1. HABERLER

  2. MEMUR HABERLERİ

  3. PTT ile Yetkili Sendika Arasında Görüşülen KİK Kararları Açıklandı
PTT ile Yetkili Sendika Arasında Görüşülen KİK Kararları Açıklandı

PTT ile Yetkili Sendika Arasında Görüşülen KİK Kararları Açıklandı

PTT A.Ş kurum idari kurulu 2017 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. Birlik Haber-Sen ile PTT temsilcileri arasındaki görüşme sonrası tüm detaylar yayımlandı. Maaşlar, özlük haklar ve tüm detaylara dair kararlar haberimizde!

A+A-

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun “Kurum İdari Kurulları” başlıklı 22'nci maddesi gereğince kurulan Kurum İdari Kurulu İşveren olarak PTT A.Ş’yi temsilen; Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz AKBULUT'un Başkanlığında, I.Hukuk Müşavir Vekili Osman GENÇGÖNÜL, İnsan Kaynakları Daire Başkan Yardımcısı Vekili Yusuf YILMAZ, Destek Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih KOŞAN, Muhasebe ve Finansman Daire Başkanı Seyit Ahmet SULUOVA, Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkan Yardımcısı Sabahattin VURAL. PTTBank Daire Başkan Yardımcısı Vekili Şaban YÜKSEL, Satmalma Daire Başkan Yardımcısı Selami ÖZSOY toplantıya katıldı.

Yetkili Sendika olarak Birlik Haber-Sen'i temsilen; Genel Başkan Ömer BUDAK, Genel Başkan Vekili Gürbüz İNALTEKİN, Genel Başkan Yardımcıları Mevlüt BURGAÇ, Ahmet KARAGÖZ ile Cüneyt ÖZBAN’ın. Katılımıyla ve Birlik Haber-Sen tarafından hazırlanan gündemle 8 Kasım 2017 tarihinde saat 15.00'de PTT A.Ş. toplantı salonunda toplanmıştır.

TALEP-1 PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan gişe ve büro görevlisi, dağıtıcı ve tekniker ünvanların da çalışan ihs’li personel maaşlarının artırılması; İHS'li olarak çalışanların ücretlerinin, 21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete ile 18.07.2017 tarih ve 2017/T-7 sayılı ( ek-1) Yüksek Planlama Kurulu Kararı doğrultusun da; İHS’ li olarak çalışanların temel ücretlerinin artırılma yetkisi PTT A.Ş. Yönetim Kurulunun yetkisine bırakıldığından, İHS'li olarak çalışan, gişe büro görevlisi, dağıtıcı ve teknikerlere ait temel ücretlerinin 399 sayılı KHK' ya göre çalışanlarla eşit düzeye getirilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-1; İdari Hizmet Sözleşmeli Personele Birlik Haber-Sen ile yapılan 2015 yılı ikinci Dönem KİK toplantısı talepleri ve sonucuna göre 01/01/2016 yılında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı ile;

İstanbul ilinde görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personelin temel ücretleri % 5 oranında artırılarak temel ücretin % 15 fazlasını almaları sağlanmıştır.

Gelirleri bakımından ilk 10'a giren illerde görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personele ödenen temel ücretin % 5 fazlası bu illerin ilçelerinde görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personele de ödenmeye başlanmıştır.

Başta mesai ücretleri olmak üzere, yabancı dil tazminatları artırılmış, performans kriterlerinde esnemeler yapılarak daha fazla İdari Hizmet Sözleşmeli personelin performans ücreti almaları sağlanmıştır.

Birlik Haber-Sen ile PTT A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz 2017 yılı ikinci dönem Kurum İdari Kurul Toplantısında İdari Hizmet Sözleşmeli olarak çalışan, gişe büro görevlisi, dağıtıcı ve teknikerlerin Temel Ücretlerinin 399 sayılı KHK'ya göre çalıştırılan personel ile eşit düzeye çıkarılmasını talep etmiş PTT A.Ş. olarak ise; Tekniker olarak görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli persofieUn Temel Ücretlerinin 100.00 TL artırılması için çalışmalara başlanılmıştır.

İstanbul ili ve gelirleri bakımından ilk 10'a giren illerde görev yapan tüm İdari Hizmet Sözleşmeli personel hariç olmak üzere diğer illerde İdari Hizmet Sözleşmeli olarak çalışan, gişe büro görevlisi ve dağıtıcıların temel ücretlerinin 100,00 TL artırılması için çalışmalara başlanılmıştır.

