KYK Yurt İdare Ve İşletme Yönetmeliği yayımlandı

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt İdare Ve İşletme Yönetmeliği Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

23397
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare Ve İşletme Yönetmeliği 9 Ağustos 2016 Tarihli ve 29796 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı. KYK Yurt İdare Ve İşletme Yönetmeliği ile birlikte Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmak amaçlanıyor. İlgili yönetmelik aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yüksek öğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır.

Kapsam; MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kurum tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yeni yurtların açılması, yurtların idaresi, işletilmesi, öğrenci disiplin işlemleri ile özel ve gece hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar.

Dayanak; MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar; MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,

ç) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,

d) Küçük işletme: Yurtlardaki lokanta, kantin, kafeterya, terzi, kuru temizleme, berber, kuaför, butik, büfe, manav, ayakkabı tamircisi ve benzeri işletmeleri,

e) Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

f) Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlilik programlarını,

g) Misafir: Bu fıkranın (h) bendinde tanımlananların dışında geçici olarak yurtlarda barınanları,

ğ) Normal öğrenim süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün; hazırlık sınıfları, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dâhil öğrenim süresini,

h) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Kurum yurtlarında sürekli barındırılan kayıtlı öğrencileri, Türkiye Burslusu Türkçe Öğretim Merkezi öğrencilerini, Uluslararası öğrencileri,

ı) Öğretim yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre yurtların hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,

i) Önlisans: Ortaöğretime dayalı, en az 2 yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğretimi,

j) Örgün eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,

k) Yönetim Kurulu: Kurum Yönetim Kurulunu,

l) Yurt: Kurum tarafından işletilen öğrenci yurtlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt İhtiyacı, Barınma Şartları,  Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri

Yurt ihtiyaç ve önceliklerin tespiti ile koordinasyon

MADDE 5 – (1) Yurt ihtiyaç ve önceliklerinin tespiti ve koordinasyonu amacıyla,

a) Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, yurt başvuruları, başvuruların karşılanma oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler, Kurumun stratejik planı, iyileştirme programı, kalkınma planı, yıllık programlar, hükümet programı ve eylem planları dikkate alınarak il ve ilçe bazında yurt ihtiyaç ve öncelikleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca tespit edilerek ilgili birimlere bildirilir.

b) Yeni açılacak yurtların hizmete girmesi, mevcut yurtlarda yapılacak değişiklikler ile idare ve işletilmesi hususlarında Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığınca düzenleme yapılır.

Barınma şartları

MADDE 6 – (1) Yurtlara başvuru ve barınma şartları;

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi,

c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması,

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,

ğ) Kanun, tüzük, yönetmelik ve mer’i mevzuat gereğince Kurum yurtlarında barındırılmasının uygun görülmesi,

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen öğrenci ailesinin ikametinin belirlenmesinde; Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş öğrenciler ile büyükşehir belediyeleri içerisinden Kurumca belirlenen il/ilçeler bu kapsamda değerlendirilmez.

(3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen “herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti” bulunan öğrencilerden cezası tecil edilenler yurtlarda barındırılırlar.

Başvuru, belge ve durum araştırması

MADDE 7 – (1) Yurtlarda barınmak isteyen öğrenciler, Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.

(2) Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal, ekonomik ve başarı durumlarından hepsi veya bazıları dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir.

(2) Aşağıdaki şartları taşıyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgelerle durumlarını belgelendiren yüksek öğrenim öğrencileri, öncelikli olarak yurtlarda barındırılır:

a) Şehit ve Gazi çocukları.

b) %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler.

c) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler.

ç) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hâle gelenlerin çocukları.

d) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler.

e) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrenciler.

f) “Milli Sporcu Belgesi” almış öğrenciler.

g) Gönüllü ve geçici köy korucusu çocukları.

ğ) Kalkınma planı, yıllık programlar, hükümet programı, eylem planları, Bakanlık hedef ve politikaları ile Kurum stratejik planı çerçevesinde yurtta barındırılmaları Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülenler.

h) Bu fıkrada belirtilen öğrenciler dışında zaruri durumların ortaya çıkması veya ihtiyaç duyulması halinde yurtlarda öncelikli olarak barındırılacak öğrencileri Yönetim Kurulu belirler.

Boş yatakların tespiti ve yerleştirme

MADDE 9 – (1) Öğretim dönemi başlangıcında aşağıdaki sıralamaya uygun olarak yurt bazında boş yatak sayıları belirlenir.

a) Gerçek ve tüzel kişilerle Kurum arasında yapılan protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler,

b) Bakanlıkça imzalanan uluslararası anlaşma ve protokollere göre yerleştirilecek öğrenciler,

c) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat uyarınca burslu uluslararası öğrenciler,

ç) Taraf olunan uluslararası anlaşmalarla yükseköğrenim görmek üzere ülkemize gelen öğrencilerden Bakan Onayı ile yurtlarda barınması uygun görülenler,

d) Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacak öğrenciler,

e) Her öğretim yılında; Bakanlık hedef ve politikaları, doğal afet, sosyal olay, ekonomik kriz, kamu güvenliği, ekonomik ve sosyal durumda değişiklik, terör, şiddet, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri herhangi bir nedenle Bakanlıkça yurda yerleştirilmesi uygun görülen öğrenciler.

