1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

A+A-

20 Mayıs 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29005

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Piri Reis Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinde yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları öğretimi ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncümaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,

b) Akademik Yarıyıl: Akademik Kurul tarafından kabul edilen bir akademik takvim yarıyılını,

c) AKTS: Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi sistemini,

ç) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

d) Anabilim Dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin beşinci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

e) Anabilim Dalı Akademik Kurulu: Enstitü anabilim dalının, anabilim dalı başkanı, lisansüstü düzeyde ders veren ve/veya tez yöneten, tam zamanlı öğretim üyelerinden ve doktora ünvanına sahip öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Anabilim Dalı Başkanı (EABDB): Bu fıkranın (d) bendindeki tanımlar çerçevesinde enstitüde lisansüstüprogramı bulunan akademik birimin başkanını,

g) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü tez çalışma dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

ğ) Enstitü: Piri Reis Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

h) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü Müdürü: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin üçüncü maddesi uyarınca Rektör tarafından atanan enstitünün işleyişinden sorumlu akademik personeli,

i) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürütarafından önerilen altı aday arasından enstitü kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

j) Eş Danışman: Tezli lisansüstü programındaki öğrencinin tez veya uygulama konusunun özelliği gereği enstitüyönetim kurulunca atanan, doktora ünvanı almış yur tiçi ve yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumundaki ya da yükseköğretim kurumu dışındaki kişiyi,

k) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı,

l) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde bir derse ait haftalık bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans mezunu öğrenciyi,

n) Öğrenci Kabul Komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve enstitü yönetim kurulu kararıyla onaylanan Üniversitenin öğretim üyeleri içinden seçilen en az üç asil ve iki yedeköğretim üyesi ve/veya doktora ünvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ve o yarıyıl için programa yapılan başvuruları değerlendiren komisyonu,

o) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumundan lisans veya yüksek lisans derecesi ile mezun olup, belirli bir konuda bilgilerini artırmak isteyerek özel statüde lisansüstü derslerini takip eden ancak enstitüye kayıtlı olmayan kişileri,

ö) Program: Yüksek lisans derecesine ve doktora unvanlarına yönelik olarak belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile proje, doktora yeterlik sınavı, yüksek lisans tez ve uygulamalarını içeren lisansüstüprogramını,

p) Program Akademik Kurulu: Aynı enstitü anabilim dalında birden çok program olduğu durumlarda her program için kurulan kurulu,

r) Program Yürütme Kurulu: İlgili anabilim dalı tarafından atanmış üç öğretim üyesi ve/veya doktora ünvanınasahip öğretim görevlisinden oluşan ilgili lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan kurulu,

s) Program Koordinatörü: Anabilim dalı başkanının önerisiyle ilgili Anabilim Dalının öğretim üyeleri arasından Enstitü Kurulu tarafından atanan her bir lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesini,

ş) Rektörlük: Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünü,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bir danışmanın rehberliğinde hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

u) Tez İzleme Komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen biri danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

ü) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan Test of English as a Foreign Language Sınavını,

v) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

y) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

z) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretimin Temel İlkeleri

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5  (1) Lisansüstü öğretim; yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek Lisans Programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eşdeğer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, tez, proje ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli, tezsiz veya seçime bağlı tezli olabilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağına ilgili program yürütme kurulunun önerisi, enstitü anabilim dalıbaşkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun uygun görüşleri ve Akademik Kurul onayı ile karar verilir.

b) Doktora programı; yüksek lisans veya lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6  (1) Lisansüstü programlar, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde belirtildiği gibi enstitüanabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan veya disiplinlerarası lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, yurtiçi ve yurtdışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların Akademik Kurul tarafından hazırlanan uygulama usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulunun onayına sunulur.

Öğretim dili

MADDE 7  (1) Üniversitede lisansüstü öğretimi İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılır. Değişim programlarıçerçevesinde, eşdeğerliliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Enstitü anabilim dalı stratejik planları

MADDE 8  (1) Enstitü anabilim dalı akademik kurulu; kısa, orta ve uzun vadeli lisansüstü eğitim, politika ve stratejilerini ve buna bağlı olarak lisansüstü programlarını esas alan bir stratejik plan hazırlar. Bu planlar, enstitükurulunun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 9  (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program koordinatörünün yönetiminde program yürütme kurullarınca yürütülür. Anabilim dalı başkanı program koordinatörü de olabilir. Bu konu ile ilgili esaslar Akademik Kurul tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programlarının kontenjanları ve başvuru koşullarının ilanı

MADDE 10  (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve lisansüstüprogramlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere, anabilim dalının önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayından sonra Üniversite tarafından ilan edilir.

