1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

21 Nisan 2014  PAZARTESİ    Resmî Gazete     Sayı : 28979

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MOLEKÜLER PATOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe Üniversitesine bağlı olarak kurulan Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Moleküler Patoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Üniversitenin ilgili bölüm, anabilim dalları ve ilgili diğer kuruluşların işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında moleküler patoloji alanında multidisipliner tasarımlı üstün nitelikte bilimsel araştırma ve uygulamalar yapmak, moleküler patoloji konusunda bilgi ve deneyim kazanmak isteyen araştırma görevlisi ve uzmanlara rotasyon ile eğitim vermek, yüksek lisans ve doktora eğitim faaliyetlerinde bulunmak, projeler gerçekleştirmek, kurslar düzenlemek, eğitim materyalleri ve kitaplar hazırlamak, klinik hizmet ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Moleküler patoloji hastalıkların tanısı, tedavisi ve prognostik parametrelerin ortaya konması sürecinde patofizyolojik süreçlerin ağırlıklı olarak moleküler yöntemler kullanılarak araştırılmasını kapsamaktadır. Bu yöntemler arasında PCR, Real-time PCR, dizi analizi, pirosekanslama, “High resolution melting” analizi, SSCP gibi pek çok yöntem bulunmaktadır. Belirtilen yöntemlerin kullanımı ile temel tıp ve klinik tıp alanında moleküler patoloji uygulamalarını gerçekleştirmek, patogenezi aydınlatma, tedaviyi belirleme ve genotipik fenotipik ilişkilerin ortaya konmasını sağlamak.

b) Merkez bünyesinde temel bilimler, temel ve klinik tıbbi bilimler ile ilgili multidisipliner üstün nitelikte bilimsel araştırma projeleri gerçekleştirmek ve literatürde eksikliği olan bu alanda önemli bilimsel katkı sağlamak.

c) Yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek ve bu alanda nitelikli bilim insanı, araştırmacı ve öğretim elemanı yetiştirmek.

ç) Türkiye’de moleküler patoloji alanında multidisipliner yaklaşım ile öncülük görevi üstlenilerek diğer üniversite ve eğitim kurumları ile bilgi alışverişinde bulunmak ve konu ile ilgili ortak eğitim faaliyetleri düzenlemek.

d) Moleküler Patoloji alanında ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma, inceleme ve tedavi kurumları ile özel/resmi kuruluşlarla ve ilgili derneklerle iş birliği yapmak.

e) Moleküler Patoloji alanına giren konular ile ilgili temel ve ileri düzeyde uzmanlık kursları, çalıştaylar, kongre, konferans, sempozyum, seminerler düzenlemek ve bu alanda kaydedilen tüm yeni gelişmeleri güncel olarak takip etmek.

f) Moleküler Patoloji yöntemlerinde gelecekte kaydedilecek gelişmelere paralel olarak yeni yaklaşımların yurt dışındaki gelişmeler ile kısa süre zarfında eşgüdümünün sağlanması ve Üniversite bünyesinde faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak.

g) Moleküler Patoloji kapsamında halihazırda kullanımda olan, gelecek vaad eden ve gelecekte tasarlanıp kullanımı kabul görecek tüm tanısal kitlerden elde edilecek uygulama deneyimi ve bilimsel araştırma projeleri sonuçları sonrasında rutin kullanımdaki tanısal tıbbi uygulamalara yeni modaliteler kazandırmak, kalite standartları açısından mevcut eşdeğeri ile karşılaştırılabilir kitlerin Ar-Ge çalışmalarını yapmak, projelerden elde edilecek verilere bağlı olarak küresel pazarda yer almak ve yeni pazarlar oluşturmak.

ğ) Merkez bünyesinde yapılacak multidisipliner temel bilim ve klinik bilim çalışmalarından elde edilecek sonuçlar sonrasında üstün nitelikte bilimsel birikimle gerek tanı, gerekse hedefe yönelik tedavi uygulamalarına yeni bakış açısı kazandırmak ve bu alandaki gelişmelere öncülük etmek.

h) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek üstün nitelikli uygulamalar ve bilimsel çalışmaların bilimsel literatüre, tanısal uygulamalara getireceği yenilikler ile hastalıkların tanı ve tedavisinde sağlayacağı yeni bakış açıları getirerek toplum sağlığına katkı sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, usul ve esaslarını tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.