(2) Değerlendirme sonucunda her öğrenci kendi bilgisini görecek şekilde, kurumun internet sayfasında dijital ortamda duyuru yapılır. Asıl listeden yurtlarda barınmaya hak kazanan öğrenciler, Genel Müdürlükçe belirlenen sürede yurtlara kayıt yaptırır. Asıl listeden kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine Genel Müdürlükçe belirlenen sürelerde yedek listedeki sıralama dikkate alınarak yurtlara kayıt yapılır.

(3) Başvuru, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri ile ilgili diğer hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Ücreti ve Güvence Bedeli

Yurt ücreti

MADDE 10 – (1) Yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında yurt ücreti alınır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilir.

(2) Yurt ücretlerinin tahsil şekli ile ücret tutarları Yönetim Kurulunca tespit edilir. Sonradan açılan yurt müdürlüklerinin ücret ve güvence bedelleri bu oranlara göre Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıt olunan ay ile kayıt sildirilen ayda günlük ücret hesabı yapılır. Bir ay 30 gün üzerinden hesap edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir.

(4) Yurt ücretleri en geç ayın son iş günü saat 16.00’ya kadar banka aracılığıyla ödenir.

(5) Yaz okulu, staj gibi nedenlerle yaz aylarında nöbetçi yurtlarda kalan öğrenciler, asıl kayıtlı bulunduğu yurdun ücretini ödemeye devam ederler.

(6) Yurtta barınmakta iken vefat eden öğrencilerin son ay yurt ücreti mahsup edilmeden güvence bedeli talep edilmesi halinde varislerine iade edilir.

(7) Kayıt sildirme durumunda ücret ve güvence bedeli iade işlemleri Kurumun belirleyeceği usul ile yapılır.

Yurt ücretini ödemeyenler

MADDE 11 – (1) Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yurt ücretini ayın son iş günü belirlenen saate kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün saat 16.00’dan sonra güvence bedelinden mahsup edilir. Güvence bedelini tamamlaması için izleyen ayın 10’u mesai bitimine, ayın 10’unun resmi tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar süre verilir. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de güvence bedelinden mahsup edilerek öğrencinin kaydı silinir. Kaydı silinen bu öğrencilerin başvurularının kabulü halinde aynı öğretim yılı için iki kat güvence bedeli alınarak yurda kayıtları yapılır. Öğrencinin talebiyle dönem sonunda tek kat güvence bedeli iade edilir.

b) Öğrenciler (a) bendinde belirtilen güvence bedeli tamamlama hakkından öğretim yılı ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek kaydı silinir. O öğretim döneminde yurtlara tekrar başvuru yapamaz.

c) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı, kaza veya hastalık ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren 5 gün, diğer durumlarda ayın 15’ine kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; aile hekimliği, Sağlık Bakanlığına bağlı diğer resmi sağlık kurumları veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir.

Güvence bedeli

MADDE 12 – (1) Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak güvence bedeli alınır.

(2) Güvence bedeli tutarı, Genel Müdürlükçe tespit edilir. İleriki öğretim yıllarında tespit edilecek güvence bedeli tutarının önceden tahsil edilmiş tutardan fazla olması halinde güvence bedeli farkı yurtta kalan öğrencilere tamamlattırılır. Ödemesini gerçekleştirmeyen öğrencinin yurtla ilişiği kesilir. O öğretim yılı içinde bu öğrencilerin başvuruları yeniden değerlendirilir.

(3) Öğrencinin yurt malzemesine zarar vermesi halinde, zarar güvence bedeli tutarından az ise güvence bedelinden mahsup edilir ve eksilen tutar öğrenciye tamamlattırılır. Zarar güvence bedeli tutarından fazla ise tutarın tamamı öğrenciden tahsil edilir. Öğrenciye, bu işlemler için 20 gün süre tanınır. Bu süre içinde güvence bedelini tamamlamadığı ya da verdiği zararı ödemediği takdirde yurtla ilişiği kesilir. Zarar genel hükümlere göre tahsil edilir.

(4) Öğrencilerin yurtlardan ayrılması ya da kaydının silinmesi nedeniyle kalan güvence bedeli tutarları, talep halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde ise güvence bedeli tutarı 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir. 

(5) Sınavlara girmek üzere gelen ve geçici olarak yurtlarda barındırılan öğrenciler ve Kurum mensupları dışındaki misafirlerden alınacak güvence bedeli ile ilgili usul ve esaslarla, yurtlarda ücretsiz barındırılan öğrencilerden hangi hallerde güvence bedeli alınmayacağına ilişkin hususlar Genel Müdürlükçe tespit edilir.

Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler

MADDE 13 – (1) Yurt ücreti ve/veya güvence bedeli alınmayacak öğrenciler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

a) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar.

b) Devlet koruması altında olan öğrenciler.

c) Anne ve babası vefat etmiş olanlar.

ç) Şehit ve gazi çocukları.

d) 2330 sayılı Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin çocukları.

(2) Bu öğrenciler okullarını normal öğrenim süresinde bitirmemişse 1 yıl daha aynı haklarla barınmaya devam ederler.

(3) Yurtlarda barınan öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenler ile deprem, sel, savaş, terör, kamu güvenliği, eğitim, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, genel ahlak suçu mağduriyeti ve benzeri nedenler ile yurtlarda barındırılanlardan yurt ücreti alınmamasına Bakanlıkça karar verilir.Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurt İdare Ve İşletme Yönetmeliği için TIKLAYINIZ.

 

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!