Programlara başvuru

MADDE 11  (1) Programlara başvuru aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne yapılır. Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak Akademik Kurul, program gerekliliklerinin karşılanması koşuluyla belirlenen programlar dışından daöğrenci kabulüne karar verebilir. Programlara başvuruda adaylarda aranan koşullar şunlardır:

a) Bir lisans diplomasına sahip olmak veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında olmak.(Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, diplomanın YÖK tarafından denkliğinin onandığına dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylanmış suretinin ya da YÖK’e denklik başvurusunda bulunulduğuna dair belgenin aslı veya Kurumca onaylı suretinin sunulması gerekir. Denklik belgesinin aslının ilk yarıyılın sonuna kadar ibraz edilmesi zorunludur.)

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) son üç yıl içinde başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan (lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlar için 80 standart puandan) az olmamak koşuluyla  başvuranlardanilgili anabilim dalının önerisiyle Akademik Kurul tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak (Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı aranmaz).

c) Fen Bilimleri Enstitüsü programlarına başvuru için ALES Sayısal puan türünde, Sosyal Bilimler Enstitüsüprogramlarına başvuru için ise ALES Eşit Ağırlık puan türünde değerlendirmeye girmiş olmak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES eşdeğeri olarak uluslararası düzeyde kabul gören LisansüstüDeğerlendirme Sınavı (Graduate Record Examination - GRE) ve Lisansüstü Yönetim Bilimlerine Giriş Sınavından (Graduate Management Admission Test – GMAT) bu fıkranın (b) fıkrasında belirtilen standart puanların eşdeğerine sahip olmak.

d) Doktora programında öğrenci kabulünde; anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca,İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak  (Bu asgari puanların girilecek puanların özelliklerine göre yükseltilmesine Akademik Kurulca karar verilebilir).

e) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranlar için 4.00 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olmak.

İngilizce yeterlik

MADDE 12  (1) İngilizce yürütülen lisansüstü programlarda öğretim dili yeterliğinin belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Lisansüstü adayların İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yer ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim veya Üniversitenin İngilizce Hazırlık Bölümü tarafından yapılacakİngilizce yeterlik sınavına alınırlar.

b) Lisansüstü adayları arasında İngilizce sınavı sonucuna göre yeterli bulunanlar ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Akademik Kurulca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası ve ulusal sınavların birinden İngilizce için belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler İngilizce hazırlık programından muaf tutulur.

c) Öğretim dili İngilizce olan diğer üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olup en çok üç akademik yıl içerisinde Üniversitedeki lisansüstü programa başvuruda bulunan adaylar da İngilizce hazırlık programından muaf tutulabilir.

ç) Muafiyet şartlarını sağlamayan, yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan lisansüstüadayları İngilizce hazırlık programına tabi tutulur. Başarılı olmaları halinde ilgili programın derslerini alabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13  (1) Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda belirtilen yöntem çerçevesinde gerçekleşir:

a) İngilizce yeterlik sınavının değerlendirilmesi, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından talep ediliyorsa bilim sınavı, mülakat, referans mektupları ve diğer değerlendirmeler ile ilgili işlemler Anabilim dalı başkanlıkları ve Enstitümüdürlüğünce belirlenen biri program koordinatörü olmak üzere en az üç öğretim üyesi ve/veya doktora ünvanına sahipöğretim görevlisinden oluşan Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yürütülür.

b) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, program gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını, dil yeterliklerini, ALES puanları ile varsa yapılan diğer sınavlarda gösterdikleri performanslarınıdeğerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde geçerli kriterler, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı % 50’den az olmamak koşuluyla Akademik Kurulca belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14  (1) Enstitü programlarına öğrenci kabulu aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleşir:

a) Öğrenci Kabul Komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. Başkanlığın kararı ve enstitünün onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

b) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans derecelerini yabancıüniversitelerden almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES sınavı yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak, enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir.

c) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması veya başvuran adaylar arasında başarılıbulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile o yıl veya yarıyıl için söz konusu programaöğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa, kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınanücretler iade edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15  (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların program şartlarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programı aşağıdaki kurallarçerçevesinde yürütülür:

a) Bilimsel Hazırlık Programına nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar kabul edilebilir:

1) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylar.

2) Lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan yüksek lisans programı adayları.

3) Lisans veya yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylar.

