Memurlara Disiplin Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

Memurlara verilen disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 124. Maddeyle belirlenmiştir. İşte detaylar!

60962

İlgili Kanun ve maddede memurların disiplin cezaları kamu görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinin sağlanması amaçlanarak kanunların, yönetmeliklerin ve tüzüklerin Devlet Memuru olarak tanımladığı kişilere verilir. Bu kişilerin yurtiçindeki ve yurtdışındaki memuriyet görevlerini yerine getirmemesi, uyulması gereken kurallara uyulmaması, yasaklanan faaliyetlerde bulunulması halinde memuriyet disiplin cezası verilir.

Memurlara Disiplin Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

Memurlara Disiplin Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

Memurların disiplin cezaları aşağıdaki şekillerde uygulanır.

 • Uyarma Disiplin Cezası
 • Kınama Disiplin Cezası
 • Aylıktan Kesme Disiplin Cezası
 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması Disiplin Cezası
 • Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Uyarma Disiplin Cezası

Uyarma disiplin cezası devlet memurlarının ifa ettikleri görevde daha dikkatli olması ve davranışlarında özenli olmalarını sağlamayı amaçlar. Aşağıdaki durumlarda memurlara uyarma cezası verilir.

 • Sorumluluğunda olan görevleri ve aldığı emirleri yerine getirmeyenlere, görev yeri için belirlenmiş olan kurallara uymayanlara, göreviyle ilgili resmi belgeleri, araç ve gereçleri kullanmada, korumada özensiz ve düzensiz olanlara
 • Özür belirtmeden ve izin almadan görevine geç gelenlere, görevden saatinden önce ayrılanlara, görev yerinden mesai saatleri dahilinde ayrılanlara
 • Çalıştığı kurum tarafından belirlenmiş olan tasarruf önlemlerine uymayanlara
 • Usulsüz olarak başvuru ve şikayette bulunanlara
 • Devlet memurluğuna yakışmayan davranış ve tutum içinde olanlara
 • Görevine ve iş sahiplerine ilgisiz ve kayıtsız olanlara
 • Yönetmelikle belirlenen kılık kıyafet kurallarına uymayanlara
 • Görevinin diğer çalışanlarla işbirliği içinde yerine getirmesi gereken bölümlerinde bu kurala uymayanlara

Kınama Disiplin Cezası

Devlet memurluğu görevini yerine getirirken aşağıdaki tutum ve davranışlar içinde olanlara yazılı olarak bildirilen kınama disiplin cezası verilir.

 • Görevlerini zamanında yerine getirmeyenlere, görev alanında geçerli olan usul ve esasları yerine getirmeyenlere, kullandığı ve korumakla yükümlü olduğu resmi belge ve araç – gereçlere yeterli özeni göstermeyen ve düzensiz olanlara
 • Eşlerinin ve çocuklarının sürekli gelir sağlayan işlerini belirlenen süreler dahilinde kuruma bildirmeyenlere
 • Görev sırasında amirine hal ve davranışlarıyla saygısızlıkta bulunanlara
 • Hizmet dışında olan bir devlet memurunun itibarını ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunanlara
 • Devletin resmi araç gereçlerini, resmi belgeleri ve benzeri diğer tüm eşyaları özel işleri için kullananlara
 • Devlete ati resmi belge, araç, gereçleri kaybedenlere
 • İş arkadaşlarına, diğer personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunanlara
 • İş arkadaşlarına, diğer çalışanlara ve iş sahiplerine sözle veya davranışlarla sataşanlara
 • Görev yerinde genel ahlak ve edebe aykırı davranışlar sergileyenlere, bu tür yazılar yazanlara, resim – işaret – benzeri şekiller çizenlere ve yapanlara
 • Kendisine verilen emirlere itirazda bulunanlara
 • Borçlarını kasten ödemeyen ve hakkında yasal işlem başlatılmasına sebep olanlara
 • Çalıştığı kurumun huzurunu, sükununu ve çalışma düzeninin bozanlara
 • Yetkisi dahilinde olmamasına rağmen basına, radyo – televizyon ve haber ajanslarına demeç ve bilgi verenlere

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası

Aylıktan Kesme Disiplin Cezası

Aşağıdaki hal ve hareketlerde bulunan devlet memurlarına maaşlarına 1/30 ile 1/8’i arasında değişmek üzere aylıktan kesme disiplin cezası uygulanır.

 • Kasten olmak kaydıyla kendisine verilen zamanında yerine getirmeyenlere, görev alanı için belirlene usul ve esaslara uymayanlara, resmi belge, araç ve gereçlere gereken özeni göstermeyip korumayanlara, hor kullananlara
 • Özür bildirmeden 1 ya da 2 gün işe gelmeyenlere
 • Devlete ait olan resmi belgeleri, araçları ve gereçleri kendi özel çıkarları için kullananlara
 • Sorumluluk alanında olan görevler ile ilgili yalan ve yanlış beyanda bulunanlara
 • Görev sırasında amirine sözlü saygısızlık edenlere
 • Görev alanı dahilinde tören, toplantı ve benzeri amaçlarla kullanılan alanları izinsiz kullanan ya da kullanılmasına yardım edenlere
 • İkamet ettiği şehri izinsiz bir şekilde terk edenlere
 • Toplu şikayet veya başvuruda bulunanlara
 • Görevi başında olan devlet memuruna itibar ve güven duygusunu sarsan hareketlerde bulunanlara
 • Yasak olan her çeşit yayını görev alanında bulunduranlara

Kademe İlerlemesi Durdurulması Disiplin Cezası

Aşağıdaki eylem ve davranışlarda bulunanların bu eylem ve fiillerin ağırlığına göre devlet memurlarının kademe ilerlemesi 1 yıl ve 3 yıl arasında durdurulur.

