1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

16 Mayıs 2014 Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

16 Mayıs 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29002

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Kanserde İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5  (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kanserle ilgili temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında ileri teknolojiye dayalıyeni tanı, tedavi amaçlı malzeme, yöntem, sistem ve ürünler geliştirmek.

b) Üniversitede halen belirli merkezlerde birbirinden bağımsız olarak yürütülen ileri teknolojilere dayalı kanser ar-ge çalışmalarını bir araya getirmek ve ortak projeler üretmek.

c) Temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp ve sağlık bilimleri alanlarında araştırmalar yürüten farklı bilim dalları ve sanayi kuruluşları ile Merkezin faaliyet alanlarında ortak projeler yürütmek.

ç) İleri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda ürüne yönelik çalışmalar yaparak prototip ve faydalı modeller geliştirmek, işbirliği yaptığı kamu ve özel sektör temsilcileri aracılığı ile bu prototip ve faydalımodellerin üretimini gerçekleştirmek.

d) Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapmak isteyen akademisyenlere araştırma imkanları sunmak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere lisansüstü eğitim programlarına destek vermek.

e) Türkiye’de ve yurt dışında uluslararası organizasyonlara katılarak, diğer üye ülkelerle koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmek.

f) Ulusal ve uluslararası nitelikte seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

g) Merkezde yapılan araştırmalara ait bulguları uluslararası dergilerde yayımlatmak.

ğ) Merkezde ürüne yönelik olarak yapılan çalışmalarda kullanılan yöntem ve sonuçları patente dönüştürmek.

h) Dergi, kitap ve benzeri yayım çalışmaları yapmak.

ı) Kamu ve özel sektöre Merkezin faaliyet alanlarında test, analiz ve danışmanlık hizmetleri vermek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6  (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Türkiye’de halen var olan bilimsel-teknik altyapı ve yetişmiş insan gücünün ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamalarına dayalı tanı ve tedaviye yönelik yeni nesil malzeme, yöntem, sistem ve ürünlerin geliştirilmesi amacıyla ortak çalışmalar kapsamında bir araya getirilmesini sağlamak.

b) Bu çalışmalar için ihtiyaç duyulan personel, araç-gereç ve teknik imkânlara sahip ileri teknoloji laboratuvarları ve araştırma birimlerini oluşturarak ar-ge programları geliştirmek ve uygulamak.

c) Toplumun ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları ile ilgili beklentilerinin karşılanması için ürüne yönelik ve ileri teknoloji temelli ar-ge çalışmaları yaparak, ulusal ekonomiye, toplumsal sağlık düzeyine ve bilimsel birikime katkı sağlamak.

ç) Türkiye’deki üniversiteler, araştırma merkezleri, hastaneler, sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve yatırım kuruluşları arasında ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda işbirliği ortamıoluşturmak.

d) İleri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak Merkezde yürütülecek araştırmalara kaynak sağlamak.

e) Uluslararası bilimsel organizasyonlarda aktif görev alarak ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamalarıile ilgili uluslararası politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konusunda faaliyette bulunan yerli ve yabancı diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Yurt içinde ve dışında ileri teknoloji kanser araştırmaları ve uygulamaları konularında yapılan bilimsel araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarına katılımı desteklemek ve bu konuda ulusal veya uluslararası kurs, seminer, sempozyum, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programlarıdüzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7  (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8  (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgiliÜniversitede görevli öğretim elemanları arasından bir kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9  (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşıbirinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ile Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine saltçoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11  (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslarıkararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12  (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimliÜniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen ondört üye olmak üzere toplam onbeş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri: Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.