1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. PMYO Giriş Yönetmeliği Değişti! 8 Kasım 2019
PMYO Giriş Yönetmeliği Değişti! 8 Kasım 2019

PMYO Giriş Yönetmeliği Değişti! 8 Kasım 2019

Polis Meslek Yüksekokullarına Giriş yönetmeliği değişikliği 8 Kasım 2019 tarihli resmi gazetede değişti. Lise mezunu polis alımlarında kullanılan PMYO giriş yönetmeliği değişiklikleri My Memur haberde.

A+A-

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliği 08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULLARI GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE” değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte ne değiştiğini araştıran adaylar için gerekli tüm bilgileri “My Memur” olarak bu haberimizde hazırladık.

TANIMLAR MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

17/5/2008 tarihli ve 26879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmış, (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

ı) Sağlık Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,

n) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

o) Soru hazırlama komisyonu: Üç rütbeli personel ile sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşan komisyonu,

ö) Soru denetleme komisyonu: İki rütbeli personel ile üç öğretim elemanından oluşan komisyonu,

p) YKS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını,”

ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISININ BELİRLENMESİ MADDESİ DEĞİŞİKİLKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir.

DUYURU, BAŞVURU ZAMANI VE ŞEKLİ, ADAYLARIN ÇAĞRILMASI MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

(1) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısı, başvuru ve sınav tarihleri; Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Kılavuzu ile Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

(3) Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

(4) Adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit ve vazife malulü eş ve çocuklarından sınav ücreti alınmaz.”

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ç) ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; Bakanlık onayı ile belirlenen puan türü ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

d) Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (ç) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak.

i) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasî partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURULARIN ALINMASI MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Başvuruda istenen bilgi, belgeler ve başvuruların alınması

Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisini,

c) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisini,

ç) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme bilgisini,

d) Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini, yazılı veya elektronik ortamda yaptıkları başvurularına ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında Müracaat Komisyonuna belgenin aslını ibraz eder.

(3) Verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamadığı durumlarda başvuru sahibinden ayrıca belge talep edilebilir.

(4) Başvurular Başkanlıkça oluşturulan Müracaat Kabul Komisyonlarınca şahsen alınır. Müracaat Kabul Komisyonu; biri en az şube müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur. Komisyonun görevlendirilmesi Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile yapılır. Müracaat Kabul Komisyonunun görevleri ve çalışma esasları Başkanlıkça hazırlanan talimatla belirlenir.

(5) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

SINAV ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT VE SINAV ŞEKLİ MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “fiziksel” ibareleri “fiziki” şeklinde, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “ikamet illerine göre” ibaresi “Başkanlıkça” şeklinde, sekizinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup aynı maddenin beşinci fıkrası ile dokuzuncu fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(8) Polis meslek yüksekokulu sınav komisyonları, sayısı ve yerleri Başkanlık tarafından belirlenen sınav merkezlerinde oluşturulur. Başkanlıkta Başkanın, polis eğitim kurumlarında kurum müdürünün onayı ile komisyonların emrine en fazla yirmişer memur yardımcı personel olarak görevlendirilebilir.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Ön sağlık kontrolü, Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU GİRİŞ SINAVLARI KONTROLÜ MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan “fiziksel” ibareleri “fiziki” şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ç) bendinde yer alan “ve Soru Bankası Oluşturma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

a) Mülakat sınav komisyonu; İçişleri Bakanının, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. İçişleri Bakanı tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir.

b) İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla mülakat sınav komisyonu kurulabilir.”

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emniyet Teşkilatı personeli” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “YGS’den” ibaresi “o yıl içinde yapılan YKS’den” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Yüksekokullara alınacak öğrenci sayısına göre belirlenen asıl adayların bir katına tekabül eden sayıda yedek aday, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.”

İNTİBAK EĞİTİMİ MADDESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(3) Geçici kayıt süresince suç işleyen adayların soruşturmaları, öğrenci disiplin hükümlerini içeren ve Bakan onayıyla yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yönetmelik değişikliği tam metni için TIKLAYINIZ.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
İlgili Haberler