1. HABERLER

  2. MEMUR

  3. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ ) Akademik Personel Alımı Yapacak
Ortadoğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ ) Akademik Personel Alımı Yapacak

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ ) Akademik Personel Alımı Yapacak

Ortadoğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ ) Akademik Personel Alımı Yapacak. İşte Bölümler ve Alacakları Personel

A+A-

T.C. ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN

Üniversitemizin aşağıda Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1-         Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Egitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlan ve Üniversitemiz Senatosu’nun 27.04.2010 tarih ve 2010/2-6 sayılı karan ile kabul edilen ve Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından uygun bulunan yükseltme ve atamalarla ilgili minimum kriterleri sağlamaları gerekmektedir. (Aynntılı bilgiye http:Avww.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2-         Üniversitemizde İngilizce eğitim yapıldığından; adayların, eğitim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde İngilizce bilmeleri gerekli olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adaylann (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç);

a)         Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak başvuracak adaylann: Üniversite Senatosu’nun 01.04.2014 tarih ve 2014/2-5 sayılı karan ile kabul edilen KPDS/ÜDS/YDS’den en az 85 puan veya ÖSYM tarafından belirlenen sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

İngilizce sınavlannın sonuçlanılın süresi üç yıldır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçlan kabul edilmez.

Başvuru aşamasında KPDS/ÜDS/YDS sonucu getirmiş olan adaylara, aynca İngilizce yazma becerilerini ölçen bir sınav yapılır.

b)         İstenilen asgari İngilizce sınav puanına sahip olan Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör adavlan Üniversitemizde İngilizce mülakata alınırlar. (Yardıma Doçent adaylarının, 2547 sayılı kanunun 23/b maddesinde belirtilen yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.)

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

—Profesör ve Doçent adaylarının, bölümü ve başvuracağı alanı belirten bir dilekçe ekinde aşağıda içeriği belirtilen dosya ile Rektörlüğe başvurmalan gerekmektedir.

—Yardımcı Doçent kadrolaıına başvuracak adaylann işlemleri Fakülte ve Enstitülerce yürütüleceğinden, aşağıda içeriği belirtilen dosya ile ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

—Adaylann, bilimsel çalışmalarını, atıflannı ve yayınlarını (Profesör adayları dilekçelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir) kapsayan dosyada aynca aşağıdaki belgeler de yer alacaktır:

—Özgeçmiş ve yayın listeleri,

—Onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgelerinin asıllan ile birlikte gelindiğinde, diploma fotokopilerinin onaylan yapılabilecektir),

—Onaylı dil belgesi,

—Profesör adaylan 6 takını, Doçent ve Yardımcı Doçent adaylan 4 takım dosya teslim edeceklerdir.

—Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

—Başvuru süresi ilan talihinden itibaren 15 gündür. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ALAN

Prof.

Doç.

Y. Doç

Psikoloji Bölümü

Deneysel Psikolojisi

-

1

-

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi

-

-

1

Sosyoloji Bölümü

Etnisite, Kimlikler Sosyolojisi ve Sovyet Sonrası Toplumlar

1

-

-

Sosyoloji Bölümü

Kültür Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Toplumsal Tabakalaşma

-

-

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Grafiği, Modelleme ve Dijital Geometri

-

-

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Telekomünikasyon

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik

1

-

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

w

Rassal Üretim Sistemleri Yönetimi; Fiyatlandırma ve Teslim Tarihi Belirleme

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

w

Kapalı Devre Tedarik Zincirleri; Tedarik Koordinasyon ve Kontratlar

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Çok Amaçlı Karar Yerme; Optimizasyon

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapısal Sağlık İzleme, Tarihi ve Modem Köprü ve Yapıların Ölçüme Dayalı Değerlendirmesi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yığma Yapılar. Yapısal Hasar Görebilirlik, Enerji Esaslı Sismik Tasarım ve Analiz

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Üstyapı Mühendisliği, Yol Malzemeleri, Ulaştırma Geotekniği

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Optimizasyonu, Çelik Yapılar, Yapı Mühendisliğinde Yapay Zeka Metotları

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Betonarme Yapılar ve Depreme Karşı Tasarımı, Deneysel Betonarme, Hasar Tespiti ve Güçlendirme

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sismik Tehlike Analizi, Mühendislik Sismolojisi

-

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hafif Çelik Yapı Sistemleri, Çelik-Beton Kompozit ve öngerilmeli Beton Köprü Sistemleri

-

1

-

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

M iııeralo j i-P etrografi

-

-

1

Maden Mühendisliği Bölümü

Maden İşletme

1

-

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Teorisi ve Dinamiği

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Isı ve Enerji

-

2

 

Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Seramik Malzemeler, Fonksiyonel Oksit Kaplamalar

1

-

 

 

 

 

ALAN

PROF.

