Sertifikanın birinci fıkranın (a) veya (c) bentleri uyarınca geriye alınması durumunda, geriye alma süresince sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de geri alınır. Sertifikanın birinci fıkranın (b) bendi uyarınca geri alınmasıdurumunda, eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki tüm hak ve yetkiler sertifikanın geriye alınma süresince geri alınır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının iptali

MADDE 156  (1) Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin mevcudiyeti durumunda sertifika söz konusu sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce iptal edilir.

a) Sertifikanın yanlış veya eksik bilgilere veya sahte belgelere dayanılarak verildiğinin anlaşılması.

b) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan kişilerden yönetim kurulu üyeleri ile sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişilerden herhangi biri hakkında aynı bentte sayılan kanunlara muhalefetten dolayı kesinleşmiş yargı kararının verilmiş olması.

c) Adına düzenlenmiş sertifikanın, sertifika kapsamı hak ve yetkilerin, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sertifika numarasının, 45 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (A.TR) yetki numarasının, 52 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (EUR) yetki numarasının, 57 nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen onaylanmış ihracatçı (İYG) yetki numarasının, 76 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli gönderici yetki numarasının, 96 ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen izinli alıcı yetki numarasının, 121 inci maddenin altıncı fıkrasında belirtilen ithalatta yerinde gümrükleme yetki numarasının, 72 nci maddenin birinci fıkrası ile 92 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen özel tipte mühürlerin sertifika sahibi tarafından başkası adına kullanılması veya kullanılmasına izin verilmiş olması.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının bu madde uyarınca iptal edilmesi durumunda, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkiler de iptal edilir.

(3) Birinci fıkradaki iptal işlemini müteakip üç yıl içerisinde yapılan sertifika başvuruları reddedilir.

Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin diğer hallerde askıya alınması, geri alınması ile bildirim yükümlülüğü

MADDE 157  (1) Bu Yönetmelik uyarınca sertifika almaya hak kazanılması için aranan koşullardan herhangi birinin kaybedilmemesi şartıyla, sertifika kapsamında tanınmış olan hak ve yetkiler için belirlenmiş koşulların kaybedildiğinin anlaşılması durumunda, 154, 155, 156 ncı madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sertifika geri alınmaz; sadece söz konusu hak veya yetki, sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğünce askıya alınır veya geri alınır ve BİLGE Sistemi üzerinde gerekli güncellemeler yapılır.

(2) Sertifika kapsamında yer alan hak ve yetkilerin 26, 31, 42, 50, 55, 74, 94, 119, 141, 147 ve 152 nci maddeler uyarınca askıya alınmasına ve 43, 51, 56, 75, 95, 120 ve 142 nci maddeler uyarınca geri alınmasına söz konusu sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğü yetkilidir.

(3) 25, 26, 30, 31, 41, 50, 74, 75, 94, 119, 141 ve 147 nci maddelerde belirtilen durumlar ile birinci fıkrada belirtilen durumun gerçekleşmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünce, öngörülen askıya alma ya da geri alma işleminin gerçekleştirilmesini teminen, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne bildirimde bulunulur.

Sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin yıllık faaliyet raporuna bağlanması

MADDE 158  (1) Bakanlıkça başka bir düzenleme yapılıncaya kadar, sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esaslarıBakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen rapor düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifika sahibine gönderilir. Sertifika sahibi, bu raporu on iş günü içerisinde inceleyerek bu sürenin bitimini müteakip beş iş günü içerisinde birinci fıkra uyarınca raporu düzenlemiş olan kişiye gönderir. Sertifika sahibi, tespit edilen hususlara itirazının bulunmasıhalinde itirazı bulunan hususları bu raporun ilgili kısmında belirtir, itirazının olmaması halinde ise raporda belirtilen tüm hususları kabul ettiğini rapor üzerinde beyan eder.

(3) Birinci fıkrada belirtilen raporu düzenlemiş olan kişi bu raporu ikinci fıkra uyarınca teslim aldığı tarihi izleyen beş iş günü içerisinde sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne gönderir.

(4) Birinci fıkra uyarınca düzenlenen yıllık faaliyet raporunda Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren bir ihlalin tespit edilmiş olması halinde, bu ihlalin tarife alt pozisyonu bazında başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması ve sertifika sahibinin ikinci fıkra uyarınca raporda belirtilen ve Kanunun 234 üncü maddesi kapsamına giren ihlali kabul ettiğini rapor üzerinde beyan etmiş olması koşuluyla, sertifika sahibi bu ihlali bildirmiş sayılır ve Kanunun 234 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

(5) İlgili mevzuatında belirtilen diğer sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, birinci fıkrada sayılan kişiler, birinci fıkra uyarınca yaptıkları tespit işlemleri ve bunlara ilişkin düzenledikleri raporun doğru olmaması halinde, tespit işleminin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan sertifika sahibi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin sonradan kontrolü

MADDE 159  (1) Yetkilendirilmiş yükümlülerce gerçekleştirilen gümrük işlemleri Sonradan Kontrol ve Riskliİşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında planlı bir şekilde sonradan kontrole tabi tutulur.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak sonradan kontrolde 158 inci madde uyarınca hazırlanan rapor da dikkate alınır.

