1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 10 Temmuz 2014
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 10 Temmuz 2014

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 10 Temmuz 2014

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 10 Temmuz 2014 Resmi gazetede Yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Nevşehir Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi Ve Sağlıklı Yaşam Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi gazetede 10 Temmuz 2014 Perşembe günü yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

10 Temmuz 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29056

YÖNETMELİK

Kapadokya Meslek Yüksekokulundan:

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI

YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyetlerini, yönetim organlarını, çalışma usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendine ve 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Yüksekokul: Kapadokya Meslek Yüksekokulunu,

d) Yüksekokul Müdürü: Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaç ve Faaliyetleri

Merkezin amaç ve faaliyet alanları

MADDE 5  (1) Merkezin amaç ve faaliyetleri şunlardır:

a) Kapadokya Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi programı ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak.

b) Toplumun kas ve iskelet sistemi sağlığı başta olmak üzere sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesini ve olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

c) Yüksekokulun bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

ç) Fizik tedavi yöntemleri yoluyla sağlık hizmetleri vermek, muayene, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek.

e) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6  (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

Müdür

MADDE 7  (1) Müdür; Yüksekokulda, Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine öğretim elemanlarından biri vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8  (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

b) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9  (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Yüksekokulun Merkezin faaliyet alanları kapsamına giren birimlerinde görevli öğretim elemanları arasından Yüksekokul Müdürü tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10  (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte yer alan faaliyet alanlarına göre Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek, faaliyet alanlarıyla ilgili hususlarda Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet kararı ve Yüksekokul Müdürüonayı ile gerekli düzenlemeleri yapmak ve uygulamak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu görüşerek onaylamak.

c) Kurs, seminer, panel, konferans ve benzeri programların düzenlenmesiyle ilgili kararları almak.

ç) Merkezde ilgili birimlerce yapılacak bilimsel uygulamalarda Merkez Yönetimi ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

d) Merkez bünyesinde araştırma ve proje grupları oluşturarak, grupların konuları ve bunlarda görevlendirilecek elemanlarla ilgili kararlar almak.

e) Gerekli görüldüğü hallerde Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler kurmak.

f) Müdürün önereceği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11  (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncümaddesine göre Yüksekokul Müdürü tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12  (1) Merkezin harcama yetkilisi Yüksekokul Müdürüdür. Yüksekokul Müdürü, bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.