TALEP-2 PTT A.Ş’de 399’lu statüde çalışan personel maaşlarına skala düzenlemesi yapılması; Yüksek Planlama Kurulunca, 18/07/2017 tarihli ve 2017/T-8 sayılı kararı ile 21 Temmuz 2017 tarih ve 30130 sayılı resmi gazete de yayınlanan (ek 2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları sözleşmeli personel ücret gruplarının yeniden tespit edilmesine ilişkin kararı doğrultusunda;

Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarına ilişkin Temel Ücret Gruplarının 5 gruptan 3 gruba düşürülmesi ile birlikte PTT A.Ş bünyesinde unvan ve kadrolarında çalışanların temel ücret grupları tablosunda tavan ücretleri yükseldiğinden skala düzenlemesi yapılabilmesi için uygun veriler oluşmuştur. Bu nedenle PTT A.Ş.'de 399 sayılı KHK hükümleri doğrultusunda görev yapan personelin temel ücretlerinde % 5 oranında skala artışı yapılmasını talep ediyoruz.

CEVAP-2; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmemiş olup, skala artışı yapılmasının yetkisi yönetim kurulunda olduğundan ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.

TALEP-3 PTT A.Ş. bünyesinde 399 sayılı khk kapsamında görev yapan dağıtıcılara 399 sayılı khk kapsamında memurluğa geçirilmesi; PTT A.Ş. bünyesinde 5 yıl görev yapmış ve 4 yıllık üniversite mezunu 399 sayılı KHK tabi dağıtıcıların Şirket bünyesindeki kariyer basamaklarına ait yönetici pozisyonlarına yükselebilmeleri bakımından, kurum içerisinde sınavsız veya açılacak bir sınavla memuriyete geçirilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-3; Mühendislik fakültesi mezunlarının Şirketimizin ihtiyaç duyduğu branşlar da İdari Hizmet Sözleşmeli mühendis pozisyonlarına geçirilmesi hususu değerlendirmeye alınacaktır.

TALEP-4 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşme anlaşma metninde uygulanmasına karar verilen büyükşehirler bünyesinde servis hizmetinin başlatılması; 2018-2019 yıllarını kapsayan toplu sözleşmede; PTT A.Ş bünyesindeki büyük şehirler bünyesinde uygulanmasına karar verilen SERVİS hizmetinin. 01.01.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki toplu sözleşme metni doğrultusunda tüm Büyükşehir Başmüdürlükleri bünyesinde uygulamaya konulması.

"Madde 17- (1) Postcı ve Telgraf Teşkilatı A. Ş. tarafından biiyükşehirlerde görev yapan personeline işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilir. "

CEVAP-4; Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme eki Basın, Yayın ve İletişim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 17'nci maddesi gereğince, 01.01.2018 tarihinden itibaren servis hizmetinden yararlanmayan Büyükşehir belediyesi illerde servis ücreti ödenmesine başlanacaktır.

TALEP-5 idari hizmet sözleşmeli personele uygulanan performans sistemi ve ücretlerin ödenme süresi.; Performans ücreti alamaya hak eden çalışanlara ait emek ve alın teri karşılımın takip eden ay içerisinde ödenmesini; Performans ücret sisteminde günlük 636 tavan puan uygulanmasının kaldırılmasını, Performans sisteminde gün+1 olarak uygulanan tebligat teslim süresinin, gün+2 olarak düzenlenmesini, Tebligat teslim süresi; “Tebligat İşletme Usul ve Esaslarının 33. Maddesinde 5 iş günü olarak belirlenmiştir.

Performans sistemi puanlama sisteminde KONUTA TESLİM HA VALELERE işlem performans puanı verilmesini; Performans kriterleri belirlenmemiş olan Genel Müdürlük, Başmüdürlük ihtisas birim çalışanları ile ATM, araç kullanan memur, müdür, şef, büro personeli ve teknik servislerde çalışan personellere de performans ücretinin ödenmesini; talep ediyoruz.