4) Lisans veya yüksek lisans derecesi Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından olan doktora programıadayları.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin bu Yönetmeliğin 11 inci ve 12 nci maddelerinde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programına alınan yüksek lisans öğrencileri ile doktora programına alınan lisans derecesine sahip öğrencilere aldırtılacak dersler ileri düzeydeki lisans derslerinden oluşabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan lisans dersleri dışındaki derslerde devam mecburiyetinin, ders sınav yönteminin, not değerlendirmesi ve derslerden başarılı sayılma koşullarının belirlenmesinde lisansüstü programının dersleri ile ilgili düzenlemeler esas alınır. Öğrencinin bilimsel hazırlık dersinden alacağı not en az CC olmalıdır. Bu derslerde alınan notlar not çizelgesinde gösterilse de öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz.

e) Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok bir akademik yıldır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerinedahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16  (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına, Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde; başvuruda bulunan öğrencinin, öncelikle başvurduğu programın öğrenci kabul şartlarını sağlamış olmasıgerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, Öğrenci Kabul Komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Yatay geçiş başvurularına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

b) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından belirlenir.

c) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda Bilimsel Hazırlık hariç en az bir yarıyıl süreyle ders almış olması ve yarıyılını başarı ile tamamlamış olması gerekir.

ç) Öğrencinin, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen koşulları sağlamış olmaları gerekir.

d) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Yüksek lisans programları ile doktora programı arasında geçiş

MADDE 17  (1) Aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yüksek lisans ve doktora programları arasında geçişmümkündür:

a) Tezli Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrenciler isterlerse en geç üçüncü yarıyıl sonunda doktora programına geçebilir. Doktora programına geçebilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının (GNO) 4.00 üzerinden en az 3.25 olması gerekir. Yüksek lisans programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler doktora programına sayılır.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersi başarı ile tamamlamış doktora programı öğrencileri yüksek lisans programına geçebilir. Doktora programında alınmış olan dersler ve geçirilmiş olan süreler yüksek lisans programına sayılır.

c) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, 11 inci ve 12 nci maddede tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek, koşulu ile aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 18  (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özelöğrenciler ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

a) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

b) Başka bir üniversitede lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri (transkriptleri) ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

c) Özel öğrenciler, daha sonra lisansüstü programlara kabul edildikleri takdirde, özel öğrenci iken aldıklarıderslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerinin ne şekilde kabul edileceği enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Değişim öğrencileri

MADDE 19  (1) Değişim öğrencileri; Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yüksek öğretim kurumları öğrencileridir. Buöğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 20  (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir ve her yarıyıl başlangıcından önce ilan edilir.

Kredi transferi

MADDE 21  (1) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar, dersin daha önce herhangi bir lisans veya lisansüstü programa sayılmamış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitüyönetim kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilen dersler, Enstitü Kurulu kararıyla, öğrencinin Üniversitede kayıtlı olduğu eğitim programında yer alan derslerden bazıları için muafiyet sağlayabilir. Geçerliliği onaylanan  diğer kurumda alınan notlar Üniversite not sistemine T (Transfer) notu olarak transfer edilir. Öğrencinin not çizelgesinde bu kredileri hangi kurumdan aldıkları gösterilir. Transfer edilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o programdan mezun olması için gerekli toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.

Programlara kayıt

MADDE 22  (1) 11 inci ve 12 nci maddede belirtilen koşulları sağlayan, ayrıca Üniversitenin yetkili kurullarınca tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri yerine getirenlerin kayıt işlemleri EnstitüMüdürlüğünce yapılır. Kayıt ile ilgili temel hususlar şunlardır:

a) Kayıt sırasında istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

b) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 23  (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrenci öğrenim ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış kabul edilir, ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Geç kayıt mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

(4) İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süre hariç, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan yüksek lisans programından azami üç yıl (altı yarıyıl), doktora programından ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl (on iki yarıyıl), lisans derecesiyle kabul edilenler içinse azami dokuz yıl (on sekiz yarıyıl)  içinde mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde  belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait mali yükümlülüklerini yerine getirerek öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında, öğrencilere tanınan burs gibi diğer haklardan yararlanamaz.

