1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Temmuz 2014
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Temmuz 2014

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Temmuz 2014

2 Temmuz 2014 Resmi gazete Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A+A-

2 Temmuz 2014 Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Yaz dönemi; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,”

2 Temmuz 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29048

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/8/2013 tarihli ve 28740 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (l) bendi eklenmiştir.

“l) Yaz dönemi; Ondokuz Mayıs Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan azami süreler; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ait derslerin verildiği dönemden başlamaküzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın iki yıllık önlisans programları için dört, dört yıllık lisans programları için yedi, normal eğitim-öğretim süresi beş veya altı yıl olan programlar için dokuz yıldır. Normal Eğitim Öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayan öğrenciler ilgili döneme ait Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen ve Üniversite tarafından belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilirler. Azami süreyi aşan öğrenciler ise öğrenimlerine devam ederler fakat öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrenciler, her yarıyıl/yıl ve yaz dönemi başında akademik takvimde belirlenen süre içerisinde o yıl/yarıyıl ve yaz döneminde alacakları derslere internet üzerinden öğrenci işleri otomasyonuna danışman onayı ile kaydolmak/kaydını yenilemek zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirlenen süre içinde ders kaydını yapmayan öğrenciler, o dönemde öğrenimine devam etme hakkını kaybederler. Kaybedilen dönem öğrenim süresinden sayılır. Süresi içinde ders kaydını yapmayanöğrencilerin kayıtları, akademik takvimde belirtilen süre içinde mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu ilgili birimin yönetim kurulunca kabul edilmek koşuluyla yapılabilir.

(3) Öğrencilerin bir yıl/yarıyılda kayıt yaptıracakları derslerin AKTS kredileri toplamı, kayıt yaptıracaklarıyıl/yarıyıl içi belirlenmiş olan AKTS kredileri ile bunların ½ sinin toplamından fazla olamaz. Öğrencilerin ders kaydıyaptırmak istedikleri dönemde belirlenmiş olan dönemdeki toplam AKTS krediden daha az AKTS kredilik derse sahip ise, dönemdeki AKTS kredi sınırını aşmamak şartı ile üst dönemden ders alabilirler. Yandal ve çift anadal öğrencilerinin AKTS kredi üst sınırı ilgili birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

“(7) GANO’su 0-1,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini alırlar. Bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 5 (beş) AKTS kredi kadar artırabilirler.

(8) GANO’su 2-2,99 arası olan öğrenciler, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 8 (sekiz) AKTS, GANO’su 3,00-3,49 arası olan öğrenciler öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla bu öğrenciler devam alıp başarısız oldukları dersler dahil dönemdeki AKTS kredi toplamını en fazla 12 (oniki) AKTS kredi artırabilirler, üst dönemden alınabilecek AKTS kredi 9 (dokuz) dan fazla olamaz.”

(9) GANO’su 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler, bir üst yıl/yarıyıldan dönemdeki AKTS kredisini, öncelikle başarısız oldukları veya alamadıkları alt yarıyıl derslerini almak şartıyla en fazla 15 AKTS kredi artırarak öğrenimlerini daha kısa sürede tamamlayabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Öğretim planlarında seçmeli ders oranları, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin % 20’si olacakşekilde hedeflenir. Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçmeli derslerin yanısıra, alan dışı ders veya dersler alabilir. Bu derslerdeki başarı durumu, not dökümü belgesinde bilgi olarak gösterilir, ancak kredi yükü ve GANO hesabına katılmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Seçmeli derslere kaydolan öğrenci sayısının on beş kişiden az olması veya başka nedenlerle açılmamasıdurumunda; akademik takvimde belirtilen ders ekleme çıkarma döneminde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçmeli derslere kaydı, öğrenci ve danışmanları ile birlikte otomasyon sistemi üzerinden yaparlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“(2) Harfle ilan edilen başarı notları, bunların ağırlık katsayıları/anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) Tıp Fakültesinde tüm dönemlerdeki öğretim için başarı notları şunlardır:

Başarı Notu

Harf Karşılığı

Anlamı

Mutlak Değerlendirme

Sistemindeki Not Aralıkları

4.00

AA

Pekiyi

90-100

3.50

BA

Çok İyi

85-89

3.00

BB

İyi

80-84

2.50

CB

Orta

75-79

2.00

CC

Yeterli

70-74

1.50

DC

Başarısız

45-69

1.00

DD

Başarısız

20-44

0.00

FF

Başarısız

0-19

0.00

FD

Devamsız

 

0.00

FG

Yarıyıl/yılsonu sınavına girmedi (başarısız)

 

 

KM

Kaldırılan ders muafiyeti

 

 

b) Üniversitenin Tıp Fakültesi haricindeki birimleri için başarı notları şunlardır:

Başarı Notu

Harf Karşılığı

Anlamı

Mutlak Değerlendirme

Sistemindeki Not Aralıkları

4.00

AA

Mükemmel

90-100

3.50

BA

Çok İyi

85-89

3.00

BB

İyi

75-84

2.50

CB

Orta

70-74

2.00

CC

Yeterli

60-69

1.50

DC

Başarısız

40-59

1.00

DD

Başarısız

20-39

0.00

FF

Başarısız

0-19

0.00

FD

Devamsız

 

0.00

FG

Sınavına girmedi (başarısız)

 

 

KM

Kaldırılan ders muafiyeti

 

 

“g) KM notu; müfredattan kaldırılan dersleri daha önce alıp başarısız olan öğrenciler için muafiyet durumunda verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversitemiz bölüm/programlarına 2012-2013 eğitim-öğretim yılı ve öncesinde kayıt yaptıran öğrencilere bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkralarındaki sınırlamalar uygulanmaz. Buöğrenciler devam şartını yerine getirip başarısız olduğu dersler için, öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini almak şartı ile dönemsel AKTS kredi yükünü % 100 oranında artırabilirler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/8/2013

28740

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/9/2013

28765

2-

21/9/2013

28772

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.