CEVAP-5; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmüş olup; Performans ödeme sisteminde illerden gelen verilerin toplanması, Bilişim Hizmetleri ve İnsan Kaynakları tarafından incelenip görülen aksaklıklar ve eksikliklerin giderilmesi ve sonrasında ise sistemlere yüklenip ödeme emirlerinin verilmesi arasında geçen sürenin kısaltılması için PTT A.Ş. olarak çalışmalarımız devam etmekte olup, yakın zaman içerisinde İdari Hizmet Sözleşmeli personelin performans ücretlerini daha kısa sürede almaları sağlanacaktır.

Ayrıca Birlik Haber-Sen'in daha önceki önerileri ve Şirket Politikalarımız doğrultusunda Performans Sistemi ve Kriterlerinin yeniden düzenlenmesi doğrultusunda çalışmalarımız devam etmekte olup; Dağıtıcı ve Gişe Büro Görevlisine uygulanan performans sisteminin tüm kadrolarda görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personele de uygulanması için çalışmalarımız başlamıştır.

Kişiye göre uygulanan Performans Sisteminin değiştirilip iş yeri bazlı Performans Sistemine geçilmesi planlamalarımız arasında bulunmakta olup, bu şekilde eğer var ise adaletsiz uygulamaların engellenmesi sağlanacak ve iş verimliliği daha da artacaktır.

TALEP-6 PTT A.Ş’de 399’lu statüde çalışan personel maaşlarında uygulanan ücret düzeyinin yeniden düzenlenmesini; PTT A.Ş. bünyesinde çalışan 399 KHK'ye tabi personel maaşlarında uygulanan birinci düzey olan maaşların 2. Düzeyden ödenmesini, haftanın 6. Günü çalışan personellere ise 3. düzeyden maaş ödenmesine devam edilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-6; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir.

TALEP-7 merkez müdürlükleri bünyesinde uygulanan akşam 19.00, öğle arası 12.30-13.30 ve Cumartesi günlerine ait mesai uygulamalarının kaldırılması; Akşam 19.00, öğle arası 12.30.-13.30, Cumartesi günün Gişe ve Dağıtım hizmetlerine ilişkin mesai uygulamalarının kaldırılmasını, hafta içi mesai uygulamasının da 09.00 -18.00, şeklinde uygulanmasını talep ediyoruz.

CEVAP-7; Birlik Haber-Sen'in hafta içi mesai saatlerinin 09.00-18.00 olarak uygulanmasına dair talebi değerlendirilecektir.

TALEP-8 teknik personellerle ilgili önerilerimiz; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişki Usul ve Esasların görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar başlıklı 6'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; Şef Pozisyonuna atanabilmek için; “En az iki yıllık teknik yükseköğrenim veren kurumlardan mezun olmak, teknisyen, başteknisyen ve tekniker olarak en az dört yıl çalışmış olmak” olarak değiştirilmesini;

Şirketimiz bünyesinde çalışan İHS'li teknikerler ile 399'lu teknisyen ve teknikerlerden 1. maddede belirtilen şartları sağlayanlardan başvuran ve İdarenin uygun göreceği personelin 1 defaya mahsus sınavsız Teknik Şefliğe atamaların yapılması için usul ve esaslarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını;

Başvuru sayısının fazla olması durumunda ise 1. madde de yapılacak düzenlemeden sonra ivedi bir şekilde Teknik Şeflik sınavı açılması, kazananların İHSTi Teknik Şef olarak atamalarının yapılmasını;

Teknisyen ve Tekniker ünvanlı personeller arasında Mühendislik diplomasına sahip, Bilgisayar, Programcılık. Elektrik-Elektronik bölümleri ile kurumun ihtiyacı olan branşlar da ki mühendisliklere sınavsız olarak geçebilme hakkının verilmesini, talep ediyoruz.

CEVAP-8; Birlik Haber-Sen'in anılan kadrolara sınavsız olarak atama yapılması talebi uygun görülmemiş olup, Şirketimiz bünyesinde mühendis diplomasına sahip fakat mühendis olarak istihdam edilmeyen personellerin mühendis olabilmeleri için sınav açılmasının planlaması yapılmaktadır.

