1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete
Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği; Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ile bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

9 Haziran 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ GEROPSİKİYATRİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ile bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Pamukkale Üniversitesi Geropsikiyatri Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yaşlı hastaların ayakta ya da yatarak tedavilerini yapmak, kısa ve uzun süreli bilgilendirme ve rehabilitasyonları yapmak. Merkezin faaliyet alanına giren konularda araştırmalar ve uygulamalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek ve bu alanda deneyimli elemanlar yetiştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yaşlanma, sağlıklı yaşlanma, yaşlı hastalarda görülen psikiyatrik ve fiziksel hastalıklar konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve katkıda bulunmak.

b) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

c) Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.

ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Yaşlılık döneminde sağlığın korunması, hastalıklar ve tedavi yöntemleri konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; yaşlı sağlığı, yaşlılık döneminde görülen psikiyatrik hastalıklar ve tedavi yöntemleri konusunda deneyimli psikiyatri anabilim dalı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli fiziki alt yapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konusunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil, beş kişiden oluşur. Diğer dört üye; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Danışma Kurulu üyelerinin Rektör tarafından görevlendirilmesini sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen, Üniversite öğretim elemanları ile Denizli bölgesinde faaliyet gösteren kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, üye sayısı on kişiden az olmayacak şekilde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantısına katılabilir. Danışma Kurulundaki Üniversite öğretim elemanlarının sayısı üye tam sayısının yarısından az olamaz. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur, ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Sağlık hizmetleri

MADDE 15 – (1) Merkeze gelen hastaların yatış ve çıkış işlemleri, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.