Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı Başvuru Kılavuzu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı en lise mezunu KPSS sınavına girmiş olan 19 sivil memur alımı yapılacak.

12114
Daha Fazla Göster

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Askerlik durumu itibariyle;

Erkek adaylar için başvuruların son günü (22 Nisan 2016) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak.

Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Tarafsızlık ve devlete bağlılık:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 7’nci maddesine göre “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.

Devlet memurları her durumda devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedirler. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, memleketin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamazlar, bunlara yardım edemezler.”

Başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

Başvuru bitiş tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (25 Ocak 1998 ve daha önce doğanlar) olmak,

Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (TABLO-1)

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

Seçim ve mülakat aşamalarını asıl ve yedek olarak kazanan adayların sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden veya Asker Hastanelerinin Geçici Sağlık Kurullarından “Sivil Memur Olur.” kararlı rapor almış olmak,

Son mezun olunan öğrenimle ilgili olarak, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak  ve bu sınavdan ortaöğretim mezunları için KPSS P94, önlisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3, ve İngilizce öğretmenliği için 2015 yılı KPSS P121 puanına sahip olmak,

İlan edilen unvanların öğrenim şartı için, son mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak (Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomaları yurt içinde denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’nca onaylandığını gösteren “Denklik Belgesi”ne sahip olmak),

Başvuru kılavuzunda belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan genel ve özel şartların yanı sıra Hv.K.Klığının kadro ihtiyaçları esas alınarak belirlenmiştir.

 BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular, 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 17.00’da başlayıp, 25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 08.00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.

Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra, adaylara işleminin tamamlandığını belirten bir şifre verilecektir. Bu şifre kullanılarak doldurulan bilgiler kontrol edilebilecek, varsa başvuruların sona ereceği tarihe kadar değişiklikler yapılabilecektir. Başvuru bilgilerine başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, verilen şifrelerin gizli tutulması gerekmektedir.

Elektronik ortamdaki kesinti, aksaklık vb. nedenlerden dolayı, vaktinde başvuru yapamayanlar ile hatalı başvuruda bulunanlar için ayrıca bir süre ve tekrar başvuru imkânı tanınmayacaktır.

Başvurularının tamamlanmasından sonra adreslere herhangi bir belge gönderilmeyeceğinden, adayların internet adresinden durumlarını ve yapacakları işlemleri öğrenmeleri gerekmektedir. İnternet ilanlarının takip edilmemesi nedeniyle seçim aşamalarına katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

 

S.Nu.

 

Faaliyet Adı

 

Tarihi

 

1.

 

Müracaatların kabulü.

25 Aralık 2015

25 Ocak 2016 (08.00)

 

2.

Seçim aşamalarına çağırılacak adayların internette yayımlanması.

 

12 Şubat 2016

 

3.

 

Seçim Aşamaları.

 

19 Şubat 2016

 

4.

 

Hastane muayene işlemleri.

22 Şubat 2016

07 Mart 2016

 

5.

 

Güvenlik soruşturmaları.

22 Şubat 2016

22 Nisan 2016

 

6.

Adayların asıl ve yedek durumlarının internette yayımlanması.

 

18 Mart 2016

 

 

 

7.

 

 

Atama

Güvenlik soruşturmalarının sonuçlanması ve sağlık raporlarının TSK Sağlık Komutanlığınca onaylanmasını müteakip, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından atamaları yapılacaktır.

* Hava Kuvvetleri Komutanlığı, başvuru kılavuzunda ve faaliyet takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞRILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Temin süreci ön başvuru, mesleki yeterlilik sınavı (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat sınavı (Her unvan için yapılmaktadır.), sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Mesleki yeterlilik sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar olacaktır. Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınacaktır.

Yalnızca mülakat sınavı yapılan kadrolar için sözlü sınava çağrılacak aday sayısı alınacak personel sayısının altı katına kadar olacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sınavlara çağrılacaktır.

Adaylara www.tekok.edu.tr adresinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımaktadır. Adayların adreslerine ayrıca tebligat gönderilmeyecektir. Adayların cep telefonlarına kısa mesajla bilgilendirmede bulunulabilecektir. Bu nedenle adayların müraacat işlemlerinde geçerli bir cep telefonu numarası girmeleri önem arz etmektedir.