Öğrenim  ücretleri

MADDE 24  (1) Enstitülerde lisansüstü öğrenim ücretlidir. İlgili mevzuat hükümlerine göre öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğretim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi gerekir. Öğrenim ücretlerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınır:

a) Yüksek lisans ve doktora programları ile bilimsel hazırlık programı derslerinin ücreti ders saati başına belirlenir.

b) Tez aşamasında, Mütevelli Heyeti tarafından dönem başına belirlenen öğrenim ücretinin ödenmesi gerekir. Bu öğrenim ücretinin normal öğretim süresi içindeki öğrencilerin altı ders saati için belirlenen ücretten fazla olmamasına dikkat edilir.

c) Yeterlik sınavını başarıyla geçen ve normal öğrenim süresini aşmamış tez aşamasındaki doktora öğrencileri için dönem başına ödenmesi gereken öğrenim ücreti Enstitü Kurulunun onayıyla %50 oranında indirilebilir.

ç) Lisansüstü programlar için belirlenen azami süreyi aşan öğrencilerin öğrenim ücretleri 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre yeniden belirlenir.

d) Burslar ile ilgili esaslar ilgili Enstitü tarafından belirlenir ve Akademik Kurul ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylanır.

İzinli ayrılma

MADDE 25  (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurtdışında eğitim, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle dönem izni için ilgili Enstitüye başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden, gözaltı ve tutukluluk halinin takipsizlik ile sonuçlanması ya da üzerine atılı suç nedeniyle beraat eden öğrenciler, bu durumları sona erdikten sonra; izin başvurusu yaparak, gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılabilirler.

(2) Kabul edilebilir bir mazereti olan öğrencilere, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir seferde azami iki yarıyıllık toplamda azami dört yarıyıllık bir süre; askerlik hizmetleri için, askerlik süresince izin verilebilir.

(3) Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışında, izin başvuruları ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde karara bağlanır.

(4) İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) İzinli sayılan öğrenci öğrenimine devam edemez ve izinli olduğu yarıyılı izleyen sınav dönemindeki yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(6) İzinli öğrencilerin ödeyecekleri eğitim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir.

(7) Belirli bir süre için yurt dışında öğrenim amacıyla izin almış öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin aynen toplam izin sürelerine sayılması esastır. Ancak, aldıkları derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşüyle ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(8) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle ilgili enstitü yönetim kuruluna başvurmaları gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Hususlar

Danışman atanması

MADDE 26  (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim dalıbaşkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemesinde yardımcı olur, bu derslerdeki başarısını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.

Öğretim yılı

MADDE 27  (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri ondört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dahil değildir. Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ilişkin hususlar Akademik Kurul tarafından belirlenen bir akademik takvimde ilan edilir.

Ders planları

MADDE 28  (1) Ders planları, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, enstitü yönetim kurulunun kararıve Akademik Kurulun onayı ile kesinleşir ve ilan edilir. Planlarda yer alan derslerin verilecekleri yarıyıla ilişkin değişikliklerle, açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler hakkında ilgili enstitü kurulları yetkilidir. Ders planlarında okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuar saatleri, kredisi, varsa ön koşulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve önkoşul dersleri

MADDE 29  (1) Lisansüstü dersleri zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlıolduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Önkoşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitü kuruluna önerilir ve enstitü kurulunun onayından sonra kesinleşir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 30  (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve ilgiliöğretim üyesinin gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Ögrencilerin sorumlu oldukları ara sınav,ödev, uygulama ve diger çalısmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin ögretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

Kredi yükü

MADDE 31  (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin, bir yarıyıldaki kredi yüküen az altı, en çok onbeş kredidir. Asgari kredi yükünün altına/azami kredi yükünün üzerine danışman onayı ile öğrenim süresi boyunca en çok iki yarıyıl inilebilir/çıkılabilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 32  (1) Lisansüstü öğrencilerin ders alma işlemleri aşağıdaki kurallar esas alınarak düzenlenir:

a) Öğrencilerin ders alma işlemlerini, akademik danışmanların desteği ve onayı ile her yarıyıl başında yapmalarıgerekir.

b) Öğrencinin yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri almasıöğrenci danışmanının gerekçeli açıklamasına dayanarak enstitü yönetim kurulunun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

c) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GNO’ları 4.00 üzerinden 3.00’ın altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için, daha önce başarılı olup CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.

ç) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki ders haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde dahaönce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yenilerini ekleyebilir. Bırakılan veya eklenen dersler için öğretim ücreti yeniden belirlenir.

d) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışmanlarının onayı ile çekilebilir. Bu durumda yarıyıl öğretim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki defa derslerden çekilebilir. Çekildikleri dersler akademik not çizelgesinde (W) harfiyle gösterilir.

e) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları gerekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden, enstitü yönetim kurulu ders tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa derstençekilme izni verebilir.

f) Seçmeli derslerden FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi danışmanının onayıyla tekrar (R) işareti ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten alınan not FF notunun yerine geçer, ancak FF notu akademik kayıtlarda belirtilir.

