Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği! 28 Mayıs 2019

29 Mayıs 2019 tarihli resmi gazetede “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte geçen detayları My Memur olarak hazırladık. İşte Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ayrıntıları.

54309
Abone Ol
Daha Fazla

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ 29 Mayıs 2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Temmuz 2006 tarihli ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Bu Yönetmeliğin amacı, iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet akdine bağlı olarak istihdam edilecek olan Ajans personelinin nitelik, istihdam, çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve bunların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

(1) Genel sekreter ve ajansta istihdam edilecek tüm personelde;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları aranır.

GENEL SEKRETER İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR VE GENEL SEKRETERİN İSTİHDAMI

(1) Genel sekreter olarak istihdam edileceklerin aşağıda belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Ajansın faaliyet alanına giren konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olmak.

c) Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak.

ç) Görevlendirme tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye görevlendirme tarihi itibarıyla sahip olmak.

(2) Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen ve/veya Bakanlıkça belirlenen adaylar arasından Bakanlık tarafından görevlendirilir ve gerekli görüldüğünde Bakanlık tarafından resen görevden alınır.

ÇALIŞMA BİRİMİ BAŞKANLARI, YATIRIM DESTEK OFİSİ KOORDİNATÖRLERİ VE HUKUK MÜŞAVİRLERİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(1) Ajans uzmanları arasından, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile çalışma birimi başkanı, yatırım destek ofisi koordinatörü ve hukuk müşaviri görevlendirilir.

(2) Çalışma birimi başkanı veya yatırım destek ofisi koordinatörü olarak görevlendirileceklerin, Ajanslarda en az 3 yıl fiili olarak çalışmış olması şartı aranır.

UZMAN PERSONEL, HUKUK MÜŞAVİRİ VE İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(1) Ajanslarda istihdam edilecek uzman personelin öncelikle, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavına girmeleri ve bu sınavdan, Genel Sekreterin görüşü alınmak suretiyle Yönetim Kurulunun her bir öğrenim dalı itibarıyla, son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan ve 80 puandan az olmamak üzere belirleyeceği bir KPSS taban puanı almış olmaları şarttır. Bu KPSS taban puanı, yarışma sınavına girecek yeterli aday bulunamaması ve Ajans ihtiyaçlarının zorunlu kılması halinde, 70 puanın altına düşmemek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile indirilebilir.

(2) Uzman personel ve iç denetçi için yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Ajans tarafından belirlenen ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden mezun olmuş, sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip adaylar arasında gerçekleştirilir.

(3) Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilecek uzman personel adaylarında yukarıda belirtilen özel şartlara ilave olarak yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartı aranır. Bu pozisyon için sınav ilanında tercih nedeni olarak avukatlık stajını tamamlamış bulunmak hususu belirlenebilir.

(4) İç denetçide kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır. YDS taban puanı, iç denetçi için Ajans ihtiyaçlarının zorunlu kılması halinde, 60 puanın altına düşmemek kaydıyla, Yönetim Kurulu Kararı ile indirilebilir.

(5) Ajansta istihdam edilecek uzman personel bakımından, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda en az on yıl fiilen başarılı olarak çalışmış ve başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olan kişiler, KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınır:

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme,

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret.

(6) Uzman personel ve iç denetçi için Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmaya ilişkin tercih sebepleri belirlenebilir. Adayların, söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

(7) Bu maddeye göre KPSS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajansın toplam uzman personel sayısının yüzde yirmisini aşamaz. Yüzde yirmilik sınırlamanın hesabında Ajanslarda bu Yönetmeliğin 22 nci maddesi kapsamında istihdam edilenler dikkate alınmaz.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

(1) Kalkınma ajanslarında idari ve mali işler, halkla ilişkiler, arşiv ve sekreterlik gibi hizmetleri yerine getirmek amacıyla destek personeli istihdam edilir.

(2) Destek personeli olarak istihdam edilecek personelde asgari orta öğrenim görmüş olmak ile sınav ilanında belirtilen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS puan türünden en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

(3) Destek personelinin görevlendirileceği pozisyonun ihtiyaçlarına uygun bölümlerden yüksekokul veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma ve görevlendirileceği pozisyonla ilgili deneyim ve/veya belli sertifikalara sahip olma tercih sebepleri olarak belirlenebilir.

SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN HUSUSLAR

(1) Ajansta uzman ve destek personelinin görev tanımı dışında kalan işlerin yürütülmesi için 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesi çerçevesinde sürekli işçi istihdam edilir.

(2) Sürekli işçilerin Ajans tarafından istihdam edilmesine ilişkin süreç, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.

Diğer tüm detaylar için tıklayınız:

pdf.jpg

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!