1. HABERLER

  2. MEB PERSONEL

  3. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

Milli Eğitim Bakanlığı Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği taslağı tam metni haberimizde.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Basına Sızdı. İşte Tam Metin: Bu Yönetmelik, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri ve eğitim kuramlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri ile bu hizmetleri veren kuramlarda çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlandı.

Rehberlik hizmetlerinin amaçları

Türk Millî Eğitiminin genel amaçlan çerçevesinde eğitimde rehberlik hizmetleri; zamanını etkili kullanabilen, toplum değerlerinin farkında olan, kendini tanıyan, kendisine sunulan eğitsel ve mesleki fırsatları değerlendirebilen, toplum hayatına uyum sağlayabilmek için gerekli sorumluluğu alabilen bireyler yetiştirilmesini ve bireylerin toplum içinde sağlıklı bir birey olarak yaşamlarım sürdürmesini sağlamayı amaçlar.

Rehberlik hizmetlerinin ilkeleri.

Rehberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesinde:

Bireye ve bireysel farklılıklara saygı, Bilimsellik, Gizlilik, Gelişimsel bir anlayışla önleyici ve koruyucu yaklaşım, Bireysel, kurumsal ve toplumsal özellikler ile ihtiyaçların göz önünde bulundurulması, Hayat boyu rehberlik anlayışıyla bireylerin yaş, gelişim özellikleri ve öğretim kademelerinin dikkate alınması, Mesleki ve etik değerlere uyulması, İlgili tarafların işbirliği ve eşgüdümü, esastır.

Alanlarına göre rehberlik hizmetleri

Rehberlik hizmeti alanlarına göre üçe ayrılır:

Eğitsel Rehberlik: Bireyin yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer, kişilik özellikleri, imkân ve koşullarıyla uyumlu eğitsel kararlar alması; eğitime ilişkin olumlu tutum geliştirmesi ve hayat boyu Öğrenme sürecinde bireyin gelişimine destek olunması amacıyla bireye ve ailesine sunulan hizmettir.    

Mesleki Rehberlik: Bireyin kendini ve meslekleri tanıması; yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması; mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmettir.

Kişisel/Sosyal Rehberlik: Bireyin bilişsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve davranışsal gelişimini desteklemek amacıyla kendini tanıması; karar verme ve problem çözme gibi sosyal beceriler ile yaşam becerilerini geliştirmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olarak hayatına devam edebilmesi için bireye ve ailesine sunulan hizmettir.

Birey sayısına göre rehberlik hizmetleri: Rehberlik hizmetleri hizmetten yararlanan birey sayısına göre ikiye ayrılır:

Bireysel rehberlik; bireyin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimine yönelik birebir sunulan rehberlik hizmetlerini kapsar.

Grup rehberliği; bireylerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerine yönelik grupla gerçekleştirilen rehberlik hizmetlerim kapsar.

Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmetleri. Rehberlik hizmetleri öğretim kademelerine göre beşe ayrılır:

Okul öncesi dönemde rehberlik hizmetleri; çocuğun sosyalleşmesine, ilkokula hazır olması için uyum çalışmalarına, kendini ifade etmeye yönelik sosyal beceriler kazanmasına, olumlu benlik algısı ile mesleklere ilişkin olumlu tutumlar geliştirmesine ve aile rehberliğine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

İlkokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin eğitim ortamlarına ve öğrenmeye yönelik olumlu tutum geliştirmesine; öğrenmeyi öğrenme ve öğrendiklerim aktarmaya yönelik bilişsel becerileri kazanmasına; etkili öğrenmeye yönelik stratejiler geliştirme, duygulan tanıma, kendini ifade etme gibi sosyal beceriler ile zorlu yaşam olaylanyla baş etme becerileri kazanmasına; kişilik gelişimim ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

Ortaokul kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri doğrultusunda seçmeli derslere, eğitsel ve sosyal kulüplere yönelmesine ve hobi edinmesine; güçlü ve zayıf yönlerini tanımasına ve geliştirilmesi gereken yönlerini fark etmesine; gelişim dönemi özelliklerini tanımasına ve uyum sağlamasına yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

Ortaöğretim kademesinde rehberlik hizmetleri; öğrencinin bireysel özelliklerim değerlendirip sağlıklı bir kimlik oluşturarak yetişkinlik yaşamına hazırlanmasına; değerlerini fark etmesine ve kendi değerleri ile toplumsal değerler arasında bağ kurabilmesine; yükseköğretim kuramlarına devam etmeye istekli olmasına ve kendisine uygun bir alana yönelmesine, iş yaşamına hazırlanmasına ve meslek edinmesine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

Yaygın eğitimde rehberlik hizmetleri; bireyin gelişim dönemi özellikleri, ihtiyaçları, beklentileri, çevre koşullan, sosyoekonomik ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, meslek öncesi eğitim, iş yaşamına hazırlık, yeni bir meslek edinme, aktarılabilir becerilerin iş ve meslek yaşamındaki önemine yönelik olarak eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik hizmetleri kapsamında yürütülür.