TALEP-9 İdari hizmet sözleşmeli avukat, mühendis ve teknik müdür ile şube müdürü, müdür ve başkan yrd.larının kıdem ücret yüzdeleri arasındaki farkın giderilmesi; İdari hizmet sözleşmeli Başkan Yrd.sı, Şube Müdürü ve Müdür unvanlarında çalışanlara ait kıdem ücret miktarının, Teknik Müdür. Mühendis ve Avukatların kıdem ücret oranıyla aynı veya yakın bir seviyeye getirilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-9 Birlik Haber-Sen’in bu konudaki talebi uygun görülmüş olup, belirtilen unvanlar arasındaki kıdem ücret oranlarının aynı veya yakın bir seviyeye getirilmesine dair çalışmalar devam etmektedir.

TALEP-10 657, 399 ve İHS’li yöneticilere ödenen tören ve temsil ödeneğinde ki ücret farklılıklarının giderilmesi; PTT A.Ş bünyesinde çalışan 1. Sınıf İHS'li Merkez Müdürüne aylık 500 TL temsil ödeneği ödenirken, 399Tu Müdüre 175 TL, 4. Sınıf İHS'li Merkez Müdürüne 400 TL, 657 ve 399'lu Müdüre ise 125 TL olarak ödenmektedir. PTT A.Ş'nin temsil ağırlama ödeneklerindeki bu farklı uygulama, çalışanlarımızın kurum aidiyet duygusunu yaralamaktadır. Bu itibarla. Tören temsil ödeneklerindeki farklı uygulamaların düzeltilerek. 657 ve 399Tu yöneticilere verilen Tören temsil ödeneğinin İHS'lilerle aynı düzeye çıkarılarak, ücret farklılığının giderilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-10;

Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir.

TALEP-11 Evrensel posta hizmeti kapsamındaki ve diğer hizmet alanları bünyesindeki mevcut bulunan personel ve araç eksikliklerinin en kısa sürede tamamlanması;

2016 yılında başlamış bulunan Evrensel posta hizmeti kapsamındaki işyerleri bünyesinde artırılmış personel normlarının halen doldurulmamış işyerleri ve personel eksikliği bulunan diğer işyerleri bünyesinde, tayin, izin ve rapor dönemleri ile gişe ve dağıtım hizmetlerinin yerine getirilmesi sürecinde çok önemli sıkıntı ve problemlerin yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu itibarla, Şirket bünyesindeki hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi ve gönderilerin zamanında teslimlerinin edilmeleri ile müşteri memnuniyeti sağlanabilmesi için yeterli personel ve araç işgücü imkanının gerekliliği göz önüne alınarak; PTT A.Ş iş yerleri bünyesinde mevcut bulunan personel eksiklikleri ile araç ihtiyaçlarının en kısa sürede tamamlanmasını talep ediyoruz.

CEVAP-11; Personel eksikliğinin giderilmesi için Birlik Haber-Sen'in değişik zamanlardaki müracaatı ve Şirketimizin ihtiyaçları ile birlikte ülkemizin istihdam politikaları çerçevesinde 2017 yılında 2250+2500 personel alımı yapılmasına karar verilmiş, bu personellerden 500'ü İstanbul'da işe başlatılmış, diğer personellerin ise güvenlik soruşturmaları devam ederken açılan dava sonucu Danıştay personel alımlarını durdurmuştu, ancak 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı KHK ile sınav kazanıp evraklarını teslim eden 1750 personelin alım süreci yeniden başlatılmıştır.

TALEP-12 PTT A.Ş. bünyesinde görev yapan personele vekâlet aylığı verilmesi; PTT A.Ş İdari Hizmet Sözleşmesi Yönetmeliğinin 49. Maddesinde belirtilen vekalet göreviyle ilgili;

MADDE 49 - Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, görevde yükselme sınavına girebilme şartını taşıyan veya atama koşullarını haiz diğer görevlilere vekâlet ettirilir.

Boş bulunan yönetici pozisyonlarına vekâlet eden personele vekâlet ettiği pozisyon için öngörülen temel ücret tutarının asli pozisyonu karşılığında aldığı temel ücret tutarından fazla olması halinde aradaki farkın yarısı vekâlet ücreti olarak ödenir.”

Söz konusu yönetmelik maddesi doğrultusunda; PTT A.Ş. bünyesinde yönetici ve veznedar pozisyonlarında 399'lu ve İHS'li personellerden vekalet usulüyle görev yapanlara, vekalet ücretlerinin verilmesine ilişkin uygulamanın, en kısa sürede başlatılmasını talep ediyoruz.

