1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete
Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

9 Haziran 2014 Pazartesi Resmi Gazete 29025 sayılı Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği;

Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

9 Haziran 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE

REHBERLİK EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAÜPDREM): Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Pamukkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite öğrencilerinin psiko-sosyal ve akademik uyumlarının sağlanmasında yardımcı olmak.

b) Öğrencilerin öğrenim süreleri içinde ortaya çıkabilecek kişisel, eğitsel ve mesleki problemlerine yönelik gelişimsel, önleyici ve müdahale edici çalışma ve uygulamalar yapmak.

c) Merkezin faaliyet alanına giren konularda eğitim, araştırma ve uygulamalar yapmak ve alan akademisyenlerince yapılacak çalışmaları desteklemek.

ç) Rehberlik ve psikolojik danışma anabilim dalı lisansüstü öğrencilerinin ve merkez çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri tanıtıcı yayınlar hazırlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Rehberlik;

1) Bilgilendirme: Öğrencileri Üniversite ile yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde kendilerine açık fırsatlar hakkında bilgilendirmek.

2) Oryantasyon hizmetleri: Üniversiteye yeni başlayan ve farklı programlarla Üniversiteye yeni gelen öğrencilere yönelik olarak genel oryantasyon çerçeve programı hazırlamak ve tüm akademik birimlere göndermek.

3) Psiko-eğitim: Öğrencilerin kişisel, sosyal ve eğitsel yeterliliklerini arttırmak amacıyla gruplarla belli konularda güvengenlik, etkili çalışma, karar verme, kaygı ve stresle başa çıkma, kişiler arası iletişim becerilerini geliştirme ve benzeri konularda grup çalışmaları yürütmek.

4) Konsültasyon izleme ve değerlendirme: Merkezde sunulan hizmetlerin etkililiğini değerlendirmek amacıyla izleme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek ve gerektiğinde konsültasyon çalışmaları yapmak.

b) Psikolojik danışma: Merkezde çalışan psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere yönelik bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetlerini vermek.

c) Eğitim;

1) Akran danışmanlığı eğitim programı hazırlamak ve uygulamak.

2) Merkezde çalışan personele yönelik, mesleki gelişimleri için kongre, kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılımlarını desteklemek.

3) Merkez elemanlarının gözetimi: Merkezde tam zamanlı olarak görev alan uzmanların, alan uzmanı akademisyenlerin gözetiminde çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

4) Staj çalışmaları: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik anabilim dalı lisansüstü öğrencilerine, alan akademisyenleri gözetiminde birey ve grupla uygulama yapmalarını sağlamak.

ç) Araştırma/değerlendirme/yayın;

1) PAÜPDREM’de bireyi tanıma amacıyla öğrencilerin gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik test ve test dışı teknikleri uygulamak ve değerlendirmek.

2) PAÜPDREM’de yapılan çalışmaları yılsonunda değerlendirmek ve raporlaştırmak.

3) PAÜPDREM’de yapılan çalışmaları hazırlanacak web sayfası ve bülten aracılığıyla tanıtmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin kuruluş amaçları kapsamında araştırmaları bulunan, rehberlik ve psikolojik danışmanlık anabilim dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün, Üniversite dışındaki görevlendirme süresinin altı ayı geçmesi halinde yerine yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir veya en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdüre çalışmalarında yardımcı olur. Müdür görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, toplantılara başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi için gerekli önlemleri almak.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun projeler yapılmasını ve karşılıklı işbirliğini gerçekleştirmek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin çalışma planlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin hazırlanan yıllık faaliyet raporunu her yılın aralık ayında Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu: Müdür dâhil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Müdürün önereceği Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli kişiler arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine aynı usulle yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Merkezin çalışmalarını düzenlemek.

b) Amaçları doğrultusunda Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak, Merkezin bünyesinde kurulacak çalışma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle ilgili önerileri karara bağlamak.

c) Merkezde çalışacak uzman ve teknik personele ilişkin ihtiyaç ve görüş bildirmek.

ç) Merkezde yürütülecek tüm faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen beş üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üyeler seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapar ve konsültasyon niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Birimlerin çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Merkez bünyesinde faaliyet gösterecek birimlerin çalışma usul ve esasları ile işleyişi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Rektörlük tarafından onaylanan esaslara göre belirlenir.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör yardımcılarından birine ya da Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.