1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete
Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 9 Haziran 2014 Resmi Gazete

9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

A+A-

9 Haziran 2014 Resmi Gazete Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, çalışma alanlarını, yönetim organlarını ve bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Bu Yönetmelik Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

9 Haziran 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29025

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÜREME SAĞLIĞI-İNFERTİLİTE

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, çalışma alanlarını, yönetim organlarını ve bu organların çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, çalışma alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PAU-ÜSİAUM): Pamukkale Üniversitesi Üreme Sağlığı-İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Pamukkale Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Pamukkale Üniversitesi Senatosunu,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; üreme sağlığı, biyoteknolojisi ve infertilite alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları da içeren epidemiyolojik, klinik ve laboratuvar araştırmaları ve çalışmaları yapmak, hizmet sunmak, üreme sağlığı, reprodüktif tıp ve infertilite alanlarında uzman, teknik eleman, biyolog, hemşire, laborant, yardımcı sağlık personeli için kurslar, seminerler ve sertifikasyon programları düzenlemek ve halk eğitimi yapmak, eğitici eğitimleri düzenlemek ve konu ile ilgili eğitim ve öğretim programlarına katılmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üreme sağlığı, fertilite ve infertilite konularında ve üreme biyoteknoloji ile ilgili her alanda üst düzeyde bilimsel çalışma, araştırma ve projeler yapmak, dünya standartlarında bilimsel veri üretmek.

b) İnfertilite ve üreme sağlığı alanlarında yataklı ve yataksız tanı ve tedavi hizmetleri saha araştırmaları ve bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla her türlü araştırma klinikleri, laboratuvarları ve hizmet merkezleri kurmak ve işletmek.

c) Üreme sağlığı ve üreme biyoteknolojisi konularında Üniversitenin fakülte, enstitü, yüksekokul ve merkezleri ile işbirliği yaparak Türkiye için yetişmiş eleman sıkıntısı çekilen tıbbın bu alanlarında hizmet içi eğitim vererek uzman ve bilim insanlarının bilgi ve becerilerinin artmasına katkıda bulunmak.

ç) İnfertilite ve reprodüktif tıp alanlarında uzman, teknik eleman, yardımcı sağlık personeli için kurslar, seminerler ve sertifikasyon programları düzenlemek, konu ile ilgili eğitim ve öğretim programlarına katılmak, yurt içi ve yurt dışında ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Özellikle üreme sağlığı ve bu konu ile ilişkili alanlarda yurt sathında halk eğitimi yapmak, bu amaçla Türkiye’deki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özellikle Üniversitenin başta sürekli eğitim merkezi olmak üzere fakülte, enstitü ve merkezleri ile işbirliği içinde çalışmak ve konu ile ilgili eğiticilerin ve uzmanların yetiştirilmesi için eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurslar, sertifikasyon programları, toplantılar,sempozyum, seminer ve kongreler düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışından üreme sağlığı ve infertilite alanlarında benzeri çalışmalar yapan kurumlarla işbirliği yapmak.

f) Üreme sağlığı ve infertilite alanlarında kayıt ve izleme birimi kurmak.

g) Yetkili kurulların verdiği diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından üyeler arasından seçilir. Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla bir süre ile görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır.

(2) Müdürün önerisi ile Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

c) Merkezin eğitim-öğretim planlarını ve programlarını hazırlamak.

ç) Her yılsonunda ve istendiğinde Rektörlüğe Merkezin çalışma ve faaliyetleri ile ilgili rapor vermek.

d) Merkezin kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin aşağıdaki anabilim dalları öğretim üyeleri arasından seçilen üyelerden oluşur:

a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından dört üye,

b) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından iki üye,

c) Üroloji Anabilim Dalından bir üye,

ç) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,

d) Tıbbi Genetik Anabilim Dalından bir üye.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık çalışma planı, araştırma projeleri ve eğitim çalışmaları düzenlemek.

b) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

c) İlgili konularda kararlar almak.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Gerekli hallerde Müdürün çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Öneri ve kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Üniversitenin aşağıdaki fakülte, merkez ve anabilim dalları öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulunca seçilen üyelerden oluşur:

a) Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalından üç üye,

b) Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından iki üye,

c) Üroloji Anabilim Dalından bir üye,

ç) Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,

d) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından bir üye,

e) Kök Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezinden bir üye,

f) Halk Sağlığı Anabilim Dalından bir üye,

g) Psikiyatri Anabilim Dalından bir üye,

ğ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalından bir üye,

h) Deontoloji Anabilim Dalından bir üye,

ı) Tıbbi Genetik Anabilim Dalından bir üye,

i) Eğitim Fakültesinden bir üye,

j) Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (PAÜSEM)’nden bir üye.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi; Merkez Yönetim Kurulu’nun talebi üzerine toplanarak, Merkezin çalışmaları ile ilgili bilimsel danışmanlık yapmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Merkezin çalışma yeri

MADDE 15 – (1) Üniversite birimlerinin yönetimleri ve ilgili diğer kurumların yönetimleri ile yapılacak işbirliğiyle belirlenecek klinik, poliklinik ve laboratuvarlar gibi fiziki mekânlar Merkezin çalışma yerini oluşturur.

Üniversitenin diğer birimleri ile ilişkileri

MADDE 16 – (1) Merkezin çalışma yeri, öğrenci ve uzmanlık eğitimine katkı ve öğretiminin uygulama esasları, Üniversite birimleri arasında yapılacak işbirliği ile belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 17 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne ya da Rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.