1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. MEB PERSONEL ALIMI

  4. Öğretmenlere 4 Saat Nöbet Ücreti Ödenecek
Öğretmenlere 4 Saat Nöbet Ücreti Ödenecek

Öğretmenlere 4 Saat Nöbet Ücreti Ödenecek

Bilindiği gibi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıklarda oluşturulan Kurum İdari Kurulları, her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplanıp yetkili sendikanın

A+A-

Bilindiği gibi Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıklarda oluşturulan Kurum İdari Kurulları, her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplanıp yetkili sendikanın önerilerini değerlendirerek “Çalışma Raporu" hazırlamaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB ile ve yetkili sendika Eğitim Bir-Sen  arasında oluşturulan öneriler çerçevesinde KİK'e göre öğretmenlere hak ve maddi iyileştirme yapılması planlanıyor. KİK'e göre öğretmenlere nöbet tuttukları için 4 saat ek ders ücreti ödenecek. Ayrıca öğretmenlere becayiş hakkı tekrar gündeme geldi. Böylece öğretmenlerin maddi haklarının yanı sıra becayiş hakkı ile öğretmenlerin bir nebze nefes almaları sağlanacak. İşte MEB İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü tarafından 10 Ekim 2014 tarihinde Merkez Teşkilatı birimlerine gönderilen yazı ve Nisan 2014 tarihine ait KİK Çalışma Raporu;

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

02/10/2014

Sayı :

Konu: Kurum İdarî Kurulu Çalışma Raporu

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu.                                 

 

        b) Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılına Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

 

Bilindiği üzere, ilgi (a) Kanun ve ilgi (b) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlıklarda oluşturulan Kurum İdari Kurulları, her yıl Nisan ve Ekim aylarında toplanıp yetkili sendikanın önerilerini değerlendirerek “Çalışma Raporu" hazırlamaktadır.

 

Bu çerçevede, Bakanlığımız Kurum İdarî Kurulu'nca hazırlanan "Nisan 2014 Çalışma Raporu" ekte gönderilmiş olup, söz konusu Çalışma Raporu’nda yer alan konulara ilişkin olarak merkez teşkilatı birimleri, görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında çalışma başlatacaklardır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (NİSAN 2014)

KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU

 

            Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu Nisan 2014 toplantısını 29/04/2014 salı günü Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında yapmış, Eğitimciler Birliği Sendikası (EĞİTİM BİR-SEN) Genel Başkanlığının Kurum İdari Kurulu'nda sunmuş olduğu öneriler incelenmiş; önerilerin çokluğu ve merkez teşkilatında birden fazla birimin görev alanına girmesi nedeniyle; Kurulun Sekretaryasını yürüten İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü İdari işler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanlığınca bir çalışma yapılması ve bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, Kurulun ileri bir tarihte toplanması karan alınmıştır.

Kurum İdari Kurulu, Sekreteryanın çalışmalarını 10/07/2014 tarihinde tamamlaması nedeniyle NİSAN 2014 Çalışma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırmıştır.

 

1.         "il içi ve iller arası atama ve yer değişikliği işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğitim kurumlan olmak üzere tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanlan yeniden belirlenmelidir." Önerisine yönelik olarak 2014 yılı Mayıs ayı itibariyle yeniden Belirlenmesi nedeniyle

2.         "6528 sayılı Kanunla getirilen hükümler dikkate alınmak suretiyle Eğitim Kurumlan Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, en geç 20 Mayıs tarihine kadar düzenleme yapılmalıdır." Önerisine yönelik olarak 10 Haziran 2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmî Gazetede Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik yayımlanması nedeniyle Çalışma Raporuna alınmamıştır.

 

Diğer taraftan,

 

1. İlgili mevzuatı gereğince eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerce fiilen yerine getirilen nöbet görevi karşılığında, nöbet tutulan her gün için 4 saatten az olmamak üzere ek ders ücretinin ödenmesi Sağlanmalıdır.

2. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, öğretmenler haricindeki Bakanlık personelini de kapsayacak şekilde güncellenmeli; bu Yöndeki bir yönetmelik değişikliği sonrasında hizmetli ve memur gibi diğer bakanlık personelinin yer değiştirme izlemleri gerçekleştirilmelidir.

3.         Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde, öğretmenlerin il içi ye iller ansında karşılıklı yer değiştirmelerine imkân sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalı; 2014 yaz aylarında Öğretmenlerin karşılıklı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirilmelidir.

yukarıda yer verilen öneriler hakkında insan Kaynaklan Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması,

4.         Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan personel yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak Öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmü yerine; ailenin bir önceki mali yıla lit yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Millî Eğilim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının yedi katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak şartı aranmalıdır.(Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması.)

5.         6529 sayılı Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması la Dair Kanun hükümleri gözetilerek. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "başı açık" ibaresi kaldırılmalıdır.

6.Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması Önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımlan net ve açık bir şekilde belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar" şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir. (5. ve 6. sıralarında yer verilen öneriler hakkında Bakanlığımızın ilgili öğretim dairelerince çalışma başlatılması.)

7. 6528 sayılı Kanunun 24'üncü maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 1 'inci maddenin birinci fıkrası hükmü gereğince, (merkezi olsun ya da olmasın) Bakanlıkça yapılan bütün sınavlarda görev alınlara ödenecek ücretin, 18.01.2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretlerden az olmamak üzere belirlenmesi hususunda gerekli çalışma tamamlanmalıdır.

II. Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görev dağılımının, görev almaya istekli personel arasında adil ve dengeli bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

I

(7. ve 8'inci sıralarında yer verilen öneriler hakkında ölçme. Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması.)

9.         Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Yönetmeliğinin yerine yürürlüğe girmesi tasarlanan özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağının “çalışma saatleri ve izinleri" maddesinde, rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli psikolojik danışmanların (rehber Öğretmenlerin) çalışma sürelerinin Haftalık 30 iş saati olması, günlük çalışma saatleri eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre Okul/kurum müdürlüğünce düzenleneceği, izin ve tatillerini diğer öğretmenler gibi kullanacağı yönündeki (mevcut) yönetmelik hükmü aynen korunmalıdır, (özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılırca.)

10.       07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlar. Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi’' 88*inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi, yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin ilgili hükmü iktibas edilerek, "İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı, bir alanda/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işletmelerde eğilimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez" şeklinde değiştirilmelidir. (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce çalışma başlatılması.)

Bu Çalışma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve Eğitimciler Birliği Sendikası’na gönderilmek üzere iki örnek halinde düzenlenmiş ve Kurum İdari Kurulu Üyelerince imza altına alınmıştır.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.