1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. MEB PERSONEL ALIMI

  4. MEB Öğretmen 2. İl Dışı Atama İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu
MEB Öğretmen 2. İl Dışı Atama İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu

MEB Öğretmen 2. İl Dışı Atama İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu

Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2014 İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri ile İlgili Detaylar.MEB Öğretmen 2. İl Dışı Atama İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusu

A+A-

Öğretmenlerin, Eylül 2014 iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 06/05/2010 
tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin 
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar 

çerçevesinde yapılacaktır.
1- İller arası isteğe bağlı yer değiştirecek öğretmenlerden;
a) 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini 
tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
b) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma 
yükümlüsü öğretmenlerden başvurunun son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, 
istemeleri halinde 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda 
bulunabilecektir. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresi 
aranmayacak ve bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulundukları yerde 
görevlerine devam edecektir. 
c) 2012, 2013 ve 2014 yıllarında iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra çeşitli 
sebeplerle eski görev yerlerine iade edilenlerin, eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet 
süreleri 3 yılın hesabında birlikte değerlendirilecektir.
ç) Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında 
görev yapan öğretmenler, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
d) Eğitim kurumu yöneticilerinden yöneticilikleri sona erenler, süre şartı aranmaksızın 
yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
2- Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 05/09/2014
tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
3- Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici 
olarak görevlendirilen öğretmenlerden 15 Eylül 2014 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu 
eğitim kurumuna döneceklerini beyan edenler, yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. 
Bunlardan en geç 15 Eylül 2014 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve 
başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
4- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli öğretmenlerden 15 Eylül 2014 
tarihine kadar yurt dışı görev süresinin veya aylıksız izinlerinin sona ereceğini 
belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda 2
bulunabilecektir. Bu kapsamda yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 15 
Eylül 2014 tarihine kadar atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları 
iptal edilecektir.
5- Üç yıllık sürenin hesabında, sözleşmeli öğretmenlik ve asker öğretmenlik dahil, 
öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu ilde fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler 
dikkate alınır. Aylıksız izinli olarak geçirilen süreler ile eğitim kurumları dışında Bakanlık 
merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışılan süreler ise 3 yıllık 
sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
6- Soruşturma sonucu başka il’e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları 
tarihten itibaren 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları il’e yer değiştirme isteğinde 
bulunamayacaktır.
7- Yer değiştirme sonucu farklı illere atanan öğretmen eşlerin, istemeleri halinde 
atamaları iptal edilerek eski görev yerlerinde kalmaları sağlanacaktır.
8- Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer 
alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.
9- Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan 
başvurular; gerekli şartları taşımayan başvurular; gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da 
istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru 
Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz 
başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
10- Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda 
bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular 
hakkında yasal işlem yapılacaktır.
11- Yer değiştirme iş ve işlemlerinin yürütülmesi, başvuruların onaylanması ve
reddedilmesinden sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, 
yetkili ve sorumlu olacaktır.
12- Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan 
öğretmen sorumlu olacaktır. Öğretmenler, başvuruların onay işlemleri tamamlanmadan eğitim 
kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecek ve bilgi 
düzeltmesi yaptıran öğretmenler, süresi içinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak,
başvurunun il milli eğitim müdürlüğünce onaylanmasından sonra hiçbir surette düzeltme 
yapılmayacaktır.
13- İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı 
il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü 3
bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyebilecek; okul yöneticileri de 
süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru 
Formunun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında
imzalattırılacaktır.
14- Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince 
onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır. Başvurular, başvurunun yapıldığı veya izleyen 
gün içinde eğitim kurumu müdürlüklerince; eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden 
gün içinde ise ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. Son gün yapılan 
başvuruların onay işlemleri aynı gün tamamlanacaktır.
15- Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları 
il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını, kadrolarının 
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaktır.
16- Öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe 
millî eğitim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle başvuru süresi içinde yer değiştirme 
başvurusundan vazgeçebilecek ve bu başvurular elektronik ortamda ilgililerce iptal 
edilecektir.
17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, 
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve 
“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih 
edemeyecektir.
18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri 
ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri tüm 
eğitim kurumlarını, ilgili mevzuatına göre Anadolu lisesine atanan ve halen görev yapan 
öğretmenler fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerini 
tercih edebilecektir. 
Ancak spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli 
görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce spor liseleri ile 
güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre spor liselerini ve güzel 
sanatlar liselerini tercih edebilecektir.
19- Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha 
önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kurumlarını (Fen liseleri 
ve sosyal bilimler liselerinin tüm alanları ile spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar 
liselerinin ise görsel sanatlar ve müzik alanları hariç) tercih edebileceklerdir.4
20- Öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 25 eğitim kurumunu tercih 
edebilecektir. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 26 ncı seçenek olarak 
bir il’i daha tercih etme hakkı verilecektir. Ancak 25 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 
26 ncı seçenek işaretlenemeyecektir. Bunlardan 26 ncı seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih 
ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla 
atanacaktır.
Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı 
dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği 
hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde 
ise bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.
21- İller arası görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal 
edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra Yönetmelikte 
belirtilen özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış 
olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde 
alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarından alanlarında 
boş norm kadro bulunan eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.
22- Yer değiştirme başvuruları 01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında alınacak; atamalar 
9 Eylül 2014 tarihinde yapılacak; ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 10 Eylül 2014 
tarihinden itibaren başlatılacaktır.
23- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim 
müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa 
bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim 
Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas 
alınacaktır.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü


Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.