İnternet üzerinden başvuruların tamamlanmasından sonra, yapılan tüm başvurular, adayların beyanları doğrultusunda kontrol edilecektir.

Başvurusu kabul edilen adaylara 12 Şubat 2016 Cuma günü www.tekok.edu.tr internet adresinden bilgi verilecek ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgeler duyurulacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylar, belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunacaklardır. Belirtilen tarih, saat ve yerde seçim aşamalarına katılmayanlar haklarını kaybedecektir. Bu işlemlerin takip edilmesi tamamen adayın sorumluluğundadır.

BAŞVURULARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR:

İnternet ortamında doldurulması gereken ilgili hanelerin doldurulmaması ve bilgilerde eksiklik, yanlışlık, tutarsızlık olması, yapılan başvurunun ve formun eksiksiz olarak tamamlanmasına dair işlemin sonuçlandırılmaması, başvuru için belirlenen tarihler arasında başvuru yapılmaması, başvurunun internet haricinde posta/kargo vb. ile yapılması ve yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giriş koşullarını taşımadığının belirlenmesi durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

b.            Belgelerde adayların beyanları esas olup, bu beyanların eksik yada hatalı bilgi içermesi durumunda, adaylık işlemlerine son verilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesi uygulanacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI:

Evrak İnceleme ve Ön Kontrol:

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlikleri ile internette yayımlanan ve seçim aşamalarına gelirken adayların getirmeleri gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak getirip getirmedikleri ile belgelerin adayların beyan ettiği bilgileri doğrulayıp doğrulamadığı kontrol edilmektedir.

Kişilik Testi:

Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor koşullar altında çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket şeklinde uygulanan bir testtir. Başarılı/başarısız gibi bir değerlendirmesi bulunmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Sınavı:

Adayların mesleki bilgisini ölçmek maksadıyla kurum tarafından mesleki yeterlilik sınavı yapılabilir.

Mesleki yeterlilik sınavı, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Kurul/Komisyon üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması mesleki yeterlilik sınav sonucu puanını oluşturur.

Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için sınav sonucunun yüz tam puan üzerinden en az yetmiş olması şarttır.

Mesleki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylardan en yüksek puandan başalamak üzere atama yapılacak kadro sayısının altı katına kadar aday mülakat sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylarda sözlü sınava alınır.

Mülakat:

Mesleki yeterlilik sınavından sonra yapılan veya doğrudan yapılan mülakat sınavında adayın;

Duyuruda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi.

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (ç)          Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

Genel yetenek ve genel kültürü.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı değerlendirilir.

Mülakat sınavında başarılı sayılmak için,  Kurul/Komisyon başkanı ve üyelerinin yüz tam üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Sağlık Muayene Merkezine Sevk:

Seçim aşamalarında başaralı olan adaylar “Sivil Memur Olur.” kararlı sağlık raporu almak amacıyla; askeri hastanelere veya askeri sağlık muayene merkezi başkanlıklarına sevk edilerek, gerekli işlemlerini tamamlaması sağlanır.

Seçim Aşamalarına İtiraz Esasları:

Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Mesleki yeterlilik ve mülakat aşamalarında elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.

Mesleki yeterlilik ve mülakat sınavına yönelik yapılan itirazlar, İtiraz Komisyonu üyelerince yapılan inceleme sonucu kurula bildirilir. İtiraz sonucu adaya sözlü olarak bildirilir.

İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, diğer bir komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci itiraz hakkı bulunmamaktadır.

ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Sağlık raporu olumlu sonuçlanan adayların, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre KPSS puanı, mesleki uygulama sınavı ve mülakat notu dikkate alınarak performans puanları hesaplanmaktadır.

Performans puan sıralamasına göre her unvan için asıl ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir; asıl ve yedek aday isim listelerinin onaylanmasını müteakip, 18 Mart 2016 tarihinde saat 17.00’da www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.

ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DUYURULAR:

Adaylar bilgilendirme işlemlerini www.tekok.edu.tr genel ağ adresinden takip edeceklerdir. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.tekok.edu.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; bu başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarından emin olarak seçim aşamalarına gelmesi önemlidir.