Sınavlar

MADDE 33  (1) Her yarıyıl başında dersin öğretim elemanı yarıyıl içindeki ödev, sınav, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere duyurur.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir hafta içinde müdürlüğe teslim edilerek müdürlükçe ilan edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(3) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavdan sıfır (0) verilir ve ayrıca hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Sınav itirazları

MADDE 34  (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgiliöğretim elemanı veya öğrenci tarafından sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden 7 gün içerisinde müdürlüğe yazılıolarak bildirilir.  Gerektiği takdirde enstitü ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç kişilik bir inceleme komisyonu oluşturmasını isteyebilir.

Mazeret sınavları

MADDE 35  (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrencilerin mazeretlerini bildiren dilekçe ile sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde ilgili müdürlüğe başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilir. Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayanların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Başarı derecesi, harf notu ve başarı katsayısı

MADDE 36  (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a)

                                                               Başarı Notu

Başarı Derecesi        Harf notu       Ağırlık Katsayısı        Önerilen AKTS harf notu*

Pekiyi                              AA                        4.00                  A (mükemmel)

İyi-pekiyi                         BA                        3.50                  B (çok iyi)

İyi                                    BB                        3.00                  C (iyi)

Orta-iyi                            CB                        2.50                  D (yeterli)

Orta                                 CC                        2.00                  E (geçer)

Zayıf                                FF                         0.00                  F (zayıf)

*Öğrencilerin istatistiksel başarı yüzdelerine göre; geçer notlar arasında A en üstteki %10, B sonraki %25, C sonraki %30, D sonraki %25, E en alttaki %10’u belirtir.

b) Akademik not belgesinde (transkript) görünmeyen, geçici süre ile kullanılan LA, I, NP ve not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.

2) I: Bir dersten başarılı olmak için, öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telâfi edilmeyen I notu F notuna dönüşür.

3) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telâfi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF’edönüşür.

4) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.

5) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir; not ortalamalarına katılmaz.

6) S: Kredisiz bir ders ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.

7) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

8) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

9) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

10) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 37  (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) Yarıyıl not ortalaması; o yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarınotunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel not ortalaması; tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan başarınotunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Tekrar edilen ve not yükseltmek için alınan derslerde en son not esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 38  (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Akademik Kurul tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişlere Akademik Kurulca izin verilebilir. Bu geçişler bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre gerçekleşebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 39  (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 40  (1) Bu program; toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur.

(3) Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaları gerekir.

(4) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olmasıkoşuluyla, ileri düzeydeki lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarından aldığı derslerin oranı tüm kredili ders yükünün en fazla yarısı olabilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 41  (1) Tezli yüksek lisans programı için öğrenim süresi iki yıl, azami süre ise üç yıldır.

(2) Tezli yüksek lisans programını azami üç yıl içinde tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncımaddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması

MADDE 42  (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez konusu ve tez danışmanını en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez konusu ve danışman önerisi ilgili enstitüyönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı eş danışman olarak atanır. Tez danışmanı, tam zamanlı öğretim üyeleri veya Akademik Kurulca belirlenen niteliklere ve en az yüksek lisans derecesine sahip tam zamanlı öğretim görevlileri arasından seçilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 43  (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Akademik Kurul tarafından belirlenen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanaraköğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararıverir. Bu karar anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(5) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir, gerekli hallerde yeni bir tez danışmanı atanabilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme aitöğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 44  (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üçkopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitüanabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 45  (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstüöğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 46  (1) Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırması ve yarıyıl sonunda yazılıbir rapor vermesi gerekir.

(3) Akademik Kurul tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) İkinci lisansüstü öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans eğitimi yürütülebilir. Bu programlarda doktora ve tezli yüksek lisans eğitimi yapılamaz.

(5) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 47  (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak tam zamanlı bir öğretim üyesini veya Akademik Kurul tarafından belirlenen niteliklere ve en az yüksek lisans derecesine sahip ve tam zamanlı bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlemesi gerekir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 48  (1) Tezsiz  yüksek lisans programını tüm öğrencilik haklarına sahip olarak  azami tamamlama süresi üç yıldır (altı yarıyıl). Bu sürenin aşılması durumunda ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49  (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitüanabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 50  (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

1) Bilime yenilik getirmek,

2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,

3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Doktora programları yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, Üniversitenin önerisi ve Öğretim Üyesi Araştırıcı Yetiştirme Kurulunun görüşüüzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.

