1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

A+A-

9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

9 Haziran 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ KÖK HÜCRE UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, kök hücre, rejeneratif tıp ve hücresel tedaviler alanında uluslararası düzeyde bilimsel ve biyoteknolojik araştırmalar yaparak ürettiği bilgi ve teknolojileri toplum-sanayi işbirliği doğrultusunda uygulamak ve eğitim-öğretime katkı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kök hücre ve rejeneratif tıp tedavi protokollerinin kullanıldığı hücre tabanlı tedavi alanında Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılamak.

b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak kök hücre biyolojisi, hücresel tedavi, rejeneratif tıp ve doku mühendisliği alanlarında süreç, teknik ve/veya ürünlere yönelik ihtiyaçların karşılanabileceği güncel ve modern bir alt yapı kurmak.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel yayına dönüşen araştırma programlarının devamlılığını sağlamak.

ç) Üniversite ve diğer üniversitelerin araştırma fonu yönetimleriyle işbirliği çerçevesinde projelere eğitim ve destek sağlamak.

d) Sanayi, kamu ve özel sektör kuruluşları ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve araştırma kurumları ile ilişkiler kurmak ve işbirliği yapmak.

e) Eğitim çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, tez çalışmalarını desteklemek, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, workshop, sempozyum, danışmanlar kurulu, kurs ve kongreler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından kök hücre araştırma ve uygulamaları konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış yayınları olan Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürü çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleri ve amacına uygun bilim dalında çalışan Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevden her hangi bir nedenle ayrılmasıyla müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği görevleri yerine getirip, kurullara katılabilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve bu kurullara başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulu kararlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin ve Merkeze bağlı laboratuvarların ve burada çalışan personelin toplam kalite yönetim ilkelerini gözetecek şekilde düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim Kurulu onayından geçen çalışma raporu ve programını Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün ilgili anabilim dalları öğretim üyeleri arasından belirleyeceği adaylar arasından Rektör tarafından uygun görülen en az üç, en fazla yedi öğretim elemanından oluşur. Üyeler üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Danışma Kurulunun oluşumunu sağlamak.

c) Danışma Kurulunun sunduğu önerileri karara bağlamak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına ilişkin yönergeleri hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

d) Müdür tarafından her yıl hazırlanacak bir yıl önceye ait yıllık çalışma raporu ile gelecek yılın çalışma programını değerlendirmek.

e) Eğitim faaliyetleri için, seminer, sempozyum, konferans ve kursların planlanmasını yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarından birer temsilci öğretim elemanının katılmasıyla oluşturulur. Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalları Yönetim Kurulunca belirlenir. Temsilciler, ilgili bölüm, anabilim ve bilim dalınca Merkeze teklif edilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeleri üç yıllık bir süre için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez toplanarak aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Merkezin çalışmalarına yön vermek amacıyla Yönetim Kuruluna öneriler sunmak.

b) Merkezin çalışmalarında verimliliği artırmak amacıyla ilgili bölüm, anabilim ve bilim dallarıyla koordinasyonu sağlamak.

c) Yönetim Kurulunca onaylanmış tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev almak.

ç) Merkezin çalışma esaslarına uygun konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Merkezin yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversite, araştırma kurumları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile ilişki kurmasına katkı sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.