(3) Yürütülen sonradan kontrol sırasında yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifikalandırmaya ilişkin koşullarıtaşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin koşullarının izlenmesi

MADDE 160  (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşullar ile sertifika kapsamı yetki ve izinler için aranan ek koşulların sağlanmaya devam edilip edilmediği sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğü ve gerekli olduğunda Genel Müdürlük tarafından düzenli olarak takip edilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılacak işlemlerde 153 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanan Ek-2’de yer alan soru formu da dikkate alınır.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ve sertifika kapsamı yetki ve izinlerin verilmesine ilişkin koşulların izlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

Bilgi değişimi, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi

MADDE 161  (1) Gümrük idareleri arasındaki haberleşme ve bilgi alışverişinde ve yükümlüleri bilgilendirmede, elektronik bilgi ve haberleşme sistemi kullanılabilir. Böyle bir bilgi ve haberleşme sistemi oluşturulduğunda, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasının verilmesi, değiştirilmesi, askıya alınması, geri alınması ve iptali işlemlerinin diğer gümrük idarelerine bildirilmesi bu sistem üzerinden yapılır.

(2) Gümrük idareleri, birinci fıkrada belirtilen sistemi kullanarak, aşağıdaki bilgilerin muhafazasını ve bilgilere erişimi sağlar.

a) Başvurular.

b) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikaları ve varsa değişiklikleri, yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün iptali, askıya alınması ve geri alınması.

c) İlgili diğer bütün bilgiler.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlülerin listesi, ilgili yetkilendirilmiş yükümlünün önceden muvafakati alınarak internet yoluyla kamuya açılabilir.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü listesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin sertifika numarası, sertifika tarihi, sertifika kapsamı yetki ve izinleri, vergi numarası ile ticaret unvanını ihtiva eder ve sürekli güncellenir.

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Çeşitli ve Son Hükümler

Onaylanmış kişi statüsüne ilişkin hükümler

MADDE 162  (1) Adlarına sertifika düzenlenen onaylanmış kişilerin onaylanmış kişi statü belgeleri geri alınır.

(2) Sertifika geçerliliği süresince onaylanmış kişi statü belgesi başvurusunda bulunulamaz.

(3) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürüteminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile 10/4/2008 tarihli ve 26843 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (UluslararasıAnlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin geri alma işleminden önce başlamış ve henüz tamamlanmamış gümrük işlemleri bu Tebliğlere göre sonuçlandırılır.

(4) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (UluslararasıAnlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin askıya alma ve geri alma kararları, yetkilendirilmişyükümlü statüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarında da dikkate alınır.

(5) Birinci fıkra uyarınca onaylanmış kişi statüleri geri alınan yetkilendirilmiş yükümlülerin Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında kullanmış oldukları basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, mavi hat, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme işlemleri ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (UluslararasıAnlaşmalar) kapsamında kullanmış oldukları eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisine ilişkin tespit edilmiş ihlaller, yetkilendirilmiş yükümlüstatüsü kapsamında kullanılacak eksik beyan, yeşil hat, kısmi teminat, götürü teminat, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme uygulamalarının askıya alınmasına ilişkin ihlal sayısı hesaplamalarında dikkate alınmaz.

(6) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 68 inci maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi iptal edilmiş kişiler ile Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 7) (Uluslararası Anlaşmalar)’nin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenlenmesine ilişkin Onaylanmış İhracatçı yetkisi iptal edilen kişilerin iptal kararının başlangıç tarihini müteakip üçyıl içerisinde yapacakları yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuruları reddedilir.

(7) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası için başvuruda bulunulması sırasında onaylanmış kişi statü belgesi kapsamında güncel ve geçerli olan götürü teminat yetkisinin mevcut olması ve başvuru sahibi tarafından yetkilendirilmişyükümlü sertifikası kapsamında götürü teminat yetkisinden faydalanmaya devam edilmesinin istenilmesi halinde, onaylanmış kişi statü belgesi kapsamındaki götürü teminat yetkisi 36 ncı madde hükümleri uygulanmaksızın sertifika kapsamına dâhil edilir.

(8) Dördüncü fıkranın uygulanmasında onaylanmış kişi statü belgesinin geçerlilik süresi sonu, söz konusu belgenin başlangıç tarihinin iki yıl sonrası olarak esas alınır.