CEVAP-12; Boş bulunan yönetici pozisyonlarına kısa süre içinde atamalar yapılacaktır.

TALEP-13 çocuk yardım ödeneğinin ihs’li çalışanlara da verilmesi; Çocuk yardım ödeneğinin; PTT A.Ş. İHS'li personel yönetmeliğinde gerekli düzenlemeler yapılarak İHS'li çalışanlara da verilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-13; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir.

TALEP-14 399 KHK’ya tabi lise mezunu dağıtıcı ve memurlar ile üniversite mezuunu memur ve dağıtıcı arasındaki maaş farkının giderilmesi; 399 sayılı KHK göre çalıştırılan lise mezunu memur ve dağıtıcı personel maaşlarının Üniversite mezunu Memur ve Dağıtıcılar arasındaki farkın kapatılmasını talep ediyoruz.

CEVAP-14; Birlik Haber-Sen’in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir.

TALEP-15 Merkez müdürlüklerine tahsis edilen cep telefon sayılarının artırılması; Dağıtıcı çalışanlarımızın posta, kargo ve kurye gönderilerinin alıcılarına, teslimi, ihbarlanması, iade işlemleri ile yanlış ve eksik adres beyanı bulunan gönderilerle ilgili alıcı müşterileri kendi telefonları ile arayarak bu hizmeti sağladıklarından, personellerin maddi açıdan mağduriyetine neden olmaktadır.

Merkezlerde mevcut olan cep telefon sayılarının artırılarak, tespit edilecek ihtiyaç oranında tahsis edilmesini,

CEVAP-15; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi ihtiyaç duyulması halinde talebin karşılanması mümkün

TALEP-16 başmüdürlüklere bağlı merkez ve dağıtım müdürlükleri bünyesinde dağıtıcı işgücü norm belirleme işlemleri; Başmüdürlüklere bağlı Merkezler ile Dağıtım Müdürlükleri bünyesinde dağıtıcı personel normlarını belirleme işlemlerinde, Merkez dağıtım performans puan sayısının, dağıtım alanları bünyesindeki gönderi sayısı, Bölgelerin coğrafi yapısı, iklim şartları, bina yerleşkeleri, personellerin senelik ve doğum izinleri, rapor, emeklilik ve tayin durumları da. göz önünde bulundurularak bu kriterlere ilave bir kriter olarak eklenmesi; aksi takdirde, sadece Merkez dağıtım performans puanına göre belirlenmesi halinde, objektif bir değerlendirme tespitini yansıtmamış olacaktır.

Bu itibarla; Tüm Başmüdürlükler bünyesinde görevlendirilecek kontrolörler marifetiyle yukarıda belirtilen kriterler baz alınarak yeniden dağıtıcı işgücü norm ve parselizasyon çalışmasının yapılmasına ihtiyaç duyulduğu işyerleri bünyesinde yapılan teşkilat çalışmasında, bu kanaat hasıl olması nedeniyle, en kısa sürede yeni dağıtıcı işgücü norm ve parselizasyon tespit çalışmasının yapılmasını talep ediyoruz.

CEVAP-16; Birlik Haber-Sen'in değişik zamanlarda ilettiği norm kadro uygulamalarının yeniden düzenlenmesi hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.

TALEP-17 0-10 Yaş arasında küçük çocuğu olan ve karı- koca çalışan personellerden bayan personellerin cumartesi günleri çalıştırılmaması; 0-10 yaş arasında küçük çocuğu olanların Tüm Kreşler Cumartesi kapalı olduğundan çocukları emanet edecekleri bir yer bulunmadığından dolayı bayan personellerin, çocuklarını bakım ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenebilmelerini teminen Cumartesi günleri çalıştırılmamasını, pozitif ayırımcılığa tabi tutulmasını talep ediyoruz.

CEVAP-17; Birlik Haber-Sen’in bu konudaki talebi uygun görülmüş olup 10 yaşından küçük çocuğu olan veya yaş sınırına bakılmaksızın engelli çocuğu olan bayan personelin istekte bulunmaları halinde Cumartesi günleri idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.

