1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Pamukkale Üniversitesi Obezite Ve Obezite Cerrahisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Pazartesi Resmi Gazete
Pamukkale Üniversitesi Obezite Ve Obezite Cerrahisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Pazartesi Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Obezite Ve Obezite Cerrahisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Pazartesi Resmi Gazete

9 Haziran 2014 Pazartesi Resmi gazete Pamukkale Üniversitesi Obezite Ve Obezite Cerrahisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

9 Haziran 2014 Pazartesi Resmi gazete Pamukkale Üniversitesi Obezite Ve Obezite Cerrahisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği;

Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

9 Haziran 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Pamukkale Üniversitesi Obezite ve Obezite Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Obezite hastalığı ile ilgili bilinç ve eğitim düzeyini arttırmak, koruyucu ve önleyici önlemlerin alınmasını sağlamak, obezite ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mevcut çağdaş tedavi yöntemlerini uygulamak, geliştirmek, yaygınlaştırmak ve eğitimini vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Obezite konusunda bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve katkıda bulunmak.

b) Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkıda bulunmak.

c) Araştırma görevlilerinin eğitimine katılmak.

ç) Merkez faaliyetleri ile ilgili kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Obezite konusunda ulusal veya uluslararası toplantı, konferans ve sempozyumlar düzenlemek.

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili dergi, kitap, rapor, bülten ve benzeri yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; obezite konusunda deneyimli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda hastaların tedavi ve kısa süreli rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli fiziki alt yapı, personel, güvenlik, hasta kabul ve çıkış işlemleri konusunda Üniversite birimleri veya diğer kurum ve kuruluşlarla Merkez arasında koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin kadro ihtiyaçlarını Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yapacağı tüm etkinliklerin organizasyonunu sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Diğer dört üye; Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak.

b) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkılarıyla değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

c) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

ç) Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarını kapsayan konularda çalışan veya çalışmak isteyen Üniversite öğretim elemanları ile kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca önerilen kişiler arasından, on kişiden az olmayacak şekilde Rektör tarafından görevlendirilecek üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Danışma Kurulu toplantısına katılabilir. Danışma Kurulundaki Üniversite öğretim elemanlarının sayısı üye tam sayısının yarısından az olamaz. Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenileri görevlendirilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır, Merkezle ilgili faaliyetleri değerlendirir, Merkezin amaçları doğrultusunda çeşitli proje önerilerinde bulunur, bu projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fikirler oluşturur, ilgili kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olur, faaliyet alanı ile ilgili alt komisyonlar oluşturabilir ve bu komisyonlarda görev alacak üyeleri önerebilir. Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Sağlık hizmetleri

MADDE 15 – (1) Merkeze gelen hastaların yatış ve çıkış işlemleri, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılır.

(2) Merkezde; klinikler, hemşire istasyonu, diyetisyen ünitesi, poliklinik muayene odaları, numune alma odası, eğitim odası ve egzersiz salonu Rektörlükçe sağlanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun hükümleri ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.