1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Mülkiye Müfettişliğine Atanma Ve Yetiştirilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Mülkiye Müfettişliğine Atanma Ve Yetiştirilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Mülkiye Müfettişliğine Atanma Ve Yetiştirilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Mülkiye Müfettişliğine Atanma Ve Yetiştirilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 16 Ağustos 2014 Resmi Gazete

A+A-

 İçişleri Bakkanlığı tarafından çıkarılan Mülkiye Müfettişliğine Atanma Ve Yetiştirilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

16 Ağustos 2014 tarihinde Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mülkiye Müfettişliğine Atanma Ve Yetiştirilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğik ile mülkiye müfettişlik mülakatına kabul olunabilmek için yapılacak inceleme ve değerlendirme ile mülkiye müfettişlerinin seçilme, atanma, yetişme ve denenmelerinde, mülakatlarında uygulanacak usul ve esasları belirlendi.

 

16 Ağustos 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29090

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

MÜLKİYE MÜFETTİŞLİĞİNE ATANMA VE YETİŞTİRİLME USUL

VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; mülkiye müfettişlik mülakatına kabul olunabilmek için yapılacak inceleme ve değerlendirme ile mülkiye müfettişlerinin seçilme, atanma, yetişme ve denenmelerinde, mülakatlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesi ile İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünün 78 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Başkan: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanını,

ç) Başkan yardımcısı: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısını,

d) Başkanlık: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığını,

e) Kurul: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunu,

f) Müfettiş: Mülkiye Başmüfettişi ve Mülkiye Müfettişini,

g) Mülakat: Yarışma sınavını,

ğ) Tüzük: İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müfettiş Alınması ve Müfettişliğe Seçilme

Müfettiş alınması

MADDE 4 – (1) Kurula, gerekli görüldüğünde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre yeterli sayıda müfettiş alınır.

(2) Başkanın teklifi ve Bakanın onayı üzerine, Müfettiş alınmasına ilişkin işlemlere başlanır.

İnceleme, değerlendirme ve mülakata çağrılma

MADDE 5 – (1) Tüzüğün 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (A)  ve (B)  bentlerinde belirtilen niteliklere sahip mülki idare amirlerinin; varsa sicil raporları ve müfettişler tarafından düzenlenen gizli sicil raporları, müfettişlerce düzenlenmiş değerlendirme belgeleri, valilerce düzenlenmiş mülki idare amirliği değerlendirme belgeleri, takdirname ve/veya başarı belgeleri ile cezaları, yabancı dil bilgileri ve Başkanın bizzat yapacağı veya müfettişlere yaptıracağıinceleme ile tespit edilecek çalışma ve başarı dereceleri değerlendirilir.

(2) İnceleme ve değerlendirme, ilgililerin mülki idare amirliği hizmeti sınıfında göreve başladıkları tarihten inceleme ve değerlendirme tarihine kadar geçen süreyi kapsar.

(3) İnceleme ve değerlendirme iş ve işlemleri, Başkan ve başkan yardımcıları tarafından birlikte yapılır.

(4) İnceleme ve değerlendirme sonucunda üstün başarısıyla müfettişlik hizmetinde yararlı olabileceği anlaşılanlar Başkanın teklifi üzerine Bakanın onayıyla mülakata çağrılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mülakat ve Müfettişliğe Atanma

Mülakatın yeri, tarihi, konuları

MADDE 6 – (1) Mülakat Ankarada, İçişleri Bakanlığında yapılır.

(2) Mülakat mesleki konularda yapılır.

(3) Mülakatın tarihi ile başlama ve bitiş saatleri Başkanlıkça belirlenir.

Mülakatın yapılış şekli, sonuçların değerlendirilmesi ve atanma

MADDE 7 – (1) Mülakat Başkanın riyasetinde, Personel Genel Müdürü ile Başkanın görevlendireceği bir müfettişten oluşan komisyon tarafından yapılır.

(2) Mülakat sonucunda başarılı bulunanlar müşterek karar ile müfettişliğe atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetişme ve Deneme, Rapor Düzenlenme

Yetişme ve deneme

MADDE 8 – (1) Yetişme ve deneme süresi altı aydır.

(2) Müfettişlerin yetiştirilmesinde; meslek bilgilerini artırma, müfettişliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırma, teftiş, denetleme, araştırma, ön inceleme, inceleme ve soruşturma yöntemleri ile rapor yazma yöntemleriniöğrenmelerini sağlama, bu konularda bilgi ve becerilerini geliştirme amaçları güdülür.

(3) Yetişmede kişisel çaba ve çalışma esastır. Bu konularda Başkanlıkça ve müfettişlerce alınan tedbirler yardımcı ve özendirici niteliktedir.

Rapor düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişler hakkında, yanlarına verildikleri her müfettiş tarafından birer rapor düzenlenir.

(2) Başkanlığa verilen bu raporlarda; müfettişlerin bilgi dereceleri, inceleme ve araştırma, yazılı ve sözlü anlatım yetenekleri, ahlaki durumları, alışkanlıkları ve yaptıkları çalışmalar açıklanır.

(3) Raporların sonuç bölümünde; yetişme ve deneme sürelerini tamamlayan müfettişlerin mesleki bilgileri, yetenekleri, tutum ve davranışları ile çalışmaları bakımından yeterli olup olmadıkları belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yeterlik

Yeterliğin değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Yetişme ve deneme süresini tamamlayan müfettişlerin yeterli olup olmadıklarını belirlemek için; Başkan ve görevlendireceği iki müfettişten oluşan komisyon tarafından mülakat yapılır.

(2) Mülakat; Ankarada İçişleri Bakanlığında ve Başkanlıkça belirlenen tarihte yapılır.

(3) Mülakat sonucunda yapılan değerlendirme sonucunda yeterli görülenler başarılı sayılırlar.

(4) Mülakat sonuçları, katılanlara yazı ile duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mülakat komisyonlarının çalışma esasları

MADDE 11 – (1) Mülakat komisyonları Başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oyçokluğu ile alınır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 12 – (1) 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mülkiye Müfettişi Seçme Sınavı ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.