Orman Muhafaza Memuru Atama ve Yer Değiştirme Şartları Değişti

Orman Muhafaza Memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik 11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliklerin tamamı My Memur haberde.

56762
Abone Ol

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde orman muhafaza memurlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik11 Ekim 2019 Tarihli ve 30915 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle Orman Muhafaza Memuru alımı şartlarında değişiklikler yapıldı.

Yönetmeliğin dayanak, tanımlar maddeleri değişti. Yapılan diğer değişiklikleri My Memur olarak hazırladık. Aşağıdaki bağlantıdan tüm değişiklik hükümlerini ayrıca bulabilirsiniz.

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süreleri ve hizmet birimlerinde azami çalışılabilecek süreler

Hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresi beş yıldır.

Orman muhafaza memurları toplamda aynı şeflik bünyesinde beş yıldan fazla görev yapamaz.

Aynı Yönetmeliğe 7 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Zorunlu çalışma süresinin doldurulması

Aynı bölgede zorunlu çalışma süresini doldurmaları nedeni ile yer değiştirmesi gerekli bulunanlardan, emekli aylığı bağlanma şartlarını bir sonraki yıl kazanacak olanlar, emekli olacaklarına dair en geç Nisan ayı içinde talepte bulunmaları ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. İlgilinin emeklilik talebinden vazgeçmesi halinde tayin dönemi beklenmeksizin ilgili, idarenin uygun göreceği yere resen tayin edilir.

 

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

Yıllık, mazeret izinlerinin tamamı ve 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

Görevin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

Aynı unvanda aday memur olarak geçen sürelerin tamamı.

Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği

İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir veya talep etmesi halinde görev yaptığı hizmet biriminde kalabilir.”

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer alan “tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından” ibareleri “sağlık kurum ve kuruluşlarından” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Sınav Kurulu ve görevleri

Sınav Kurulu, Orman Genel Müdürü veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ile Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı ve Genel Müdürlük personeli arasından Genel Müdürün belirleyeceği diğer üyeler olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca, Genel Müdür tarafından beş yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Kuruluna katılamamaları halinde yedek üyeler Sınav Kuruluna katılır.

Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulu; giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması ve sınava ilişkin diğer işleri yürütür.

Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Sınav Kurulunun sekretarya işlemleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.”

Aynı Yönetmeliğe 10 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Sınav Komisyonu ve görevleri

Sınav Komisyon veya Komisyonları Genel Müdürün onayı ile Sınav Kurulunun görevlendireceği bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş asıl ve beş yedek üyeden teşekkül eder.

Sınav Komisyonunu teşkil eden üyeler, giriş sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav Komisyonunun başkan ve üyelerinin giriş sınavına kendisi ve aralarında evlilik bağı kalksa bile eşlerinin, ikinci dereceye kadar, bu derece dahil, kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Komisyonu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

Sınav Kurulunun belirlemiş olduğu esaslara göre giriş sınavını yapar ve sonuçlandırır.

Atamaya yetkili amire sunulmak üzere sonuçları Sınav Kuruluna bildirir.”

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giriş sınavı duyurusu

Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, KPSSP93 asgari puanı, başvuru yeri ve tarihi, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, il bazında olmak üzere atama yapılması planlanan kadro sayısı, sınıfı, derecesi ve gerekli görülen diğer hususlar müracaat süresinin bitiminden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Orman Genel Müdürlüğü internet sitesinde ilan olunur.”

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Uygulama” ibaresi “Giriş” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “uygulama” ibaresi “giriş” olarak değiştirilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giriş sınavı başvuru ve değerlendirmesi

Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir. Başvuru şekilleri sınav ilanında belirtilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Giriş sınavına katılmak isteyen adayların başvurularındaki beyanları esastır.

Personel Dairesi Başkanlığınca, sınav için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz. Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSSP93 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan kadro sayısının dört katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Son aday ile eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte giriş sınavına girmeye hak kazanır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların adı, soyadı, sınava giriş yerleri, sınav tarih ve saatleri Genel Müdürlüğün internet adresinden giriş sınavından en az on gün önce ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Başvuru şartlarını haiz olmayanların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren otuz gün içerisinde istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.”

Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Giriş sınavı konuları

Giriş sınavına katılan adaylar, sınav komisyonu tarafından;

Genel kültürü,

Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar yaptırılması, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar yaptırılması,  orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar yaptırılması,

Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar yaptırılması,

Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları esas alınarak giriş sınavına tabi tutulur.

Giriş sınavı; giriş sınavının sözlü bölümü için on, uygulamalı bölümü için doksan olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir. Giriş sınavında yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Giriş sınavı sonucuna itiraz

Giriş sınavı sonuçlarına, ilanın yapıldığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilir. Sınav kurulu itirazları değerlendirerek beş iş günü içerisinde karara bağlar ve ilgililere yazılı olarak bildirir.”

Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İlan edilen giriş sınavı sonuçlarına itiraz sürecinin tamamlanmasına müteakip nihai başarı listesi ilan edilir.

Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Göreve hazırlama, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim, staj

İlk defa devlet memuru olarak ataması yapılan orman muhafaza memuru adayları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar.”

Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi boş veya boşalacak orman muhafaza memuru kadrosu bulunan birimlerin listesi Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğün internet adresinden ilan edilir.

 

Zorunlu yer değiştirmeler bir önceki yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla hesaplanan süreler dikkate alınarak her yılın Mart ayında yapılmak üzere talep ve teklifler Ocak ve Şubat aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, en geç Şubat ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.”

İsteğe bağlı yer değiştirmeler Mart ve Ekim aylarında yapılmak üzere talep ve teklifler Şubat ve Eylül aylarında bağlı bulunduğu birimlere yapılır. Birimler kendi görüşleriyle birlikte istek formlarını, Mart dönemi yer değiştirmeler için Şubat, Ekim dönemi yer değiştirmeler için Eylül ayının sonuna kadar Personel Dairesi Başkanlığına gönderir. Talep ve teklifler Başkanlığa geliş tarihi itibariyle 30 gün içinde sonuçlandırılır. Gerektiğinde bu süre 30 gün uzatılabilir.”

Aynı Yönetmeliğe 21 inci maddesinden sonra gelmek aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

Mazeret durumuna dayalı yer değişikliği

Sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeret halini oluşturur. İlgililerin talebi ile birlikte bu mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde;

Zorunlu çalışma süresini doldurmuş personel mazeretlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış personel, öncelikle mazeretlerine cevap verebilecek, aynı bölge içinde başka bir hizmet alanına, bunun mümkün olmaması halinde farklı bölgelere atanabilir. Yer değiştirmeye tabi olan eşlerden ast durumunda olanın, görev yerinin üst durumda olana bağlı olarak değiştirilmesi esastır.

Genel Müdürlük, mazeret hallerinin ortadan kalkması halinde memurun ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresini tamamlatır.

Sağlık durumu nedeniyle mazeret haline dayanarak memurun yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının,  görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin veya yer değiştirmesinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu mazeret haline dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları sağlık kurum ve kuruluşlarınca tespit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.

Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

Eşlerin her ikisinin de Genel Müdürlük bünyesinde çalışıyor olması halinde, Genel Müdürlüğün daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi Genel Müdürlüğe ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirmelerde;

Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi halinde can güvenliği mazeretine dayalı olarak yer değişikliği talebinde bulunabilir. Bu durumda memur aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

Mazeret durumuna dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalardan sağlık ve can güvenliği mazeretlerine dayalı olanlar, atama dönemine tabi değildir. Aile birliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalar ise hizmet aksamasına mahal vermeyecek şekilde, bulunulan yerin hizmet özelliği, ilgili bölge ve birimlerin personel ihtiyacı, kurumsal personel planlaması ve diğer hususlar ile ilgili birimlerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmeye göre atama döneminde veya atama dönemine tabi olmaksızın yapılabilir.

Hizmet gereği atama

Haklarında adli, idari, inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda bulunduğu görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olanların bulunduğu bölgedeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan hizmetin gereği olarak tayin dönemi gözetilmeksizin yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Bu durumda olanların ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.”

Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Sözleşmeli orman muhafaza memuru

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar kapsamında istihdam edilecek orman muhafaza memurları bu Yönetmelikteki sınava ilişkin hükümlere tabidir.

Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ve EK-2 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmelik ve ekler için TIKLAYINIZ.

Bu Yazıya Tepki Ver

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Giriş Yap

My Memur ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!