Rehberlik öğretmeninin görevleri

Rehberlik Öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

Yıllık çerçeve planım, bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezinin hazırladığı çerçeve planı temel alarak eğitim kurumunun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. Yıllık çerçeve planım ve yılsonu çalışma raporunu rehberlik ve araştırma merkezine iletilmek üzere eğitim kurumu müdürüne sunar.

Sınıf rehberlik planlarının hazırlanmasında, uygulanmasında, sınıf içi rehberlik uygulamalarının geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.

Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla bireysel rehberlik ve grup rehberliği hizmetlerini yürütür.

Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütür.

Gerektiğinde rehberlik hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynaklan hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.

Rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmaları raporlaştırır ve ilgililerle paylaşır.

Mesleklerin özelliklerim, ön koşullarım, eğitim, yetiştirilme ve staj olanaklarını çalışma koşullarım; verilen bursları, eğitim ve iş gücü yetiştirme programlarını öğrenciler, öğretmenler ve velilerle paylaşır.

Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan durumlarda eğitim kurumu idaresinin bilgisi dâhilinde bireysel veya grupla psikolojik danışma ve görüşme yapmak üzere öğrenciyi ders saati içerisinde rehberlik servisine davet eder.

Rehberlik servisinde gerçekleştirilen çalışmaların kaydını tutar, çalışmalara ait doküman arşivi oluşturur.

Bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği Özel ve gizlilik içeren bilgileri, yasalarla yetkili kılınan makamlar dışında öğrencinin ve velisinin izni olmadan kimseyle paylaşmaz.

Rehberlik hizmetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile materyal hazırlar ve gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirir.

Merkezî sınavlara ait tercih döneminde görev alır.

Eğitsel değerlendirme ve tanılamada özel eğitim değerlendirme kuruluna üye olarak katılır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme ekibinde rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere görev alır.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine yönelik eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinin gelişimini takip eder. Öğretmenlere bu konuda rehberlik eder.

Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.

Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü proje ve ekip çalışmalarına ihtiyaç duyulması hâlinde katılır.

Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, çevre koşullan ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak alan, dal ve ders seçimi yapmasına, sosyal kulüplere yönelmesine destek olur, üst eğitim kurumlarına ve programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir.

Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alır.

Eğitim kurumuna ve pansiyona yeni kayıt olan ya da nakil yoluyla gelen öğrencilere yapılacak uyum çalışmasını planlar.

Aile rehberliği hizmetlerini yürütür, Veli toplantılarına katılır.

Öğrencilerin stresle, kişisel sorunlarla ve travmatik yaşantılarla baş etme becerileri geliştirmelerine destek olur; gerektiğinde travma sonrası psikososyal destek hizmeti almak üzere öğrenciyi il veya ilçe psikososyal koruma önleme ve krize müdahale hizmetleri ekibine yönlendirir.

Öğrencinin kişisel özelliklerini, eğitsel ve mesleki ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla ihtiyaç duyulan ölçme aracını uygular; değerlendirmelerini raporlaştırarak ilgililerle paylaşır.

Mesleki yönelim faaliyetlerinde güncel veri ve gelişmelerden faydalanmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Psikolojik Ölçme araçlarını uygularken, ölçme aracının uygulama yönergesinde belirtilen kurallara, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.

Öğrencinin ya da grubun ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma sürecini belirler, uygular ve danışma sürecinde danışan dosyası aracılığı ile gerekli kayıtlan tutar.

Öğrencilerle yürütülen rehberlik çalışmalarının kayıtlanın tutar ve sonrasında öğrenciyi izler.

Hakkında danışmanlık tedbir karan alman çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere hizmet sunar.

Pansiyonlu eğitim kurumlarında, pansiyonda barınan öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri eğitim kuramımda veya pansiyonda yürütür.

İhtiyaçlar doğrultusunda, ailelere, Öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.

Çalışmalarını rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği içerisinde yürütür.

Ortaokullarda öğrenci davranışları değerlendirme kurulunun ve ortaöğretim kurumalarında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun önerisi ile rehberlik servisine yönlendirilen öğrenciyle görüşme yapar ve öğrencinin durumuna ilişkin raporu ilgili kurula sunar.

Eğitim kurumu idarecileri, öğretmenler, eğitim kurumu personeli ve ailelere yönelik rehberlik hizmetleri hakkında işbirliği sağlanması için müşavirlik yapar.

Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar.

Sunduğu hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar.

Eğitim kurumu müdürünün vereceği, rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar. Tam metin için TIKLAYINIZ. Yeni Düzenlemeyle Rehberlik Öğretmenleri İzin ve Tatilde de Görevlendirilebilecek haberimiz için TIKLAYINIZ.

Etiketler :
İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.