1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete
Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

9 Haziran 2014  PAZARTESİ Resmi gazetede yayınlanan Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği;

Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

9 Haziran 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KANSER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Kanser Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Denizli ilinde ve ülke genelinde görülen kanser türlerini, moleküler ve klinik olarak incelemek, bilimsel araştırma ve çalışmalar yaparak kanserden korunma bilincinin oluşmasına katkı sağlamak, yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi birikiminin oluşturulması ve paylaşılmasını gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve incelemeler yapmak.

b) Kanser ve kanserden korunma konusunda hazırlanacak projelere bilimsel destek vermek.

c) Kanser konusunda araştırma yapan yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ç) Kanserin oluşum mekanizmalarını moleküler ve biyolojik yöntemlerle araştırmak ve elde edilen verilerin klinik uygulamalarda yer almasını sağlamak.

d) Araştırma ve uygulama sonucu üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna duyurmak.

e) Kanser ve kanserden korunma konusunda kamuoyunu bilgilendirmek.

f) Bilimsel toplantılar, konferans, kurs, panel, sempozyum, kongre gibi eğitsel ve akademik toplantılar düzenlemek.

g) Kitap, dergi, eğitim broşürleri yayımlamak, internet sayfası, e-bülten, e-dergi, mesaj hattı, video ve televizyon çalışmalarında bulunmak.

ğ) Üniversitenin bilimsel araştırmalar birimiyle ortak çalışmalar yürütmek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, seminer, lisansüstü eğitim ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

ı) Kanser konusunda çalışacak kişi ve kurumlara bilgi ve alt yapı desteği sağlamak.

i) Kanser konusunda tanı, tedavi, danışma ve araştırma hizmetleri sunmak.

j) Merkezin kuruluş amacına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tıp fakültesinde tam gün çalışan, kanser konusunda SCI kapsamında önemli dergilerde çalışmaları olan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla süreyle görevi başında olmadığı zaman görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak, üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcısı kendisine vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve Kurula başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu üyelerini belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkeze başvurulan destek isteklerini incelemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulunun hazırladığı bilimsel programı ve faaliyet raporunu Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği için, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyelerinden Müdürün önerdiği sekiz aday arasından dört kişi Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri arasında biri halk sağlığı anabilim dalında diğeri moleküler tıp alanında tecrübeli bir öğretim üyesi bulunabilir.

(3) Yönetim Kurulu; olağan olarak ayda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Müdür tarafından belirlenen gündem maddeleri Kurulda görüşülerek salt çoğunlukla karar alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Destek isteklerini incelemek ve karara bağlamak.

d) Araştırma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma esaslarını belirlemek ve çalışmaları değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Tıp fakültesi fakülte kurulundaki anabilim dallarından birer üyeden oluşur. Üyeler anabilim dalı tarafından seçilir ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Danışma Kurulunun üyesidir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir defa Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısının başkanlığında toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kuruluna bilimsel ve teknolojik danışmanlık yapar ve kendisine sunulan konularda incelemeler yaparak görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personeller tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.