1. HABERLER

  2. MEMUR ALIMI

  3. MEB PERSONEL ALIMI

  4. Öğretmenlerin Temmuz 2014 İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu ve Atama Sonuçları
Öğretmenlerin Temmuz 2014 İl İçi  Yer Değiştirme  Duyurusu ve Atama Sonuçları

Öğretmenlerin Temmuz 2014 İl İçi Yer Değiştirme Duyurusu ve Atama Sonuçları

meb 2014 il içi yer değiştirme sonuçları, temmuz il içi yer değiştirme sonuçları, ankara il içi yer değiştirme sonuçları, izmir 2014 il içi yer değiştirme kurası sonuçları, İstanbul il içi yer değiştirme sonuçları, 2014 temmuz il içi atama sonuçları, adan

A+A-

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Temmuz 2014 il içi isteğe bağlı yer

değiştirme işlemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim

Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen

açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

1-      Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

2-      Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden bulunduğu eğitim kurumunda 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kuramlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

3-      Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;

a.                  Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler,

b.                  2012, 2013 ve 2014 yıllarında il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapıldıktan sonra çeşitli nedenlerle Bakanlığımızca eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri

birlikte değerlendirilecektir.

4-      İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında, yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacaktır.

5-      Norm kadro fazlası öğretmenler ile 2012-2013 ve 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi, kapatılması ya da norm kadro uygulaması nedeniyle görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirmelerinde, bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.

6-      Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler yer değiştirme isteğinde bulunabilecek ve bunlarda bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma şartı aranmayacaktır.

7-      Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.

8-      Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

9-       Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu olacaktır.

10-   İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; okul yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere, Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı göreve başladıklarında okul müdürlüklerince imzalattırılacaktır.

11-   İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra özürleri oluşanlar, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

12-   Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.

13-   Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 15 Eylül tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

14-   İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kuramlarında geçen hizmetleri de dikkate alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.

15-   Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumu ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir. Bu şekilde başvurusunu iptal ettirenlere, aynı başvuru döneminde yeniden başvuru hakkı verilmeyecektir.

16-   Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercih edebilecektir.

17-   Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve “Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyecektir.

18-   Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri tüm eğitim kurumlarını, ilgili mevzuatına göre Anadolu lisesine atanan öğretmenlerden halen bu kurumlarda görev yapmakta olanlar ise fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri ve güzel sanatlar liselerini tercih edebilecektir.

Ancak spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kuramlarında görevli görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce spor liseleri ile güzel sanatlar liselerinde görev yapmış olanlar, alanlarına göre spor liselerini ve güzel sanatlar liselerini tercih edebilecektir.

19-     Öğretmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha önce görev yapmış olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile diğer eğitim kuramlarını (Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tüm alanları ile spor liselerinin beden eğitimi, güzel sanatlar liselerinin ise görsel sanatlar ve müzik alanları hariç) tercih edebilecektir.

20-     Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

21-     2014 yılı içerisinde il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenlerden istekleri üzerine atamaları iptal edilenler de yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

22-     İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı fazla olandan başlamak üzere öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek, eşitliğin devamı hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.

23-     Özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemleri Ağustos ayı içerisinde yapılacağından il içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilemeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Ancak bunlardan yer değiştirmeleri gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen özür durumlarından biri oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir. Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında bulunan boş norm kadrolara valiliklerce atanacaktır.

24-     İl içi yer değiştirme başvuruları 21-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 04 Ağustos 2014 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 06 Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

25-     Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

meb 2014 il içi yer değiştirme sonuçları, temmuz il içi yer değiştirme sonuçları, ankara il içi yer değiştirme sonuçları, izmir 2014 il içi yer değiştirme kurası sonuçları, İstanbul il içi yer değiştirme sonuçları, 2014 temmuz il içi atama sonuçları, adan

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

K.Maraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları için AÇIKLANDI

Sonuçları İçin TIKLAYINIZ

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.