Bu disiplin cezasını alan kişilerin öğrenim durumlarının yükselmelerine izin verdiği kademelerin en üst düzeyinde olmaları halinde brüt maaşlarının ¼’ü ile ½’sine kadar kesinti uygulanır. Tekrarı halinde görevleri sonlandırılır.

 • Görevine sarhoş gelenlere, görev alanında alkol kullananlara
 • Özür bildirmeden aralıksız olarak 3 ile 9 gün arasında işe gelmeyenlere
 • Görevinden ne şekilde olduğu fark etmeksizin çıkar sağlayanlara
 • Amirine ve çalışma arkadaşlarına karşı aşağılayıcı ve küçük düşürücü hareket ve eylemlerde bulunanlara
 • Gerçekle alakası olmayan belge ve rapor düzenleyenlere
 • Göre yeri dahilindeki toplantı, tören ve diğer etkinlik alanlarını izinsiz kullanan ve kullanılmasına yardımcı olanlara
 • Görevini yerine getirirken cinsiyet, ırk, siyasi düşünce, din, mezhep ve felsefi düşünce ayrımı yapanlara, kişilerin yararını veya zararını hedefleyen davranışlarda bulunanlara
 • Belirlenmiş olan süreler içinde mal bildirimi yapmayanlara
 • Açıklanması yasak olan bilgileri açıklayanlara
 • Amirine, diğer personele, iş arkadaşlarına hakarette bulunan ve tehdit edenlere
 • Diplomatik konumunu kullanarak yurtdışında görev yaptığı süre içinde haklı bir sebebi dayandırmadan ödeme gücünün üzerinde borçlananlara, borçlarını ödemeyerek devletin itibarını zedeleyenlere ve bu borcunu ödemeden yurda geri dönenlere
 • Kendisine verilen emir ve görevleri kasti olarak yerine getirmeyenlere
 • Herhangi bir siyasi partinin yararına ve zararına olacak şekilde faaliyetlerde bulunanlara

Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezası

Bir daha devlet görevlerinde bulunmamak üzere verilen devlet memurluğundan çıkartma cezası aşağıda hal ve eylemlerde bulunan memurlara uygulanır.

 • Siyasi ve ideolojik amaçlarla çalıştığı kurumun huzurunu ve çalışma düzenini bozanlara, engelleme, işgal, boykot, grev ve iş yavaşlatma eylemlerini gerçekleştirenlere, toplu olarak göreve gelmeyenlere ve gelmemeyi teşvik edenlere
 • Yasak olan her çeşit yayını, bildiriyi, afişi, bant ve pankartı basan, çoğaltan, dağıtan ve bunları kurumun bir yerine asanlara ya da teşhir edenlere
 • Siyasi partiye girenlere
 • Özür bildirmeksizin 1 yıl içinde toplamda 20 gün göreve gelmeyenlere
 • Savaşta, olağanüstü hallerde ve genel afetlerde amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmeyenlere
 • Amirlerine ve çalışanlara fiili saldırıda bulunanlara
 • Memurlukla bağdaşmayan yüz kızartıcı ve utanç veren davranışlarda bulunanlara
 • Yetkisi olmadan gizli bilgileri paylaşanlara
 • Siyasi ve ideolojik konularla ilgili araması bulunanları görev alanlarında gizleyenlere
 • Yurtdışında görevdeyken devletin itibarını zedeleyecek davranışlarda bulunanlara
 • 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun’a aykırı bir şekilde davranan ve eylemler içinde bulunanlara

Memurların Disiplin Cezası Nasıl Silinir?

Devlet memurlarının sicillerine işlenmiş olan cezaların sicilden silinmesi ile ilgili süre içinde aynı suç bir daha işlenirse bir kademe üst ceza uygulanır. Aynı cezanın üçüncü kez uygulanacak olmasında bir derece daha ağır ceza verilir.

Geçmiş dönemlerdeki hizmet süreleri dahilinde çalışmaları olumlu olarak değerlendirilen ve sicili iyi ya da çok iyi derecede olan memurların ceza alması halinde bu cezalar yerine bir kademe daha hafif olanı uygulanabilir.

Disiplin cezaları devlet memurlarının sicillerine işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma haricindeki diğer disiplin cezalarını alan memurlar; uyarma ve kınama disiplin cezalarının uygulanma tarihinden itibaren 5 yıl, diğer cezaların uygulanma tarihinden 10 yıl sonra atama yetkisi olan amirlerine başvurmaları halinde verilen cezaları sicillerinden silinir.

Memurlar Ek iş Yapabilir mi?

Exit mobile version