Seçim aşamalarında adayların kaybolan eşya ve malzemelerinden Hv.Tek.Okl.K.lığı sorumlu değildir.

Şehit, malul ve muharip gazi eş  ve çocuklarının;  anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu  gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanı dikkate alınır. (Şehit, malul ve muharip gazi eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklar ve bu belgelerin fotokopisini Hava Teknik Okullar Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı Gaziemir/İZMİR adresine PTT APS veya PTT kargo yoluyla gönderilecektir. Diğer kargo şirketleri ile gönderilen belgeler kabul edilmeyecek ve mülakat aşamasına çağrılmaları halinde bu belgenin aslını getirecektir.)

Cep telefonu, elektronik/mekanik cihazlar, her türlü ileteşim aracı, fotoğraf makinesi vb. araçlar, silah ve benzeri teçhizatlar ile sigara ve çakmak sınava girişte kesinlikle alınmayacaktır. Adayların yukarıda belirtilen malzemeleri sınava gelirken getirmemeleri uygun olacaktır.

 İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

İletişim Bilgileri

İnternet adresi:               http://www.tekok.edu.tr

Telefon                :              0 232 251 79 29

0 232 251 16 00  (Dâhili: 4186-4194)

Ulaşım Bilgileri

Seçim aşamaları için otobüsle İzmir’e gelen adaylar, otogardan Yeni Garaj – Gaziemir minibüslerine ya da belediye otobüslerine binerek, Gaziemir TANSAŞ durağında veya KİPA  AVM  durağında inebilirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İZBAN demiryolunun diğer istikametinde bulunan İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

Hava yolu ile İzmir’e gelen adaylar ise, hava alanı içerisinde bulunan İZBAN metro trenine binip bir durak sonraki Sarnıç istasyonunda inerek STARWOOD yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

Adayların taksi kullanmaları durumunda ise, Gaziemir KİPA AVM yanındaki Sarnıç köprüsünün hemen bitiminde sola dönülerek İZBAN metro treni Sarnıç istasyon durağı ve STARWOOD  yapı market tarafına ilerlemelidirler. Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, İl Özel İdaresi Tesislerinin yanındaki yoldan yaklaşık 300 metre içeridedir.

Hava Teknik Okullar Sınav Giriş Nizamiyesi, Gaziemir TANSAŞ veya KİPA AVM bölgesinden yaklaşık 1.500 metre uzaklıkta olup ulaşım krokisi aşağıda belirtilmiştir.

10.          TABLO-1:

 

 

Sınıfı

(1)

 

 

Kadro Unvanı (İhtisası)

 

 

Adaylarda Aranacak Öğrenim Şartı

 

 

Cinsiyet

 

 

KPSS

Puan Türü

 

 

Sınav Şekli

 

 

Göreve Başlayacağı Derece/Kademe

Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar

 

İl/İlçe

 

Sayı

 

EÖHS

 

İngilizce Öğretmeni

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu olmak veya ilgili bölüm mezunu olup formasyon eğitimi almış olmak.

 

Bayan / Erkek

 

KPSS-P121

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

9’uncu Derecenin 1’inci Kademesi

 

İzmir

 

1

 

SHS

Psikolog(2)

 

Psikoloji lisans programlarından mezun olmak.

 

Erkek

 

KPSS-P3

 

Mülakat

8’inci Derecenin 1’inci Kademesi

 

Kütahya

 

1

 

 

 

THS

 

 

Bilgisayar Mühendisi

Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknoloji Lisans programlarından birinden mezun olmak.

 

 

 

Bayan / Erkek

 

 

 

KPSS-P3

 

 

 

Mülakat

 

 

8’inci Derecenin 1’inci Kademesi

 

 

 

Ankara

 

 

 

1

 

THS

 

Mimar

 

Mimarlık Lisans programından mezun olmak.

