1. HABERLER

  2. BİLGİ DEPOSU

  3. MEVZUAT

  4. RTÜK Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17 Haziran 2014 Resmi gazete
RTÜK Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17 Haziran 2014 Resmi gazete

RTÜK Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik 17 Haziran 2014 Resmi gazete

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Yeterlik Sınavları İle Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi gazete 17 Haziran 2014

A+A-

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Yeterlik Sınavları İle Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi gazete 17 Haziran 2014

16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ”olarak değiştirilmiştir.

18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29034

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE

YETERLİK SINAVLARI İLE UZMANLIĞA ATAMA, YETİŞTİRİLME,

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ”olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 43 üncü ve geçici 2 nci maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet MemurlarıKanununun ek 40 ıncı ve ek 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) YDS: ÖSYM  tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç)  ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ve yüksek okullar ile denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik bölümleri ile elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun olmak,”

“ç) Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından yapılan YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,”

“d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) YDS belgesi veya YDS belgesine sahip olmayanlar için yabancı dil yeterliği bakımından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylıörneği,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sınava hazırlık çalışmaları ve giriş sınavına çağrı

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür. Daire Başkanlığı, başvuru içinöngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan, KPSS’den Üst Kurul tarafından sınav ilanında belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının dört katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanır. Alanlar itibariyle son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile sınavın yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında ve ilan panolarında sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Ayrıca, bu bilgiler elektronik posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilir. Bunun dışında herhangi birbildirim  yapılmaz ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Giriş Sınav Komisyonu; Üst Kurul Başkanı veya Üst Kurul Başkan Vekilinin başkanlığında; Üst Kurulüyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri, daire başkan yardımcıları ve Üst Kurul uzmanları arasından Üst Kurul tarafından belirlenecek beş kişiden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde, tespit sırasına göre komisyon çalışmalarına katılmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Üst Kurulda istihdam edilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Üst Kurulca uygun görülecek tarihlerde bu Yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınav ile mesleğe alınırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Sözlü sınav, Giriş Sınav Komisyonunun yönetimi ve denetiminde yapılır. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanında resmi makamlarca verilmiş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmaz.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Üst Kurulun faaliyet alanındaki giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafından, ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili her hangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi

MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları; Üst Kurulda aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresini tamamlamalarına müteakip, birim amirlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda; Üst Kurulun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmeler paralelinde iki adet tez konusu önerisi hazırlar. Tez önerisinde, tez konusu olacak çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı varsa ekleri hakkında bilgiler verilir. Birimlerce tercih sırasına göre Daire Başkanlığına bildirilen tez konuları, son bildirim tarihinden itibaren bir hafta içindeÜst Kurul Başkanının onayına sunulur. Üst Kurul Başkanı, tez konularını bir hafta içinde onaylar veya geri gönderir. Tez konularının geri gönderilmesi halinde birim amirleri, tez konularını bir hafta içerisinde Üst Kurul Başkanınınönerileri doğrultusunda yeniden belirleyerek onaya sunulmasını sağlar. Bu şekilde belirlenen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığınca birimlere bildirilir.

(2) Tez konusu, belirlendikten üç ay içinde, uzman yardımcısının talebi ve tez danışmanının önerisi doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere aynı usulle değiştirilebilir.

(3) Tez konusu ile birlikte, uzman yardımcılarına tez hazırlama sürecinde rehberlik etmek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak, ayrıca tezin bilimsel tez yazım kurallarına ve seçilen konunun niteliğine uygunluğunu temin etmek maksadıyla Üst Kurul Başkanının onayı ile birer tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanlarının, 21 inci maddede belirtilen unvanlarda olmaları ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşımalarışarttır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek tez danışmanları; uzman yardımcısı ile giderilmesi mümkün görülmeyen bilimsel ya da kişisel fikir ayrılığı içinde olması, hastalık veya uzun süreli şehir dışı veya yurtdışı görevinin bulunması, iş yükünün fazla olması veya emekli olması gibi durumlarda; uzman yardımcısının talebi, danışmanın uygun görüşü ve Daire Başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine Üst Kurul Başkanınca bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Ancak tez savunmasında, tezi hakkında düzeltme kararı verilen uzman yardımcıları, zorunlu haller dışında danışman değişikliği talebinde bulunamazlar.

(5) Gerekli görülmesi halinde, uzman yardımcılarına tez hazırlamaya başlamadan önce Daire Başkanlığının koordinasyonunda uzmanlık tezi yazım kılavuzu ve tez hazırlama sürecinde dikkat edilecek hususlara ilişkin eğitim verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş,  aynımaddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oniki aylık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık izni ve refakat izni süreleri dikkate alınmaz.”

“(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

“(5) Geçerli mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcıları, bu unvanlarını kaybederek, Üst Kurulda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez Değerlendirme Komisyonları ile Yeterlilik Sınav Komisyonları, Üst Kurul Başkanı, Üst Kurul Başkan Vekili veyaÜst Kurul üyelerinin herhangi birinin başkanlığında; uzman yardımcısının bağlı olduğu birim amiri ile başkan yardımcıları, birim amirleri, daire başkan yardımcıları ve Üst Kurul uzmanları arasından belirlenecek beş asil ve aynıdüzeyde belirlenecek iki yedek üyeden oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından tezin ve savunmanın başarılı bulunması ancak bazı maddi düzeltmelerin yapılmasının talep edilmesi halinde uzman yardımcısına iki ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen sürenin bitimine müteakip bir ay içinde komisyon talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını değerlendirir. Komisyonun talep edilen düzeltmelerin yapılmadığını tespit etmesi halinde tez başarısız sayılır.”

“(4) Bir başkasının çalışmalarından kısmi veya tamamıyla iktibas edilen, referans verilmeden alıntı yapılan ve/veya içerik ve sonuçları açısından tekrarlanan tezler Tez Değerlendirme Komisyonunca başarısız kabul edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı bulunan uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, Üst Kurulda fiilen en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yeterlilik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcıları, yardımcılık döneminde alınmışolması kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri halinde Üst Kurul uzmanlığına atanırlar. ”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, yabancı dil yeterlik şartını yerine getirmeyenler ile ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanınıkaybederler ve Üst Kurulda meslek personeli dışındaki durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2011

27966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2011

28078

 

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

MyMemur Haber Sitemiz 5651 sayılı "internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında" Kanunun 2/f maddesi uyarınca 'içerik Sağlayıcıdır'. Tüm üyeler yaptıkları yorumlardan şahsen kendileri sorumlu olup, talep halinde sitemiz kaynaklarında olan, gerekli iletişim bilgileri Adli ve İdari Makamlara sunulacaktır. UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren yorumlar onaylanmaz.