TALEP-18 Cumartesi çalışmalarına ihtiyaç duyulan birimlerde 399’lu ve ihs’li personel ayırımı gözetilmeden mesaiye çağrılmasını; Genel Merkezimizce Türkiye genelinde iş yerleri bünyesinde yapılan teşkilat çalışmalarında, Cumartesi mesailerine İHS'li personellerin çağrılmadığı, bunların yerine 399’lu personellerin çalıştırıldığı tespit edilmiştir

Cumartesi mesailerine 399‘lu ve İHS'li ayırımı gözetilmeksizin personellerin çalıştırılmalarını talep ediyoruz.

CEVAP-18; Şirketimiz politikaları kapsamında İdari Hizmet Sözleşmeli veya 399 sayılı KHK'ya tabi Sözleşmeli personelin Cumartesi çalışmalarında bir ayrım bulunmamaktadır. Birlik Haber-Sen'in bu talebi incelemeye alınacak olup, bu yönde uygulama yapan Başmüdürlükler uyarılacaktır

TALEP-19 Ankara samanpazarı konukevi misafirhanesi bünyesinde kalan misafirlerin yararlanabileceği sosyal bir fiziki ortamın oluşturulması; Konukevi bünyesinde, konaklayan personel ve yakınları ile diğer misafirlerin sabah kahvaltısı haricinde yeme içme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri fiziki bir imkan bulunmadığından ve mevcut oturma yerinin de küçük olması nedeniyle, kahvaltı salonunun saat 24.00'e hizmete açık. .

olacak şekilde kafeterya ya dönüştürülmesinin sağlanarak, buraya bir hizmetli kadrosunun tahsis edilmesi.

Odalarda kullanılan mevcut, nevresim, havlu ve yataklar ile zeminde döşeli bulunan halının yıpranmış olmaları nedeniyle, Şirket imajına yakışır bir fiziki ortamın oluşturulmasını, eskimiş malzemelerinde değiştirilmesini talep ediyoruz.

CEVAP-19; Söz konusu misafirhaneye çay makinası konulması uygun görülmüştür.

TALEP-20 güvenlik görevlisi bulunmayan ptt a.ş bünyesindeki merkez ve şubelere güvenlik görevlisinin tahsis edilmesi; PTT A.Ş. bünyesinde güvenlik görevlisi bulunmayan Merkez ve Şubelere, çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile hırsızlık ve gasp olaylarının önüne geçilmesini teminen, bu iş yerlerinde güvenlik görevlisi bulundurulmasını talep ediyoruz.

CEVAP-20; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi değerlendirilecektir.

TALEP-21 dağıtıcı kıyafetleriyle ilgili teknik şartname hazırlama komisyonu ile kabul komisyonunda yetkili sendikanın da bulundurulması; Dağıtıcı kıyafetleriyle ilgili Teknik Şartname hazırlama komisyonunda yetkili sendikanın da imza yetkisi ile bulundurulması, dağıtıcı kıyafetlerinin daha işlevsel olmasını sağlayacaktır.

CEVAP-21; Birlik Haber-Sen’in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir.

TALEP-22 başdağıtcıların dağıtım şefi olarak atanması; Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nde çalışan Başdağıtıcıların kadrosu Dağıtım Şefi olarak değiştirilmesi yönünde yönetmelikte değişiklik yapılmasını talep ediyoruz.

CEVAP-22; Birlik Haber-Sen'in bu konudaki talebi değerlendirilecek olup, PTT A.Ş. olarak yürütmekte olduğumuz çalışmalar kapsamında başdağıtıcıların dağıtım müdürlükleri bünyesinde görev tanımı ve sorumluluk alanlarında değişiklik yapılması planlanmaktadır.

TALEP-23 kılık kıyafet serbestliği; PTT A.Ş.’nin merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı tüm şirketlerinde görev yapanlar, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında, mevcut yönetmelik hükümlerine bağlı kalmaksızın, milletimizin değerlerine aykırı olmamak ve görevi icabı giymesi gereken resmi iş kıyafeti hariç olmak kaydıyla kılık-kıyafetlerini serbestçe seçebilmelerini talep ediyoruz.

CEVAP-23; Birlik Haber-Sen’in bu konudaki talebi uygun görülmemiştir. Kurum İdari Kurulu 23 maddeden ibaret olup, 8 Kasım 2017 tarihinde taraflarca kararlaştırılmıştır. PTT KİK kararları tam metni için TIKLAYINIZ.

İlgili Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.
Önceki ve Sonraki Haberler