DOC.

Y. DOC.

iktisadi ve idari bilimler fakültesi

 

 

 

 

Uluslararası ilişkiler Bölümü

»

Uluslararası İlişkiler

*

1

1

-

EĞİTİM FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Eşitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi, Planlaması ve Teftişi

-

-

1

İlköğretim Bölümü

Matematik Öğretmenliği

1

-

-

ilköğretim Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği

2

-

-

Yabancı Diller Eşitimi Bölümü

İnsiliz Dili Eşitimi

-

-

1

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

-

Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

1

-

-

-

Bölge Çalışmaları

-

-

1

ENFORMATİK ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Bilişim Sistemleri ABD

Otomatik Yazılım Doğrulama

W

-

1

-

Bilişim Sistemleri ABD

Ses İşleme, Analiz ve Modelleme

-

1

-

Bilişim Sistemleri ABD

Bilişim Sistemleri Yönetimi Ölçme ve Değerlendirmesi

-

1

-

Modelleme ve Simülasyon ABD

GPU Programlama ve Uygulamaları

-

1

-

Saslık Bilişimi ABD

Molekliler Biyoloji, Sistem Biyolojisi ve Bivoenförmatik

-

1

-

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

 

 

 

 

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği ABD

Deniz Sismik ve Gıavite

-

-

1

Deniz Biyolojisi ve Balıkçılık ABD

Trofık İlişkiler ve Veri Analizleri

-

-

1

 


 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Psikoloji Bölümü

Deneysel Psikolojisi

-

1

-

Psikoloji Bölümü

Gelişim Psikolojisi

-

-

1

Sosyoloji Bölümü

Etnisite, Kimlikler Sosyolojisi ve Sovyet Sonrası Toplumlar

1

-

-

Sosyoloji Bölümü

Kültür Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi ve Toplumsal Tabakalaşma

-

-

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

 

 

 

 

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Grafiği, Modelleme ve Dijital Geometri

-

-

1

Çevre Mühendisliği Bölümü

Çevre Mühendisliği

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Telekomünikasyon

1

-

-

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Elektrik

1

-

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

w

Rassal Üretim Sistemleri Yönetimi; Fiyatlandırma ve Teslim Tarihi Belirleme

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

w

Kapalı Devre Tedarik Zincirleri; Tedarik Koordinasyon ve Kontratlar

-

1

-

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Çok Amaçlı Karar Yerme; Optimizasyon

-

-

1

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapısal Sağlık İzleme, Tarihi ve Modem Köprü ve Yapıların Ölçüme Dayalı Değerlendirmesi

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yığma Yapılar. Yapısal Hasar Görebilirlik, Enerji Esaslı Sismik Tasarım ve Analiz

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Üstyapı Mühendisliği, Yol Malzemeleri, Ulaştırma Geotekniği

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yapı Optimizasyonu, Çelik Yapılar, Yapı Mühendisliğinde Yapay Zeka Metotları

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Betonarme Yapılar ve Depreme Karşı Tasarımı, Deneysel Betonarme, Hasar Tespiti ve Güçlendirme

1

-

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Geoteknik Deprem Mühendisliği, Sismik Tehlike Analizi, Mühendislik Sismolojisi

-

1

-

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Hafif Çelik Yapı Sistemleri, Çelik-Beton Kompozit ve öngerilmeli Beton Köprü Sistemleri

-

1

-

Jeoloji Mühendisliği Bölümü

M iııeralo j i-P etrografi

-

-

1

Maden Mühendisliği Bölümü

Maden İşletme

1

-

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Makina Teorisi ve Dinamiği

-

1

-

Makina Mühendisliği Bölümü

Isı ve Enerji

-

2

r

Metaluıji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Seramik Malzemeler, Fonksiyonel Oksit Kaplamalar

1

-

1

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.