1. HABERLER

  2. PERSONEL SAĞLIK

  3. Kamu Hastanelerinde Mesai dışı çalışmanın yürütmesi durduruldu
Kamu Hastanelerinde Mesai dışı çalışmanın yürütmesi durduruldu

Kamu Hastanelerinde Mesai dışı çalışmanın yürütmesi durduruldu

Kamu Hastanelerinden mesai dışı çalışma genelgesinin Yürütmenin Durdurulması Kararı

A+A-

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı

 

Sayı : 49022165-010.99 /2014.5641.1670 30 NİSAN 2014

Konu : Yürütmenin Durdurulması Kararı

 

GENELGE

2014/ 04

 

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi ve Türk Diş Hekimleri Birliği vekilleri tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada Danıştay 11. Dairesince 14/02/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin;

 

1) 4 üncü maddesinin (m), (n), (o), (ö), (p), (r), (s) bentlerinde yer alan mesai dışı çalışmaya ilişkin tanımlar, 9 uncu ve 10 uncu maddelerinin ikinci fıkralarında düzenlenen ve mesai dışı çalışan personelin net performans puanının hesaplanmasına ilişkin formüller ile mesai dışı çalışan personelin net ek ödeme tutarının hesaplanmasına yönelik 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının,

 

2) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin "İnceleme heyetinin yapısı, çalışma usul ve esasları Kurumca çıkarılacak Yönerge ile belirlenir." şeklindeki ikinci cümlesinin,

 

3) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının "ı) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyeleri, izinli sayıldığı bu günlerde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak değerlendirilir." şeklindeki bendinin,

 

4) 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesinde yer alan "İkinci fıkranın (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üyeler Başhekim tarafından" ibaresinin,

 

Yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, bu karar 08/04/2014 tarihinde Kurumumuza tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede;

 

1- Mesai dışı çalışma yapan personele yapılacak ek ödemeleri düzenleyen Yönetmelik hükümlerinin yürütmesi durdurulduğundan, mesai dışı çalışma kapsamında yapılan çalışmalar karşılığında ek ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle, mezkur Yönetmelik düzenlemeleri kapsamında mesai dışı çalışma yapan personele mesai dışı tavan ek ödeme tutarı dikkate alınarak ve mesai dışı ek ödeme hesaplama formülleri kullanılarak ek ödeme hesaplanamayacaktır. Bu nedenle, 2014 Mayıs döneminden itibaren yürütmesi durdurulan mezkur Yönetmelik hükümleri kapsamında mesai dışı çalışma planlaması yapılmayacaktır. Vardiya hizmetleri, nöbetler, icap nöbetleri vb. çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

 

Anılan yürütmeyi durdurma kararının Bakanlığımıza tebliğ tarihi öncesinde mesai dışı çalışma kapsamında yapılmış olan ek ödemeler personelin fiili çalışmaları karşılığı yapıldığından ve gelire katkı söz konusu olduğundan, 01/01/2013 tarihinden Nisan 2014 dönemine kadar (Nisan 2014 dahil) yapılmış olan mesai dışı çalışmalar karşılığı personele ödenmiş olan ek ödemeler ilgili personelden geri alınmayacaktır. 2

 

2- İnceleme heyetinin dayanağını oluşturan "İnceleme heyetinin yapısı, çalışma usul ve esasları Kurumca çıkarılacak Yönerge ile belirlenir." hükmünün yürütmesi durdurulduğundan, 01/05/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan 03/06/2013 tarih ve 2391 sayılı Makam Onaylı Girişimsel İşlemler Yönergesinin 5 inci maddesi kapsamında oluşturulan inceleme heyetlerinin dayanağı ortadan kalkmıştır.

 

31/10/2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönergede Başhekimlerin görev tanımları aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

 

"Başhekim

 

MADDE 17- (1) Hasta ve Çalışan hakları ile güvenliği mevzuatı doğrultusunda, kanıta dayalı tıp, akılcı ilaç kullanımı, tıp etiği ilkeleri esas olmak üzere tıbbi hizmetlerin yürütülmesinden sorumlu olan Başhekimin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

- Teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak.