 

Bayan / Erkek

 

KPSS-P3

 

Mülakat

8’inci Derecenin 1’inci Kademesi

 

Ankara

 

1

 

THS

İnşaat mühendisi

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

Erkek

 

KPSS-P3

 

Mülakat

8’inci Derecenin 1’inci Kademesi

 

Ankara

 

1

 

THS

İnşaat mühendisi

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

 

Erkek

 

KPSS-P3

 

Mülakat

8’inci Derecenin 1’inci Kademesi

 

Kayseri

 

1

 

 

THS

 

Harita Kadastro Teknikeri

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Erkek

 

 

KPSSP93

 

 

Mülakat

 

9’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

Diyarbakır

 

 

1

 

 

THS

 

Harita Kadastro Teknikeri

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro, Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Erkek

 

 

KPSSP93

 

 

Mülakat

 

9’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

Batman

 

 

1

 

 

Sınıfı

(1)

 

 

Kadro Unvanı (İhtisası)

 

 

Adaylarda Aranacak Öğrenim Şartı

 

 

Cinsiyet

 

 

KPSS

Puan Türü

 

 

Sınav Şekli

 

 

Göreve Başlayacağı Derece/Kademe

Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar

 

İl/İlçe

 

Sayı

 

 

 

 

 

 

THS

 

 

 

 

 

 

Makine Teknisyeni

Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi/Makine Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Makine Model, Model, Modelcilik, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Ahşap Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Plastik Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Metal Modelleme), Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (Bilgisayar Destekli Modelleme), Makine, Makine Ressamlığı, Teknik Resim (Makina),  Tesviye, Tesviyecilik, Tornacılık, Frezecilik, Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC), Nümerik Kontrollü Makineler (CNC), Kalıp, Kalıpçılık, Bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

Erkek

 

 

 

 

 

 

KPSS-P94

 

 

 

 

 

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

 

 

 

 

 

12’inci Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

 

 

 

 

Diyarbakır

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

THS

 

 

 

Elektrik Teknisyeni

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Yüksek Gerilim Sistemleri, Elektrik Tesisatları ve Pano Monitörlüğü, Endüstriyel Bakım Onarım, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otamasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

 

 

Erkek

 

 

 

KPSS-P94

 

 

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

 

 

12’inci Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

 

Batman

 

 

 

1

 

 

YHS

 

 

Aşçı

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Erkek

 

 

KPSS-P93

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

10’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

İstanbul

 

 

2

 

 

YHS

 

 

Aşçı

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Erkek

 

 

KPSS-P93

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

10’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

Ankara

 

 

1

 

 

YHS

 

 

Aşçı

Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak sanatları önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

Erkek

 

 

KPSS-P93

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

10’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

Muş

 

 

1

                   

 

 

 

Sınıfı

(1)

 

 

Kadro Unvanı (İhtisası)

 

 

Adaylarda Aranacak Öğrenim Şartı

 

 

Cinsiyet

 

 

KPSS

Puan Türü

 

 

Sınav Şekli

 

 

Göreve Başlayacağı Derece/Kademe

Personel İhtiyacı Duyulan Kadrolar

 

İl/İlçe

 

Sayı

 

 

 

 

YHS

 

 

 

 

Garson

 

Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ağırlama Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği ve  Otelcilik,  Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak

 

 

 

 

Bayan / Erkek

 

 

 

 

KPSS-P93

 

 

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

 

 

10’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

 

 

İstanbul

 

 

 

 

2

 

 

 

 

YHS

 

 

 

 

Garson

 

Otel Yöneticiliği, Turizm Konaklama ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Ağırlama Hizmetleri, Turizm İşletmeciliği ve  Otelcilik,  Turizm ve Otelcilik, Turizm-Otelcilik, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği, İkram Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak

 

 

 

 

Bayan / Erkek

 

 

 

 

KPSS-P93

 

 

 

Uygulama Sınavı ve Mülakat

 

 

 

10’uncu Derecenin 2’nci Kademesi

 

 

 

 

Ankara

 

 

 

 

3

(1)          THS: Teknik Hizmetler Sınıfı; SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı; EÖHS: Eğitim Öğretim Hizmetler Sınıfı; GİHS: Genel İdare Hizmetleri Sınıfı anlamında kullanılmıştır.

(2)          Klinik ortamında çalışmayacak olup, Birlik ve Karargâhlarda görev yapacaklardır.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Memur Alımı İlan Metni için TIKLAYINIZ

0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı Başvuru Kılavuzu

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Uygulamayı Yükle

Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!