Doktora programının ders yükü

MADDE 51  (1) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, kredisiz doktora semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise; en az kırkiki kredilik ondört adet ders, kredisiz doktora semineri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(2) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(3) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

Doktora programının süresi

MADDE 52  (1) Doktora programının çeşitli aşamaları için azami süreler aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora programı için öğrenim süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı yıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz yıl olup uygulamaya ilişkin düzenleme konusunda Akademik Kurul yetkilidir.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

c) Derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen; ancak tezçalışmasını bu fıkranın (a) bendinde belirtilen azami sürelerde tamamlayamayan öğrenciye, anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

ç) Bu süreler içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar ile azami süresi içinde tez çalışmasınıtamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci öğrenimücretini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

d) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğerşartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 53  (1) Anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisanslı öğrenciler için en geç üçüncü yarıyıl, lisans diplomalıöğrenciler için en geç beşinci yarıyıl dönem başına kadar, her öğrencinin tez danışmanını ve danışmanın öğrenciyle görüşerek belirleyeceği tez konusunu anabilim dalı başkanının onayı ile enstitü yönetim kuruluna sunar. Tez danışmanıve tez danışmanının önerisi enstitü yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir. Tez danışmanlığı ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumda öğretim üyeleri arasından seçilecek ikinci tez danışmanı eş danışman olarak atanabilir.

b) Danışmanlar öğretim üyeleri arasından seçilir. Ayrıca danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitüanabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile diğer üniversitelerde görev yapanöğretim üyeleri ve yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip uzmanlar da eş danışman olarak atanabilir.

c) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışman öğretim üyelerinin, program yürütme kurulunun ve enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

Yeterlik sınavı

MADDE 54  (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır:

a) Yeterlik sınavları yılda iki kez Güz ve Bahar yarıyıllarında yapılır. Ders kredilerini tamamlayan, ağırlıklıgenel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olan öğrenci, yeterlik sınavına girmek için başvurabilir. Öğrenci, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi danışmanının uygun görüşüyle akademik takvimde ilan edilen süre içerisinde enstitü müdürlüğüne verir.

b) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Akademik Kurul tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencinin ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmesi gerekir.

c) Yeterlik sınavları, anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Yeterlik KomitesiÜniversite öğretim üyelerinden oluşur. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir.

ç) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Yeterlik sınavında iki kez başarısız olan öğrenci, danışman önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ile enstitü yönetim kurulu tarafından önerilen 9 kredilik dersi ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olacak şekilde tamamlar ve iki yeterlik sınav hakkı daha kazanır. Bu süreç sonunda yeniden başarısız olan öğrenci için aynı uygulama devam eder.

e) Doktora Yeterlik Komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir.

f) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 55  (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalıiçinden ve dışından birer üye yer alır. Tez çalışması bir eş danışman ile birlikte yapılacak ise; tez izleme komitesiöğrencinin danışmanı ve eş danışmanını kapsayacak şekilde üçü Üniversite içinden, ikisi de başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan öğretim üyelerinden olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Danışmanın önerisi, program yürütme kurulu ve enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir uzman tez izleme komitesinde yer alabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 56  (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağıaraştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez önerisini izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Bu savunması da reddedilen öğrenciye bu maddedeki kurallar tekrar uygulanır.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 57  (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komiteüyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacakçalışma planı belirtilir.

(2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tez konusu değiştirilir ve istenmesi halinde tez danışmanı da değiştirilebilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 58  (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Akademik Kurul tarafından kabul edilen yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ile en az biri başka bir yükseköğretim kurumununöğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle jüriye katılamayacak olan üyeler katılamama gerekçelerini tezi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç bir hafta içinde yazılı olarak enstitü müdürlüğüne bildirirler.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanaraköğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararıverir. Bu karar, anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitü başkanlığına tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(6) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, enstitüanabilim dalının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tez danışmanı ve tez konusu değiştirilerek süreç bu Yönetmeliğin 55 inci maddesi hükümlerine göre yeniden başlatılır.

Doktora diploması

MADDE 59  (1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye enstitü yönetim kurulunun kararı ve Akademik Kurulun onayı ile doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adıbulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 60  (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat veİşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Akademik Kurul ve ilgili enstitü kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırma

MADDE 61  (1) 24/1/2011 tarihli ve 27825 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 62  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 63  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.