 

- Tedavinin etkinliği ve hizmetlerin verimliliğine yönelik izleme, değerlendirme yapıp faaliyet raporu düzenlemek.

 

.....

 

-Tıbbi hizmet sunumu kapsamındaki uygulamaları izlemek, sonuçlarını değerlendirmek, gerektiğinde müdahale etmek ve sağlık hizmet sunumu için gerekli olan malzeme ve cihazların planlama ve ihtiyaç tespitini yaparak hastane yöneticisine bildirmek.

 

- Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerle ilgili verilerin, aylık performans ve faaliyet raporlarının usulüne uygun olarak zamanında, doğru ve noksansız olarak hastane yöneticisine aktarılmasını sağlamak.

 

....

 

- Sağlık tesisinde verilen tıbbi hizmetlerin hasta ve çalışan hakları ile güvenliği, tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak."

 

Anılan hükümler uyarınca Başhekimler; tıbbi hizmet sunumuna ilişkin düzenlemeler yapmak, hizmetin verimliliğine yönelik izleme ve değerlendirme yapmak, tıbbi hizmetlerin tıbbi etik ilke ve esaslarına göre yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, bunun için kurul, konsey, komite ve komisyonların çalışma düzen ve usullerini belirlemekle görevlidir.

 

Bu nedenle inceleme heyetlerinin görevleri arasında yer alan;

 

a) Tabiplerce gerçekleştirilen muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının, bu işlemlerin 03/06/2013 tarih ve 2391 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesine ekli Girişimsel İşlemler Listesi ve Kamu Kurumları için Bireysel Ödemeli Estetik Amaçlı Tıbbi ve Cerrahi İşlemler Listesindeki açıklama ve hükümler ile tıp etiğine uygunluğunun denetlenmesine, işlemlerin yerindelik, nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesine yönelik iş ve işlemler,

 

b) 14/02/2013 tarihli ve 448 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Laboratuvar Uzmanlarının Ek Ödemelerine Esas Kriter Katsayılarının Belirlenmesine Dair Yönerge esasları çerçevesinde her ödeme dönemi için laboratuvar uzmanlarının kriter katsayılarının belirlenmesi, 3

 

c) 14/02/2013 tarihli ve 447 sayılı Makam Onayı ile 01/01/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge ile 14/05/2013 tarihli ve 1951 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezleri İle Diş Hastanelerinde Görev Yapan Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge esasları çerçevesinde her ödeme dönemi için sağlık tesisinde çalışan ilgili personelin birim performans katsayılarının tespitine ilişkin tüm işlemler,

 

Bakanlığımızca konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Başhekimler tarafından görev tanımları çerçevesinde yürütülecektir.

 

3- Mezkur Y.D. Kararı doğrultusunda, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca haftada bir gün izinli sayılan yönetim kurulu üyelerine izinli sayıldıkları günler için sağlık tesisi puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılması gerekmekte olup, bu kapsamda izinli sayılan personele 01/01/2013 tarihinden itibaren yapılmış olan ek ödemeler tetkik edilerek, eksik ödeme söz konusu ise ilgili personele ödenecektir.

 

4- Döner Sermaye Komisyonunun Başhekim tarafından seçilen "d) Dahili ve cerrahi klinikleri ile laboratuvar ve röntgen birimlerini temsilen birer sorumlu uzman tabip, üçüncü basamak sağlık tesislerinde ise birer eğitim sorumlusu/eğitim görevlisi veya uzman tabip,", "e) Bir pratisyen tabip", "f) Bir asistan" ve "g) Bir diş tabibi" üyelerinin görevleri mezkur Karar nedeniyle Nisan 2014 dönemi itibariyle sona erdiğinden, Başhekim tarafından seçilen söz konusu üyeler, Mayıs 2014 döneminden itibaren görev yapacak şekilde kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecektir.

 

Bilgilerinizi ve konunun Birliğinize bağlı tüm sağlık tesislerine duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Prof. Dr. Ali İhsan DOKUCU

Kurum Başkanı

 

Duyuru metni için TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.