Yetki

MADDE 163  (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü), bu Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, özel ve zorunlu durumlar ile bu Yönetmelikte yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

(2) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olmayan kişilerin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, A.TR Dolaşım Belgelerini Bakanlıkça yetki verilen kişi ve kuruluş tarafından düzenleme ve vize işlemi için gümrük idarelerine ibraz edilme zorunluluğu olmaksızın düzenleyebilme izni, serbest Ticaret Anlaşmasıyapılan ülke veya ülke gruplarıyla tercihli ticarette, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tarım ürünlerinin tercihli ticaretinde ve ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi rejimi kapsamında gerçekleştirilen tercihli ticarette eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanıdüzenleyebilme izni veya mavi hat uygulamasından faydalanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Sertifika sahibi firmaların ticari faaliyetlerine konu eşya üzerinde emniyet ve güvenlik amaçlı risk analizi yapmaya Bölge Müdürlükleri yetkilidir.

(4) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kontrol edilmeyecek eşya grupları ilgili kurumla birlikte belirlenerek Bakanlıkça duyurulur.

İhracatta yerinde gümrükleme izni ile izinli gönderici yetkisi kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Sertifikanın veriliş tarihinden itibaren altı ay süreyle 18 inci madde uyarınca sertifika kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni ilave edilmesi ile 59 uncu maddenin ikinci fıkrası, 78 inci maddenin ikinci fıkrası, 99 uncu maddenin ikinci fıkrası ve 124 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca izin kapsamına tesis ilave edilmesi talepleri reddedilir.

(2) Bu madde hükmü bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce sertifika almaya hak kazanılmış olmasıkoşuluyla, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra ilk defa yapılacak izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni başvuruları ile bu yetki veya izin kapsamındaki tesis yetkilendirme başvurularında uygulanmaz.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapılan sertifika başvuruları ile onaylanmış ihracatçı yetkisi, izinli gönderici yetkisi ve götürü teminat yetkisi başvuruları 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

(2) 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin KolaylaştırılmasıYönetmeliği uyarınca alınmış sertifika ile bu sertifika kapsamında tanınmış olan izin, yetki ve kolaylıklardan, askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında da, ayrıca bir başvuruya gerek kalınmaksızın, yararlanılmaya devam edilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan askıya alma, geri alma ve iptal hükümleri bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış olan sertifika ile bu sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmaların askıya alma, geri alma ve iptal işlemleri için de uygulanır.

(4) Sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerine 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin KolaylaştırılmasıYönetmeliği uyarınca konu olan ve bu Yönetmeliğin yayımından önce gerçekleştirilmiş olan ihlaller, bu Yönetmeliğin askıya alma, geri alma ve iptal hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınır.

(5) Sertifika ve sertifika kapsamında faydalanılan yetki, izin ve kolaylaştırmalara ilişkin bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklere bu Yönetmeliğin yayımından önce alınmış sertifika ve sertifika kapsamı yetki, izin ve kolaylıklar için de sertifika sahiplerince uyulur.

(6) Bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten önce Ek-20’de yer alan tabloda belirtilen Bölge Müdürlükleri haricindeki bir bölge müdürlüğünce verilmiş olan sertifikalara ilişkin işlemler bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenecek yetkili bölge müdürlüğünce yürütülür, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin işlem dosyası bir aylık süre içerisinde bu bölge müdürlüğüne iletilir.

Onaylanmış kişi statüsü uygulamasının sona erdirilmesi

GEÇİCİ MADDE 3  (1) Gümrük Yönetmeliğinin 22 nci maddesi kapsamında düzenlenmiş olan tüm A sınıfıve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri 1/1/2017 tarihi itibariyle geri alınır ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren yapılan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesine ilişkin yeni başvuru talepleri reddedilir. 1/1/2017 tarihinden önce geçerlilik süresi dolan A sınıfı ve B sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgelerine ilişkin güncelleme talepleri belge geçerlilik tarihi en geç 1/1/2017 olacak şekilde kabul edilir.

(2) 77 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında, 97 nci maddenin birinci fıkrasıuyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında A sınıfı ve B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin eşyasının taşınmasına ilişkin hükümler 1/1/2017 tarihine kadar uygulanır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusu için geçici sınırlama

GEÇİCİ MADDE 4  (1) 10 uncu maddenin yedinci veya dokuzuncu fıkrasının (a) ilâ (c) bentlerinde sayılan belgelere sahip olmayan ya da sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmamış kişilerin sertifika başvuruları bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle bir yıl süreyle kabul edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 164  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10/1/2013 tarihli ve 28524 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 165  (1) Bu Yönetmeliğin;

a) 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen elektronik bildirim, 58 inci maddesinin yedinci fıkrası, yetmiş yedinci maddesinin yedinci fıkrası, 91 inci maddesi ve 117 nci maddesi kapsamı uygulamalar ile 96 ilâ 142 nci maddelerinde düzenlenen ithalatta yerinde gümrükleme izni ve izinli alıcı yetkisi kapsamında yapılacak işlemler bunlara ilişkin elektronik sistemin hazırlanmasını müteakip 1/1/2015 tarihinde,

b) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 166  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Ekleri

Personel Sağlık Tr Haber

gümrük yönetmeliği, gümrük yönetmeliği 2014, gümrük kanunu 2014

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.